Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation Of Teacher Candidates' Readiness Levels For Teaching Profession

Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19, 922 - 940, 30.09.2019
https://doi.org/10.26466/opus.594671

Öz

It is important that teacher candidates gain professional skills and feel ready for their fields during their undergraduate education before they start teaching profession, because they have high self-efficacy beliefs that they will make effective teaching. In this context, it is only possible to find out whether teacher education programs provide teacher candidates with the skills related to the profession or whether the candidates have competencies related to teaching profession. In this direction, the aim of this study is to examine the teacher candidates' readiness levels for the profession. In the research in order to determine teacher candidates’ readiness for teaching profession "Readiness Scale for Teaching Profession" developed by Yıldırım ve Köklükaya (2017)  was used. In the research, survey model which is one of the quantitative research methods was used. The study was conducted, in the 2018-2019 academic year at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Education with a total of 208 students, 122 women and 86 men. In the analysis of the data, t test and ANOVA test were used. As a result of the research, it was determined that the teacher candidates' readiness levels for teaching profession were low.

Kaynakça

 • Akhan, O., Dolmacı, A., ve Altıntaş, S. (2019). Son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 55-64.
 • Aydın, B. (2002). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. (Ed. B. Yeşilyaprak) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Black, M. W. (2003). A study of first-year teachers and their principals: Perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation. Fayetteville State University.
 • Boston, K. (1999). Enhancing the status of the teaching profession. Unicorn, 25(1), 7-14.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Darling-Hammond, L. D. (2006). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Darling-Hammond, L., ve Baratz-Snowden, J. (2007). A good teacher in every classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve. Educational Horizons, 85(2), 111-132.
 • Darling-Hammond, L., ve Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dedebali, N. C., Ulaş, K. ve Dursun, F. (2018). Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesini aşamaz. Turkish Studies, 13(27), 531-546.
 • Dursun, F. (2017). Evaluation of teachers’ opinions relating improving qualification in teaching process. European Journal of Education Studies, 3(11), 104-131. Doi: 10.5281/zenodo.1043598.
 • Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Karademir, N. (2012). Coğrafya öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, A. (2017). Eğitim psikolojisi. (Geliştirilmiş 10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lewis, L., Parsad, B., Carey, N., Bartfai, N., Farris, E. ve Smerdon, B. (1999). Teacher quality: A report on the preparation and qualifications of public school teachers. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Liston, D., Whitcomb, J., ve Borko, H. (2006). Too little or too much: Teacher preparation and the first years of teaching. Journal of Teacher Education, 57(4), 351-358. Doi: 10.1177/0022487106291976.
 • MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_M ESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden 14. 06. 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Mehmetlioğlu, D. ve Haser, Ç. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe hazırbulunuşlukları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 91-102.
 • Özcan, M. (2019). An analysis of prospective teachers’ anxiety of not being appointed to teachership. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 195-204.
 • Pantic, N. ve Wubbels, T. (2010). Teacher competencies as a basis for teacher education – views of serbian teachers and teacher educators. Teaching and Teacher Education, 26, 694–703.
 • Rosas, C. ve West, M. (2011). Pre-service teachers’ perception and beliefs of readiness to teach mathematics. Current Issues in Education, 14(1), 1-23.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Yenice, N. (2009). Investigating the self-efficacy beliefs of science and elementary teachers with respect to some variables. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 244- 260.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tezer, M. ve Beyoğlu, D. (2018). How do preservice teachers’ readiness and attitudes towards mobile learning affect their acceptance of mobile learning systems?. TEM Journal, 7(4), 875-885.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Uygun, K., Avaroğulları, M. ve Oran, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi,.Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21), 417-436.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Yıldırım, E. G. ve Köklükaya, N. (2017). Öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 56, 67-82.
 • Yıldırım, N. (2016). Professional readiness level of teacher candidates: Qualitative evaluation. Journal of Education and Training Studies, 4(3), 72-81.

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19, 922 - 940, 30.09.2019
https://doi.org/10.26466/opus.594671

Öz

Öğretmenlik mesleğine başlamadan önce öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresince alanlarına yönelik mesleki becerileri kazanıp kendilerini hazır hissetmeleri, onların etkili bir öğretim yapacaklarına dair öz yeterlik inançlarının yüksek olması açısından önemlidir. Bu bağlamda öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarına mesleğe yönelik becerileri kazandırıp kazandırmadığı ya da adayların öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklere sahip olup olmadığı, ancak öğretmen adaylarının hazırbulunuşluklarının ortaya çıkarılması ile mümkün olmaktadır Bu doğrultuda çalışmada öğretmen adaylarının mesleğe yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluklarını incelemek amacıyla Yıldırım ve Köklükaya (2017) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 122’si kadın ve 86’sı da erkek olmak üzere toplamda 208 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde parametrik testlerden t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akhan, O., Dolmacı, A., ve Altıntaş, S. (2019). Son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 55-64.
 • Aydın, B. (2002). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. (Ed. B. Yeşilyaprak) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Black, M. W. (2003). A study of first-year teachers and their principals: Perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation. Fayetteville State University.
 • Boston, K. (1999). Enhancing the status of the teaching profession. Unicorn, 25(1), 7-14.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Darling-Hammond, L. D. (2006). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Darling-Hammond, L., ve Baratz-Snowden, J. (2007). A good teacher in every classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve. Educational Horizons, 85(2), 111-132.
 • Darling-Hammond, L., ve Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dedebali, N. C., Ulaş, K. ve Dursun, F. (2018). Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesini aşamaz. Turkish Studies, 13(27), 531-546.
 • Dursun, F. (2017). Evaluation of teachers’ opinions relating improving qualification in teaching process. European Journal of Education Studies, 3(11), 104-131. Doi: 10.5281/zenodo.1043598.
 • Gözütok, F. D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Karademir, N. (2012). Coğrafya öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, A. (2017). Eğitim psikolojisi. (Geliştirilmiş 10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lewis, L., Parsad, B., Carey, N., Bartfai, N., Farris, E. ve Smerdon, B. (1999). Teacher quality: A report on the preparation and qualifications of public school teachers. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Liston, D., Whitcomb, J., ve Borko, H. (2006). Too little or too much: Teacher preparation and the first years of teaching. Journal of Teacher Education, 57(4), 351-358. Doi: 10.1177/0022487106291976.
 • MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_M ESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden 14. 06. 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Mehmetlioğlu, D. ve Haser, Ç. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe hazırbulunuşlukları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 91-102.
 • Özcan, M. (2019). An analysis of prospective teachers’ anxiety of not being appointed to teachership. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 195-204.
 • Pantic, N. ve Wubbels, T. (2010). Teacher competencies as a basis for teacher education – views of serbian teachers and teacher educators. Teaching and Teacher Education, 26, 694–703.
 • Rosas, C. ve West, M. (2011). Pre-service teachers’ perception and beliefs of readiness to teach mathematics. Current Issues in Education, 14(1), 1-23.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Yenice, N. (2009). Investigating the self-efficacy beliefs of science and elementary teachers with respect to some variables. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 244- 260.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tezer, M. ve Beyoğlu, D. (2018). How do preservice teachers’ readiness and attitudes towards mobile learning affect their acceptance of mobile learning systems?. TEM Journal, 7(4), 875-885.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Uygun, K., Avaroğulları, M. ve Oran, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi,.Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21), 417-436.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Yıldırım, E. G. ve Köklükaya, N. (2017). Öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 56, 67-82.
 • Yıldırım, N. (2016). Professional readiness level of teacher candidates: Qualitative evaluation. Journal of Education and Training Studies, 4(3), 72-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Tamer YENEN (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Ahmet DURMAZ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9744-2547
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 13, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Yenen, E. T. & Durmaz, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi . OPUS International Journal of Society Researches , 13 (19) , 922-940 . DOI: 10.26466/opus.594671