Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Relationship between Geography and Religion; Comparison of East and West in the Context of Urbanization, Conservatism and Denomination Demographics

Yıl 2019, Cilt: 14 Sayı: 20, 2012 - 2039, 31.12.2019
https://doi.org/10.26466/opus.600344

Öz


In this study, we focus on how the conservatism is
manifested by revealing the differences between the urbanization and
urbanization, and the differences between the East and the West. In this context,
the concept of conservatism be broadly defined and then the concept of urban
conservatism be emphasized. Finally, the aim of the study is to make a
comparison and try to understand the historical change of the urbanization
process of the Islamic world. In order to achieve this aim, the study be
prepared by using primary and secondary data obtained from domestic and foreign
sources. As a result, it is seen that there is a mutual relationship between
cities and civilizations and Muslim conservatism is closely related to the
changing urbanization phenomenon. It has been determined that the West
completed the phenomenon of urbanization long ago and parallel to this, the
conservative attitudes developed differently. On the other hand, with the
degeneration of the phenomenon of migration, distorted construction and
civilization, it was concluded that Muslims remained in the village-urban
dilemma, which in a way led to the conflict between tradition and modernism. In
addition, social reflex, imitation (acceptance of the sect ready in the
family), the influence of the scholar in that geography and the spread of
emigration, migration, emergence of a number of crises and breaks in the
historical process, and as mentioned in the last analysis, the status of adopting
sectarian identity as a general city It is closely related to the perception
and attitude of sect in life.

Kaynakça

 • Akkaş, H. H. (2001). Türk modernleşme tarihinde muhafazakâr siyasi düşünce. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 241-254.
 • Arıkan, A. (2018). İslam dünyasının mezhep haritası ve nüfus dağılımı. Journal of Islamic Research, 29(2), 348-79.
 • Arslantaş, H. A. (2008). Sosyal değişme, kentleşme ve kentlileşmenin din üzerine etkileri. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2), 171-198.
 • Bağlıoğlu, A. (2013). Suriye’de Mezhep hareketlerinin güncel siyaset üzerine etkileri. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, 6(2), 495-523.
 • Büyükkara M. A. (2013b). Mezhepsel uzlaşma ve barış: Modern ve postmodern yaklaşımlar. Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 18(35), 109-138.
 • Büyükkara, M. A. (2013). İslam kaynaklı mezheplerin Ortadoğu’daki Coğrafi dağılımı ve tahmini nüfusları. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, 6(2), 321-354.
 • Çalışkan, N. (2017). Kur’an’da insanın varlıklarla ilişkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 552017, 247-265
 • Collins, L. (2008). Confronting urbanization and the AIDS epidemic: A Double-edged sword, the new global frontier, urbanization, poverty and environment in the 21st century. In (Ed. G. Martine, G. McGranahan, M. Montgomery, R. Fernández-Castilla), VA USA:Earthscan publishing.
 • Demirci, M. (2003). İslam’da şehir ve şehrin sosyal dinamikleri. İstem, 1(2), 129-146.
 • Dijkstra, L. ve Poelman, H. (2012). Cities in Europe the new OECD-EC definition, Regional Focus, Regional and Urban Policy. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.-pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2019
 • Duman, F. (2017). Muhafazakâr ideolojide farklı düşünce gelenekleri bağlamında muhafazakârlığın doğası. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 15-34.
 • Dural, A. B. (2004). Muhafazakârlığın tarihsel gelişimi ve muhafazakâr söylem. Muhafazakâr Düşünce, 1(1), 121-133.
 • Erdoğan, M. (2004). Muhafazakârlık: Ana temalar. Liberal Düşünce Dergisi, 34, 5-9.
 • Es, M. ve Ateş, H. (2004). Kent yönetimi, kentlile şme ve göç: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 205-248.
 • Genç, E. ve Çoşkun, T. (2015). Muhafazakârlık ve Türkiye muhafazakârlıklarının bazı halleri. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 27-40.
 • Göymen, K. (1982). Kentle bütünleşme sürecinin yönetsel boyutu:Kentle bütünleşme. Ankara: TGAV yayını.
 • Gültekin, Ö. (2019). Muhafazakârlık üzerine. 1-24. 15 Temmuz 2019 tarihinde https://www.academia.edu/36248626/MUHAFAZAK%-C3%82RLIK_%C3%9CZER%C4%B0NE adresinden erişilmiştir.
 • Heywood, A. (2017). Siyaset. (çev. B. B. Özipek vd.), İstanbul:Adres Yayınları.
 • http://gulf2000.columbia.edu/, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Afghanistan_Religion_lg.-png, Erişim 20 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iraq_Religions_lg.png Erişim 20 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Lebanon_Religion_lg.png, Erişim 20 Temmuz 2019
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/South_Sudan_Religion_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/SWA_Ethno-Religious_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Yemen_Ethno_Religious_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=-TDK.GTS.5cc77aea95c768.58985128 , Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ŞEHİR, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/conservatism, Erişim Tarihi: 25.04.2019, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.britannica.com/topic/conservatism/General-characteristics, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.conservationinstitute.org/what-is-urbanization/, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/conservatism, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • https://www.sciencedaily.com/terms/urbanization.htm, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.worldatlas.com/articles/christian-denominations-by-the-numbers.html, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • İbn Haldun (t.y). Mukaddime. (çev. Z. K. Ugan), c.1, İstanbul:MEB. Yayınları.
 • Izady, M. (2006). Atlas of the Islamic world and vicinity. Gulf 2000 Project, 2006, New York.
 • Keleş, R. (1980). Kent bilimleri terimler sözlüğü. Ankara:TDK yayınları.
 • Mckinney, M. L. (2006). Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biological Conservation, 127(3), 247 – 260.
 • Momen, M. (2019). An introduction to Shi’i Islam: The history and doctrines of twelver Shi’ism. 20 Temmuz 2019 tarihinde https://archive.org/details/IntroductionToShiiIslamByMoojanMomen/page/n157 adresinden erişilmiştir.
 • Okutan, M. Ç. (2013) Conservatism: Historical-phiosophical roots. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(10), 127-134.
 • Pewform, The World’s Muslims: Unity and Diversity, (2012). https://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/ Erişim 17 Temmuz 2019.
 • Sıcak, A. S. (2019). Kur’ân’da tasrîf olgusu ve Kur’ân kıssalarında Karye/Medîne kelimelerinin tasrîfi. Şarkiyat Dergisi 11(2), 734-762. https://doi.org/10.26791/sarkiat.581827
 • Swyngedouw E. (2004). Social power and the urbanization of water flows of power. Oxford University Press.
 • Swyngedouw, E. (1999). Modernity and hybridity: Nature, regeneracionismo, and the production of the Spanish waterscape:1890–1930. Annals of the Association of American Geographers, 89(3), 443–65.
 • Yılmaz, H. (2002). Türk Müslümanlığı dindarlık ve modernlik. İslamivat, 5(4), 63-82.
 • Zengin, E. Ç. (2018). Kent ve kentlileşme sarmalında Türkiye. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 84-103.

Coğrafya-Din İlişkisi; Kentlileşme, Muhafazakârlık ve Mezhep Demografisi Bağlamında Doğu ve Batı Karşılaştırması

Yıl 2019, Cilt: 14 Sayı: 20, 2012 - 2039, 31.12.2019
https://doi.org/10.26466/opus.600344

Öz


Bu çalışmada kentleşme ve kentlileşme kavramları bağlamında Batı-Doğu
arasındaki farklılıklar da ortaya konularak incelenmiştir. Ayrıca
muhafazakârlığın ne şekilde tezahür ettiği ve mezhep algısının bu bağlamda
nasıl bir süreç geçirdiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda çalışmada geniş bir
şekilde muhafazakârlık tanımı yapılarak, ardından kent muhafazakârlığı kavramı
üzerinde durulmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışma yerli ve
yabancı kaynaklardan elde edilen birincil ve ikincil verilerden faydalanarak
hazırlanmıştır. Sonuç olarak şehirler ve medeniyetleri arasında karşılıklı bir
ilişkinin söz konusu olduğu ve Müslüman muhafazakârlaşmasının değişen
kentlileşme olgusu ile yakından ilgisi olduğu görülmüştür. Batının kentlileşme
olgusunu çok önceden tamamlamış olduğu ve buna paralel olarak muhafazakârlık
tutumlarının farklı geliştiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan göç, çarpık
yapılaşma ve medeniyet olgusunun yozlaşması ile birlikte Müslümanların köy-kent
ikileminde kaldığı ve bunun da bir bakıma gelenek-modernizm çatışmasını
doğurduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca toplumsal refleks, taklit (ailede hazır
halde bulunan mezhebi kabulleniş), o coğrafyada bulunan âlimin etkisi ve
fikirleriyle oluşan mezhep, göçler, tarihi süreçte ortaya çıkan bir takım krizler
ve kırılmalar ve son tahlilde zikri geçen ifadelerde olduğu gibi mezhebi bir
kimlik olarak benimsememe durumları genel şehir hayatı içerisindeki mezhep
algısını ve tutumunu yakından ilgilendirmektedir.

Kaynakça

 • Akkaş, H. H. (2001). Türk modernleşme tarihinde muhafazakâr siyasi düşünce. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 241-254.
 • Arıkan, A. (2018). İslam dünyasının mezhep haritası ve nüfus dağılımı. Journal of Islamic Research, 29(2), 348-79.
 • Arslantaş, H. A. (2008). Sosyal değişme, kentleşme ve kentlileşmenin din üzerine etkileri. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2), 171-198.
 • Bağlıoğlu, A. (2013). Suriye’de Mezhep hareketlerinin güncel siyaset üzerine etkileri. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, 6(2), 495-523.
 • Büyükkara M. A. (2013b). Mezhepsel uzlaşma ve barış: Modern ve postmodern yaklaşımlar. Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 18(35), 109-138.
 • Büyükkara, M. A. (2013). İslam kaynaklı mezheplerin Ortadoğu’daki Coğrafi dağılımı ve tahmini nüfusları. e-makâlât Mezhep Araştırmaları, 6(2), 321-354.
 • Çalışkan, N. (2017). Kur’an’da insanın varlıklarla ilişkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 552017, 247-265
 • Collins, L. (2008). Confronting urbanization and the AIDS epidemic: A Double-edged sword, the new global frontier, urbanization, poverty and environment in the 21st century. In (Ed. G. Martine, G. McGranahan, M. Montgomery, R. Fernández-Castilla), VA USA:Earthscan publishing.
 • Demirci, M. (2003). İslam’da şehir ve şehrin sosyal dinamikleri. İstem, 1(2), 129-146.
 • Dijkstra, L. ve Poelman, H. (2012). Cities in Europe the new OECD-EC definition, Regional Focus, Regional and Urban Policy. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.-pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2019
 • Duman, F. (2017). Muhafazakâr ideolojide farklı düşünce gelenekleri bağlamında muhafazakârlığın doğası. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 15-34.
 • Dural, A. B. (2004). Muhafazakârlığın tarihsel gelişimi ve muhafazakâr söylem. Muhafazakâr Düşünce, 1(1), 121-133.
 • Erdoğan, M. (2004). Muhafazakârlık: Ana temalar. Liberal Düşünce Dergisi, 34, 5-9.
 • Es, M. ve Ateş, H. (2004). Kent yönetimi, kentlile şme ve göç: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 205-248.
 • Genç, E. ve Çoşkun, T. (2015). Muhafazakârlık ve Türkiye muhafazakârlıklarının bazı halleri. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 27-40.
 • Göymen, K. (1982). Kentle bütünleşme sürecinin yönetsel boyutu:Kentle bütünleşme. Ankara: TGAV yayını.
 • Gültekin, Ö. (2019). Muhafazakârlık üzerine. 1-24. 15 Temmuz 2019 tarihinde https://www.academia.edu/36248626/MUHAFAZAK%-C3%82RLIK_%C3%9CZER%C4%B0NE adresinden erişilmiştir.
 • Heywood, A. (2017). Siyaset. (çev. B. B. Özipek vd.), İstanbul:Adres Yayınları.
 • http://gulf2000.columbia.edu/, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Afghanistan_Religion_lg.-png, Erişim 20 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iraq_Religions_lg.png Erişim 20 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Lebanon_Religion_lg.png, Erişim 20 Temmuz 2019
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/South_Sudan_Religion_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/SWA_Ethno-Religious_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Yemen_Ethno_Religious_lg.-png, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=-TDK.GTS.5cc77aea95c768.58985128 , Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=ŞEHİR, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/conservatism, Erişim Tarihi: 25.04.2019, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.britannica.com/topic/conservatism/General-characteristics, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.conservationinstitute.org/what-is-urbanization/, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/conservatism, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • https://www.sciencedaily.com/terms/urbanization.htm, Erişim Tarihi: 25.04.2019.
 • https://www.worldatlas.com/articles/christian-denominations-by-the-numbers.html, Erişim 21 Temmuz 2019.
 • İbn Haldun (t.y). Mukaddime. (çev. Z. K. Ugan), c.1, İstanbul:MEB. Yayınları.
 • Izady, M. (2006). Atlas of the Islamic world and vicinity. Gulf 2000 Project, 2006, New York.
 • Keleş, R. (1980). Kent bilimleri terimler sözlüğü. Ankara:TDK yayınları.
 • Mckinney, M. L. (2006). Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biological Conservation, 127(3), 247 – 260.
 • Momen, M. (2019). An introduction to Shi’i Islam: The history and doctrines of twelver Shi’ism. 20 Temmuz 2019 tarihinde https://archive.org/details/IntroductionToShiiIslamByMoojanMomen/page/n157 adresinden erişilmiştir.
 • Okutan, M. Ç. (2013) Conservatism: Historical-phiosophical roots. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(10), 127-134.
 • Pewform, The World’s Muslims: Unity and Diversity, (2012). https://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/ Erişim 17 Temmuz 2019.
 • Sıcak, A. S. (2019). Kur’ân’da tasrîf olgusu ve Kur’ân kıssalarında Karye/Medîne kelimelerinin tasrîfi. Şarkiyat Dergisi 11(2), 734-762. https://doi.org/10.26791/sarkiat.581827
 • Swyngedouw E. (2004). Social power and the urbanization of water flows of power. Oxford University Press.
 • Swyngedouw, E. (1999). Modernity and hybridity: Nature, regeneracionismo, and the production of the Spanish waterscape:1890–1930. Annals of the Association of American Geographers, 89(3), 443–65.
 • Yılmaz, H. (2002). Türk Müslümanlığı dindarlık ve modernlik. İslamivat, 5(4), 63-82.
 • Zengin, E. Ç. (2018). Kent ve kentlileşme sarmalında Türkiye. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 84-103.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Aydın 0000-0002-1785-4999

Yusuf Okşar Bu kişi benim 0000-0002-9060-3272

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 12 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 14 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Aydın, A., & Okşar, Y. (2019). Coğrafya-Din İlişkisi; Kentlileşme, Muhafazakârlık ve Mezhep Demografisi Bağlamında Doğu ve Batı Karşılaştırması. OPUS International Journal of Society Researches, 14(20), 2012-2039. https://doi.org/10.26466/opus.600344