Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların irdelenmesi

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 3, 288 - 293, 01.09.2019
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.470656

Öz

Amaç: Böbrek nakli sonrası erken dönemde gelişen infeksiyonlar yoğun immunsupresyon varlığında kişinin hayatını tehdit edebilmektedir. Bu dönemde en sık üriner sistem infeksiyonları görülmekle birlikte diğer sistemlerin de detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Çalışmamızda böbrek nakli sonrası gelişen infeksiyonlar irdelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Böbrek nakli yapılan 306 hastada gelişen ve hastaneye yatmayı gerektirecek infeksiyonlar retrospektif olarak, iki dönemde irdelenmiştir.
Bulgular: Her iki dönemde de kadınlarda (%55,3) erkeklerden (%44,6) daha yüksek oranda infeksiyon hastalığı gelişmiştir. Hastaların yaş ortanca değeri 35 (18-66)’dir. Birinci dönemde cerrahi alan infeksiyonları (%25,9), klinik sepsis (%10,3) ve kateter infeksiyonları (%6,4) daha yüksek oranda görülürken, üriner sistem infeksiyonu (%46,7), alt solunum yolu infeksiyonları (%16,1), akut gastroenteritler (%16,1) ve CMV infeksiyonları (%4,8) 2. dönemde daha yüksek oranda görülmüştür. Her iki dönemde de en sık üriner sistem infeksiyonu gelişmiştir (%41,5-%46,7). Gelişen infeksiyonlarda en sık infeksiyon etkeni E.coli (%64) iken üreyen mikroorganizmalarda GSBL sentezleme oranı %51,4 olarak bulunmuştur.
Sonuçlar: Bu çalışma hastanemizde böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların ve etkenlerinin bilinmesi dolayısıyla ampirik tedavinin planlanabilmesi açısından önemlidir.

Kaynakça

 • Ak O, Yildirim M, Kucuk HF, Gencer S, Demir T. Infections in böbrek transplant patients: risk factors and infectious agents. Transplant Proc 2013; 45(3): 944-8.
 • Gołębiewska JE, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B. Urinary tract infections during the first year after böbrek transplantation: one center’s experience and a review of the literature. Clin Transplant 2014; 28(11): 1263-70.
 • Aytutuldu A, Kurtaran B, Paydaş S, Candevir A, Balal M, Demir E, Taşova Y, Erken U. Böbrek nakli sonrası erken dönemde görülen üriner sistem infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve risk faktörleri. ANKEM Derg 2010; 24(4): 220-6.
 • Sorto R, Irizar SS, Delgadillo G, Alberú J, Correa-Rotter R, Morales-Buenrostro LE. Risk factors for urinary tract infections during the first year after kidney transplantation. Transplant Proc 2010; 42(1): 280-1.
 • Arslan H. Solid Organ Nakliu ve İnfeksiyon, ANKEM Derg 2005; 19(Ek 2): 161-4.
 • Gozdowska J, Czerwińska M, Chabros Ł, Młynarczyk G, Kwiatkowski A, Chmura A, Durlik M. Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients Hospitalized at a Transplantation and Nephrology Ward: 1-Year Follow-up. Transplant Proc 2016; 48(5): 1580-9.
 • Pinheiro HS, Mituiassu AM, Carminatti M, Braga AM, Bastos MG. Urinary tract infection caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria in kidney transplant patients. Transplant Proc 2010; 42(2): 486-7.
 • Hill P, Cross NB, Barnett AN, Palmer SC, Webster AC. Polyclonal and monoclonal antibodies for induction therapy in kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 11; 1: CD004759.
 • Merçon M, Regua-Mangia AH, Teixeira LM, Irino K, Tuboi SH, Goncalves RT, Santoro-Lopes G. Urinary tract infections in böbrek transplant recipients: virulence traits of uropathogenic Escherichia coli. Transplant Proc 2010; 42(2): 483-5.
 • Türkmen K, Erdur FM, Erikoǧlu M, Gaipov A, Çolak B, Tekin A, Yeksan M, Selçuk NY, Türk S, Tavli S, Tonbul HZ: 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakliu Merkezinde Yapılan Böbrek Nakliu Olgularının Sonuçları. Turk Neph Dial Transpl 2013; 22 (1): 34-44.
 • Kaya Ş, Ay N, Alp V, Beyazıt Ü, Anıl M, Kaya S, Bahadır MV, Temiz H, Bilman F, Danış R. Böbrek Nakliu Yapılan Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonları: Sıklığı, Etkenler ve Risk Faktörleri, Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2015; 20(3): 161-4.
 • Kartal M, Göksu E, Eray O, Güngör F. Acil Servise Başvuran Böbrek Transplant Hastalarının Hastaneye Yatışını Etkileyen Faktörler. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2009: 9(4): 159-62.
 • Roman A, Manito N, Campistol JM, Cuervas-Mons V, Almenar L, Arias M, Casafont F, del Castillo D, Crespo-Leiro MG, Delgado JF, Herrero JI, Jara P, Morales JM, Navarro M, Oppenheimer F, Prieto M, Pulpón LA, Rimola A, Serón D, Ussetti P. ATOS working group: The impact of the prevention strategies on the indirect effects of CMV infection in solid organ transplant recipients. Transplantation Reviews 2014: 28 (2): 84-91.

Investigation of infections after renal transplantation

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 3, 288 - 293, 01.09.2019
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.470656

Öz

Aim: Infections developing in the early phase of post transplant period may be life- threatening for patient under intense immunosuppression. Although urinary infections are the most frequently observed type of infections in this phase, infections in other systems are also needed to be evaluated in detail. In this study, we examined infections developing in the post- transplant period.
Material and Method: In 306 patients who underwent renal transplantation, infections requiring hospitalization were retrospectively evaluated. These infections were studied in two periods.
Results: In both periods, female patients (55.3%) developed infectious diseases more frequently compared to male patients. The median age of the patients is 35 (18-66) years. In the first period, surgical infections (25.9%), clinical sepsis (10.3%) and catheter infections (6.4%) were more frequently observed while urinary infections (46.7%), lower respiratory tract infections (16.1%), acute gastroenteritis (%16.1) and CMV infections (4.8%) were more frequently observed in the second period. Urinary infections were the most frequently observed type of infections in both periods (41.5% - 46.7%). The most common infectious factor was E.coli (64%) and GSBL synthesis rate was 51.4%.
Conclusion: This study may contribute to the planning of empiric treatments in our hospital where post- transplant infections and their factors are observed.

Kaynakça

 • Ak O, Yildirim M, Kucuk HF, Gencer S, Demir T. Infections in böbrek transplant patients: risk factors and infectious agents. Transplant Proc 2013; 45(3): 944-8.
 • Gołębiewska JE, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B. Urinary tract infections during the first year after böbrek transplantation: one center’s experience and a review of the literature. Clin Transplant 2014; 28(11): 1263-70.
 • Aytutuldu A, Kurtaran B, Paydaş S, Candevir A, Balal M, Demir E, Taşova Y, Erken U. Böbrek nakli sonrası erken dönemde görülen üriner sistem infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve risk faktörleri. ANKEM Derg 2010; 24(4): 220-6.
 • Sorto R, Irizar SS, Delgadillo G, Alberú J, Correa-Rotter R, Morales-Buenrostro LE. Risk factors for urinary tract infections during the first year after kidney transplantation. Transplant Proc 2010; 42(1): 280-1.
 • Arslan H. Solid Organ Nakliu ve İnfeksiyon, ANKEM Derg 2005; 19(Ek 2): 161-4.
 • Gozdowska J, Czerwińska M, Chabros Ł, Młynarczyk G, Kwiatkowski A, Chmura A, Durlik M. Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients Hospitalized at a Transplantation and Nephrology Ward: 1-Year Follow-up. Transplant Proc 2016; 48(5): 1580-9.
 • Pinheiro HS, Mituiassu AM, Carminatti M, Braga AM, Bastos MG. Urinary tract infection caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria in kidney transplant patients. Transplant Proc 2010; 42(2): 486-7.
 • Hill P, Cross NB, Barnett AN, Palmer SC, Webster AC. Polyclonal and monoclonal antibodies for induction therapy in kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 11; 1: CD004759.
 • Merçon M, Regua-Mangia AH, Teixeira LM, Irino K, Tuboi SH, Goncalves RT, Santoro-Lopes G. Urinary tract infections in böbrek transplant recipients: virulence traits of uropathogenic Escherichia coli. Transplant Proc 2010; 42(2): 483-5.
 • Türkmen K, Erdur FM, Erikoǧlu M, Gaipov A, Çolak B, Tekin A, Yeksan M, Selçuk NY, Türk S, Tavli S, Tonbul HZ: 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakliu Merkezinde Yapılan Böbrek Nakliu Olgularının Sonuçları. Turk Neph Dial Transpl 2013; 22 (1): 34-44.
 • Kaya Ş, Ay N, Alp V, Beyazıt Ü, Anıl M, Kaya S, Bahadır MV, Temiz H, Bilman F, Danış R. Böbrek Nakliu Yapılan Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonları: Sıklığı, Etkenler ve Risk Faktörleri, Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2015; 20(3): 161-4.
 • Kartal M, Göksu E, Eray O, Güngör F. Acil Servise Başvuran Böbrek Transplant Hastalarının Hastaneye Yatışını Etkileyen Faktörler. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2009: 9(4): 159-62.
 • Roman A, Manito N, Campistol JM, Cuervas-Mons V, Almenar L, Arias M, Casafont F, del Castillo D, Crespo-Leiro MG, Delgado JF, Herrero JI, Jara P, Morales JM, Navarro M, Oppenheimer F, Prieto M, Pulpón LA, Rimola A, Serón D, Ussetti P. ATOS working group: The impact of the prevention strategies on the indirect effects of CMV infection in solid organ transplant recipients. Transplantation Reviews 2014: 28 (2): 84-91.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Esra TANYEL (Sorumlu Yazar)
Profesör Doktor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Samsun, Türkiye
0000-0002-3151-371X
Türkiye


Tülay ÜNVER ULUSOY Bu kişi benim
Uzman Doktor, Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
0000-0002-0172-2326
Türkiye


Melda DİLEK
Profesör Doktor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
Türkiye


Yarkın Kamil YAKUPOĞLU
Profesör Doktor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
0000-0002-4764-0289
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Tanyel E. , Ünver Ulusoy T. , Dilek M. , Yakupoğlu Y. K. Böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların irdelenmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2019; 11(3): 288-293.

e-ISSN: 2548-0251

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.