Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Piyano Eğitiminde Öğrenme Stilleri ve 5E Modeline Yönelik Etkinliklerin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30, 2595 - 2615, 31.10.2020
https://doi.org/10.26466/opus.728457

Öz

Bu araştırmada Piyano eğitiminde 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin başarı ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Araştırmada nicel yöntemlerden Kontrol gruplu Öntest-Sontest Modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Piyano Dersi Başarı Testi ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiziyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine göre öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim metodu uygulanan kontrol grubunun piyano dersi sontest, kalıcılık ve piyano çalma becerisi puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Deney grubundaki öğrenciler anlamlı düzeyde yüksek piyano dersi başarısı, piyano çalma becerisi ve öğrenme kalıcılığı elde etmişlerdir. 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerini bir arada uygulayan öğrenciler sistematik bir yaklaşımla kendi öğrenme süreçlerine göre etkinlikleri aktif olarak yapılandırmışlar, aşamalı bir şekilde görsel, işitsel ve kinestetik aktiviteler gerçekleştirmişler ve kubaşık stratejinin deneysel işleminde kendi öğrenme süreçlerini sorgulamışlardır. Bu bütüncül yaklaşım 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı öğretimin uygulamasının piyano dersi başarısı üzerinde yüksek etki oluşturmasına yol açmıştır. Yapılandırmacı ve öğrenme stillerine dayalı piyano eğitiminde her bir öğrencinin tercih, ilgi, ihtiyaç, öğrenme yaşantıları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak, öğretim yöntemleri, öğrenme ortamı, ölçme-değerlendirme teknikleri düzenlenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde piyano dersinin düzenlenen öğrenme ortamlarında, öğrenciler aktif bir şekilde öğrenme sürecinde sorumluluk almışlar, kendi öğrenme stillerini uygulayarak dersin kazanımlarını elde etmeye çalışmışlardır. Tüm bunlar piyano dersinde yüksek başarıyı, kalıcılığı ve olumlu yönde duyuşsal öğrenme ürünlerini ortaya çıkarmıştır.

Kaynakça

 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Bayar, F. (2005). İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesi ile ilgili yapılandırmacı yaklaşıma uygun etkinliklerin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 123, 42-47.
 • Gök, M.. (2012). Müzik eğitiminde 5e modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nolen, Susan B. ve Thomas M. Haladyna. (1990).Personal and environmental ınfuences on students' beliefs about effective study strategies. Contemporary Educational Psychology, 15, 116-130.
 • Uzunoğlu Yegül, Belgin (2013). Yapılandırmacı yaklaşım temelli müzik öğretiminin öğretmen adaylarının ders öğretme-öğrenme süreçlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Effects Of Learning Styles And 5E Model Activities On Success And Permanently In Piano Education

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30, 2595 - 2615, 31.10.2020
https://doi.org/10.26466/opus.728457

Öz

In this study, the effects of 5E model and learning styles-based activities on students' success and permanence in piano education were investigated. Pretest-Posttest Model with Control group, which is one of the quantitative methods, was used in the research. Piano Lesson Achievement Test and Kolb Learning Styles Inventory were used to collect research data. By analyzing the research data, the following findings and conclusions were reached. There is a significant difference between the experimental group, which is taught according to the constructivist 5e model and learning styles, and the control group applied the traditional teaching method, the piano lesson posttest, permanence and piano playing skill scores. Students in the experimental group achieved a significantly higher piano lesson success, piano playing skills and learning permanence. Students who combine 5E model and learning activities based on learning styles actively structured activities according to their own learning processes with a systematic approach, progressively carried out visual, auditory and kinesthetic activities and questioned their own learning processes in the experimental process of the cuban strategy. This holistic approach has caused the application of teaching based on the 5E model and learning styles to have a high impact on the success of the piano lesson.In the piano education based on constructivist and learning styles, considering the preferences, interests, needs, learning experiences and individual differences of each student, teaching methods, learning environment, assessment-evaluation techniques were organized. Within the framework of this understanding, in the learning environments where the piano lesson is organized, students actively took responsibility in the learning process and tried to gain the lesson by applying their own learning styles. All of these revealed high success, permanence and positive affective learning products in piano lessons.

Kaynakça

 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Bayar, F. (2005). İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan ısı ve ısının maddedeki yolculuğu ünitesi ile ilgili yapılandırmacı yaklaşıma uygun etkinliklerin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 123, 42-47.
 • Gök, M.. (2012). Müzik eğitiminde 5e modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nolen, Susan B. ve Thomas M. Haladyna. (1990).Personal and environmental ınfuences on students' beliefs about effective study strategies. Contemporary Educational Psychology, 15, 116-130.
 • Uzunoğlu Yegül, Belgin (2013). Yapılandırmacı yaklaşım temelli müzik öğretiminin öğretmen adaylarının ders öğretme-öğrenme süreçlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz Selim KALELİ (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0001-5713-7399
Türkiye


Aynur Elhan NAYİR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1964-3829
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Kaleli, Y. S. & Nayir, A. E. (2020). Piyano Eğitiminde Öğrenme Stilleri ve 5E Modeline Yönelik Etkinliklerin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (30) , 2595-2615 . DOI: 10.26466/opus.728457