Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 30 2021-04-15

A SCALE DEVELOPMENT STUDY TO DETERMINE THE MANAGEMENT CAPACITY OF SPORTS FACILITIES
SPOR TESİSLERİNİN YÖNETİM KAPASİTESİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Arif ÇETİN [1] , Aydın KARAÇAM [2]


This study aimed to develop a scale that analyses the management capacity of sports facilities in Turkey. The sample of the research was created with a convenient and accessible sampling method among sports managers working in sports facilities operated by local governments in Istanbul. 164 sport managers working in 52 sports facilities operated by Spor Istanbul participated in the study and 26.2% (n=43) of the participants were female, while 73.8% (n=121) were male. As a result of the exploratory factor analysis (EFA), it was determined that the scale consists of four dimensions and 35 items. As a result of EFA, the total explained variance was found to be 72.430%. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient for the scale was .976, and the KMO value was 0.947. Item total correlations of the Sports Facility Management Capacity Scale (SFMCS) ranged from .562 to .917. Confirmatory Factor Analysis (CFA) applied to the scale showed that 2/sd= 2.332, RMSEA= 0.090, GFI= 0.703, NFI= 0.804, CFI= 0.877. The results obtained in the study showed that Sports Facilities Management Capacity Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the management capacity of sports facilities.
Bu araştırmada, Türkiye’de spor tesislerinin yönetim kapasitesini analiz eden bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul’da yerel yönetimler tarafından işletilen spor tesislerinde görev yapan spor yöneticileri arasından uygun ve erişilebilir örneklem yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu yöntemle, araştırmaya Spor İstanbul tarafından işletilen 52 spor tesisinde görev yapan 164 spor yöneticisi katılmış olup katılımcıların %26,2’si (n:43) kadın ve %73,8`i (n=121 kişi) erkektir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda ölçeğin dört boyutlu ve 35 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda toplam açıklanan varyansın % 72.430 olduğu görülmüştür. Ölçek için cronbach alfa iç tutarlık katsayı 0,976 ve KMO değerinin 0,947 olduğu görülmüştür. Spor Tesisi Yönetim Kapasitesi Ölçeği’nin madde toplam korelasyonlarının 0,562 ile 0,917 arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ölçeğe uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda 2/sd = 2.332, RMSEA= 0,090, GFI= 0,703, NFI= 0,804, CFI= 0,877 olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Spor Tesisi Yönetim Kapasitesi Ölçeği’nin spor tesislerinin yönetim kapasitesini tespit etmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
 • Andrews, R.A., & Brewer, G.A. (2013). Social capital, management capacity and public service performance. Public Management Review, 15(1), 19-42. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.662445
 • Brown, T.A. (2015). Confirmatory Factor Analysis For Applied Research. Guilford Publications, Inc.
 • Bryan, T.K. (2011). Exploring the dimensions of organizational capacity for local social service delivery organizations using a multi-method approach. Unpublished PhD Dissertation. Virginia Polytechnic and Virginial State University, Virginia.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(4), 470-483.
 • Byrne, B.M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts,Applications and Programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Coggburn, J.D. & Schneider, S.K. (2003). The quality of management and government performance: An empirical analysis of the American states. Public Administration Review, 63(2), 206-213. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00280
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS Ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çolak, E. (2019). İdari kapasite: teorik ve güncel tartışmalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Donahue, A., Selden, S. & Ingraham, P. (2000). Measuring government management capacity: a comparative analysis of city human resources management systems. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 10(2), 381-411. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024274
 • El-Taliawi, O.G. & Van Der Wal, Z. (2019). Developing administrative capacity: an agenda for research and practice. Policy Design and Practice, 1–15. https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1595916
 • Field, A. (2013). Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications, Inc.
 • Goslin, A.E., Sere, M.G.O. & Kluka, A. (2015). Management capacity at sport and recreation facilities on local government level. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 21(4), 1290-1303.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structual equation modeling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Horton, D., Alexaki, A. & Bennet-Lartey, S. (2003). Evaluating capacity development: experiences from research development organizations around the world. The Netherlands: International Service for National Agricultural Research (ISNAR)/International Development Research Centre.
 • Ingraham, P.W. & Donahue, A.E. (2000). Dissecting the black box revisited: Characterizing government capacity in government.” In L. Jeffrey, L. Brudney, J. O’Toole Jr. & H.G. Hall (Eds.), Advancing Public Management: New Developments in Theory, Methods and Practice. Washington, DC: Georgetown University Press.
 • Jöreskog, K.G., Sörbom, D. & Du, T. (2001). SHC. LISREL 8: New statistical features. Scientific Software International.
 • Kline, R.B. (2011). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: The Guilford Press.
 • MacCallum, R.C., Browne, M.W. & Sugawara, H.M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130–149. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130
 • Misener, K. & Doherty, A. (2013). Understanding capacity through the processes and outcomes of inter organizational relationships in nonprofit community sport organizations. Sport Management Review, 16(2), 135 – 147. https://doi.org/10.1016/j.smr.2012.07.003
 • Osborne, J.W. & Costello, A.B. (2004). Sample Size and Subject to Item Ratio in Principal Components Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation.
 • Preacher, K.J. & MacCallum, R.C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample size. Behavior Genetics, 32(2), 153-161. https://doi.org/10.1023/A:1015210025234
 • Sapnas, K. (2004). Letters to the Editor: Determining adequate sample size. Journal of Nursing Scholarship, 36(1), 4.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve Spss İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Thomson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Washington: APA.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. 27 Temmuz 2020, https://sozluk.gov.tr/
 • VNG International (2015). Improving local government performance by strengthening their 5 core capabilities. Text prepared by Hans Buis and Jamie Boex, The Hague: VNG International.
 • Yılmaz, V. & Çelik, H.E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-1. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7430-4803
Yazar: Arif ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İBB Spor İstanbul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6509-427X
Yazar: Aydın KARAÇAM
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 29 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Çetin, A , Karaçam, A . (2021). SPOR TESİSLERİNİN YÖNETİM KAPASİTESİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 20-30 . DOI: 10.17155/omuspd.779275