Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Özengen Müzik Eğitimi Kurumlarında Keman Derslerini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştığı Problemler

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43, 6595 - 6634, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.910883

Öz

Özengen müzik eğitimi, genel müzik eğitimini destekleyici ve mesleki müzik eğitimine hazırlayıcı rolü ile müzik eğitiminin önemli bir alt boyutudur. Son yıllarda özengen müzik eğitimi alanında yapılan çalışmaların, bu hedefe yönelik müzik eğitimi veren kurumlarda yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Özengen müzik eğitimi kurumlarında müzik eğitiminin diğer alanlarına kıyasla çalgı eğitimi alanının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu araştırmada da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özengen müzik eğitimi kurumlarında keman derslerini yürüten öğretmenlerin öğrenci, öğrenci velisi ve kurum kaynaklı karşılaştığı problemleri tespit etmek ve elde edilen bulgulara göre çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemi işe koşulan bu araştırmada verilerin toplanabilmesi için, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan “gözlem”, “görüşme” ve “doküman incelemesi” tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmış, görüşme formu yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özengen müzik eğitimi kurumlarında keman derslerini yürüten 25 öğretmenden görüş alma yoluna gidilmiş ve alınan cevaplara betimsel analiz uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; özengen müzik eğitimi kurumlarında keman derslerini yürüten öğretmenlerin büyük bir kısmının çalışma koşullarından memnun olmadığı ve öğrencilerin bireysel çalgı çalışmalarını yetersiz bulduğu, özengen müzik eğitimi kurumlarının büyük bir kısmında keman eğitimini destekleyici derslerin verilmediği, öğrenci-lerin birlikte düzenli olarak çalgı çalabileceği bir toplu ders olmadığı ve kurumun öğrencileri kent içerisindeki sanatsal faaliyetlere yönlendirmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; özengen müzik eğitimi kurumlarında bireysel yapılan keman dersine ek olarak işitme, solfej ve orkestra derslerinin verilmesi ve bu kurumların kent içerisindeki sanatsal faaliyetleri takip ederek öğrencilerini yönlendirmesi, öğretmenlerin dinlenme, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, bu kurumlardaki ders programlarının yoğunluğunun azaltılması, bir gün içerisinde art arda 8 saatten fazla ders yapılmaması, ders sürelerinin maksimum 40 veya 45 dk. olması ve öğretmen-lerin verimliliğinin düşmemesi adına dersler arasında mutlaka boşlukların olması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akpınar, G. ve Öztosun Çaydere, Ö. (2011). Başlangıç keman eğitiminde kullanılabilir okul şarkıları, türküler ve tekerlemeler. ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 290-302.
 • Aksoy, Y. (2015). Özengen keman eğitiminde video destekli öğretimin keman performansına etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Altuntaş Saçlıoğlu, E. (2007). 7-11 yaş grubu çocuklarında keman eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bolu.
 • Angı, Ç.E. ve Hamzaoğlu Birer, A.R. (2013). Keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemleri ve çözüm önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.
 • Bozdemir, Z. (2009). Yaygın eğitim sürecinde yerel yönetimlerin rolü. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Büyükköse, A., Yıldırım Orhan, Ş. ve Şeren, M. (2016). Amatör müzik eğitiminin, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi (Kırıkkale ili örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/21, 565-582.
 • Calissendorff, M. (2006). Understanding the learning style of pre-school children learning the violin. Music Education Research, 8(1), 3-96.
 • Gidergi Alptekin, A. (2010). 06-15 yaş arası çocuklarda keman eğitimi, uygulanan metotlar ve bu eğitimin çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine etkileri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Yaylı Çalgılar Programı Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul.
 • Hancıoğlu, G. (2010). Ankara’daki özengen (amatör) müzik eğitimi veren kurumların eğitim anlayışları ve yönetim biçimleri üzerine genel bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • İmik, Ü. ve Dönmez, Y. E. (2017) Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda Türk müziği ilgisi: Malatya örneği. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 3(2), 114-128.
 • Karan, M. (2011). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı eğitimi alan öğrencilerin mesleki yönelimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Kurtçu, E. (2012). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümü müfredatlarında bulunan keman eğitimi derslerinde yaşanan sorunların öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalı, Erzurum.
 • Oktay, C. (2017). Türkiye’de özengen müzik eğitiminde uluslararası sertifikalı müzik eğitimi programlarının işlevinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim, Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özay, S. ve Öztürk, F. G. (2008). Keman ve viyola eğitiminde kullanılan Mazas “Special Etudes Op.36” Metodu’nun sağ ve sol el teknikleri yönünden incelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 57-74.
 • Özdemir, S. (2015). Amatör keman eğitiminde amaç ve hedeflere göre keman öğretim metotlarının ve tekniklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Tarkum, E. (2006). Entonasyon açısından keman öğretimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 121-126.
 • Tebbs, J. (2004). Motivating your student/child to practice. The violin Case, LLc, Kirkland, WA. https://shop.theviolincase.com/pages/February-2004.html.
 • Tepeli, H. (2018). Ankara’daki özengen müzik eğitimi veren kurumların çok yönlü incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Tokatlı, B. ve Mustul, Ö. (2020). Özengen müzik eğitimi sürecinde çalgı eğitimi alan öğrencilerin çalgı çalışmalarını etkileyen faktörler. Gece Kitaplığı. Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar – II, Bölüm 4. 59-82.
 • Türkmen, U. (2010). Çocuğun bireysel, toplumsal ve kültürel gelişiminde amatör müzik eğitiminin yeri, problemleri ve çözüm önerileri. İlköğretimonline, 9(3), 960-970.
 • Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar–ilkeler–yaklaşımlar ve Türkiye’de Cumhuriyetin ilk altmış yılındaki durum. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-11.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Problems Faced by the Teachers Who Conduct Violin Lessons in the Institutions Teaching Amateur Music

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43, 6595 - 6634, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.910883

Öz

Amateur music education is an important sub-dimension of music education with its supporting and preparing role for general music education. It is noteworthy that, in recent years, the research conducted in the field of amateur music education has concentrated on the institutions that offer education towards this goal. It is also seen that, compared with other fields of education, instrument education comes to prominence in the institutions of amateur music education. In this research, the aim is to identify the problems faced by teachers conducting violin lessons in the institutions of amateur music education under the Ministry of National Education and to offer solutions based on the findings. The qualitative data collection method was employed in collecting data in this research; the interview technique was used out of the techniques often used in qualitative research, which are “observation”, “interview” and “document review”. An interview form was used and descriptive analysis was applied to the answers received from 25 teachers who conducted violin lessons in amateur music education institutions under the Ministry of National Education. From the findings, a greater proportion of teachers in violin lessons music education institutions amateur in carrying out their working conditions and the work of individual students unsatisfactory you are not satisfied with the instrument found in most of the institutions supporting education courses for his violin, amateur music education is not given, the students and the institution is not cumulative instrument that can play together regularly a course in artistic activities within the city, the orientation of the students of the conclusions were reached. According to these results; in addition to individual violin lessons music education institutions made, amateur hearing, sight reading and ensemble and artistic activities, the provision of students with orientation courses follow the teachers of these institutions within the city, the remainder of the consideration of basic needs such as nutrition, the reduction of the intensity of the curriculum at these institutions, one day is not more than 8 hours in a row made in the course of the course of the time up to 40 or 45 min. It is decidedly suggested that there should be gaps between the lessons in order to ensure that the productivity of teachers does not decrease.

Kaynakça

 • Akpınar, G. ve Öztosun Çaydere, Ö. (2011). Başlangıç keman eğitiminde kullanılabilir okul şarkıları, türküler ve tekerlemeler. ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 290-302.
 • Aksoy, Y. (2015). Özengen keman eğitiminde video destekli öğretimin keman performansına etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Altuntaş Saçlıoğlu, E. (2007). 7-11 yaş grubu çocuklarında keman eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bolu.
 • Angı, Ç.E. ve Hamzaoğlu Birer, A.R. (2013). Keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemleri ve çözüm önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.
 • Bozdemir, Z. (2009). Yaygın eğitim sürecinde yerel yönetimlerin rolü. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Büyükköse, A., Yıldırım Orhan, Ş. ve Şeren, M. (2016). Amatör müzik eğitiminin, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi (Kırıkkale ili örneği). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/21, 565-582.
 • Calissendorff, M. (2006). Understanding the learning style of pre-school children learning the violin. Music Education Research, 8(1), 3-96.
 • Gidergi Alptekin, A. (2010). 06-15 yaş arası çocuklarda keman eğitimi, uygulanan metotlar ve bu eğitimin çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine etkileri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Yaylı Çalgılar Programı Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul.
 • Hancıoğlu, G. (2010). Ankara’daki özengen (amatör) müzik eğitimi veren kurumların eğitim anlayışları ve yönetim biçimleri üzerine genel bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • İmik, Ü. ve Dönmez, Y. E. (2017) Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda Türk müziği ilgisi: Malatya örneği. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 3(2), 114-128.
 • Karan, M. (2011). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı eğitimi alan öğrencilerin mesleki yönelimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Kurtçu, E. (2012). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümü müfredatlarında bulunan keman eğitimi derslerinde yaşanan sorunların öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalı, Erzurum.
 • Oktay, C. (2017). Türkiye’de özengen müzik eğitiminde uluslararası sertifikalı müzik eğitimi programlarının işlevinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim, Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özay, S. ve Öztürk, F. G. (2008). Keman ve viyola eğitiminde kullanılan Mazas “Special Etudes Op.36” Metodu’nun sağ ve sol el teknikleri yönünden incelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 57-74.
 • Özdemir, S. (2015). Amatör keman eğitiminde amaç ve hedeflere göre keman öğretim metotlarının ve tekniklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Tarkum, E. (2006). Entonasyon açısından keman öğretimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 121-126.
 • Tebbs, J. (2004). Motivating your student/child to practice. The violin Case, LLc, Kirkland, WA. https://shop.theviolincase.com/pages/February-2004.html.
 • Tepeli, H. (2018). Ankara’daki özengen müzik eğitimi veren kurumların çok yönlü incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Tokatlı, B. ve Mustul, Ö. (2020). Özengen müzik eğitimi sürecinde çalgı eğitimi alan öğrencilerin çalgı çalışmalarını etkileyen faktörler. Gece Kitaplığı. Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar – II, Bölüm 4. 59-82.
 • Türkmen, U. (2010). Çocuğun bireysel, toplumsal ve kültürel gelişiminde amatör müzik eğitiminin yeri, problemleri ve çözüm önerileri. İlköğretimonline, 9(3), 960-970.
 • Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar–ilkeler–yaklaşımlar ve Türkiye’de Cumhuriyetin ilk altmış yılındaki durum. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uslu, M. (2012). Nitelikli keman eğitimine yönelik yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-11.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beyza TOKATLI (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-9388-6714
Türkiye


Önder MUSTUL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7045-5145
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43

Kaynak Göster

APA Tokatlı, B. & Mustul, Ö. (2021). Özengen Müzik Eğitimi Kurumlarında Keman Derslerini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştığı Problemler . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (43) , 6595-6634 . DOI: 10.26466/opus.910883