Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 18 2016-12-15

FARKLI DENGE EGZERSİZLERİNİN VOLEYBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK DENGE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Ceren SUVEREN ERDOĞAN [1] , Fatmanur ER [2] , Gökhan İPEKOĞLU [3] , Tekin ÇOLAKOĞLU [4] , Erdal ZORBA [5] , Fatma Filiz ÇOLAKOĞLU [6]


Bu çalışma dinamik ve statik denge egzersizlerinin alt ekstremite üzerinde etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya 51 erkek gönüllü voleybolcu katıldı. Denekler rastgele Dinamik Denge Egzersizi Grubu (DDE, n = 26) ve Statik Denge Egzersizi Grubu (SDE, n = 25) olarak iki gruba ayrıldı. DDE grubuna dinamik, SDE grubuna statik denge antrenman programı 8 hafta ve haftada 3 gün olmak üzere uygulandı. Her iki gruba dinamik denge ölçümü için yıldız denge testi ve statik denge ölçümü için flamingo denge testi uygulandı. Grupların kendi içinde ön test ve son test arasındaki farkları Paired Sample t Testi ve gruplararası karşılaştırmaları Independent t testi ile değerlendirildi. Her iki grubun egzersiz sonrası dinamik ve statik denge parametrelerinde pozitif farklılık tespit edildi (p<0,05). Gruplararası karşılaştırmada ise statik denge egzersizlerinin dinamik denge egzersizlerinden daha etkili olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç olarak denge egzersizlerinin alt ekstremite kas stabilizasyonunu arttırdığı ve statik denge egzersizlerinin dinamik denge egzersizlerine göre denge performansı üzerinde daha etkili olduğu bulundu. Bu durum uygulanan statik denge egzersiz programıyla yıldız denge test ölçüm yöntemi arasındaki ilişki ve test yönteminin fonksiyonelliği ile açıklanabilir.
 • Evren A. Voleybolda ikili bloğa giderken kullanılan çapraz adımlama ve yan adımlama adım tekniklerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1999; 10(1): 03-13.
 • Altay F. Ritmik Jimnastikte İki Farklı Hızda Yapılan Chaine Rotasyon Sonrasında Yan Denge Hareketinin Biyomekanik Analizi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2001, Ankara.
 • Erkmen N, Suveren S, Göktepe AS, Yazıcıoğlu K. Farklı branşlardaki sporcuların denge performanslarının karşılaştırılması, Spormetre, 2007;3: 115-122.
 • Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance, Sports Med, 2011; (3)41: 221-32.
 • Taşkın C, Karakoç Ö, Yüksek S. İşitme engelli voleybol ve hentbol erkek sporcuların statik denge performans durumlarının incelenmesi, ASOS, 2015; 17: 248-55.
 • Sato K, Mokha M. Does core strength training influence running kinetics, lower-extremity stability, and 5000-M performance in runners? J Strength Cond Res, 2009; 23 (1): 133-40.
 • Deforche B, Lefevre J, De BL, Hills AP, Duquet W, Bouckaert J. Physical Wtness and physical activity in obese and nonobeseFlemish youth. Obes Res, 2003; 11: 434–41.
 • Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of athletic training, 2007; 42(1): 42.
 • Suveren C. Okul öncesi eğitim alan çocuklarda denge ve koordinasyon çalışmalarının bazı motorik özellikler üzerine etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2014, Ankara.
 • Tortop Y, Aksu Aİ, Yıldırım İ. The detarminatıon of effect on static and dynamic stability during 12 weeks whirling dervish training, SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 2014; 11(4): 75-83.
 • Guskiewicz KM, Perin DH. Research and clinical application of assessing balance, J Sport Rehabil, 1996; 5: 45-63.
 • İbiş S, İri R, Aktuğ ZB. Bayan voleybolcuların bacak hacim ve kütlesinin denge ve reaksiyon zamanına etkisi, International Journal of Human Sciences, 2015: 12(2): 1296-308.
 • Mohammadi V, Alizadeh M, Gaieni A. The effects of six weeks strength exercises on static and dynamic balance of young male athletes, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012: 31; 247-250.
 • Gökdemir K, Erci AC, Er F, Suveren C, Sever O. The comparison of dynamic and static balance performance of sedentary and different branches athletes, World Appl Sci J, 2012; 17(9): 1079-82.
 • Erkmen N, Suveren S, Göktepe AS, Yazıcıoğlu K. Farklı branşlardaki sporcuların denge performanslarının karşılaştırılması, Spormetre, 2007; 3; 115-122.
 • Siriphorn A, Chamonchant D. Wii balance board exercise improves balance and lower limb muscle strength of overweight young adults, J Phys Ther Sci, 2015; 27: 41–46.
 • Şahin G, Şeker H, Yeşilırmak M, Çadır A. Denge diski egzersizlerinin dinamik denge ve duruş kontrolü üzerindeki etkisinin incelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2015; 6(1); 50-57.
 • Aggarwal A, Zutshi K, Munjal J, Kumar S, Sharma V. Comparing stabilization training with balance training in recreationally active individuals, International Journal of Therapy and rehabilitation, 2010; 17(5); 244.
 • Holm I, Fosdahl MA, Friis A, Risberg MA, Myklebust G, Steen H. Effect of neuromuscular training on proprioception, balance, muscle strength, and lower limb function in female team handball players, Clinical Journal of Sport Medicine, 2004; 14(2); 88-94.
 • Özer D. Farklı kolumna vertebralis bölgelerđndeki stabilizasyon eğitimlerinin üst ve alt ekstremite fonksiyonlarına ve dengeye etkileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009, Ankara.
 • Çınar-Medeni O, Çolakoğlu FF, Yüce K, İpekoğlu G, Baltaci G. The relation of the knee muscle strength with performance tests in orienteering athletes, The Journal of sports medicine and physical fitness, 2015.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ceren SUVEREN ERDOĞAN

Yazar: Fatmanur ER

Yazar: Gökhan İPEKOĞLU

Yazar: Tekin ÇOLAKOĞLU

Yazar: Erdal ZORBA

Yazar: Fatma Filiz ÇOLAKOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Mart 2016
Kabul Tarihi : 25 Temmuz 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2016

APA Suveren Erdoğan, C , Er, F , İpekoğlu, G , Çolakoğlu, T , Zorba, E , Çolakoğlu, F . (2016). FARKLI DENGE EGZERSİZLERİNİN VOLEYBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK DENGE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/27059/284744