Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Financial Performance with Vertical Analysis: An Implementation on Galatasaray A.Ş.

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 44, 8172 - 8197, 26.12.2021
https://doi.org/10.26466/opus.970515

Öz

This study used Galatasaray A.Ş.’s public balance sheets dated between 31.05.2016 - 31.05.2018 and public income statements dated between 01.06.2016 - 31.05.2018 to determine the percentage changes on its financial statements as well as probable reasons of these mentioned changes. Thus, financial statements dated 2015-2017 ae included in the analyses. Based on research findings, costs of sales of Galatasaray A.Ş. is higher than its net sales for both periods. Also, general administrative expenses and marketing expenses are increasing. Additionally, financial expenses of the company are increasing as well. Net capital of the organization is negative. Plus, current assets of the firm can not match its short-term liabilities. Besides, the company does not have an owner’s equity weighted resource structure. The organization is financed with short-term and long-term liabilities. The fact that firm’s financial liabilites are higher than its commercial liabilities is dangerous, since this condition eliminates flexibility. Morover, it is a negative issue that Galatasaray A.Ş.’s other receivables account is highering. Furthermore, the fact that company owns negative owner’s equity, experiences losses for previous periods and faces net loss for the term signals financial risk and fragility. However, the organization is lowering its inventories and its commercial receivables are decreasing, which are positive indicators.

Kaynakça

 • Aslan, T. (2018). Futbol kulüplerinin finansal performansının Oran Yöntemi ile analizi: Bist’de işlem gören futbol kulüpleri üzerine uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), 349-362.
 • Bardia S. C. (2012). Predicting financial distress and evaluating long-term solvency: An empirical study. The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, 6(1), 47-61.
 • Bilici, N. ve Aydın, N. (2018). Konaklama işletmelerinde finansal analizlere ilişkin bir örnek olay incelemesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4), 2333-2355.
 • Buraimo, B., Simmons, R. ve Szymanski, S. (2006). English football. Journal of Sports Economics, 7(1), 29-46.
 • Çatı, K., A. Eş ve O. Özeyin. (2017). Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin entropi ve topsis yöntemiyle analiz edilmesi: Avrupa’nın 5 Büyük Ligi ve Süper Lig üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 200-222.
 • Dimitropoulos, P. (2010). The financial performance of the greek football clubs. Sport Management International Journal, 6(1), 5-28.
 • Duque, J. ve Brantes Ferreira, A. (2004). Explaining share price performance of football clubs listed on the euronext Lisbon. Instituto Superior De Economia E Gestao, 1-38.
 • Ersoy, E., Çıtak, L. ve Gülal, Ö. (2015). Yerli ve yabancı futbol kulüplerinin transfer harcamaları bağlamında etkinliklerinin karşılaştırılması. Maliye Finans Yazıları, 105, 133-152.
 • Frick, B. ve Prinz, J. (2006). What crisis? Football in Germany. Journal of Sports Economics, 7(1), 60-75.
 • Gürkan, D. (2009). Basın işletmelerinin finansman sorunları ve bir finansal analiz uygulaması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, 23-52.
 • Huang, L. ve Chao-Lin. (2006). Exploiting corporate governance and common size analysis for financial distress Detecting Models. In: JCIS, 1-6.
 • Karadeniz, E., Koşan, L. ve Günay, F. (2016). UEFA finansal Fair Play Kuralları bağlamında Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin performanslarının analizi. TİSK Akademi, 11(22), 250-269.
 • Kızıl, C. ve Aslan, T. (2019). Finansal performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem gören havayolu şirketleri üzerine bir uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8(2), 1778-1799.
 • Kızıl, C., Kahve, F. ve Aydınyılmaz, O. (2013). Muhasebe ve finans perspektifinden renault-nissan birleşmesi ile daimler stratejik ortaklığı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G. ve Aslan, T. (2019). Kripto paraların finansal piyasalara etkileri ve muhasebeleştirilmesi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kodal, S. (2017). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinin Finansal Oranlar İle Analizi, 1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 645.
 • Omağ, A. (2014). Yüzde yöntemi ile analiz ve gıda sektörüne yönelik bir uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 65-82.
 • Ozolgun, H. (2017). Karşılaştırmalı mali tablolar analizi. Journal Of Emerging Economies And Policy, 2(1), 55-62.
 • Özevin, O. (2017). UEFA Finansal Fair Play düzenlemesinin Avrupa futbol kulüpleri üzerindeki etkisi: Avrupa 5 büyük ligi ve Türkiye Süper Ligi üzerine bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), 479-508.
 • Özyürek, H. ve Erdoğan, E. (2011). Finansal kurumlarda mali analiz ve bir uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 229-238.
 • Sakınç, İ. (2014). Using grey relational analysis to determine the financial performance of Turkish football clubs. Journal of Economic Library, 1(1), 22-23.
 • Sevim, A. ve Bülbül, S. (2017). UEFA finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Türk futbolunda finansal raporlamanın önemi ve bir sistem gerekliliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 27(2), 187-212.
 • Singh, A.J. ve Schmidgall, R.S. (2013). Does financial performance depend on hotel size? Analysis of the financial profile of the U.S. lodging industry. Hospitality Review, 30(2), 239-256.
 • Şen, L., Zengin, B. ve Yusubov, F. (2015). Otel işletmelerinde finansal analizlere ilişkin bir örnek olay incelemesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Teker, T. ve Gök, İ. Y. (2019). Finansal Fair Play yaptırımlarının sportif başarı üzerine etkisi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS ’19), Bandırma, 846-859.
 • Tekin, İ. (2017). Finansal analiz teknikleri ve finansal analiz üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Adıyaman.
 • Tutar, S. (2021). Finansal Fair Play kriterlerine uyum süreci futbol kulüplerinin muhasebe uygulamalarında manipülatif eylemleri tetikler mi? International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(2), 126-18. UEFA. (2021). Financial Fair Play. UEFA Resmi Websitesi. http://uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-fair-play (Erişim Tarihi: 25.04.2021).
 • Vanipriya, R. ve Venkatramaraju, D. (2012). The Financial Performance of Cement Sector, International Journal of Trade & Global Business Perspectives, 1(1), 36-43.
 • Yahya, F., Ali, S. A., Mir, Z., Yaqoob, M. ve Khan, U.A. (2013). Significant analysis for financial statements: an empirical study of national and unilever foods. Research Journal of Finance and Accounting, 4(1), 26-34.

Finansal Performansın Yüzde Yöntemi ile Analizi: Galatasaray A.Ş.’ye Yönelik Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 44, 8172 - 8197, 26.12.2021
https://doi.org/10.26466/opus.970515

Öz

Bu çalışmada, Galatasaray A.Ş.’nin 31.05.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış bilançosundan ve 01.06.2016 - 31.05.2018 tarihleri arasında kamuyla paylaşılmış gelir tablosundan yararlanılarak, mali tablolarındaki yüzdelik değişimler ile belirtilen değişimlerin olası nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, analize 2015-2017 dönemine ait mali tablolar dahildir. Araştırma bulgularına göre, Galatasaray A.Ş.’nin satışların maliyeti kalemi her iki dönem için de net satışlar (hasılat) kaleminden daha yüksektir. Genel yönetim giderleri ile pazarlama giderleri de artmaktadır. İşletmenin finansman giderleri de yükselmektedir. Firmanın net işletme sermayesi negatiftir. İşletmenin dönen varlıkları, kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayamamaktadır. Aynı zamanda, işletme öz sermaye ağırlıklı bir kaynak yapısına sahip değildir. Firma, kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmektedir. Firmanın finansal borçlarının ticari borçlarından yüksek olması da esnekliğe imkan tanımaması nedeniyle tehlikelidir. Galatasaray A.Ş.’nin diğer alacaklar kaleminin artması da negatif bir durumdur. Ayrıca, firmanın negatif öz sermayeye sahip olması, geçmiş yıl zararları ve net dönem zararı ile karşı karşıya olması finansal risk ve kırılganlık teşkil etmektedir. Firmanın stoklarını eritmesi ve ticari alacaklarını azaltması ise pozitif hususlardır.

Kaynakça

 • Aslan, T. (2018). Futbol kulüplerinin finansal performansının Oran Yöntemi ile analizi: Bist’de işlem gören futbol kulüpleri üzerine uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), 349-362.
 • Bardia S. C. (2012). Predicting financial distress and evaluating long-term solvency: An empirical study. The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, 6(1), 47-61.
 • Bilici, N. ve Aydın, N. (2018). Konaklama işletmelerinde finansal analizlere ilişkin bir örnek olay incelemesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4), 2333-2355.
 • Buraimo, B., Simmons, R. ve Szymanski, S. (2006). English football. Journal of Sports Economics, 7(1), 29-46.
 • Çatı, K., A. Eş ve O. Özeyin. (2017). Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin entropi ve topsis yöntemiyle analiz edilmesi: Avrupa’nın 5 Büyük Ligi ve Süper Lig üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 200-222.
 • Dimitropoulos, P. (2010). The financial performance of the greek football clubs. Sport Management International Journal, 6(1), 5-28.
 • Duque, J. ve Brantes Ferreira, A. (2004). Explaining share price performance of football clubs listed on the euronext Lisbon. Instituto Superior De Economia E Gestao, 1-38.
 • Ersoy, E., Çıtak, L. ve Gülal, Ö. (2015). Yerli ve yabancı futbol kulüplerinin transfer harcamaları bağlamında etkinliklerinin karşılaştırılması. Maliye Finans Yazıları, 105, 133-152.
 • Frick, B. ve Prinz, J. (2006). What crisis? Football in Germany. Journal of Sports Economics, 7(1), 60-75.
 • Gürkan, D. (2009). Basın işletmelerinin finansman sorunları ve bir finansal analiz uygulaması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, 23-52.
 • Huang, L. ve Chao-Lin. (2006). Exploiting corporate governance and common size analysis for financial distress Detecting Models. In: JCIS, 1-6.
 • Karadeniz, E., Koşan, L. ve Günay, F. (2016). UEFA finansal Fair Play Kuralları bağlamında Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin performanslarının analizi. TİSK Akademi, 11(22), 250-269.
 • Kızıl, C. ve Aslan, T. (2019). Finansal performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem gören havayolu şirketleri üzerine bir uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8(2), 1778-1799.
 • Kızıl, C., Kahve, F. ve Aydınyılmaz, O. (2013). Muhasebe ve finans perspektifinden renault-nissan birleşmesi ile daimler stratejik ortaklığı. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G. ve Aslan, T. (2019). Kripto paraların finansal piyasalara etkileri ve muhasebeleştirilmesi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kodal, S. (2017). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinin Finansal Oranlar İle Analizi, 1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 645.
 • Omağ, A. (2014). Yüzde yöntemi ile analiz ve gıda sektörüne yönelik bir uygulama. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 65-82.
 • Ozolgun, H. (2017). Karşılaştırmalı mali tablolar analizi. Journal Of Emerging Economies And Policy, 2(1), 55-62.
 • Özevin, O. (2017). UEFA Finansal Fair Play düzenlemesinin Avrupa futbol kulüpleri üzerindeki etkisi: Avrupa 5 büyük ligi ve Türkiye Süper Ligi üzerine bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), 479-508.
 • Özyürek, H. ve Erdoğan, E. (2011). Finansal kurumlarda mali analiz ve bir uygulama. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 229-238.
 • Sakınç, İ. (2014). Using grey relational analysis to determine the financial performance of Turkish football clubs. Journal of Economic Library, 1(1), 22-23.
 • Sevim, A. ve Bülbül, S. (2017). UEFA finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Türk futbolunda finansal raporlamanın önemi ve bir sistem gerekliliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 27(2), 187-212.
 • Singh, A.J. ve Schmidgall, R.S. (2013). Does financial performance depend on hotel size? Analysis of the financial profile of the U.S. lodging industry. Hospitality Review, 30(2), 239-256.
 • Şen, L., Zengin, B. ve Yusubov, F. (2015). Otel işletmelerinde finansal analizlere ilişkin bir örnek olay incelemesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • Teker, T. ve Gök, İ. Y. (2019). Finansal Fair Play yaptırımlarının sportif başarı üzerine etkisi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS ’19), Bandırma, 846-859.
 • Tekin, İ. (2017). Finansal analiz teknikleri ve finansal analiz üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Adıyaman.
 • Tutar, S. (2021). Finansal Fair Play kriterlerine uyum süreci futbol kulüplerinin muhasebe uygulamalarında manipülatif eylemleri tetikler mi? International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2(2), 126-18. UEFA. (2021). Financial Fair Play. UEFA Resmi Websitesi. http://uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-fair-play (Erişim Tarihi: 25.04.2021).
 • Vanipriya, R. ve Venkatramaraju, D. (2012). The Financial Performance of Cement Sector, International Journal of Trade & Global Business Perspectives, 1(1), 36-43.
 • Yahya, F., Ali, S. A., Mir, Z., Yaqoob, M. ve Khan, U.A. (2013). Significant analysis for financial statements: an empirical study of national and unilever foods. Research Journal of Finance and Accounting, 4(1), 26-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tunay ASLAN>
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0363-6691
Türkiye


Cevdet KIZIL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0196-2386
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 44

Kaynak Göster

APA Aslan, T. & Kızıl, C. (2021). Finansal Performansın Yüzde Yöntemi ile Analizi: Galatasaray A.Ş.’ye Yönelik Bir Uygulama . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (44) , 8172-8197 . DOI: 10.26466/opus.970515