Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 34 2014-01-02

The purpose of this research is to investigate the effect of aerobic training on oxygen saturation of arterial hemoglobin.Experimental group (DG) of 11 healthy male athletes who were 12-14 years old and who engaged in regular training and a control group (KG) of 11 healthy male sedanters who were 12-14 years old participated voluntarily in the study. Aerobic training was applied to both groups for 8 weeks and 3 days per week. Descriptive parameters are age, height, weight, body mass index and resting heart rate. Measurements of oxygen saturation were made for 10 minutes with pulse oximeter (Spirolab III, Medical International Research) and applied twice (1 week before (T1) and after (T2) of 8 weeks period). Obtained data were analyzed by SPSS for Windows 16.0. Kolmogrov-Smirnov test was used for normal distribution, Levene test was used for homogeneity, paired Samples T Test was used for analysis among the groups, Independent Samples T Test was used for analysis between the groups.Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Gaziantep (Yazışmadan sorumlu yazar) E-mail:ozdalm@hotmail.comGaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, GaziantepDG T1 values are %97.23±0.93, T2 values are %97.85±0.88. KG, T1 values are %96.58±0.89, T2 values are %96.96±0.64. Significance (p<0.05) was found between T1 and T2 of DG (p:0.032, t:-2.486) and of KG (p:0.044, t:-2.306). No significance was found between groups (p:0,426, t:-0,813).As a result, it was found that aerobic training had a booster effect on SpO2 of both athletes and sedanters. Thus, it can be said that aerobic training has positive effects on oxygen saturation of arterial hemoglobin.
Bu çalışmanın amacı aerobik antrenmanın arteriyel kanda hemoglobin oksijen satürasyonuna olan etkisini incelemektir. Araştırmaya 12-14 yaş arasında ve düzenli antrenman yapan 11 sağlıklı erkek sporcu deney grubu (DG) ile spor yapmayan 11 sağlıklı erkek sedanter kontrol grubu (KG) gönüllü olarak katıldı. Her iki gruba 8 hafta ve haftada 3 gün süre ile aerobik antrenman uygulanmıştır. Oksijen satürasyonu ölçümleri pulse oksimetre cihazıyla (Spirolab III, Medical International Research) 8 haftalık antrenman periyodundan bir hafta önce (T1) ve bir hafta sonra (T2) olmak üzere iki kez yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Normal dağılıma uygunluk için Kolmogrov-Smirnov testi, homojenlik için Levene testi, grup içi analizlerde Paired Samples t-testi, gruplar arası analizlerde Independent Samples t-testi uygulandı. Elde edilen verilere bakıldığında; DG, Oksijen Satürasyonu Ölçümü (SpO2) T1 değerleri %97,23±0.93, T2 değerleri %97,85±0.88 olarak; KG, SpO2 T1 değerleri %96,58±0,89, T2 değerleri %96,96±0,64 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistik sonucunda; DG, T1 ve T2 ölçümleri arasında p<0,05 (p:0,032, t:-2,486) düzeyinde; KG, T1 ve T2 ölçümleri arasında p<0,05 (p:0,044, t:-2,306) düzeyinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. Gruplar arasında yapılan istatistik sonucunda ise (p:0,426, t:-0,813) herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Sonuç olarak; aerobik antrenmanın hem sporcu hem sedanterler üzerinde SpO2 yüzdesini yükseltici etkisi olmuştur. Bu nedenle, aerobik antrenmanın arteriyel kanda hemoglobin oksijen satürasyonuna olumlu etkileri olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Aerobik, Egzersiz, SpO2, Oksijen Satürasyonu
 • Acartürk E. KOAH Hastalarındaki Oksijen Satürasyonunun Pulse Oksimetre ile Tesbitinin Arter Kan Gazı Tetkiki ile Korelasyonu ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler. Uzmanlık Tezi, Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2009.
 • Kurdak SS. Solunum sistemi maksimal egzersiz kapasitesini sınırlar mı? Solunum, 2012,14:12-20 (suppl).
 • McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology Energy, Nutrition &Human Performance, 6th Ed. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins, 2007,469-508.
 • Taylor NAS, Groeller H. Physiological Bases of Human Performance During Work and Exercise. China, Churchill Livingstone Elsevier, 2008,169-176.
 • Helgerud J, Engen LC, Wisloff U, Hoff J. Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine Science Sports Exercise, 2001,11(33):1925-1931.
 • Sevimli D. Farklı Yaş Gruplarındaki Çocuklarda Aerobik Egzersizin Kardiopulmoner Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 1999, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101, Adana (Yrd. Doç. Dr. Fuat Koçyiğit). Tamer K. Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitabevi, Ankara, 1995,481
 • Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, 2. Baskı. Cicioğlu İ (Ed) Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, 172-5
 • Yüksel O. Üniversitede Okuyan Erkek Öğrencilere Uygulanan Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Dolaşım ve Solunum Sistemleri ile Vücut Yağ Oranları Üzerine Etkileri. 2003, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 112, Kütahya (Yrd. Doç. Dr. Çetin Özdilek).
 • Verducci F. Measurement Concepts In Physical Education, 1 st Ed. The C.V. Mosby Company, London, 1980,227.
 • Ergün A, Ertan SF. Öğrencilerde vücut kitle indeksi ve bel çevresi değerlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004, 57(2):57-61.
 • Pole Y. Evolution of pulse oximeter. International Congress Series, 2002, 1242, 137-144.
 • Tucker SM, Canobbio MM, Paquette EV, Wells MF. Respiratory System, Patient Care Standarts: Collaborative Planning & Nursing Interventions, 7 th Ed. A Harcourt Health Sciences Company, USA, 2000, s.229.
 • Giuliano KK, Higgins TL. New-generation pulse oximetry in the care of critically ill patients. American Journal of Critical Care, 2005;14(1): 26-39.
 • Hinkelbein J, Genzwuerker HV, Sogl R, Fiedler F. Effect of nail polish on oxygen saturation determined by pulse oximetry in critically ill patients. Resuscitation, RESUS-3034, 2006, 1-10.
 • Grap MJ. Pulse oximetry. Critical Care Nurse, 2002, 22(3): 669-674.
 • Pullen RL. Caring for a patient on pulse oximetry. Nursing, 2003, 33(9): 30.
 • Sole ML, Lamborn ML, Hartshorn JC. Introduction of Critical Care Nursing, 3 rd Ed. W.B. Sounders Company, USA, 2001: s.
 • Tosun GA, Tutluoğlu B. Arter kan gazları ve asit baz dengesi. Solunum, 2000, 2: 202-213.
 • Akansel N, Yıldız H. Pulse oksimetre değerlerinin güvenilir olması için neleri bilmeliyiz? Türkiye Klinikleri, Journal of Anaesthesiology & Reanimation, 2010, 8(1): 44-8.
 • Hakverdioğlu G. Oksijen satürasyonunun değerlendirilmesinde pulse oksimetre kullanımı. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 11(3):45-49.
 • Andersson JPA, Liner MH, Rünow E,Schagatay EKA. Diving response and arterial oxygen saturation during apnea and exercise in breath-hold divers. J Appl Physiol, 2002, 93:882-886.
 • Çalışkan E, Doğer E, Çakıroğlu Y, Çorakçı A, Özeren S. İntrauterin gelişme kısıtlılığında fetal pulse oksimetrenin doğum sonuçlarına etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008, 6(1):35-40. http://www.saglik.im (Erişim Tarihi: 16.10.2012).
 • Çakır ÖA. Spor fizyolojisi ve klinik açılımları. Klinik Gelişim, 2009, 1-4.
 • Taşgın E, Dönmez N. 10-16 yaş grubu çocuklara uygulanan egzersiz programının solunum parametreleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2009, 11(2): 13-16.
 • Mahoney C. 20-MST and PWC170 validity in non-Caucasian children in the UK. British Journal Of Sports Medicine, 1992, 26:45-47.
 • Fox EL, Bowers RW, Foss ML, 1988, The Physiological Basis of Physical Education and Athletics, Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, 2. Baskı, Yaman H. Bağırgan Yayın Evi, Ankara, 2000, s26-290.
 • Nici L. Mechanisms and measures of exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease, Clin Chest Med. 2000, 21: 693-704.
 • Casaburi R. Skeletal muscle function in COPD. Chest, 2000;117: 267-71.
 • Bloomfield SA. Changes in muscloskeletal structure and function with prolonged bed rest. Med Sci Sports Exerc. 1997, 29: 197-206.
 • Marchand E, Decramer M. Respiratory muscle function and drive in chronic pbstructive pulmonary disease. Clin Chest Med, 2000, 21(4): 679-92.
 • Sarpkaya Ü, Tuna H, Altıay G, Tabakoğlu E. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında solunum kasları egzersizlerinin ve aerobik egzersiz programlarının solunum fonksiyon testlerine ve arter kan gazı değerlerine etkisi. Romatizma, 2004, 19(4): 165-171.
 • Tamer K. Çeşitli koşu programlarının aerobik-anaerobik güç ve akciğer fonksiyonlarına etkileriyle ilişki düzeylerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Performans Dergisi, 1995, 3(1):147-153.
 • Vant Zant RS, Kuzma SH. Effect of community based exercise and education on individual fitness in a corporate setting, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1993, Suppl:46-47.
Birincil Dil tr
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Mustafa ÖZDAL

Yazar: Önder DAĞLIOĞLU

Yazar: Tuncer DEMİR

Yazar: Nadide ÖZKUL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2014

Bibtex @ { omuspd217850, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {27 - 34}, doi = {10.17155/spd.23139}, title = {AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Özdal, Mustafa and Dağlıoğlu, Önder and Demi̇r, Tuncer and Özkul, Nadide} }
APA Özdal, M , Dağlıoğlu, Ö , Demi̇r, T , Özkul, N . (2014). AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 27-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217850
MLA Özdal, M , Dağlıoğlu, Ö , Demi̇r, T , Özkul, N . "AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ" . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 27-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20457/217850>
Chicago Özdal, M , Dağlıoğlu, Ö , Demi̇r, T , Özkul, N . "AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2014 ): 27-34
RIS TY - JOUR T1 - AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ AU - Mustafa Özdal , Önder Dağlıoğlu , Tuncer Demi̇r , Nadide Özkul Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 34 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ %A Mustafa Özdal , Önder Dağlıoğlu , Tuncer Demi̇r , Nadide Özkul %T AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ %D 2014 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Özdal, Mustafa , Dağlıoğlu, Önder , Demi̇r, Tuncer , Özkul, Nadide . "AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ocak 2014): 27-34 .
AMA Özdal M , Dağlıoğlu Ö , Demi̇r T , Özkul N . AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ. SPD. 2014; 5(1): 27-34.
Vancouver Özdal M , Dağlıoğlu Ö , Demi̇r T , Özkul N . AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2014; 5(1): 27-34.
IEEE M. Özdal , Ö. Dağlıoğlu , T. Demi̇r ve N. Özkul , "AEROBİK ANTRENMANIN ARTERİYEL HEMOGLOBİN OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ", Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 27-34, Oca. 2014, doi:10.17155/spd.23139