Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Status of the German Accounting System in Turkish Accounting Life: The Case of The Republic of Turkey State Railways

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 81 - 100, 15.01.2020
https://doi.org/10.17541/optimum.538133

Öz

The purpose of the study is to reveal the effects of German Accounting System which was seen in public enterprises of the Republic of Turkey between the years 1971-1972 and 1953-1954. For this purpose, the financial statements of State Railways of the Republic of Turkey (TCDD) between 1953-1973 years were analysed in the study. It is made a content analysis by comparing the general account plan used in Germany in this period and the account plan of the mentioned enterprise in various aspects and structurally. As a result of the study, it will be seen that the structure of the financial statements prepared in TCDD between 1953-1971 years was similar to the German General Account Plan and this similarity has changed from 1972. The Republic of Turkey has begun to experience a shift to the Uniform Chart of Accounts, which is also used nowadays, in that date.

Kaynakça

 • Alman Ticaret Kanunun (Deutsche Handelsgesetzbuch), Yayınlanma Tarihi: 10.05.1897, Güncellenme Tarihi: 20/12/2012.
 • Alman Ticaret Kanunun (Deutsche Handelsgesetzbuch), Yayınlanma Tarihi: 10.05.1897, Güncellenme Tarihi: 20/12/2012.Elitaş, Cemal (2014), Muhasebenin Kuramsal Temelleri, Yayımlanmamış Ders Notları, Yalova.
 • Elitaş C., Güvemli O., Aydemir O., Erkan M., Oğuz M., Özcan U., (2008), Accounting Method Used By Ottomans For 500 Years: Stairs Method, Ankara: Maliye Bakanlığı Yayınları.
 • Toraman, Cengiz; Bayramoğlu, Fatih, (2006), Effects Of The Adoption Of European Union Standards On Accounting Practices, Journal Of Financial Analyzespecial Issue Publıshed By Istanbul Chamber Of Certıfıed Publıc Accountants For 17th World Congress Of Accountants, 13-16 November.
 • Bayazıtlı, Ercan, (2000), Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, TÜRMOB Yayınları No: 139, Ankara.
 • Bilginoğlu, Fahir, (1988), Muhasebe Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Yayın No:54, İstanbul.
 • Kroll, Harry, (2000), Rechnungwesen im Handwerk, 3. Baskı, Hannover: Schlütersche.
 • Yazıcı, Mehmet, (1998), Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlenmesi, İkinci Baskı, İstanbul: Nihad Sayâr Eğitim Vakfı Yayın No: 522/756.
 • Aysan, Mustafa A, (2009), Uluslararası Muhasebe Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 42, pp. 42-53.
 • Aysan, Mustafa A., (1996), Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğe Bakış, TÜRMOB Yayınları, No:23, Ankara.
 • Akdoğan, Nalân; Aydın, Hamdi, (1987). Muhasebe Teorileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 98.
 • Güvemli, Oktay, (2006), World Congresses Relevant to Accounting and Congresses and Symposiums, Istanbul, 2006’dan aktaran Aysan, Mustafa A., Uluslararası Muhasebe Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 42.
 • Sevilengül, Orhan, (2000), Genel Muhasebe, 9. bs, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Ünal, Orhan; Doğanay, Murat, (2009), Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma, Sayıştay Dergisi, Sayı: 74-75.
 • Güneş, Recep; Durmuş, A. F.; Solak, Bilal, (2012), Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Vol. 3, Issue. 2.
 • Örten, Remzi, (1988), İşletme ve Muhasebe Bülteni, Sayı: 25.
 • Sutter, Retto, (2007), Geschichte der doppelte Buchhaltung, Bern, 2007.
 • Selimoğlu, S. K., Aslan, Ü., Güvemli, B., (2009) Bir Literatür İncelemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, V. 42.
 • Toraman, Cengiz; Bayramoğlu, Mehmet F., (2006), “ffects of the Adoption of European Union Standards on Accounting Practices, Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp. 220-241.
 • Çürük, Turgut, (2001), Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği, ODTÜ Gelişim Dergisi, 28 (3-4).
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarihçesi kurumun açık bilgi niteliğindeki internet sayfasından derlenmiştir. http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=267, (Erişim Tarihi: 29.01.2014).
 • Arıkan, Yahya, (1996), Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Uygulaması, Mali Çözüm, Yıl: 6, Sayı: 36.
 • Koç, Yüksel, (1972), Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27 Sayı: 3, 1972.
 • Zimmermann J., Werner J. R., Volmer P. B., (2008), Global Governance in Accounting, Rebalancing Public Power and Private Commitment, Transformations of the State Series, Palgrave Macmillan.

Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 81 - 100, 15.01.2020
https://doi.org/10.17541/optimum.538133

Öz

Bu çalışmanın amacı 1953-1954 ile 1971-1972 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti kamu işletmelerinde görülen Alman Muhasebe Sistemi etkilerini ortaya koyabilmektir. Bu amaçla çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 1953-1973 yılları arasındaki finansal tabloları incelenmiştir. Bu dönemde Almanya’da kullanılan genel hesap planı ile söz konusu işletmenin hesap planı çeşitli açılardan ve yapısal olarak karşılaştırılarak bir içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda TCDD’de 1953-1971 yılları arasında hazırlanan finansal tabloların yapısının Alman Genel Hesap Planı ile benzer olduğu ve bu benzerliğin 1972 yılından itibaren değiştiği görülecektir. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihte hâlen günümüzde de kullandığı Tek Düzen Hesap Planı’na doğru bir geçiş yaşamaya başlamıştır. 

Kaynakça

 • Alman Ticaret Kanunun (Deutsche Handelsgesetzbuch), Yayınlanma Tarihi: 10.05.1897, Güncellenme Tarihi: 20/12/2012.
 • Alman Ticaret Kanunun (Deutsche Handelsgesetzbuch), Yayınlanma Tarihi: 10.05.1897, Güncellenme Tarihi: 20/12/2012.Elitaş, Cemal (2014), Muhasebenin Kuramsal Temelleri, Yayımlanmamış Ders Notları, Yalova.
 • Elitaş C., Güvemli O., Aydemir O., Erkan M., Oğuz M., Özcan U., (2008), Accounting Method Used By Ottomans For 500 Years: Stairs Method, Ankara: Maliye Bakanlığı Yayınları.
 • Toraman, Cengiz; Bayramoğlu, Fatih, (2006), Effects Of The Adoption Of European Union Standards On Accounting Practices, Journal Of Financial Analyzespecial Issue Publıshed By Istanbul Chamber Of Certıfıed Publıc Accountants For 17th World Congress Of Accountants, 13-16 November.
 • Bayazıtlı, Ercan, (2000), Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, TÜRMOB Yayınları No: 139, Ankara.
 • Bilginoğlu, Fahir, (1988), Muhasebe Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Yayın No:54, İstanbul.
 • Kroll, Harry, (2000), Rechnungwesen im Handwerk, 3. Baskı, Hannover: Schlütersche.
 • Yazıcı, Mehmet, (1998), Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlenmesi, İkinci Baskı, İstanbul: Nihad Sayâr Eğitim Vakfı Yayın No: 522/756.
 • Aysan, Mustafa A, (2009), Uluslararası Muhasebe Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 42, pp. 42-53.
 • Aysan, Mustafa A., (1996), Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğe Bakış, TÜRMOB Yayınları, No:23, Ankara.
 • Akdoğan, Nalân; Aydın, Hamdi, (1987). Muhasebe Teorileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 98.
 • Güvemli, Oktay, (2006), World Congresses Relevant to Accounting and Congresses and Symposiums, Istanbul, 2006’dan aktaran Aysan, Mustafa A., Uluslararası Muhasebe Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 42.
 • Sevilengül, Orhan, (2000), Genel Muhasebe, 9. bs, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Ünal, Orhan; Doğanay, Murat, (2009), Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma, Sayıştay Dergisi, Sayı: 74-75.
 • Güneş, Recep; Durmuş, A. F.; Solak, Bilal, (2012), Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Vol. 3, Issue. 2.
 • Örten, Remzi, (1988), İşletme ve Muhasebe Bülteni, Sayı: 25.
 • Sutter, Retto, (2007), Geschichte der doppelte Buchhaltung, Bern, 2007.
 • Selimoğlu, S. K., Aslan, Ü., Güvemli, B., (2009) Bir Literatür İncelemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, V. 42.
 • Toraman, Cengiz; Bayramoğlu, Mehmet F., (2006), “ffects of the Adoption of European Union Standards on Accounting Practices, Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp. 220-241.
 • Çürük, Turgut, (2001), Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği, ODTÜ Gelişim Dergisi, 28 (3-4).
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarihçesi kurumun açık bilgi niteliğindeki internet sayfasından derlenmiştir. http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=267, (Erişim Tarihi: 29.01.2014).
 • Arıkan, Yahya, (1996), Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Uygulaması, Mali Çözüm, Yıl: 6, Sayı: 36.
 • Koç, Yüksel, (1972), Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27 Sayı: 3, 1972.
 • Zimmermann J., Werner J. R., Volmer P. B., (2008), Global Governance in Accounting, Rebalancing Public Power and Private Commitment, Transformations of the State Series, Palgrave Macmillan.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilge Leyli DEMİREL
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8807-4631
Türkiye


Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6963-2346
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 11 Mart 2019
Kabul Tarihi 20 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { optimum538133, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {81 - 100}, doi = {10.17541/optimum.538133}, title = {Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği}, key = {cite}, author = {Demirel, Bilge Leyli and Tarakcıoğlu Altınay, Ayşenur} }
APA Demirel, B. L. & Tarakcıoğlu Altınay, A. (2020). Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 81-100 . DOI: 10.17541/optimum.538133
MLA Demirel, B. L. , Tarakcıoğlu Altınay, A. "Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 81-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/optimum/issue/51382/538133>
Chicago Demirel, B. L. , Tarakcıoğlu Altınay, A. "Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 81-100
RIS TY - JOUR T1 - Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği AU - Bilge Leyli Demirel , Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17541/optimum.538133 DO - 10.17541/optimum.538133 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 100 VL - 7 IS - 1 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.538133 UR - https://doi.org/10.17541/optimum.538133 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği %A Bilge Leyli Demirel , Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay %T Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği %D 2020 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17541/optimum.538133 %U 10.17541/optimum.538133
ISNAD Demirel, Bilge Leyli , Tarakcıoğlu Altınay, Ayşenur . "Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 / 1 (Ocak 2020): 81-100 . https://doi.org/10.17541/optimum.538133
AMA Demirel B. L. , Tarakcıoğlu Altınay A. Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği. OEYBD. 2020; 7(1): 81-100.
Vancouver Demirel B. L. , Tarakcıoğlu Altınay A. Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(1): 81-100.
IEEE B. L. Demirel ve A. Tarakcıoğlu Altınay , "Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 81-100, Oca. 2020, doi:10.17541/optimum.538133

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.