Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of hepatitis A, B and C serology in a second-stage state hospital employees

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 2, 155 - 160, 01.06.2019
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.361805

Öz

Aim: The most common occupational risks that health workers are exposed
to infectious diseases. It is aimed to determine the seroprevalence of Hepatitis
A, Hepatitis B and Hepatitis C from the healthcare personnel working at Yozgat City
Hospital, which constitutes a high occupational risk for healthcare workers. Differences
between age groups, gender, occupation, and working services were evaluated against
these diseases.Material and Method: The results of the health screening of the employees
of our hospital were examined retrospectively. 628 health workers’ data have been
reached through the hospital information system and the results were recorded for
the age, gender, occupation, working unit, and anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti
HCV.Results: 628 health workers were included in the study, 378 (60.1%)
participants were female and 250 of them (39.9%) were male. The average age of the
participants is 35.8 ± 9.6. Anti HAV IgG positivity rates were determined to be
79.3% and 80.7% in females and 77.2% in males. Anti HAV IgG positivity in the group
was evaluated as assistant health personnel and administrative staff was found statistically
significantly higher than the doctors and nurses (p: 0.00). HBs Ag positivity was determined
1.3%, and anti HBs positivity was determined to 86%. Anti HBs positivity was found
to increase with age (p: 0.00),
in the physician and nurse group, immunizations were higher than assisted health
personnel and administrative staff (p<0.05).
Anti HCV positivity was detected in 0.5%.Conclusion: The screening examinations of the staff at the hospital
should be performed regularly and hepatitis A, which is usually neglected, should
be included. It is required to the completion of hepatitis A and B vaccinations
according to the screening results of all personnel, including healthcare personnel
who do not contact with the patient, and for hepatitis C, universal precautions
should be followed.

Kaynakça

 • Demiray T, Köroğlu M, Jacobsen KH, Özbek A, Terzi HA, Altındiş M. Hepatitis A virüs epidemiology in Turkey as universal childhood vaccination begins: seroprevalence and endemicity by region. Turk J Pediatr 2016;58:480-91.
 • https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/2867,bdk-kararlaripdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • Yentür Doni N, Şimşek Z, Gürses G, Yıldız Zeyrek F, Akbaba M. The knowledge and high seroprevalence of hepatitis A in a high-risk group (agricultural reproductive-aged women) in the southeastern region of Turkey. Turk J Med Sci 2017;47:1055-60.
 • Budak Ş. İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi İSGB(İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından yapılan çırak ve stajyerlerin işe giriş muayeneleri, seroloji testleri ve aşılama işlemleri sonuçlarının değerlendirilmesi. Buca J Med 2015;1:1-7.
 • Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinde HBsAg, anti-HBs, anti HCV ve anti-HAV IgG sonuçlarının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2012;18:23-5.
 • Korkmaz P, Çevik Çağlan F, Aykın N, ve ark. Bir devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarında hepatit A, B, C ve HIV infeksiyonu seroprevalansı. Klimik Derg 2013;26:64-7.
 • Şahin A, Tekin A, Basmacı C, Uzun Kes N, Sönmez E. Hepatitis a seropositivity and characteristics among healthcare workers in a training and research hospital in Istanbul. Med Sci Discovery 2016;3:296-300.
 • Bekçibaşı M, Üzel A. Sağlık çalışanlarında hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV infeksiyonu seroprevelansı. ANKEM Derg 2016;30:97-101.
 • Özgüler M, Saltık Güngör L, Kaygusuz T, Papila Ç. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanları’nda hepatit A, hepatit B, kızamık ve kızamıkçık seroprevalansı. Klimik Derg 2016;29:10-4.
 • Türker K, Balcı E, Batı S, Hasçuhadar M, Savaş E. Ülkemizde hepatit A enfeksiyonunun değişen epidemiyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011;41:143-8.
 • Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ünye Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı. Kocatepe Tıp Derg 2011;12:18-22.
 • Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. ANKEM Derg 2013;27 :128-134.
 • Çalık Ş, Turan Dik E, Ersöz B, ve ark. Ulusal hepatit B aşılamasının 15. yılında sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ile karşılaşma ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg 2013;17:254-7.
 • Öncül A, Aslan S, Pirinççioğlu H, Özbek E. Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV, VDRL seropozitifliğinin ve aşılanma oranlarının belirlenmesi. J Exp Clin Med 2012:29:280-4.
 • Özçimen S, Kaçar F, Korkmaz F, Özcan M, Karakaş H, Sakız A. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanları’nın hepatit B ve hepatit C seroprevalansı. Eur J Basic Med Sci 2014;4:7-11.
 • Orhon H. Soma Devlet Hastanesi Çalışanları’nda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği. Klimik Derg 2016;29:21-4.
 • Tekin A, Deveci Ö. Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı. J Clin Exp Invest 2010;1;99-103.

İkinci basamak bir devlet hastanesi çalışanlarında hepatit A, B ve C serolojisinin irdelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 2, 155 - 160, 01.06.2019
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.361805

Öz

Amaç: Sağlık çalışanlarının en sık maruz kaldığı
mesleki risklerin başında, enfeksiyon hastalıkları gelmektedir. Yozgat Şehir Hastanesi’nde
çalışan sağlık personelinde, sağlık çalışanları için yüksek mesleki risk oluşturan
hepatit A, hepatit B ve hepatit C seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu hastalıklara karşı, yaş grupları, cinsiyet, meslek ve çalışılan birimler arasındaki
farklılıklar irdelenmiştir.Gereç
ve Yöntem:
Hastanemiz personeline yapılan sağlık taraması sonuçları retrospektif
olarak incelenmiştir. 628 sağlık çalışanının verilerine, hastane bilgi sistemi üzerinden
ulaşılmış ve personellerin, yaşı, cinsiyeti, mesleği, çalıştığı birim ve anti HAV
IgG, HBsAg, anti HBs, anti HCV sonuçları kaydedilmiştir.Bulgular: Çalışmaya 378 (%60,1)’i kadın, 250 (%39,9)’u
erkek olmak üzere 628 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması
35,8±9,6’dır. Anti HAV IgG pozitiflik oranları %79,3 saptanmış olup kadınlarda %80,7;
erkeklerde %77,2 olduğu görülmüştür. Yardımcı sağlık personeli ve idari personel
olarak değerlendirdiğimiz grupta anti HAV IgG pozitifliği, doktor ve hemşirelere
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p:0,00). HBsAg pozitifliği
%1,3; anti HBs pozitifliği %86 saptanmıştır. Anti HBs pozitifliğinin yaş ile birlikte
arttığı (p:0,00), doktor ve hemşire grubunda bağışıklığın, yardımcı sağlık personeli
ve idari personele göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Anti HCV pozitifliği
%0,5 saptanmıştır.Sonuçlar: Hastanede çalışan personelin tarama muayenelerinin
düzenli olarak yapılması ve genellikle ihmal edilen Hepatit A’ya yer verilmesi gerekmektedir.
Hasta ile temas etmeyen sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm personelin tarama
sonuçlarına göre hepatit A ve B aşılarının tamamlanması, hepatit C için evrensel
önlemlere uyulması gereklidir.

Kaynakça

 • Demiray T, Köroğlu M, Jacobsen KH, Özbek A, Terzi HA, Altındiş M. Hepatitis A virüs epidemiology in Turkey as universal childhood vaccination begins: seroprevalence and endemicity by region. Turk J Pediatr 2016;58:480-91.
 • https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/2867,bdk-kararlaripdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ (Erişim tarihi: 28.11.2017)
 • Yentür Doni N, Şimşek Z, Gürses G, Yıldız Zeyrek F, Akbaba M. The knowledge and high seroprevalence of hepatitis A in a high-risk group (agricultural reproductive-aged women) in the southeastern region of Turkey. Turk J Med Sci 2017;47:1055-60.
 • Budak Ş. İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi İSGB(İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından yapılan çırak ve stajyerlerin işe giriş muayeneleri, seroloji testleri ve aşılama işlemleri sonuçlarının değerlendirilmesi. Buca J Med 2015;1:1-7.
 • Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinde HBsAg, anti-HBs, anti HCV ve anti-HAV IgG sonuçlarının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2012;18:23-5.
 • Korkmaz P, Çevik Çağlan F, Aykın N, ve ark. Bir devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarında hepatit A, B, C ve HIV infeksiyonu seroprevalansı. Klimik Derg 2013;26:64-7.
 • Şahin A, Tekin A, Basmacı C, Uzun Kes N, Sönmez E. Hepatitis a seropositivity and characteristics among healthcare workers in a training and research hospital in Istanbul. Med Sci Discovery 2016;3:296-300.
 • Bekçibaşı M, Üzel A. Sağlık çalışanlarında hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV infeksiyonu seroprevelansı. ANKEM Derg 2016;30:97-101.
 • Özgüler M, Saltık Güngör L, Kaygusuz T, Papila Ç. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanları’nda hepatit A, hepatit B, kızamık ve kızamıkçık seroprevalansı. Klimik Derg 2016;29:10-4.
 • Türker K, Balcı E, Batı S, Hasçuhadar M, Savaş E. Ülkemizde hepatit A enfeksiyonunun değişen epidemiyolojisi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011;41:143-8.
 • Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ünye Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı. Kocatepe Tıp Derg 2011;12:18-22.
 • Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. ANKEM Derg 2013;27 :128-134.
 • Çalık Ş, Turan Dik E, Ersöz B, ve ark. Ulusal hepatit B aşılamasının 15. yılında sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ile karşılaşma ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg 2013;17:254-7.
 • Öncül A, Aslan S, Pirinççioğlu H, Özbek E. Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV, VDRL seropozitifliğinin ve aşılanma oranlarının belirlenmesi. J Exp Clin Med 2012:29:280-4.
 • Özçimen S, Kaçar F, Korkmaz F, Özcan M, Karakaş H, Sakız A. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanları’nın hepatit B ve hepatit C seroprevalansı. Eur J Basic Med Sci 2014;4:7-11.
 • Orhon H. Soma Devlet Hastanesi Çalışanları’nda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği. Klimik Derg 2016;29:21-4.
 • Tekin A, Deveci Ö. Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı. J Clin Exp Invest 2010;1;99-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Hatice KÖSE
Yozgat Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
0000-0001-7806-7019
Türkiye


Fatih TEMOÇİN
Yozgat Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
0000-0002-4819-8242
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Köse H. , Temoçin F. İkinci basamak bir devlet hastanesi çalışanlarında hepatit A, B ve C serolojisinin irdelenmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2019; 11(2): 155-160.

e-ISSN: 2548-0251

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.