Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AGE, GROWTH, LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP AND REPRODUCTION OF THE ATLANTIC HORSE MACKEREL ( Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) IN ORDU (BLACK SEA)

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 68 - 77, 01.12.2012

Öz

In this study, it was aimed to estimate some biological parameters of horse mackerel (Trachurus trachurus). Totally, 1307 sampled individuals were studied and mean length and weight of sampled individuals were calculated as 12.4 cm and 16.2 g. Sex rate (female : male) is determined as 1:1.02. It was also found that length-weight relationship of all individuals W=0.0049 L 3.17 with an age interval of 0-7 von Bertalanffy growth equation was found as Lt= 20.5 (1-e -0.2313(t+2.996)). The highest value of gonadosomatic index was found in June. 

Kaynakça

 • TUIK, (2011), Year Book of Turkish Fisheries Statistics, Turkish Statistics Association, Prime Ministry, Ankara.
 • Çelikkale M.S., Düzgüneş E., Candeğer F., (1993), Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Trabzon, 541p.
 • Atılgan E., Başçınar N. S., Erbay M., (2012), Journal of Fisheries Sciences, 6(2): 114-124.
 • Mater S., Kaya M., Bilecenoğlu M., (2002), Türkiye Deniz Balıkları Atlası, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları,. No:68, ss. 169.
 • Bostancı, D., (2009), Fırat Univ. Journal of Science, 1, p.53-60.
 • Slastenenko E., (1956). Karadeniz Havzası Balıkları, Rusça’dan çeviren; Altan H.E., E.B.K.Umum Müdürlüğü, İstanbul, 711 s.
 • Karlou-Riga C., Sinis A., (1997), Fisheries Research, 32, p.157-171.
 • Santic M., Pallaoro A., Jardas I., (2006), Journal of Applied Ichthyology, 22, p.214-217.
 • Waldro, E.M., Kerstan M., (2001), ICES Journal of Marine Science, 58, p.806- 813.
 • Jardas I., Santic M., Pallaoro A., (2004). Natural Croatian, 13, p.343-355.
 • Arneri E., Tangerini P., (1983), Biological data collected during the Pipeta expeditions on Trachurus mediterraneus (Steindachner) in the Adriatic Sea, FAO Fisheries Report, 290: 127-130.
 • Dulcic J., Kraljevic M., (1996). Fisheries Research, 28, p.243-251.
 • Petrakis G., Stergiou K. I., (1995). Fisheries Research, 21, p.465-469.
 • Moutopoulos D.K., Stergiou K.I., (2002), Journal of Applied Ichthyology, 18, p.200-203.
 • Koutrakis E.T., Tsikliras A.C., (2003), Journal of Applied Ichthyology, 19, p.258-260.
 • Kasapoğlu N. (2006). Doğu Karadeniz’deki İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) Balığının Stok Yapısı ve Populasyon Parametreleri. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ricker W.E., (1975), Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, p.191-382.
 • Le Cren E.D., (1951), Journal of Animal Ecology, 20, p.210-219.
 • Bernard D.R., (1981), Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38, p.233-236.
 • Metin G., İlkyaz A.T., Soykan O., Kınacıgil H.T, (2011), Turkish journal of zoology, 35, p.711-716.
 • Sparre P., Venema S. C., (1992), Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. Part I. Manual. FAO Fisheries Technical Paper No.306, 376p.
 • Pauly D., Munro J.L., (1984), ICLARM Fishbyte, 2(1): 21.
 • Zar J.H., (1996), Biostatistical analysis. 3rd Edition. Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 662 p.
 • Yücel Ş., Erkoyuncu İ., (2000), Turkish Journal of Biology, 24, p.543-552.
 • Samsun N., Kalaycı F., Samsun O., Bilgin S., (2006), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, p.481-486.
 • Şahin C., Kasapoğlu N., Gözler A.M., Kalaycı F., Hacımurtazaoğlu N., Mutlu C., (2009), Turkish Journal of Zoology, 33, p.157-167.
 • Yücel S. (1997). Orta Karadeniz Bölgesi’nde Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop.
 • Prodonov K., Mikhailov K., Dasklov G., Maxim C., Chashchin A., Arkhipov A., Shlyakhov V., Özdamar, E., (1997), Environmental Management of Fish Resources in the Black Sea and their Rational Exploitation. General Fisheries Council for the Mediterranean, FAO studies and reviews, 60: 100-110.
 • Kayalı E. (1998). Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Hamsi (Engraulis encrasicolus L, 1758) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Genç Y., Zengin M., Başar S., Tabak İ., Ceylan B., (1999), Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma. TKB., TAGEM/IY/96/17/3/01 No’lu Proje Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 156s.
 • Kalaycı F., Samsun N., Bilgin S., Samsun O., (2007), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, p.33-36.
 • Özdemir S., Erdem E., Birinci Özdemir Z., Şahin D., (2009), Fırat Univ. Journal of Science, 21 (1), p.1-8.
 • Güroy D., Kahyaoğlu G., Özen Ö., Tekinay A.A., (2006), E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, p.91-93.

ORDU BÖLGESİ’NDEKİ (KARADENİZ) İSTAVRİT BALIĞININ (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) BÜYÜME, YAŞ, BOY, AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE ÜREMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 68 - 77, 01.12.2012

Öz

Karadeniz’de yapılan bu araştırmada istavrit (Trachurus trachurus) balığının bazı biyolojik temel parametrelerin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Toplam 1307 adet örnek incelenmiş ve ortalama boyları 12.4 cm ve ortalama ağırlıkları 16.2 g olarak hesaplanmıştır. Dişi erkek oranı ise 1:1.02 olarak belirlenmiştir. Tüm bireyler için boy ağırlık ilişkisi W=0.0049L3.17 olarak ve 0-7 yaş arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. von Bertalanffy büyüme denklemi Lt= 20.5 (1-e-0.2313(t+2.996)) olarak bulunmuştur. En yüksek gonadsomatic indeks değeri haziran ayında belirlenmiştir

Kaynakça

 • TUIK, (2011), Year Book of Turkish Fisheries Statistics, Turkish Statistics Association, Prime Ministry, Ankara.
 • Çelikkale M.S., Düzgüneş E., Candeğer F., (1993), Av Araçları ve Avlanma Teknolojisi, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Trabzon, 541p.
 • Atılgan E., Başçınar N. S., Erbay M., (2012), Journal of Fisheries Sciences, 6(2): 114-124.
 • Mater S., Kaya M., Bilecenoğlu M., (2002), Türkiye Deniz Balıkları Atlası, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları,. No:68, ss. 169.
 • Bostancı, D., (2009), Fırat Univ. Journal of Science, 1, p.53-60.
 • Slastenenko E., (1956). Karadeniz Havzası Balıkları, Rusça’dan çeviren; Altan H.E., E.B.K.Umum Müdürlüğü, İstanbul, 711 s.
 • Karlou-Riga C., Sinis A., (1997), Fisheries Research, 32, p.157-171.
 • Santic M., Pallaoro A., Jardas I., (2006), Journal of Applied Ichthyology, 22, p.214-217.
 • Waldro, E.M., Kerstan M., (2001), ICES Journal of Marine Science, 58, p.806- 813.
 • Jardas I., Santic M., Pallaoro A., (2004). Natural Croatian, 13, p.343-355.
 • Arneri E., Tangerini P., (1983), Biological data collected during the Pipeta expeditions on Trachurus mediterraneus (Steindachner) in the Adriatic Sea, FAO Fisheries Report, 290: 127-130.
 • Dulcic J., Kraljevic M., (1996). Fisheries Research, 28, p.243-251.
 • Petrakis G., Stergiou K. I., (1995). Fisheries Research, 21, p.465-469.
 • Moutopoulos D.K., Stergiou K.I., (2002), Journal of Applied Ichthyology, 18, p.200-203.
 • Koutrakis E.T., Tsikliras A.C., (2003), Journal of Applied Ichthyology, 19, p.258-260.
 • Kasapoğlu N. (2006). Doğu Karadeniz’deki İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) Balığının Stok Yapısı ve Populasyon Parametreleri. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ricker W.E., (1975), Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, p.191-382.
 • Le Cren E.D., (1951), Journal of Animal Ecology, 20, p.210-219.
 • Bernard D.R., (1981), Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38, p.233-236.
 • Metin G., İlkyaz A.T., Soykan O., Kınacıgil H.T, (2011), Turkish journal of zoology, 35, p.711-716.
 • Sparre P., Venema S. C., (1992), Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. Part I. Manual. FAO Fisheries Technical Paper No.306, 376p.
 • Pauly D., Munro J.L., (1984), ICLARM Fishbyte, 2(1): 21.
 • Zar J.H., (1996), Biostatistical analysis. 3rd Edition. Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 662 p.
 • Yücel Ş., Erkoyuncu İ., (2000), Turkish Journal of Biology, 24, p.543-552.
 • Samsun N., Kalaycı F., Samsun O., Bilgin S., (2006), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, p.481-486.
 • Şahin C., Kasapoğlu N., Gözler A.M., Kalaycı F., Hacımurtazaoğlu N., Mutlu C., (2009), Turkish Journal of Zoology, 33, p.157-167.
 • Yücel S. (1997). Orta Karadeniz Bölgesi’nde Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop.
 • Prodonov K., Mikhailov K., Dasklov G., Maxim C., Chashchin A., Arkhipov A., Shlyakhov V., Özdamar, E., (1997), Environmental Management of Fish Resources in the Black Sea and their Rational Exploitation. General Fisheries Council for the Mediterranean, FAO studies and reviews, 60: 100-110.
 • Kayalı E. (1998). Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Hamsi (Engraulis encrasicolus L, 1758) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Genç Y., Zengin M., Başar S., Tabak İ., Ceylan B., (1999), Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma. TKB., TAGEM/IY/96/17/3/01 No’lu Proje Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 156s.
 • Kalaycı F., Samsun N., Bilgin S., Samsun O., (2007), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7, p.33-36.
 • Özdemir S., Erdem E., Birinci Özdemir Z., Şahin D., (2009), Fırat Univ. Journal of Science, 21 (1), p.1-8.
 • Güroy D., Kahyaoğlu G., Özen Ö., Tekinay A.A., (2006), E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, p.91-93.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Mehmet Aydın Bu kişi benim

Uğur Karadurmuş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aydın, M., & Karadurmuş, U. (2012). AGE, GROWTH, LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP AND REPRODUCTION OF THE ATLANTIC HORSE MACKEREL ( Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) IN ORDU (BLACK SEA). Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 68-77.