Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fındıkta Yapraktan Üre Uygulamasının Mineral Besin Elementleri ve Verim Üzerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 23 - 31, 30.06.2020

Öz

Bu araştırma, 2018 ve 2019 yıllarında iki yıl süre ile tesadüf parselleri deneme deseninde yapraktan artan dozlarda üre uygulaması (yapılarak) yürütülmüştür. Çakıldak fındık çeşidine yapraktan artan (0, %0.125, %0.25 ve %0.50) dozlarda üre uygulaması yapılmış olup mineral besin elementleri ve verim üzerine etkisi belirlenmiştir. Artan dozlarda üre uygulamasının yaprak N konsantrasyonlarında istatiksel olarak önemli farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır. Buna göre, kontrol uygulamasında iki yılın ortalaması olarak yaprakların N konsantrasyonu %1.58 iken %0.25 üre uygulamasıyla yapraktaki toplam N konsantrasyonu %2.01 düzeyine yükselerek %27 oranında artış sağladığı ve bu artışın istatistiki olarak p<0.001 düzeyinde önemli olduğu bulunmuştur. Artan üre uygulamasına bağlı olarak yaprakların K, Ca, Mg, Mn ve Zn konsantrasyonlarında önemli farklılıklar olduğu bulunmuştur. Örneğin, iki yılın ortalaması olarak yaprakların K konsantrasyonu %0.40 iken yapraktan %0.25 üre uygulaması sonucunda K konsantrasyonu %0.80 düzeyine yüselerek 2 kat artış sağladığı saptanmıştır. Yapraktan artan dozlarda üre uygulamalarının kontrol grubuyla kıyaslandığında verimde artışlar oluşturduğu ve bu artışların da istatistiki olarak p<0.001 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Kontrol grubunda fındık verimi 157 kg da-1 elde edilmesine karşın yapraktan 3 kez %0.25 üre uygulamasıyla 205 kg da-1 düzeyine yükselerek %30.6 oranında artış sağladığı belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre, ürenin yapraktan 3 kez %0.25 oranında püskürtülerek uygulanması yaprakların N beslenmesini ve fındık verimi arttırması için önerilmektedir.

Kaynakça

 • Referans1 Bedbabis S, Ferrara G, Rouina B B & Boukhris M (2010). Effects of irrigation with treated wastewater on olive tree growth, yield and leaf mineral elements at short term. Scientia Horticulturae 126(3):345-350
 • Referans2 Bergmann W. (1992). Nutritional disorders of plants. Development, visual and analytical diagnosis. Gustav Fischer Verlag Jena, New York. 741pp
 • Referans3 Beyhan N. & Demir T (1998). Farklı azot dozlarının palaz fındık çeşidinde verim, meyve kalitesi ve beslenme üzerine etkisi. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (1):1-13
 • Referans4 Bremner J M. (1965) Methods of soil analysis. Part II. Chemical and microbiological properties. In. ed. C. A. Black. American Soc. of Agronomy. Inc. Pub. Agron. Series. No;9. Madison. USA
 • Referans5 Çetiner E (1976). Karadeniz Bölgesi özellikle Giresun ve çevresinde Tombul çeşidi üzerinde seleksiyon çalışmaları ile bunları tozlayıcı yuvarlak tiplerin seçimi üzerine araştırmalar. Ankara Üniv 174s
 • Referans6 FAOSTAT (2017). Food and agriculture data. http://Faostat.fao.org/
 • Referans7 GTHB (2017). Ordu İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ordu İlinde Kimyasal Gübre Kullanım Oranları ve Fındıkta Verimlilik Durumu Raporu
 • Referans8 Hasani M, Zamani Z, Savaghebi G & Sofla H S (2016). Effect of foliar and soil application of urea on leaf nutrients concentrations, yield and fruit quality of pomegranate. Journal of Plant Nutrition, 39(6), 749-755
 • Referans9 Heidarpour M, Mostafazadeh-Fard B, Koupai J A & Malekian R (2007). The effects of treated wastewater on soil chemical properties using subsurface and surface irrigation methods. Agricultural Water Management 90(1-2):87-94
 • Referans10 İkiz F, Püskülcü H & Eren Ş (2000). İstatistiğe Giriş, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 379-433
 • Referans11 İslam A (2000). Ordu ili merkez ilçede yetiştirilen fındık çeşitlerinde klon seleksiyonu. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana, 192s
 • Referans12 Jones J B, Wolf B & Mills H A (1991). Interpretation of results. In: Plant Analysis Handbook – a practical sampling, preparation, analysis, and interpretation guide. Micro–Macro Publishing Inc., USA
 • Referans13 Kacar B & Inal A (2008). Plant analysis. Nobel publication, Ankara
 • Referans14 Kacar B, Katkat A V & Öztürk Ş (2002). Bitki Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 198, Vipaş Yayın No:74., Bursa
 • Referans15 Kitson L E B & Mellon M G (1944). Colorimetric determination of phosphorus as molibdovanado phosphoric acid. Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition 16:379-38
 • Referans16 Marschner H (1995). Mineral nutrition of higher plants. 2nd edn. Academic Press. San Diego, pp. 379-396
 • Referans17 Özkutlu F, Korkmaz K, Özenç N, Aygün A, Şahin Ö, Kahraman M, Ete Ö, Akgün M & Taşkın B (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 5(2):77-86
 • Referans18 Özkutlu F, Özcan B, Aydemir Ö E & Akgün M (2018). Yaprak analizleriyle fındığın çinko (Zn) ve diğer elementlerle beslenme durumunun belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8(2):195-205
 • Referans19 Sıray E, Duyar Ö, Özdemir F & Ertekin F (2012). Batı Karadeniz Bölgesinde fındık üreticiliğinde eğitim ve yayım altyapı ihtiyacının belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 29(2):9-18
 • Referans20 Tarakçıoğlu C, Taban N, Aşkın T & Taban S (2008). Fındık bitkisine topraktan ve yapraktan uygulanan borun verim ile yaprakların bazı besin maddesi içerikleri üzerine etkisi. 2. Ulusal Bor Çalıştayı 17-18 Nisan 2008, Ankara, s.637-642
 • Referans21 TUIK (2019). Türkiye istatistik kurumu verileri. www.tüik.gov.tr Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Faruk ÖZKUTLU> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8651-3346
Türkiye


Tuğba KEBAPCI Bu kişi benim
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0432-6844
Türkiye


Özlem ETE AYDEMİR>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6055-4908
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özkutlu, F. , Kebapcı, T. & Ete Aydemir, Ö. (2020). Fındıkta Yapraktan Üre Uygulamasının Mineral Besin Elementleri ve Verim Üzerine Etkisi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 10 (1) , 23-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/55660/727629