Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 94 - 103 2019-08-19

THE RELATIONSHIP BETWEEN 25M DIFFERENT STYLE SWIMMING PERFORMANCES AND MOTOR SKILLS OF 8-10 AGE GROUP
8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

Benil KISTAK [1] , Çiğdem BULGAN [2] , Bergün MERİÇ BİNGÜL [3] , Mustafa Arslan BAŞAR [4]


The aim of this study was to determine the relationships between basic motor skills and 25m four different styles swimming (butterfly, backstroke, breaststroke, freestyle) of 8-10 age group swimmers. 18 female (mean age: 9.00±0.84yrs; mean height: 135.06±7.22cm; mean weight: 32.80±7.22kg) and 18 male (mean age: 9.00±0.84yrs; mean height: 136.06±7.22cm; mean weight 34.91±7.68kg) swimmers from Istanbul Technical University Sports Club participated in this study voluntarily. On the first day, flamingo balance, sit-reach test, 20m sprint, standing long jump, sit-up test and 10x5m shuttle run of the swimmers were measured. On the second day, swimmers’ 25m four different styles swimming times were recorded with stopwatch. The mean test scores of the swimmers were analyzed according to gender and the relationship between motor skills and swimming times were analyzed by Pearson Correlation in SPSS 20.0 program. As a result, female swimmers had higher results than male swimmers in all tests except the long jump distance. There was statistically significant negative correlation between the distance of standing long jump and the data of sit-up test and 25m butterfly (r=-.600; -.659); backstroke (r=-.550; -.654); breaststroke (r=.-608; -.638) and freestyle (r=-.561; -.608) swimming times(p <0.05). In addition, statistically significant negative correlation was found between flamingo balance (right-left), 20m sprint and 10x5m shuttle run scores ​​with 25m butterfly (r=.504; 552; .703; .710), backstroke (r=.468; .539; .599; .688), breaststroke (r=.384; 429; .685; .777) and freestyle (r=.428; .322; .629; .625) swimming times (p <0.05). No significant relationship was found between sit-reach test and swimming times (p> 0.05).

Bu çalışma, 8-10 yaş grubu yüzücülerin temel motorik özellikleri ile 25m dört farklı stil yüzme (kelebek, sırtüstü, kurbağalama, serbest) dereceleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü’nden 18 kız (yaş ortalaması 9,00±0,84yıl; boy ortalaması 135,06±7,22cm; ağırlık ortalaması 32,80±7,22kg) ve 18 erkek (yaş ortalaması 9,00±0,84yıl; boy ortalaması 136,06±7,22cm; ağırlık ortalaması 34,91±7,68kg) olmak üzere toplam 36 yüzücü gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın birinci günü yüzücülerin flamingo denge, otur-uzan esneklik, 20m sürat koşusu, durarak uzun atlama, sit-up (mekik) testi ve 10x5m mekik koşusu ölçülmüştür. Çalışmanın ikinci gününde yüzücülerin 25m dört farklı stilde yüzme dereceleri kronometre ile kaydedilmiştir. Yüzücülerin test ortalamaları cinsiyete bağlı incelenip motor özellikleriyle yüzme derecelerinin birbirleriyle olan ilişkileri SPSS 20.0 programında Pearson Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, durarak uzun atlama mesafesi hariç tüm testlerde kız yüzücüler erkek yüzücülere göre daha yüksek sonuçlar elde etmişlerdir. Yüzücülerin durarak uzun atlama ve sit-up (mekik) testlerinin verileriyle 25m kelebek (r= -,600; -,659), sırtüstü (r= -,550; -,654), kurbağalama (r= ,-608; -,638) ve serbest (r= -,561; -,608) yüzme dereceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde ilişki(p<0,05) tespit edilmiştir. Ayrıca flamingo denge (sağ-sol), 20m sürat ve 10x5m mekik koşusu değerleri ile 25m kelebek (r= ,504; 552; ,703; ,710), sırtüstü (r= ,468; ,539; ,599; .688), kurbağalama (r= ,384; ,429; ,685; ,777) ve serbest (r= ,428; ,532; ,629; ,625) yüzme dereceleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir(p<0,05). Otur-uzan esneklik testiyle yüzme dereceleri arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05).

 • 1- Akçakaya İ. Trakya üniversitesi futbol, atletizm ve basketbol takımlarındaki sporcuların bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2009.
 • 2- Durualp E, Aral N. Çocukların ince ve kaba motor gelişimlerine oyun etkinliklerinin etkisinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 20 (1): 243-258.
 • 3- Draper CE, Achmat M, Forbes J, Lambert EV. Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care, 2012, 182 (1): 137- 152.
 • 4- Mooney R, Corley G, Godfrey A, Quinlan LR, ÓLaighin G. Inertial Sensor Technology for Elite Swimming Performance Analysis: A Systematic Review. Sensors, 2016, 16, 18.
 • 5- Kılınç H, Günay M, Kaplan Ş, Bayrakdar A. Examination of the effects of swimming exercises and thera-band workouts on dynamic and static balance in children between 7-12 years of age. Journal of Human Sciences, 2018, 15 (3): 1443-1452.
 • 6- Kuruoğlu S. Temel hareket eğitiminin 10 yaş lisanslı yüzücüler üzerindeki hazır bulunuşluk etkilerinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • 7- Koca B. Cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarında yarışmalara katılan 12 yaş çocukların motor özelliklerinin karşılaştırılması. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.
 • 8- Atıcı M. Yüzme sporu yapan 18-24 yaş arası kadınlarda core antrenmanın bazı fizyolojik ve motorik parametrelere etkisinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2013.
 • 9- Selçuk H. 11-13 yaş grubu erkek yüzücülerde 12 haftalık terabant antrenmanının bazı motorik özellikler ile yüzme performansına etkileri. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. 2013.
 • 10- Yiğit M. düzenli yüzme antrenmanı yapan çocukların antropometrik gelişimlerinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2011.
 • 11- Yapıcı H, Kabakçı AC, Doğan AA, Karaçalı S, Sofuoğlu M. kısa mesafe erkek yüzücülerinin 25 ve 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 10-20-30 metre sürat koşusu derecelerinin karşılaştırılması. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2012; 3 (1): 135-140.
 • 12- Gökhan İ, Kürkçü R, Aysan H A, Yetişkin sedanter genç erkeklerde yüzme eğitiminin vücut kompozisyonu ve motorik özellikler üzerine etkisi. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, 2011; 2 (1): 69-73.
 • 13- Tüzen B, Müniroğlu S, Tanılkan K. Kısa mesafe yüzücülerinin 30 metre sürat koşusu dereceleri ile 50 metre serbest stil yüzme derecelerinin karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005; 3 (3): 97-99.
 • 14- Şen P, Tanılkan K, Müniroğlu S. Ankara’daki 12- 14 yaş grubu kız – erkek uzun ve kısa mesafe yüzücülerinin dikey sıçrama derecelerinin incelenmesi. Spor Araştırmaları Dergisi, 2000; 4 (1).
 • 15- Gerime G. 9–12 yaşlar arası spor yapan ve yapmayan kız – erkek öğrencilerin fiziksel uygunluklarının eurofit test bataryasıyla ölçülmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2003.
 • 16- Arslan F, Kaplan T, Sanioğlu A. İlköğretim okullarındaki 8-13 yaş grubu öğrencilerin yetenek ve performans profillerinin tespiti. IV. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 2007, 310-315.
 • 17- Mazlumoğlu B. 10-12 yaş arası spor yapan ve yapmayan kız ve erkek öğrencilerin fiziksel kondisyonlarının eurofit test bataryasıyla karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015.
 • 18- Gül GK, Seyrek E, Sugurtin M. 10-12 yaş atletizm spor eğitimi alan ve almayan erkek çocuklar arasındaki bazı antropometrik ve motorik özelliklerin karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 2006, 181-183.
 • 19- Bös K. Motorische leistungsfahigkeit von kindern und jugendlichen schorndorf: verlag karl hoffmann, 2003.
 • 20- Erikoğlu G, Özkamçı H, Golmoghani N, Suveren C, Tot T, Şahin N, Selçuk Z, Zorba E, Atalay Güzel N. 7–12 yaş çocuklarda cinsiyet ve yaş gruplarına göre eurofit test bataryası ile performans parametrelerinin değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, XIV(4), 49-64.
 • 21- Kutlay E, Haslofça E, Haslofça F. Relatif yaşın 8-12 yaş türk erkek çocuklarda antropometrik özellikler ve motor performansla ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi, 2012, 47, 67-78.
 • 22- Kılıç C. ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin bazı fiziksel uygunluk seviyelerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • 23- Güler D. 8-10 yaş grubu erkek çocuklarda aahperd fiziksel uygunluk test bataryasının sosyo-ekonomik düzey ile ilişkilendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2003.
 • 24- Erol K. Çocuklarda fiziksel uygunluk düzeyini belirlemede kullanılan eurofit ve fitnessgram test bataryalarının Türk çocuklarında uygulanması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.
 • 25- Atasoy H. Yüzme antrenmanlarının 8-10 yaş performans grubu yüzücülerinin serbest stil dereceleri ile bazı antropometrik ve motorik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
 • 26- Koç Y. (2009) İlk ve orta öğretim öğrencilerin fiziksel uygunlukları ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2009.
 • 27- Akın F. (2003) 10-12 yaş grubu öğrencilerde fiziksel uygunluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2003.
 • 28- Selçuk H, Karacan S. 11-13 yaş grubu erkek yüzme sporcularında 12 haftalık terabant antrenmanının yüzme performansına etkileri. Journal of Human Sciences, 2017, 14 (4): 4958-4968.
 • 29- Gencer YG, Igdir, EC, Sahin S, Eris F. Effects of 8 weeks of plyometric exercise on certain physiological parameters and performance of swimmers. Journal of Education and Training Studies, 2018, 6 (7): 49-54.
 • 30- Gencer YG. Effects of 8-week core exercises on free style swimming performance of female swimmers aged 9-12. Asian Journal of Education and Training, 2018; 4 (3): 182-185.
 • 31- Yüksek S, Hatipoğlu Ö, Ayan V, Ölmez C. 9-12 yaş yüzücülerde 50 metre sürat koşusu ile 25 metre serbest stil yüzme performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri, 2017, 9 (2).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Benil KISTAK
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem BULGAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bergün MERİÇ BİNGÜL
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Arslan BAŞAR
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuspd469102, journal = {Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-5110}, eissn = {1309-8543}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {94 - 103}, doi = {10.17155/omuspd.469102}, title = {8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {KISTAK, Benil and BULGAN, Çiğdem and MERİÇ BİNGÜL, Bergün and BAŞAR, Mustafa Arslan} }
APA KISTAK, B , BULGAN, Ç , MERİÇ BİNGÜL, B , BAŞAR, M . (2019). 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 94-103 . DOI: 10.17155/omuspd.469102
MLA KISTAK, B , BULGAN, Ç , MERİÇ BİNGÜL, B , BAŞAR, M . "8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 94-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/47908/469102>
Chicago KISTAK, B , BULGAN, Ç , MERİÇ BİNGÜL, B , BAŞAR, M . "8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 94-103
RIS TY - JOUR T1 - 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ AU - Benil KISTAK , Çiğdem BULGAN , Bergün MERİÇ BİNGÜL , Mustafa Arslan BAŞAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17155/omuspd.469102 DO - 10.17155/omuspd.469102 T2 - Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 103 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-5110-1309-8543 M3 - doi: 10.17155/omuspd.469102 UR - https://doi.org/10.17155/omuspd.469102 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ %A Benil KISTAK , Çiğdem BULGAN , Bergün MERİÇ BİNGÜL , Mustafa Arslan BAŞAR %T 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ %D 2019 %J Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi %P 1309-5110-1309-8543 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17155/omuspd.469102 %U 10.17155/omuspd.469102
ISNAD KISTAK, Benil , BULGAN, Çiğdem , MERİÇ BİNGÜL, Bergün , BAŞAR, Mustafa Arslan . "8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (Ağustos 2019): 94-103 . https://doi.org/10.17155/omuspd.469102
AMA KISTAK B , BULGAN Ç , MERİÇ BİNGÜL B , BAŞAR M . 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 94-103.
Vancouver KISTAK B , BULGAN Ç , MERİÇ BİNGÜL B , BAŞAR M . 8-10 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİN 25M FARKLI STİL YÜZME PERFORMANSLARININ MOTORİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 103-94.