Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Telafi ve Etkinlik Hipotezleri Temelinde Küreselleşme ve Kamu Harcamaları İlişkisi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 79 - 92, 01.01.2022
https://doi.org/10.17541/optimum.985925

Öz

Küreselleşme göstergelerinin kamu kesimi üzerinde yarattığı değişimlerin ele alındığı çalışma, telafi ve etkinlik hipotezi temelinde şekillendirilmiştir. Bu kapsamda geçiş ülkelerinin merkezi planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine yönelmeleriyle birlikte küreselleşme etkilerinin daha fazla hissedilmesi nedeniyle devlet boyutunun ne şekilde etkilendiği araştırılmıştır. Panel OLS ve nedensellik testi sonuçlarına göre küreselleşme göstergelerinden biri olan ekonomik özgürlük indeksindeki artışlar kamu tüketim harcamalarını azaltmaktadır. Bu bağlamda 1995-2019 dönemi itibariyle Arnavutluk, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Romanya ve Slovakya için Etkinlik Hipotezi geçerlidir.

Kaynakça

 • Abizadeh, S. (2005). An analysis of government expenditure and trade liberalization. Applied Economics, 37, 1881-1884.
 • Altay, A., & Aysu, A. (2013). Etkinlik ve telafi edici etki hipotezi: seçilmiş ülkeler üzerine ampirik bir inceleme. TİSK Akademi, 8(15), 130-154.
 • Anderson, E., & Obeng, S. (2020). Globalisation and government spending: Evidence for the ‘hyper-globalisation’ of the 1990s and 2000s. The World Economy, 44(5), 1144-1176.
 • Balle, F., & Vaidya, A. (2002). A regional analysis of openness and government size. Applied Economics Letters, 9 (5), 289-292.
 • Bergh, A., & Karlsson, M. (2010). Government size and growth: Accounting for economic freedom and globalization. Public Choice, 142, 195-213.
 • Borghi, E. (2008). Trade openness and public expenditure on labor market prices. Departmental Working Papers 2010-21, Department of Economics, Management and Quantitative Methods at Università degli Studi di Milano. 1-25.
 • Cameron, D. R. (1978). The expansion of the public economy: a comparative analysis. The American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.
 • Dreher, A., Jan-Egbert, S., & Heinrich, W.U. (2008). The impact of globalization on the composition of government expenditures: Evidence from panel data. Public Choice, 134, 263-292.
 • Dumitrescu, E. I. & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger noncausality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Garrett, G., & Mitchell, D. (2001). Globalization, government spending and taxation in the OECD. European Journal of Political Research, 39, 145-177.
 • Güler, E. (2012). Geçiş ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın yeniden yükselişi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 52-68.
 • Leibrecht, M., Klien, M., & Onaran, O. (2011). Globalization, welfare regimes and social protection expenditures in Western and Eastern European countries. Public Choice, 148(3), 569-594.
 • Liberati, P. (2007). Trade openness, capital openness and government size. Journal of Public Policy, 27 (2), 215-247.
 • Özek, Y., & Bayat, T. (2020). BRICS ülkelerinde etkinlik ve telafi edici etki hipotezlerinin geçerliliğinin test edilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 720-741.
 • Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of Political Economy, 106(5), 997-1032.
 • Sarı, E., & Hotunluoğlu, H. (2018). Kamu büyüklüğü ve ticari açıklık bağlamında etkinlik ve telafi hipotezi: Türkiye üzerine ampirik bir analiz. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18), 728-738.
 • Sener, S., Bayrakdar, S., & Hacıoğlu, V. (2015). The analysis for the validity of compensation and efficiency hypotheses in Turkey between 1975 and 2013. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 624-631.
 • Shahbaz, M., Rehman, H. U., & Amir, N. (2010). The impact of trade and financial-openness on government size: a case study of Pakistan. Journal of Quality and Technology Management, 6 (1), 105-118.
 • Subramanian, A., & Kessler, M. (2013). The hyperglobalization of trade and its future. Working Paper Series-Peterson Institute for International Economics, 13(6), 1-66.
 • Şak, N. (2015). Panel Birim Kök Testleri. In S. Güriş (Eds.), Stata ile Panel Veri Modelleri (pp. 203-268). İstanbul: Der Yayınları.
 • Taşar, İ. (2016). Türkiye’de etkinlik ve telafi edici etki hipotezlerinin geçerliliğinin test edilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-22.
 • Tütüncü, A., & Zengin, H. (2018). Telafi ve etkinlik hipotezlerinin MINT ülkeleri için geçerliliğinin test edilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 81-94.
 • Wallerstein, I. (2012). Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık (6th Ed.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Yıldız, B. (2019). Küreselleşme ile kamu büyüklüğü arasındaki nedensellik ilişkisi: OECD ülkeleri örneği. Mali Çözüm Dergisi, 29(155), 81-103.
 • Zortuk, M., & Beşer, B. (2014). Dışa açıklık ve demokratik yapının kamu kesimi büyüklüğü üzerindeki etkisi: Rodrik hipotezine geçiş ekonomilerinden kanıt. Ege Akademik Bakış, 14(3), 345-359.

The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 79 - 92, 01.01.2022
https://doi.org/10.17541/optimum.985925

Öz

The study, which deals with the changes created by the globalization indicators on the public sector, is shaped on the basis of the compensation and efficiency hypothesis. In this context, it has been investigated how the government size is affected due to the fact that the effects of globalization are felt more with the shift of transition countries from centrally planned economy to free market economy. According to panel OLS and causality test results, increases in economic freedom index, one of the globalization indicators, decrease public consumption expenditure. In this context, the efficiency hypothesis is valid for Albania, Bulgaria, Czechia, Estonia, Romania and Slovakia for the period 1995-2019.

Kaynakça

 • Abizadeh, S. (2005). An analysis of government expenditure and trade liberalization. Applied Economics, 37, 1881-1884.
 • Altay, A., & Aysu, A. (2013). Etkinlik ve telafi edici etki hipotezi: seçilmiş ülkeler üzerine ampirik bir inceleme. TİSK Akademi, 8(15), 130-154.
 • Anderson, E., & Obeng, S. (2020). Globalisation and government spending: Evidence for the ‘hyper-globalisation’ of the 1990s and 2000s. The World Economy, 44(5), 1144-1176.
 • Balle, F., & Vaidya, A. (2002). A regional analysis of openness and government size. Applied Economics Letters, 9 (5), 289-292.
 • Bergh, A., & Karlsson, M. (2010). Government size and growth: Accounting for economic freedom and globalization. Public Choice, 142, 195-213.
 • Borghi, E. (2008). Trade openness and public expenditure on labor market prices. Departmental Working Papers 2010-21, Department of Economics, Management and Quantitative Methods at Università degli Studi di Milano. 1-25.
 • Cameron, D. R. (1978). The expansion of the public economy: a comparative analysis. The American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.
 • Dreher, A., Jan-Egbert, S., & Heinrich, W.U. (2008). The impact of globalization on the composition of government expenditures: Evidence from panel data. Public Choice, 134, 263-292.
 • Dumitrescu, E. I. & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger noncausality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Garrett, G., & Mitchell, D. (2001). Globalization, government spending and taxation in the OECD. European Journal of Political Research, 39, 145-177.
 • Güler, E. (2012). Geçiş ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın yeniden yükselişi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 52-68.
 • Leibrecht, M., Klien, M., & Onaran, O. (2011). Globalization, welfare regimes and social protection expenditures in Western and Eastern European countries. Public Choice, 148(3), 569-594.
 • Liberati, P. (2007). Trade openness, capital openness and government size. Journal of Public Policy, 27 (2), 215-247.
 • Özek, Y., & Bayat, T. (2020). BRICS ülkelerinde etkinlik ve telafi edici etki hipotezlerinin geçerliliğinin test edilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 720-741.
 • Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of Political Economy, 106(5), 997-1032.
 • Sarı, E., & Hotunluoğlu, H. (2018). Kamu büyüklüğü ve ticari açıklık bağlamında etkinlik ve telafi hipotezi: Türkiye üzerine ampirik bir analiz. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS'18), 728-738.
 • Sener, S., Bayrakdar, S., & Hacıoğlu, V. (2015). The analysis for the validity of compensation and efficiency hypotheses in Turkey between 1975 and 2013. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 624-631.
 • Shahbaz, M., Rehman, H. U., & Amir, N. (2010). The impact of trade and financial-openness on government size: a case study of Pakistan. Journal of Quality and Technology Management, 6 (1), 105-118.
 • Subramanian, A., & Kessler, M. (2013). The hyperglobalization of trade and its future. Working Paper Series-Peterson Institute for International Economics, 13(6), 1-66.
 • Şak, N. (2015). Panel Birim Kök Testleri. In S. Güriş (Eds.), Stata ile Panel Veri Modelleri (pp. 203-268). İstanbul: Der Yayınları.
 • Taşar, İ. (2016). Türkiye’de etkinlik ve telafi edici etki hipotezlerinin geçerliliğinin test edilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-22.
 • Tütüncü, A., & Zengin, H. (2018). Telafi ve etkinlik hipotezlerinin MINT ülkeleri için geçerliliğinin test edilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 81-94.
 • Wallerstein, I. (2012). Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık (6th Ed.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Yıldız, B. (2019). Küreselleşme ile kamu büyüklüğü arasındaki nedensellik ilişkisi: OECD ülkeleri örneği. Mali Çözüm Dergisi, 29(155), 81-103.
 • Zortuk, M., & Beşer, B. (2014). Dışa açıklık ve demokratik yapının kamu kesimi büyüklüğü üzerindeki etkisi: Rodrik hipotezine geçiş ekonomilerinden kanıt. Ege Akademik Bakış, 14(3), 345-359.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yahya Can DURA (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0002-5662-7748
Türkiye


Selin YALÇINTAŞ
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-2431-4875
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 22 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 23 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { optimum985925, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {9}, number = {1}, pages = {79 - 92}, doi = {10.17541/optimum.985925}, title = {The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses}, key = {cite}, author = {Dura, Yahya Can and Yalçıntaş, Selin} }
APA Dura, Y. C. & Yalçıntaş, S. (2022). The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 79-92 . DOI: 10.17541/optimum.985925
MLA Dura, Y. C. , Yalçıntaş, S. "The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2022 ): 79-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/optimum/issue/66298/985925>
Chicago Dura, Y. C. , Yalçıntaş, S. "The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2022 ): 79-92
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses AU - Yahya Can Dura , Selin Yalçıntaş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17541/optimum.985925 DO - 10.17541/optimum.985925 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 92 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.985925 UR - https://doi.org/10.17541/optimum.985925 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses %A Yahya Can Dura , Selin Yalçıntaş %T The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses %D 2022 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17541/optimum.985925 %U 10.17541/optimum.985925
ISNAD Dura, Yahya Can , Yalçıntaş, Selin . "The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 9 / 1 (Ocak 2022): 79-92 . https://doi.org/10.17541/optimum.985925
AMA Dura Y. C. , Yalçıntaş S. The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses. OEYBD. 2022; 9(1): 79-92.
Vancouver Dura Y. C. , Yalçıntaş S. The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2022; 9(1): 79-92.
IEEE Y. C. Dura ve S. Yalçıntaş , "The Relationship between Globalization-Public Expenditure on the Basis of the Compensation and Efficiency Hypotheses", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 79-92, Oca. 2022, doi:10.17541/optimum.985925

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.