Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Egg Consumption Behaviors of Consumers in Bursa Province

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 2, 109 - 118, 31.12.2022
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1109564

Öz

In this study, it is aimed to determine the egg consumption behaviors of consumers in Bursa. For this purpose, data obtained from face-to-face surveys with 460 people determined by simple random sampling from citizens residing in Bursa province in 2021 were used. It was revealed that 30% of families consume 10-15 eggs, 27% consume 20 or more eggs, 25.7% consume 15-20 eggs, and 17% consume 5-10 eggs per week. In the research, 47% of consumers preferred medium and 47% large eggs. At the same time, 55% of the consumers stated that the packaging style affects their purchasing preferences, whereas 45% stated that it did not. In the research, 31.3% of the consumers stated that they preferred brown-shelled eggs and 22.6% of them preferred white-shelled eggs. On the other hand, it was determined that the color of the eggshell was not effective in the purchasing preference of 46.1% of the consumers. Also, 69.6% of consumers stated that the color of egg yolk was effective in their preferences and 72.4% of them stated that they preferred dark yolk eggs. While 57% of consumers stated that covid-19 cases did not affect egg consumption, 26.1% stated that egg consumption increased.

Kaynakça

 • Akbay, C., Tiryaki, G., & Gül, A. (2007). Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey. Food Control, 18, 904- 913. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.05.007
 • Alkan, S., & Derebaşı, S. (2018). Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7(2), 237-244. https://doi.org/10.29278/azd.482068
 • Altan, Ö., Yalçın, S., & Koçak, Ç. (1993). Toplumun değişik kesimlerinde yumurta tüketim alışkanlığı ve tüketimi etkileyen etmenler. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 93, 178-194. Bilimsel Tavukçuluk Derneği. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/11514
 • Altan, Ö. (2015). Yumurta oluşumu, kalitesi ve biyoaktif komponentleri. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Aytop, Y., & Işık, F. (2020). Gaziantep ilindeki tüketicilerin yumurta tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(1), 269-275. https://doi.org/10.30910/turkjans.680088
 • Bejaei, M., Wiseman, K., & Cheng, K. M. (2011). Influences of demographic characteristics, attitudes and preferences of consumers on table egg consumption in British Columbia, Canada. Poultry Science, 90(5), 1088-1095. https://doi.org/10.3382/ps.2010-01129
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., & Sarıözkan, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 189-194. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/79064/
 • Çelik, Y., & Şengül, T. (2001). Şanlıurfa ili kentsel alanında tüketicilerin yumurta tüketim düzeyleri ve tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Hayvansal Üretim, 42(2), 53-62. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85196
 • Çiçekgil, Z. (2018). Kümes hayvancılığı durumu ve tahmini (Yayın no. 307). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Retrieved February 13, 2020 from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Menu/53/Yayin-Arsivi
 • Durmuş, İ., Demirtaş, S. E., Can, M., & Kalebaşı, S. (2007). Ankara ilinde yumurta tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1), 42- 45. https://web.archive.org/web/20200213081022id_/http://www.turkishpoultryscience.com:80/tr/download/article-file/419824
 • Erdoğan, N. (2013). Hayvansal gıdaların tüketim düzeyi ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma [Master dissertation]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Goddard, E., Boxall, P., Emunu, J.P., Boyd, C., Asselin, A., & Neall, A. (2007). Consumer attitudes, willingness to pay and revealed preferences for different egg production attributes: Analysis of Canadian Egg Consumers. Department of Rural Economy, University of Alberta Project Report #07-03, https://doi.org/10.22004/ag.econ.52087
 • Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., & Lopez- Galan, B. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. Journal of Agricultural Economics, 65(1), 49-67. https://doi.org/10.1111/1477-9552.12036
 • İskender, H., & Kanbay, Y. (2014). Üniversite öğrencilerinin yumurta tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(3), 57-62. https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/38073/439639
 • Mesias, F.J., Martínez-Carrasco, F., Martínez, J. M., & Gaspar, P. (2011). Functional and organic eggs as an alternative to conventional production: A Conjoint Analysis of Consumers. J Sci Food Agric., 91(3), 532-538. https://doi.org/10.1002/jsfa.4217
 • Mızrak, C., Durmuş, İ., Kamanlı, S., Erdoğan Demirtaş, Ş., Kalebaşı., Karademir, E., & Doğu, M. (2012). Determination of egg consumption and consumer habits in Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 36(6), 592-601. https://doi.org/10.3906/vet-1102-778
 • Tuik (2018). Hayvancılık. Retrieved February 13, 2020 from https://data.tuik.gov.tr/
 • Türkoğlu, M., & Sarıca, M. (2009). Tavukçuluk bilimi: Yetiştirme, besleme ve hastalıklar. Bey Ofset Matbaacılık.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., & İnan, İ. H. (2009). Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi: Trakya Örneği. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-10. https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19049/201465
 • Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (2017). Yumurta tavukçuluğu verileri. Retrieved February 13, 2020 from https://www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-veriler2017web.pdf

Bursa İlindeki Tüketicilerin Yumurta Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 2, 109 - 118, 31.12.2022
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1109564

Öz

Bu çalışmada, Bursa ilindeki tüketicilerin yumurta tüketim davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2021 yılında Bursa ilinde ikamet eden vatandaşlardan basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 460 kişi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Ailelerin %30’unda haftada 10-15 adet, %27’sinde 20 ve üstü adet, %25,7’sinde 15-20 âdet ve %17’isinde 5-10 adet yumurta tüketildiği belirlenmiştir. Araştırmada tüketicilerin %47’si orta ve %47’si de büyük yumurtaları tercih etmiştir. Tüketicilerin %55’i ambalaj şeklinin satın alma tercihlerini etkilediğini, buna karşın %45’i etkilemediğini belirtmiştir. Araştırmada, tüketicilerin %31,3’ü kahverengi kabuklu yumurtaları ve %22,6‘sı da beyaz kabuklu yumurtaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Buna karşın, tüketicilerin %46,1’inin satın alma tercihinde yumurta kabuk renginin etkili olmadığı belirlenmiştir. Tüketicilerin %69,6’sı yumurta sarısı renginin tercihlerinde etkili olduğunu ve %72,4’ü de koyu sarılı yumurtaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Tüketicilerin %57’si Covid-19 vakalarının yumurta tüketimini etkilemediğini belirtirken, %26,1’i yumurta tüketimini arttığını belirtmiştir.

Kaynakça

 • Akbay, C., Tiryaki, G., & Gül, A. (2007). Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey. Food Control, 18, 904- 913. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.05.007
 • Alkan, S., & Derebaşı, S. (2018). Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7(2), 237-244. https://doi.org/10.29278/azd.482068
 • Altan, Ö., Yalçın, S., & Koçak, Ç. (1993). Toplumun değişik kesimlerinde yumurta tüketim alışkanlığı ve tüketimi etkileyen etmenler. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 93, 178-194. Bilimsel Tavukçuluk Derneği. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/11514
 • Altan, Ö. (2015). Yumurta oluşumu, kalitesi ve biyoaktif komponentleri. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Aytop, Y., & Işık, F. (2020). Gaziantep ilindeki tüketicilerin yumurta tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(1), 269-275. https://doi.org/10.30910/turkjans.680088
 • Bejaei, M., Wiseman, K., & Cheng, K. M. (2011). Influences of demographic characteristics, attitudes and preferences of consumers on table egg consumption in British Columbia, Canada. Poultry Science, 90(5), 1088-1095. https://doi.org/10.3382/ps.2010-01129
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., & Sarıözkan, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 189-194. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/79064/
 • Çelik, Y., & Şengül, T. (2001). Şanlıurfa ili kentsel alanında tüketicilerin yumurta tüketim düzeyleri ve tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Hayvansal Üretim, 42(2), 53-62. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85196
 • Çiçekgil, Z. (2018). Kümes hayvancılığı durumu ve tahmini (Yayın no. 307). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). Retrieved February 13, 2020 from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Menu/53/Yayin-Arsivi
 • Durmuş, İ., Demirtaş, S. E., Can, M., & Kalebaşı, S. (2007). Ankara ilinde yumurta tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1), 42- 45. https://web.archive.org/web/20200213081022id_/http://www.turkishpoultryscience.com:80/tr/download/article-file/419824
 • Erdoğan, N. (2013). Hayvansal gıdaların tüketim düzeyi ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma [Master dissertation]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Goddard, E., Boxall, P., Emunu, J.P., Boyd, C., Asselin, A., & Neall, A. (2007). Consumer attitudes, willingness to pay and revealed preferences for different egg production attributes: Analysis of Canadian Egg Consumers. Department of Rural Economy, University of Alberta Project Report #07-03, https://doi.org/10.22004/ag.econ.52087
 • Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., & Lopez- Galan, B. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. Journal of Agricultural Economics, 65(1), 49-67. https://doi.org/10.1111/1477-9552.12036
 • İskender, H., & Kanbay, Y. (2014). Üniversite öğrencilerinin yumurta tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(3), 57-62. https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/38073/439639
 • Mesias, F.J., Martínez-Carrasco, F., Martínez, J. M., & Gaspar, P. (2011). Functional and organic eggs as an alternative to conventional production: A Conjoint Analysis of Consumers. J Sci Food Agric., 91(3), 532-538. https://doi.org/10.1002/jsfa.4217
 • Mızrak, C., Durmuş, İ., Kamanlı, S., Erdoğan Demirtaş, Ş., Kalebaşı., Karademir, E., & Doğu, M. (2012). Determination of egg consumption and consumer habits in Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 36(6), 592-601. https://doi.org/10.3906/vet-1102-778
 • Tuik (2018). Hayvancılık. Retrieved February 13, 2020 from https://data.tuik.gov.tr/
 • Türkoğlu, M., & Sarıca, M. (2009). Tavukçuluk bilimi: Yetiştirme, besleme ve hastalıklar. Bey Ofset Matbaacılık.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., & İnan, İ. H. (2009). Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi: Trakya Örneği. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-10. https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/19049/201465
 • Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (2017). Yumurta tavukçuluğu verileri. Retrieved February 13, 2020 from https://www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-veriler2017web.pdf
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sezai Alkan 0000-0003-0601-0122

Özlem Berber Bu kişi benim 0000-0003-3588-1496

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 29 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Alkan, S., & Berber, Ö. (2022). Determination of Egg Consumption Behaviors of Consumers in Bursa Province. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 12(2), 109-118. https://doi.org/10.54370/ordubtd.1109564