Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Seyahat Motivasyonlarının X, Y ve Z Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30, 2528 - 2550, 31.10.2020
https://doi.org/10.26466/opus.693787

Öz

Turizm pazarlamasında yaş faktörü önemli bir pazar bölümlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir. Bireyler doğdukları yıla göre X, Y ve Z şeklinde belli kuşaklara ayrılmaktadır. Her kuşağın kendine has öne çıkan bazı davranış özellikleri bulunmaktadır. Bu davranış özellikleri turistik ürün ve hizmet tercihinde de belirleyici rol oynayabilmektedir. Her yaş grubunun farklılık gösteren seyahat davranışlarının belirlenmesi ve buna uygun ürün ve hizmet geliştirilmesi turizm pazarlaması açısından önemli bir konudur. Öte yandan insanları seyahate yönelten farklı nedenler bulunmaktadır. Seyahat motivasyonu olarak açıklanan bu nedenler bireyleri hem seyahate iten “itici faktörler”, hem de gidecekleri yerde onları çeken “çekici faktörler” olarak açıklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; X, Y ve Z kuşaklarının seyahat motivasyonlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda her kuşaktan katılımcıların dâhil edildiği 566 kişiye kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılarak seyahat motivasyonlarına ilişkin hazırlanan anket formu doldurtulmuştur. Elde edilen veriler nicel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yedi boyuttan oluşan seyahat motivasyonlarının kuşaklara göre bazı farklılıklar gösterdiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Akten, M. (2016). Y ve Z kuşaklarının turizm algıları ve konaklama işletmelerinden beklentileri. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DSpace@Balıkesir Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi. Balıkesir.
 • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Baloglu, S., Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: a Canonical correlation approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3), 32-38.
 • Birdir, S. S., Toksöz, D., ve Birdir, K. (2019). Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 123-133.
 • Biztatar, H. (2017). Olumsuz elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimine etki eden faktörler: Z kuşağı tüketicilerinin görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DSpace@ÇAĞ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi. Mersin.
 • Chen, H. (2010). Advertising and generational identity: A theoretical model. American Academy of Advertising Conference Proceedings, 132-140.
 • Chon, K. S. (1989). Understanding Recreational traveler's motivation, attitude and satisfaction. Tourism Review, 44(1), 3-7.
 • Cohen, E. (1972). Towards sociology of international tourism. Social Research, 23(2), 221-232.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408-424.
 • Dann, G. (1981). Tourist motivation an appraisal. Annals of Tourism Research, 8(2), 187-219.
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E., ve Atan, Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. Journal of Business Research Turk, 7(1), 186-204.
 • Green, B. (2006). Marketing to leading-edge baby boomers: Perceptions, principles, practices, predictions. New York, ABD: Paramount Market Publishing.
 • Harpaz, I., Snir, R. (2014). Heavy work investment: Its nature, sources, outcomes, andfuture directions. New York, ABD: Routledge Publishing.
 • Hor, J., ve Keats, L. (2008). Finders keepers: How to attract and retain great employees. United States: Aspen Publishers, Inc.
 • İbiş, S., ve Batman, O. (2018). Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 455-475.
 • Jang, S., ve Cai, L. (2002). Travel motivations and destination choice: A study of British outbound market. Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3), 111-133.
 • Kavalcı, K. (2015). Tüketici karar verme tarzları ve öğrenme stillerinin Y ve Z kuşakları açısından karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Kavalcı, K., ve Ünal, S. (2016). Y ve Z kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1033-1050.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G. (2004). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J., ve Baloglu, S. (1999). Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kurtoğlu, R., Sönmez, A. T., ve Temiz, S. (2016). Tüketicilerin yaş kuşaklarına göre wom hakkındaki değerlendirmeleri. Eurasian Business & Economics Journal, 2(2), 416-430.
 • Kyles, D. (2005). Managing your multigenerational workforce. Strategic Finance, 87(6), 52-55.
 • Mücevher, M. H., ve Erdem, R. (2018). X kuşağı akademisyenler ile Y Kuşağı öğrencilerin birbirlerine karşı algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), 60-74.
 • Okumuş, B. E. (2016). Kuşak farkı özelliklerine göre şekillenen ofis iç mekan tasarımı kriterlerinin irdelenmesi - Y ve Z kuşağı üzerine araştırma ve model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Serçek, G. Ö., ve Serçek, S. (2017). X, Y ve Z kuşaklarındaki turistlerin destinasyon imaj algılarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,14(1), 6-19.
 • Singh, A. (2014). Challenges and issues of generation Z. Journal of Business and Management, 16(7), 59-63.
 • Sönmez, F. (2016). Sosyal medyanın Z kuşağı tüketicilerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Manisa
 • Taş, H., Demirdöğmez, M., ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.
 • Taşova, M. (2019). X ve Y nesillerinin motivasyon faktörleri, bireysel ve iş değerlerinin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Doktora tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TDK. (t.y). Türkçe sözlük. 26 Aralık 2019 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.

A Study on Investigation of Differences of Travel Motivations According to X, Y and Z Generations

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30, 2528 - 2550, 31.10.2020
https://doi.org/10.26466/opus.693787

Öz

In tourism marketing, age factor is accepted as an important market segmentation criterion. Individuals are divided into certain generations in the form of X, Y and Z according to the year they were born. Each generation has some distinctive behavioral features. These behavioral characteristics can also play a decisive role in the choice of tourist products and services. Determining the different travel behaviors of each age group and developing suitable products and services is an important issue in terms of tourism marketing. On the other hand, there are different reasons leading people to travel. These reasons, which are explained as travel motivation, are explained as both "driving factors" that push individuals to travel and "attractive factors" that attract them at their destination. The purpose of this research, to examine whether travel motivations of X, Y and Z generations differ. For this purpose, 566 people, including participants from each generation, were easily reached by sampling technique and a questionnaire prepared for travel motivations was filled. The data obtained were analyzed by quantitative analysis techniques. As a result of the analyzes, it was seen that the travel motivations consisting of seven dimensions differed according to the generations.

Kaynakça

 • Akten, M. (2016). Y ve Z kuşaklarının turizm algıları ve konaklama işletmelerinden beklentileri. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DSpace@Balıkesir Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi. Balıkesir.
 • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Baloglu, S., Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: a Canonical correlation approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3), 32-38.
 • Birdir, S. S., Toksöz, D., ve Birdir, K. (2019). Yeşil yıldız uygulamaları: Y kuşağı örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 123-133.
 • Biztatar, H. (2017). Olumsuz elektronik ağızdan ağıza pazarlama iletişimine etki eden faktörler: Z kuşağı tüketicilerinin görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DSpace@ÇAĞ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi. Mersin.
 • Chen, H. (2010). Advertising and generational identity: A theoretical model. American Academy of Advertising Conference Proceedings, 132-140.
 • Chon, K. S. (1989). Understanding Recreational traveler's motivation, attitude and satisfaction. Tourism Review, 44(1), 3-7.
 • Cohen, E. (1972). Towards sociology of international tourism. Social Research, 23(2), 221-232.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408-424.
 • Dann, G. (1981). Tourist motivation an appraisal. Annals of Tourism Research, 8(2), 187-219.
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E., ve Atan, Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. Journal of Business Research Turk, 7(1), 186-204.
 • Green, B. (2006). Marketing to leading-edge baby boomers: Perceptions, principles, practices, predictions. New York, ABD: Paramount Market Publishing.
 • Harpaz, I., Snir, R. (2014). Heavy work investment: Its nature, sources, outcomes, andfuture directions. New York, ABD: Routledge Publishing.
 • Hor, J., ve Keats, L. (2008). Finders keepers: How to attract and retain great employees. United States: Aspen Publishers, Inc.
 • İbiş, S., ve Batman, O. (2018). Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 455-475.
 • Jang, S., ve Cai, L. (2002). Travel motivations and destination choice: A study of British outbound market. Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3), 111-133.
 • Kavalcı, K. (2015). Tüketici karar verme tarzları ve öğrenme stillerinin Y ve Z kuşakları açısından karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Kavalcı, K., ve Ünal, S. (2016). Y ve Z kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1033-1050.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G. (2004). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J., ve Baloglu, S. (1999). Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kurtoğlu, R., Sönmez, A. T., ve Temiz, S. (2016). Tüketicilerin yaş kuşaklarına göre wom hakkındaki değerlendirmeleri. Eurasian Business & Economics Journal, 2(2), 416-430.
 • Kyles, D. (2005). Managing your multigenerational workforce. Strategic Finance, 87(6), 52-55.
 • Mücevher, M. H., ve Erdem, R. (2018). X kuşağı akademisyenler ile Y Kuşağı öğrencilerin birbirlerine karşı algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), 60-74.
 • Okumuş, B. E. (2016). Kuşak farkı özelliklerine göre şekillenen ofis iç mekan tasarımı kriterlerinin irdelenmesi - Y ve Z kuşağı üzerine araştırma ve model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Serçek, G. Ö., ve Serçek, S. (2017). X, Y ve Z kuşaklarındaki turistlerin destinasyon imaj algılarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,14(1), 6-19.
 • Singh, A. (2014). Challenges and issues of generation Z. Journal of Business and Management, 16(7), 59-63.
 • Sönmez, F. (2016). Sosyal medyanın Z kuşağı tüketicilerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Manisa
 • Taş, H., Demirdöğmez, M., ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.
 • Taşova, M. (2019). X ve Y nesillerinin motivasyon faktörleri, bireysel ve iş değerlerinin örgütsel bağlılıklarına etkisi. Doktora tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TDK. (t.y). Türkçe sözlük. 26 Aralık 2019 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar ÇÖP (Sorumlu Yazar)
istanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0002-1101-5676
Türkiye


Salim İBİŞ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0002-2404-9218
Türkiye


Özgür KIZILDEMİR
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0003-4040-4547
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Çöp, S. , İbiş, S. & Kızıldemir, Ö. (2020). Seyahat Motivasyonlarının X, Y ve Z Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (30) , 2528-2550 . DOI: 10.26466/opus.693787