Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 115 2021-04-15

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK SPOR DİPLOMASİSİ
SPORTS DIPLOMACY AS A TOOL FOR PUBLIC DIPLOMACY

Ömer ÖZBEY [1] , Doğukan DOĞAN [2] , Tekin ÇOLAKOĞLU [3]


Kamu diplomasisi, uluslararası alanda geleneksel diplomasinin yeni bir boyutu olarak tanımlanmakta olup, günümüzde uluslararası aktörler tarafından kamuoylarını etkilemek ve kendi belirledikleri amaçlar doğrultusunda hareket etmelerini sağlayan diplomasi aracıdır. Bu doğrultuda devletler kamuoyunun ilgi duyduğu ve takip ettiği spor organizasyonlarından faydalanarak kamu diplomasisi yöntemlerini geliştirmektedir. Uluslararası alanda sportif başarının yumuşak güç unsuru olarak kullanılması ve devletlerin bu çerçevede oluşturdukları imaj, devletlerin dış politika oluşturma ve uygulama yöntemlerini etkilemektedir. Ülkemizin coğrafi konumunun vermiş olduğu avantajların yanı sıra, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla oluşan derin tarihsel birikimi, güçlü millet bağı ve bölgesindeki lider konumu göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın amacı, uluslararası alanda ekonomik, sosyal, siyasal ve kamusal faydalar göz önünde bulundurularak kamu diplomasisi aracı olarak spor diplomasisini etkin ve verimli kullanmaktır.

Public diplomacy is used as a diplomacy tool by international actors to influence public opinion as a new dimension of traditional diplomacy in the international arena. In this direction, states are developing public diplomacy methods by taking advantage of sports organizations that the public is interested in and follows. The use of sportive success in the international arena as a soft power element and the image created by the states in this framework affect the methods of forming and implementing foreign policy. In addition to the advantages of our country's geographical location, the deep historical background created by hosting many civilizations, its strong nation bond and its leading position in its region, the aim of this study is to be a public diplomacy tool in the international arena, taking into account the economic, social, political and public benefits to use sports diplomacy effectively and efficiently.

 • Akoğlu, H., Mutlu, T. (2018). Sporun kamu diplomasisi açısından Türkiye’nin imajına etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 277-295. doi: 10.33459/cbubesbd.461184
 • Akoğlu, H, Özbey, Ö, Polat, E. (2019). Olimpiyatlara aday olan şehirlerin adaylık süreçlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (2020 Olimpiyatları örneği). OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14 (20), 2121-2148. doi: 10.26466/opus.610613
 • Arı, T. (1999). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 3. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, Uluslararası ilişkilere Giriş, 4. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa.
 • Australian Sports Diplomacy Strategy, (2015). Australian Government. 2015-2018. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/aus-sports-diplomacy-strategy-2015-18.pdf Erişim Tarihi: 13.12.2020.
 • Dmax, (2020). Spor Branşlarının Takip Edilme Oranları, https://www.dmax.com.tr/blog/dunyanin-en-populer-sporlari?page=10 Erişim Tarihi: 21.10.2020.
 • Dubinsky, F. (2019). From soft power to sports diplomacy: A theoretical and conceptual discussion, Place Branding and Public Diplomacy, (15), 156–164. doi: 10.1057/s41254-019-00116-8
 • Educationworld, (2020). Spor Branşlarının Takip Edilme Oranları, https://www.educationworld.in/10-most-played-sports-around-the-world/ Erişim Tarihi: 21.10.2020
 • Eren, S. (2020). Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri: Afrika Örneği, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Erzen, M. (2014). Kamu Diplomasisi. 1. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul. Esherick, C., Baker, E., Jacson, S., Sam, M. (2017). Case Studies in Sport Diplomacy, Fit Publishing, West Virginia University, Library of Congress Card Catalog Number: 2016957279.
 • Forbes, (2020). NBA Ülke İzlenme Oranı, https://www.forbes.com/sites/patrickmurray/2019/01/20/inside-the-nbas-attempts-to-reach-a-global-audience/?sh=4caf3007dd2f Erişim Tarihi: 20.10.2020.
 • Gomes, C. (2018). Boycotts and Diplomacy: When the Talking Stops. S. Rofe (Ed.) Sport and Diplomacy (160-184). Manchester: Manchester University Press.
 • Göksu, O. (2019). Türkiye’nin ülke markasının inşası sürecinde kamu diplomasisi ekseninde sporun rolü. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 5(2),403-433.
 • İletişim Başkanlığı, (2020). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, https://www.iletisim.gov.tr/turkce Erişim Tarihi: 15.10.2020.
 • İskit, T. (2013). 21. Yüzyılda Diplomasinin Özellikleri, Diplomasi Tarihi, Editör: Temel İskit ve Yrd. Doç. Dr. Betül Yüce Dural. 2. Baskı. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Karabulut, B. (2014). Algı Yönetimi, 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Karadağ, H. (2016). Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kobierecki, M. (2017). Sports diplomacy of Norway, International Studies, Interdisciplinary Political and Cultural Journal, Vol. 20, No. 1/2017. doi: 10.1515/ipcj-2017-0021
 • Kurt, G. (2014). Spor Diplomasisi Aracı Olarak Futbol, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı ve Ülke Markası İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye’de Spor ve Medya (Ed: Volkan Ekin), Köprü Kitapları, İstanbul.
 • Lee, G. (2009). A theory of soft power and korea's soft power strategy. Korean Journal of Defense Analysis, Korean Journal of Defense Analysis, 2(2): 205-218. doi: 10.1080/10163270902913962
 • Lin, Y, Lee, C, Nai, F. (2008). Theorizing the role of sport in state-politics. International Journal of Sport and Exercise Science (1), 23-32.
 • Murray, S. (2011, May). Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. In Artigo apresentado no International Symposium on Cultural Diplomacy. Anais... Berlim (pp. 1-25).
 • Nye, S.J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 • Nygard, M.H., Gates, S. (2013). Soft power at home and abroad: sport diplomacy, politics and peace-building. International Area Studies Review, 16(3) 235–243. doi: 10.1177/2233865913502971
 • Özbey, Ö., Akoğlu, H., Donuk, B. (2020). Antrenör eğitim sistemi açısından 30978 sayılı antrenör eğitimi yönetmeliğinin değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 95-110. doi: 10.25307/jssr.740064
 • Özbey, Ö., Akoğlu, H., Polat, E. (2019). Sporda sürdürülebilir başarı için Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinin incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 8(2), 42-59. doi: 10.25307//jssr.51160/637451
 • Özer, M.A. (2012). Bir modern yönetim tekniği olarak algılama yönetimi ve iç güvenlik hizmetleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi. 33:147-180. doi: 10.063/124077
 • Özkan, A. (2015). 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları, Stratejik Rapor No:70, Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Resmî Gazete, (2018). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180724-10.pdf Erişim Tarihi: 09.10.2020.
 • Resmî Gazete, (2019). On Birinci Kalkınma Planı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1.pdf Erişim Tarihi: 08.10.2020.
 • Snow, N., Cull,, J.N. (2020). Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York, USA.
 • Soner, F. (2020). Uluslararası halkla ilişkiler çerçevesinde oluşturulan gastrodiplomasi modeli: Türkiye incelemesi ve öneriler, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sports Diplomacy 2030 (2019). Australian Government, Publication Number: 12405. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/sports-diplomacy-2030.pdf Erişim Tarihi: 13.12.2020.
 • Statista (2020). Olimpiyat Oyunlarının İzlenme Oranı, https://www.statista.com/statistics/287966/olympic-games-tv-viewership-worldwide/ Erişim Tarihi: 21.10.2020.
 • Stratejik Plan (2019). İletişim Başkanlığı Stratejik Plan 2020-2024, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Trunkos, J, Heere, B. (2017). Sport diplomacy: a review of how sports can be used to improve international relationships. Case Studies in Sport Diplomacy, 1-17.
 • Türk, S. (2014). Algı Yönetimi ve İletişim, Algı Yönetimi, Editör: Doç. Dr. Bilal Karabulut, 1. Baskı, Ankara.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (2020). Kamu Diplomasisi, https://acikders.tuba.gov.tr/course/view.php?id=130 Erişim Tarihi: 08.10.2020.
 • Ünal, U. (2017). Kamu Diplomasisi: Kalkınma Yardımları ve Algı Araştırması Çerçevesinde, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Wang, Y. (2008). Public diplomacy and the rise of Chinese soft power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616, 1. doi: 10.1177/0002716207311699
 • Yağmurlu, A. (2019). Kamu diplomasisi bakışından spor diplomasisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (4) , 1367-1380. doi: 10.21547/jss.556513
 • Yetim, A.A. (2010). Sosyoloji ve Spor, Gazi Kitabevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2942-4029
Yazar: Ömer ÖZBEY
Kurum: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1593-2102
Yazar: Doğukan DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4250-6769
Yazar: Tekin ÇOLAKOĞLU
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Özbey, Ö , Doğan, D , Çolakoğlu, T . (2021). KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK SPOR DİPLOMASİSİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 105-115 . DOI: 10.17155/omuspd.856172