Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 97 - 114, 15.01.2017
https://doi.org/10.17541/optimum.285228

Öz

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Desteklerinin, destekleri kullanan işletmeler açısından değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması) konulu bu çalışmada öncelikle KOBİ Kavramı ve KOBİ’lerin yapısal analizi ele alınmış, KOBİ’lerin ekonomik önemi ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra KOBİ’lerin desteklenmesinin önemi ve Türkiye’de KOBİ’lere sağlanan destekler incelenmiş ve KOSGEB tarafından KOBİ’lere sunulan destek programları belirtilmiştir. TR33 Bölgesi’nin temel göstergeleri ele alındığı araştırma kısmında TR33 bölgesi illeri olan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta 2010-2013 yılları arasında KOSGEB desteklerini kullanan işletmelerden oluşan 237 işletmelik örneklem grubuna anket yapılmak suretiyle bu işletmelerin KOSGEB destekleri hakkındaki genel değerlendirmeleri tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; genel olarak TR33 bölgesinde destek alan işletmelerin desteklerden, destek süreçlerinden ve KOSGEB’ten memnuniyet düzeyinin istatistikî olarak ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında incelenen TÜİK ve KOSGEB verilerine göre TR33 Bölgesinin ekonomik göstergelerinin Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ile benzer özellikler gösterdiği görülmektedir. Bu durum yapılan çalışmanın ülke geneli için bir bakış açısı oluşturabilmesi açısından önemlidir.

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (2013), Üniversite Öğrencilerinin KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları Ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 6/3.
 • Aycı, A. (2011), Pazarlama Karması Açısından Yurtdışı Fuarlar: KOSGEB Yurtdışı Desteklerinden Faydalanan KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/3 (2011). 159-182.
 • Cansız, M., (2008), Türkiye de KOBİLER ve KOSGEB, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Durman, M., Önder, H. (2007), Ekonominin Minik Devi KOBİ’ler ve KOSGEB Teşvikleri, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 3.
 • Erol, M. (2010), Ekonomik Kriz ve KOBİ’ler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5, 123.
 • Ar, M. (2009), KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi_ Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Tezi.
 • Mutlu, S. (2014), KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası Eğitimi Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Girişimcilik Potansiyelleri ve Eğilimleri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt. 9, Sayı 1 Yaz 2014.
 • ILO, (2005) World Employment Report, 2004–2005, Cenevre, İsviçre.
 • Iraz, R. (2005), Girişimcilik ve KOBİ’ler Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, Türkiye, 230–231, 239–240.
 • KOSGEB, (2011), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013, Ankara, Türkiye.
 • KOSGEB, [Çevrim-içi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi], Erişim tarihi: 01.08.2016.
 • Maden, S. I. ve Dulupçu, M. A. (2014), KOBİ’lere Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.2, s.179-195.
 • OECD, (2002), Small and Medium Enterprise Outlook, Paris, Fransa.
 • Olcay. F.M., (1996), Gümrük Birliği Sürecinde Mali Yardımların Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) Etkisi, Vakıfbank Yayınları, Ankara, Türkiye, 3.
 • Öktem, M. K., Aydın, M. D. ve Ekinci, S. (2007), Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma, Sosyoekonomi, 2007/1.
 • Özdemir, S., Ersöz, H.Y., Sarıoğlu, H.İ., (2006), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, Türkiye, 2006-45, 44.
 • Sarıkahya, M. (2012), Mobilya Endüstrisinde KOBİ’lere Verilen Devlet Desteklerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri (Ankara Örneği). Politeknik Dergisi, Cilt:15 Sayı: 4 s. 177-183, 2012.
 • Valandova, S., (2003), Türkiye de KOBİ’lere Yönelik Destek Programlarının Yeniden Yapılandırılması, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Yıldız, S. B. (2013), KOBİ’lere Sağlanan Kamu Desteklerinde Etki Değerlendirmesinin Önemi, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Ağustos 2013.

An Assessment of Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB) Incentives from the Perspective of Support Receiving Organizations (TR33 Region Implementation)

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 97 - 114, 15.01.2017
https://doi.org/10.17541/optimum.285228

Öz

The aim of this study is to analyze Small and Medium Enterprises Development Organization Administration incentives and supports from the perspective of support receiving enterprises (TR33 Region Implementation). Firstly, concepts and structures of SME’s, have been explained respectively. Then, elaborate on economic importance of SMEs and their problems have been investigated. The study has been also mentioned about importance of supporting SMEs, analyze the supports provided to SMEs in Turkey and underline the supports and incentives provided to SMEs by KOSGEB. In the research section, the main economic indicators of TR33 Region have been surveyed a sample of 237 companies, which already used KOSGEB supports and incentives between 2010-2013 in Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa and Uşak. According to the study results, ıt was observed that, satisfaction level of support receiving companies in TR33 region is statistically higher than average for the KOSGEB supports and support processes in general. According to TÜİK and KOSGEB data that we analyzed, economic indicators of TR33 Region are similar to those of Turkey. This outcome is significant and it shows that our study provides a perspective for the understanding of general nationwide perception.      

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (2013), Üniversite Öğrencilerinin KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları Ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 6/3.
 • Aycı, A. (2011), Pazarlama Karması Açısından Yurtdışı Fuarlar: KOSGEB Yurtdışı Desteklerinden Faydalanan KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/3 (2011). 159-182.
 • Cansız, M., (2008), Türkiye de KOBİLER ve KOSGEB, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Durman, M., Önder, H. (2007), Ekonominin Minik Devi KOBİ’ler ve KOSGEB Teşvikleri, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 3.
 • Erol, M. (2010), Ekonomik Kriz ve KOBİ’ler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5, 123.
 • Ar, M. (2009), KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi_ Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Tezi.
 • Mutlu, S. (2014), KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası Eğitimi Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Girişimcilik Potansiyelleri ve Eğilimleri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt. 9, Sayı 1 Yaz 2014.
 • ILO, (2005) World Employment Report, 2004–2005, Cenevre, İsviçre.
 • Iraz, R. (2005), Girişimcilik ve KOBİ’ler Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, Türkiye, 230–231, 239–240.
 • KOSGEB, (2011), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013, Ankara, Türkiye.
 • KOSGEB, [Çevrim-içi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi], Erişim tarihi: 01.08.2016.
 • Maden, S. I. ve Dulupçu, M. A. (2014), KOBİ’lere Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.2, s.179-195.
 • OECD, (2002), Small and Medium Enterprise Outlook, Paris, Fransa.
 • Olcay. F.M., (1996), Gümrük Birliği Sürecinde Mali Yardımların Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) Etkisi, Vakıfbank Yayınları, Ankara, Türkiye, 3.
 • Öktem, M. K., Aydın, M. D. ve Ekinci, S. (2007), Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma, Sosyoekonomi, 2007/1.
 • Özdemir, S., Ersöz, H.Y., Sarıoğlu, H.İ., (2006), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, Türkiye, 2006-45, 44.
 • Sarıkahya, M. (2012), Mobilya Endüstrisinde KOBİ’lere Verilen Devlet Desteklerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri (Ankara Örneği). Politeknik Dergisi, Cilt:15 Sayı: 4 s. 177-183, 2012.
 • Valandova, S., (2003), Türkiye de KOBİ’lere Yönelik Destek Programlarının Yeniden Yapılandırılması, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Yıldız, S. B. (2013), KOBİ’lere Sağlanan Kamu Desteklerinde Etki Değerlendirmesinin Önemi, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Ağustos 2013.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğrul KANDEMİR
AFYON KOCATEPE UNIV
0000-0002-3544-7422
Türkiye


Ender BAYKUT
AFYON KOCATEPE UNIV
Türkiye


Abdullah AVCI Bu kişi benim
KOSGEB
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 10 Ocak 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { optimum285228, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {97 - 114}, doi = {10.17541/optimum.285228}, title = {KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)}, key = {cite}, author = {Kandemir, Tuğrul and Baykut, Ender and Avcı, Abdullah} }
APA Kandemir, T. , Baykut, E. & Avcı, A. (2017). KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması) . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 97-114 . DOI: 10.17541/optimum.285228
MLA Kandemir, T. , Baykut, E. , Avcı, A. "KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2017 ): 97-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/optimum/issue/27182/285228>
Chicago Kandemir, T. , Baykut, E. , Avcı, A. "KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2017 ): 97-114
RIS TY - JOUR T1 - KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması) AU - Tuğrul Kandemir , Ender Baykut , Abdullah Avcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17541/optimum.285228 DO - 10.17541/optimum.285228 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 114 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.285228 UR - https://doi.org/10.17541/optimum.285228 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması) %A Tuğrul Kandemir , Ender Baykut , Abdullah Avcı %T KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması) %D 2017 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 4 %N 1 %R doi: 10.17541/optimum.285228 %U 10.17541/optimum.285228
ISNAD Kandemir, Tuğrul , Baykut, Ender , Avcı, Abdullah . "KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Ocak 2017): 97-114 . https://doi.org/10.17541/optimum.285228
AMA Kandemir T. , Baykut E. , Avcı A. KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması). OEYBD. 2017; 4(1): 97-114.
Vancouver Kandemir T. , Baykut E. , Avcı A. KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması). Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2017; 4(1): 97-114.
IEEE T. Kandemir , E. Baykut ve A. Avcı , "KOSGEB Desteklerinin Destekleri Kullanan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi (TR33 Bölgesi Uygulaması)", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 97-114, Oca. 2017, doi:10.17541/optimum.285228

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.