Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Anatomical Characteristics of Satureja spicigera (Lamiaceae) Species Distributed in Ordu and its Surroundings

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 146 - 153, 31.12.2023
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1292756

Öz

In this study, the species Satureja spicigera belonging to the family Lamiaceae, which is naturally distributed in Ordu and its surroundings, was anatomically analyzed S. spicigera species was examined by taking sections from some above and below ground organs. The stem is quadrangular with 5-6 rows of collenchyma cells at the corners. The stems and leaves of the species have glandular and eglandular hairs. Glandular hairs are capitate and peltate types. Leaf type is equifacial and amphistomatic. Stomata are anisocytic and parasitic. The stomatal index for the adaxial surface of the leaf is 17.73 and 16.06 for the abaxial surface. The stomatal index ratio is 1.04.

Kaynakça

 • Açar, M. ve Satıl, F. (2019). Distantes R. Bhattacharjee (Stachys L./Lamiaceae) altseksiyonu taksonları üzerinde karşılaştırmalı anatomik ve mikromorfolojik çalışmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22, 282-295. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.562089
 • Akçin, Ö. Öztürk, Ş. ve Türkiş, S. (2022). Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren endemik Lamium microphyllum Boiss. türünün anatomik ve mikromorfolojik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 11(1), 179-188. https://doi.org/10.29278/azd.971726
 • Ascensao, L., Marques, N. ve Pais, M.S. (1995). Glandular trichomes on vegetative and reproductive organs of Leonotis leonurus (Lamiaceae). Annals of Botany, 75(6), 619-626. https://doi.org/10.1006/anbo.1995.1067
 • Aytaş Akçin, T. ve Camili, B. (2018). Micromorphological and Anatomical Characters of the Turkish Endemic Marrubium trachyticum Boiss. (Lamiaceae). Trakya University Journal of Natural Sciences, 19(1), 77-83. https://doi.org/10.23902/trkjnat.373647
 • Baran, P. ve Özdemir, C. (2011). Morphological, anatomical and cytological investigation on endemic Lamium moschatum var. rhodium. Biologia, 66(3), 439-447. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0036-z
 • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Bozdemir, Ç. (2019). Türkiye’de yetişen kekik türleri, ekonomik önemi ve kullanım alanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 583-592. https://doi.org/10.29133/yyutbd.511777
 • Demirelma, H. , Güzey Kırıcı, Ü. ve Çıtak, B. Y. (2018). Türkiye’den Sideritis ozturkii Aytaç & Aksoy ve Sideritis rubriflora Hub.- Mor. Lamiaceae üzerine anatomik bir araştırma. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 11(3), 153-158. https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55721/761923
 • Fahn, A. (2000). Structure and function of secretory cells. In D. L. Hallahon ve J. C. Gray (Eds.), Advantes in botanical research. Incorporating advances in plant pathology (pp. 37-75) içinde. Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2296(00)31006-0
 • Gürdal, B., Yeşil, Y., Akalın, E. ve Tan, N. (2019). Anatomical features of Salvia potentillifolia Boiss. & Heldr. ex Benth. and Salvia nydeggeri Hub.-Mor. (Lamiaceae). İstanbul J Pharm, 49(3), 186-190. https://doi.org/10.26650/IstanbulJPharm.2019.19068
 • Husain, S. Z., Marin, P. D., Silic, C., Qaiser, M. ve Petcovic B. 1990. A micromorphological study of some representative genera in the tribe Saturejeae (Lamiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 103, 59–80. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1990.tb00174.x
 • Kaplan, F. ve Altundağ Çakır, E. (2020). Sakarya İli Çevresinde Yetişen Bazı Salvia L. Taksonlarının Anatomik Özellikleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2), 1258-1278. https://doi.org/10.29130/dubited.637472
 • Malmir, M., Serrano, R., Gohari, A. ve Silva, O. (2014). Characterization of Satureja khuzestanica leaf as herbal medicine. Microscopy and Microanalysis, 20(5), 1425-35. https://doi:10.1017/S1431927614013026
 • Meidner, H. ve Mansfield, T. A. (1968). Physiology of stomata. McGraw-Hill Publication.
 • Mill, R. R. (1982). Lamium. P. H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands içinde. Edinburgh Univ. Press.
 • Özer, H. ve Danalou, R. (2022). Farklı Orijinli Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Erzurum koşullarında tarımsal performanslarının belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(2), 301-315. https://doi.org/10.20479/bursauludagziraat.1060890
 • Öztekin, M. (2012). Satureja. A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural ve M. T. Babaç (Ed.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) içinde. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • Redzic, S., Tuka, M. ve Pajevic, A. (2006). Research into microscopic structure and essential oils of endemic medicinal plant species Satureja subspicata Bartl. Ex Vis. (Lamiaceae). Bosn J Basic Med Sci., 6(2), 25-31. https://doi.org/10.17305%2Fbjbms.2006.3169
 • Sadıkoğlu, N. (2005). Kekik olarak kullanılan türler üzerinde farmasötik botanik araştırmalar. [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Satıl, F., Dirmenci, T. ve Tümen, G., (2002). Türkiye’deki Satureja L. türlerinin ticareti ve doğadaki durumu-ı [Sözlü sunum]. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir, Türkiye.
 • Satıl, F., Değirmenci, T. ve Tümen, G. (2003). Morhological, anatomical and chorologic studies on Satureja coerulea Janka. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 47-55. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed/issue/54385/739555
 • Satıl, F. ve Kaya, A. (2007). Leaf anatomy and hairs of Turkish Satureja L. (Lamiaceae), Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49(1), 67-76. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/8097

Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Satureja spicigera (Lamiaceae) Türünün Anatomik Özellikleri

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 146 - 153, 31.12.2023
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1292756

Öz

Bu çalışmada Ordu ve çevresinde doğal yayılış gösteren Lamiaceae familyasına ait Satureja spicigera türü anatomik özellikleri açısından ayrıntılı şekilde incelenmiştir. S. spicigera türünün bazı toprak altı ve toprak üstü organlarından kesitler alınarak yapıları incelenmiştir. Bitkinin gövdesi dört köşelidir ve köşelerinde 5-6 sıralı kollenkima hücre tabakası bulunmaktadır. Türün gövde ve yapraklarında salgı ve örtü tüyleri bulunmaktadır. Salgı tüyleri kapitat ve peltat tiptedir. Yaprak tipi ekvifasiyal ve amfistomatik tiptedir. Stomalar anizositik ve parasitik tiptedir. Yaprağın adaksiyal yüzeyi için stoma indeksi 17.73, abaksiyal yüzeyi için 16.06 olarak belirlenmiştir. Stoma indeks oranı 1.04’tür.

Kaynakça

 • Açar, M. ve Satıl, F. (2019). Distantes R. Bhattacharjee (Stachys L./Lamiaceae) altseksiyonu taksonları üzerinde karşılaştırmalı anatomik ve mikromorfolojik çalışmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22, 282-295. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.562089
 • Akçin, Ö. Öztürk, Ş. ve Türkiş, S. (2022). Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren endemik Lamium microphyllum Boiss. türünün anatomik ve mikromorfolojik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 11(1), 179-188. https://doi.org/10.29278/azd.971726
 • Ascensao, L., Marques, N. ve Pais, M.S. (1995). Glandular trichomes on vegetative and reproductive organs of Leonotis leonurus (Lamiaceae). Annals of Botany, 75(6), 619-626. https://doi.org/10.1006/anbo.1995.1067
 • Aytaş Akçin, T. ve Camili, B. (2018). Micromorphological and Anatomical Characters of the Turkish Endemic Marrubium trachyticum Boiss. (Lamiaceae). Trakya University Journal of Natural Sciences, 19(1), 77-83. https://doi.org/10.23902/trkjnat.373647
 • Baran, P. ve Özdemir, C. (2011). Morphological, anatomical and cytological investigation on endemic Lamium moschatum var. rhodium. Biologia, 66(3), 439-447. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0036-z
 • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Bozdemir, Ç. (2019). Türkiye’de yetişen kekik türleri, ekonomik önemi ve kullanım alanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 583-592. https://doi.org/10.29133/yyutbd.511777
 • Demirelma, H. , Güzey Kırıcı, Ü. ve Çıtak, B. Y. (2018). Türkiye’den Sideritis ozturkii Aytaç & Aksoy ve Sideritis rubriflora Hub.- Mor. Lamiaceae üzerine anatomik bir araştırma. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 11(3), 153-158. https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55721/761923
 • Fahn, A. (2000). Structure and function of secretory cells. In D. L. Hallahon ve J. C. Gray (Eds.), Advantes in botanical research. Incorporating advances in plant pathology (pp. 37-75) içinde. Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2296(00)31006-0
 • Gürdal, B., Yeşil, Y., Akalın, E. ve Tan, N. (2019). Anatomical features of Salvia potentillifolia Boiss. & Heldr. ex Benth. and Salvia nydeggeri Hub.-Mor. (Lamiaceae). İstanbul J Pharm, 49(3), 186-190. https://doi.org/10.26650/IstanbulJPharm.2019.19068
 • Husain, S. Z., Marin, P. D., Silic, C., Qaiser, M. ve Petcovic B. 1990. A micromorphological study of some representative genera in the tribe Saturejeae (Lamiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 103, 59–80. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1990.tb00174.x
 • Kaplan, F. ve Altundağ Çakır, E. (2020). Sakarya İli Çevresinde Yetişen Bazı Salvia L. Taksonlarının Anatomik Özellikleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2), 1258-1278. https://doi.org/10.29130/dubited.637472
 • Malmir, M., Serrano, R., Gohari, A. ve Silva, O. (2014). Characterization of Satureja khuzestanica leaf as herbal medicine. Microscopy and Microanalysis, 20(5), 1425-35. https://doi:10.1017/S1431927614013026
 • Meidner, H. ve Mansfield, T. A. (1968). Physiology of stomata. McGraw-Hill Publication.
 • Mill, R. R. (1982). Lamium. P. H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands içinde. Edinburgh Univ. Press.
 • Özer, H. ve Danalou, R. (2022). Farklı Orijinli Sater (Satureja hortensis L.) Genotiplerinin Erzurum koşullarında tarımsal performanslarının belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(2), 301-315. https://doi.org/10.20479/bursauludagziraat.1060890
 • Öztekin, M. (2012). Satureja. A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural ve M. T. Babaç (Ed.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) içinde. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • Redzic, S., Tuka, M. ve Pajevic, A. (2006). Research into microscopic structure and essential oils of endemic medicinal plant species Satureja subspicata Bartl. Ex Vis. (Lamiaceae). Bosn J Basic Med Sci., 6(2), 25-31. https://doi.org/10.17305%2Fbjbms.2006.3169
 • Sadıkoğlu, N. (2005). Kekik olarak kullanılan türler üzerinde farmasötik botanik araştırmalar. [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Satıl, F., Dirmenci, T. ve Tümen, G., (2002). Türkiye’deki Satureja L. türlerinin ticareti ve doğadaki durumu-ı [Sözlü sunum]. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir, Türkiye.
 • Satıl, F., Değirmenci, T. ve Tümen, G. (2003). Morhological, anatomical and chorologic studies on Satureja coerulea Janka. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 47-55. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed/issue/54385/739555
 • Satıl, F. ve Kaya, A. (2007). Leaf anatomy and hairs of Turkish Satureja L. (Lamiaceae), Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49(1), 67-76. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/8097

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bitki Fizyolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Öznur ERGEN AKÇİN 0000-0002-6875-6045

Didem KARADENİZ 0000-0002-7367-5880

Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 5 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ERGEN AKÇİN, Ö., & KARADENİZ, D. (2023). Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Satureja spicigera (Lamiaceae) Türünün Anatomik Özellikleri. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 13(2), 146-153. https://doi.org/10.54370/ordubtd.1292756