Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kurumsal İletişimde Kurumsal Dergilerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, 1415 - 1447, 10.07.2021
https://doi.org/10.26466/opus.885254

Öz

Kurumsal dergiler; eğitmek, bilgilendirmek, çalışanlarla ve dış paydaşlarla iletişim kurmak amacıyla çıkarılırlar. Online olarak çıkarılan kurumsal dergiler video haber içerikleri ve yüksek kaliteleriyle önemli kurumsal iletişim araçlarıdır. Bu çalışmada online yayınlanan Tüpraş’ın Rafine Dergisi ve Opet’in Kilometre Dergisi kurumsal iletişim açısından incelenmiştir. Bu çalışma kurumsal iletişim sürecinde online yayınlanan kurumsal dergilerin rolünü ortaya koyması bakımından özgün bir çalışmadır. Araştırmada online olarak çıkarılan dergiler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Kurumsal dergiler, kurumsal iletişimin tarafları ve araçları ile kurumsal iletişim uygulamaları olan kurumsal kimlik, kurumsal davranış, kurumsal imaj, kurumsal vatandaşlık, kurumsal itibar ve kurum kültürü unsurları açısından analiz edilmiştir. Dergiler toplam 101 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Rafine Dergisi toplamda 91 puan alırken; Kilometre Dergisi 87 puan almıştır. Rafine Dergisi; kurumsal davranış, kurumsal vatandaşlık ve kurumsal itibar boyutlarında tam puan alırken; Kilometre Dergisi kurum kimliği unsurlarına yer vermede daha yüksek puan almıştır. Kurumsal dergiler incelenen örneklem ve kriterler açısından kurumsal iletişim uygulamalarına büyük ölçüde yer vermektedir.

Kaynakça

 • Akım, F. (2015). Kurumsal itibarın yönetilmesinde halkla ilişkiler. S. Koçer (Ed). Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma (içinde s.1-24). İstanbul: Derin.
 • Barutçugil, İ. (2013). Stratejik yönetim, İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Balmer, J. M.T. and Greyser, S. A. (2006). Corporate marketing: Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation. European Journal of Marketing, 40, 730-741.
 • Christensen, T. L., Fırat, F. A. and Cornelissen, J. (2009). New tensions and challenges in integrated communications. Corporate Communications: An International Journal, 14(2), 207-219.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate communications theory and practice. London: Sage.
 • Cornelissen, J., Van Bekkum, T. and Van Ruler, B. (2006). Corporate communications: A practice-based theoretical conceptualization. Corporate Reputation Review, 9(2), 114-133.
 • Cornelissen, J. P., Haslam, S. A. and Balmer, J. M. T. (2007). Social identity, organizational identity and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, patternings and products. British Journal of Management, 18, 1-16.
 • Dinçer, Ö. (2013). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 9. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Flavian, C., Torres, E. and Guinalıu, M. (2004). Corporate image measurement a further problem for the tangibilization of internet banking services. The International Journal of Bank Marketing, 22(5), 366-384.
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate image. Harvard Business School Press.
 • Gardberg, N. A. and Fombrun, C. J. (2006). Corporate citizenship: Creating intangible assets across institutional environments. Academy of Management Review, 31(2), 329-346.
 • Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007). Kurum imajı analizi ve bir belediye üzerindeki uygulamanın değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11, 267-282.
 • Goodman, M. B. (2004). Today's corporate communication function. S. Oliver (Ed.). Handbook of Corporate Communication and Public Relations Pure and Applied (içinde s.200-227). London and New York: Routledge
 • Gönenç, A. Y. (2006). Türkiye’de ve Fransa’da dergicilik ve kadın dergileri. İstanbul: İstanbul Ü. İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Korkmaz, A. (2007). Yazılı basında kurum kimliğinin oluşturulması sürecinde kurum kimliği stratejisinin belirlenmesi. Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 385-391.
 • Koçer S. (2017). Kurumsal web sitelerinin kurum kimliği açısından incelenmesi: En çok tercih edilen üniversiteler üzerine bir analiz. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 10(53),756-772.
 • Lindgreen, A. and Swaen, V. (2005). Corporate citizenship: Let not relationship marketing escape the management toolbox. Corporate Reputation Review, 7(4), 346–363.
 • Marsden, C. (2000). The new corporate citizenship of big business: Part of the solution to sustainability? Business and Society Review, 105, 1 9–25.
 • Oliver, S. (2010). Public relations strategy. 3. Baskı, Londra: Kogan.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Sinha, M. and Bhatia, P. (2016). Strategic corporate communication and impact in Indian service sector. Corporate Communications: An International Journal, 21(1), 120-140.
 • Toku, A. B. (2020). Kurum kimliğinin bir yansıması olarak kurumsal yayınlar: Koç Holding "Bizden Haberler" ve Çalık Holding "Çalık Haber" dergilerinin karşılaştırmalı analizi. İletişim Çalışmaları Dergisi, 12, 17-40.
 • Uluçay, D. M. (2018). Üniversitelerde kurumsal imaj ölçümü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 17-36.
 • Van Riel, C. B.M. and Fombru, C. J. (2007). Essentials of corporate communication implementing practices for effective reputation management. Londra ve New York: Routledge.
 • Virvilaite, R. and Daubaraite, U. (2011). Corporate social responsibility in forming corporate image. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22(5), 534-543.
 • Wood, E. (2001). Corporate Identity. A. Theaker (Ed.). The Public Relations Handbook (içinde s.95-114). Londra: Routledge.
 • https://www.capital.com.tr.listeler/capital-500 adresinden erişildi.
 • https://www.tupras.com.tr/uploads/dergi-rafineri-html/Rafine22/index.html
 • https://kilometre.opet.com.tr/p/pdf.html

An Investigation on the Use of Corporate Journals in Corporate Communication

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, 1415 - 1447, 10.07.2021
https://doi.org/10.26466/opus.885254

Öz

Corporate journals; they are issued to educate, inform and communicate with employees and external stakeholders. Corporate magazines published online are important corporate communication tools with video news and high quality. In this study, Tüpraş's Rafine Magazine and Opet's Kilometre Magazine, which are published online, have been examined in terms of corporate communication. This study is an original study in that it reveals the role of corporate journals in corporate communication. In the research, these journals published online were analyzed by content analysis method. Corporate magazines have been analyzed in terms of parties and tools of corporate communication and corporate communication practices such as corporate identity, corporate behavior, corporate image, corporate citizenship, corporate reputation and corporate culture. Journals were rated on a total of 101 points. While Rafine Magazine got 91 points in total; Kilometre Magazine got 87 points. Rafine Magazine; while getting full points in corporate behavior, corporate citizenship and corporate reputation dimensions; Kilometre Magazine got higher scores in including corporate identity elements. Corporate magazines largely cover corporate communication practices in terms of the sample and criteria examined.

Kaynakça

 • Akım, F. (2015). Kurumsal itibarın yönetilmesinde halkla ilişkiler. S. Koçer (Ed). Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma (içinde s.1-24). İstanbul: Derin.
 • Barutçugil, İ. (2013). Stratejik yönetim, İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Balmer, J. M.T. and Greyser, S. A. (2006). Corporate marketing: Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation. European Journal of Marketing, 40, 730-741.
 • Christensen, T. L., Fırat, F. A. and Cornelissen, J. (2009). New tensions and challenges in integrated communications. Corporate Communications: An International Journal, 14(2), 207-219.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate communications theory and practice. London: Sage.
 • Cornelissen, J., Van Bekkum, T. and Van Ruler, B. (2006). Corporate communications: A practice-based theoretical conceptualization. Corporate Reputation Review, 9(2), 114-133.
 • Cornelissen, J. P., Haslam, S. A. and Balmer, J. M. T. (2007). Social identity, organizational identity and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, patternings and products. British Journal of Management, 18, 1-16.
 • Dinçer, Ö. (2013). Stratejik yönetim ve işletme politikası. 9. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Flavian, C., Torres, E. and Guinalıu, M. (2004). Corporate image measurement a further problem for the tangibilization of internet banking services. The International Journal of Bank Marketing, 22(5), 366-384.
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate image. Harvard Business School Press.
 • Gardberg, N. A. and Fombrun, C. J. (2006). Corporate citizenship: Creating intangible assets across institutional environments. Academy of Management Review, 31(2), 329-346.
 • Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007). Kurum imajı analizi ve bir belediye üzerindeki uygulamanın değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11, 267-282.
 • Goodman, M. B. (2004). Today's corporate communication function. S. Oliver (Ed.). Handbook of Corporate Communication and Public Relations Pure and Applied (içinde s.200-227). London and New York: Routledge
 • Gönenç, A. Y. (2006). Türkiye’de ve Fransa’da dergicilik ve kadın dergileri. İstanbul: İstanbul Ü. İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Korkmaz, A. (2007). Yazılı basında kurum kimliğinin oluşturulması sürecinde kurum kimliği stratejisinin belirlenmesi. Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 385-391.
 • Koçer S. (2017). Kurumsal web sitelerinin kurum kimliği açısından incelenmesi: En çok tercih edilen üniversiteler üzerine bir analiz. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 10(53),756-772.
 • Lindgreen, A. and Swaen, V. (2005). Corporate citizenship: Let not relationship marketing escape the management toolbox. Corporate Reputation Review, 7(4), 346–363.
 • Marsden, C. (2000). The new corporate citizenship of big business: Part of the solution to sustainability? Business and Society Review, 105, 1 9–25.
 • Oliver, S. (2010). Public relations strategy. 3. Baskı, Londra: Kogan.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Sinha, M. and Bhatia, P. (2016). Strategic corporate communication and impact in Indian service sector. Corporate Communications: An International Journal, 21(1), 120-140.
 • Toku, A. B. (2020). Kurum kimliğinin bir yansıması olarak kurumsal yayınlar: Koç Holding "Bizden Haberler" ve Çalık Holding "Çalık Haber" dergilerinin karşılaştırmalı analizi. İletişim Çalışmaları Dergisi, 12, 17-40.
 • Uluçay, D. M. (2018). Üniversitelerde kurumsal imaj ölçümü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 17-36.
 • Van Riel, C. B.M. and Fombru, C. J. (2007). Essentials of corporate communication implementing practices for effective reputation management. Londra ve New York: Routledge.
 • Virvilaite, R. and Daubaraite, U. (2011). Corporate social responsibility in forming corporate image. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22(5), 534-543.
 • Wood, E. (2001). Corporate Identity. A. Theaker (Ed.). The Public Relations Handbook (içinde s.95-114). Londra: Routledge.
 • https://www.capital.com.tr.listeler/capital-500 adresinden erişildi.
 • https://www.tupras.com.tr/uploads/dergi-rafineri-html/Rafine22/index.html
 • https://kilometre.opet.com.tr/p/pdf.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevim KOÇER (Sorumlu Yazar)
Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
0000-0003-1813-5491
Türkiye


Neslihan ÖLÇER Bu kişi benim
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1376-1189
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Koçer, S. & Ölçer, N. (2021). Kurumsal İletişimde Kurumsal Dergilerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme . OPUS International Journal of Society Researches , Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı , 1415-1447 . DOI: 10.26466/opus.885254