Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 23, Sayfalar 1699 - 1724 2020-03-31

Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
University Sport Environment Scale (USES): Validity and Reliability Study

Aynur YILMAZ [1] , Oğuz Kaan ESENTÜRK [2]


Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kampüste mevcut olan spor ortamına ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen ölçme aracının Tük kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında farklı üniversitelerde öğrenim gören üniversite öğrencileri katılmıştır. Araştırma dört farklı çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma grubundan elde edilen verilerle dil eşdeğerliliği sınanmıştır. İkinci gruptan elde edilen verilerle Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Üçüncü çalışma grubundan elde edilen verilerle AFA sonucu ortaya konulan yapı Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile sınanmıştır. Dördüncü gruptaki verilerle test tekrar test güvenirlik analizi yapılmıştır. Yapı geçerliği kapsamında yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %78.65’ini açıklayan 14 madde ve dört faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. DFA sonucunda ortaya konan bu yapı farklı çalışma grubundan elde edilen verilerle doğrulanmıştır. Madde ayırt ediciliğini test etmek amacıyla madde test korelasyonu ve %27’lik alt-üst grup karşılaştırılması yapılmıştır. Ölçme aracının güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test teknikleri ile incelenmiştir. Bu test teknikleri ölçme aracının yüksek düzeyde güvenilir olduğuna kanıt sağlamıştır. Geçerliği kanıt sağlamak amacıyla ölçüt geçerliği analizine yer verilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda, “Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ)’nin geçerli ve güvenilir ölçümler yapabilen bir veri toplama aracı olduğu söylenebilir.

In this study, it is aimed to adapt the measurement tool that can measure the views of university students on the sports environment on campus to Turkish culture. Descriptive analysis technique, one of the quantitative research approaches, was used in the study. The study included students from different universities in the 2018-2019 academic years. The study was conducted on four different working groups. Language equivalence was tested with the data obtained from the first study group. Explanatory Factor Analysis (AFA) was performed with the data obtained from the second group. The structure revealed as a result of AFA with the data obtained from the third study group was tested by Confirmatory Factor Analysis (DFA). Test-retest reliability analysis was performed with the data in the fourth group. As a result of EFA within the scope of construct validity, a structure consisting of 14 items and four factors explaining 78.65% of the total variance was obtained. This structure, which was revealed as a result of CFA, was confirmed by the data obtained from different working groups. As a result of exploratory factor analysis conducted within the framework of construct validity, a structure consisting of 14 items and two factors explaining 78.06% of the total variance was obtained. In order to test item discrimination, item test correlation and 27% sub-upper group comparison were performed. The reliability of the instrument was examined with Cronbach's alpha internal consistency coefficient and test-retest techniques. These test techniques provide evidence that the measuring instrument is highly reliable. Criterion validity analysis was used to provide evidence of validity. According to the current findings, it can be said that Collegiate Sportscape Scale is a data collection tool that can make valid and reliable measurements

 • Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Yaşam memnuniyeti ölçeği (YMÖ) Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54),95-102.
 • Andrews, F. M. ve Withey, S. B. (1976). Social indicators of wellbeing: Americans’ perceptions of life quality. Plenum: NewYork.
 • Argon, T. ve Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürüne ilişkin algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 8(30), 43-61.
 • Avcı, K. ve Pala, K. (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 81-85.
 • Ayık, A. ve Ataş-Akdemir, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının okul yaşam kalitesi ve okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 429-452.
 • Bauer, R. A. (1966). Social indicators. MIT Press.: Cambridge, MA.
 • Belch, H. A., Gebel, M. ve Maas, G. M. (2001). Relationship between student recreation complex use, academic performance, and persistence of first-time freshmen. Journal of Student Affairs Research and Practice, 38(2), 254–268.
 • Bilir, N., Özcebe, H., Vaizoğlu, S. A., Aslan, D., Subaşı, N. ve Telatar, T. G. (2005). Van ilinde 15 yaş üzeri erkeklerde SF-36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 25(5), 663-668.
 • Brislin, R.W. (1986). The wording and translation of research instrument. W. J. Lonner ve J. W. Berry (Eds.), Field methods in cross-cultural research içinde (s. 137-164). Beverly Hills, CA: Sage
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications
 • Bryant, F. B. ve Yarnold, P. R. (1995). Principal components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis. In L. G. Grimm, ve P. R. Yarnold (Eds.). Reading and understanding multivariate statistic içinde (s. 99-136). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 20. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem
 • Campbell, A., Converse, P. E. ve Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation: NewYork.
 • Carr, A. J., Gibson, B. ve Robinson, P. G. (2001). Is quality of life determined by expectations or experience?. BMJ, 322(7296), 1240-1243.
 • Cılga, İ. (1994). Gençlik ve yaşam niteliği. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları: Ankara.
 • Clifton, R. A., Mandzuk, D. ve Roberts, L. W. (1994). The alienation of undergraduate education students: A case study of a Canadian university. Journal of Education for Teaching, 20(2), 179-192.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Collins, J. R., Valerius, L., King, T. ve Graham, A. P. (2001). The relationship between college students' self-esteem and the frequency and importance of their participation in recreational activities. Recreational Sports Journal, 25, 2.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New
 • De Vellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar (Ed. T. Totan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Demirdağ, S. (2017). Development of higher education quality of life scale and measuring its psychometric properties. E-AJI (Asian Journal of Instruction), 5(2), 19-31.
 • Disch, W. B., Harlow, L. L., Campbell, J. F. ve Dougan, T. R. (2000). Student functioning, concerns, and socio-personal well-being. Social Indicators Research, 51(1), 41-74.
 • Evans, K. E., Hartman, C. L. ve Anderson, D. M. (2013). It's more than a class: Leisure education's influence on college student engagement. Innovative Higher Education, 38(1), 45–58.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.
 • Gentile, C., Spiller, N. ve Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410.
 • Haines, D. J. (2001). Undergraduate student benefits from university recreation. Recreational Sports Journal, 25(1), 25-33.
 • Huesman, R., Brown, A. K., Lee, G., Kellogg, J. P. ve Radcliffe, P. M. (2009). Gym bags and mortarboards: Is use of campus recreation facilities related to student success? NASPA Journal, 46(1), 50-71.
 • İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Sınıf değerşendirme atmosferi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176). 31-50.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kanters, M. A. ve Forrester, S. (1997a). Leisure motivation and self-concept: A comparison of campus recreation participants and non-participants. Recreational Sports Journal, 22(1), 29-33.
 • Kanters, M. A. ve Forrester, S. (1997b). The motivations and self-esteem of intramural sports participants. Recreational Sports Journal, 21(3), 3-7.
 • Kanters, M. A. ve Forrester, S. (2000). Recreational sport participation as a moderator of college stress. Recreational Sports Journal, 24(2), 11-24.
 • Kılıç Cakmak E., Çebi, A. ve Kan A. (2014). Developing a social presence scale for e learning environments. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14,764-768.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. M. Williams ve W. P. Vogt (Eds.), Handbook of methodological innovation in social research methods içinde (s. 562-589). London: Sage.
 • Nesbitt, G. M. (1998). Social-emotional development and extracurricular involvement of sport club participants. Recreational Sports Journal, 22(2), 6-9.
 • Netemeyer, R. G., Bearden, W. O. ve Sharma, S. (2003). Scaling procedures: Issues and applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Ragheb, M. G. ve McKinney, J. (1993). Campus recreation and perceived academic stress. Journal of College Student Development, 34, 5-10.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Shin, S., Chiu, W. ve Lee, H. W. (2018). For a better campus sporting experience: Scale development and validation of the collegiate sportscape scale. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 22, 22-30.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Multivariate analysis of variance and covariance. Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ie veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington, DC, US: American Psychological Association.
 • Trudeau, F. ve Shephard, R. J. (2008). Physical education, school physical activity, school sports and academic performance. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5(1), 1-12.
Birincil Dil tr
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7562-9469
Yazar: Aynur YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0566-838X
Yazar: Oğuz Kaan ESENTÜRK
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA YILMAZ, A , ESENTÜRK, O . (2020). Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (23) , 1699-1724 . DOI: 10.26466/opus.632472