Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kardeşlik Olgusunun Yeni Ahit’teki İzdüşümü

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 40 - 74, 07.11.2023
https://doi.org/10.31834/ortadoguvegoc.1328928

Öz

Kardeşlik olgusunun Yeni Ahit’teki görünümünün incelendiği bu çalışmada öncelikle Yeni Ahit’te kardeşlik anlamını karşılayan kavramlar üzerinde durulmuştur. Ardından kardeşlik türleri olarak tespit edilen kan, soy, din ve insan kardeşliklerine örnek teşkil eden pasajlar değerlendirilmiştir. Hıristiyanlığın kutsal kitabı Yeni Ahit’te kan kardeşliği ve bu ilişkiden doğan hususlar, Tanah’ta olduğu kadar ayrıntılı ele alınmamıştır. Yeni Ahit’te konu, birkaç örnekle sınırlı kalmıştır. Soy kardeşliğinin varlığını ve kabulünü gösteren herhangi bir cümle ya da ifadeye ise ima yollu bile olsa rastlanamamıştır. Yeni Ahit’te öne çıkan ve merkezde olan kardeşlik türünün ise din kardeşliği olduğu anlaşılmıştır. Bütünüyle Baba Tanrı ve Oğul Tanrı’ya (İsa Mesih’e) iman temeli üzerine bina edilen söz konusu kardeşlikte Hıristiyanlar, “Tanrı’nın ailesindeki çocuklar” olarak birbirinin kardeşi olmaktadır. Yeni Ahit’te insan kardeşliği, Tanah’a kıyasla daha çok vurgulanmaktadır. İnsan kardeşliği düşüncesinin varlığını destekleyen örneklerin, insan kardeşliği olgusunun karşısında olan bölümlere kıyasla daha vurgulu olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıklamalı Kutsal Kitap (1. Basım). (2010). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Albayrak, K. (2010). Semavi Dinlerde Barış ve Şiddet İkilemi. Ankara: Sarkaç Yayınları.
 • Alıcı, M. (2011). Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Tarihçesi, Çeşitleri, Hedefleri, Problemleri (2. Baskı). İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Aydın, M. A. (1989). Aile. İçinde TDVİA (C. 2, ss. 196-200). İstanbul.
 • Challaye, F. (2007). Dinler Tarihi (6. Basım; S. Tiryakioğlu, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Demirci, K. (1998). Hıristiyanlık–Giriş. İçinde TDVİA (C. 17, ss. 328-340). İstanbul.
 • Ekici, M. (2006). Hıristiyanlık’ta ve İslam’da Sevgi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ellul, J. (2010). Anarşi ve Hıristiyanlık (1. Baskı; Ali Toprak, Çev.). İstanbul: Karşı Yayınları.
 • Eroğlu, A. H. (2000). Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış. AÜİFD, 41(1), 309-325.
 • Gasque, W. W. (2004). Kilise Büyüyor: Kudüs’ten Roma’ya. İçinde Sibel Sel & Levent Kınran (Çev.), Hıristiyanlık Tarihi (ss. 54-68). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Katolik İnancında İsa’nın Kardeşleri Var mıydı? (t.y.). Geliş tarihi 18 Haziran 2012, gönderen HristiyanForum website: http://www.hristiyanforum.com/forum/katoliklik-f21/katolikinancinda- isanin-t317830.html
 • Küçük, A., Tümer, G., & Küçük, M. A. (2009). Dinler Tarihi. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • MacDonald, W. (2000). Kutsal Kitap Yorumu Yeni Antlaşma Serisi 1 (1. Basım, C. 1). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • MacDonald, W. (2002). Kutsal Kitap Yorumu Yeni Antlaşma Serisi 2 (1. Basım, C. 2). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Pamir, D. (Çev.). (2000). Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. İstanbul: Yaylacık Matbaacılık.
 • Peabody, L. (2003). Çalışmak Kutsaldır—Hıristiyan Çalışma Hayatı (1. Baskı; Onur Yöş, Çev.). İstanbul: Haberci Yayınları.
 • Ratzinger (Pope XVI. Benedict), J. C. (1993). The Meaning of Christian Brotherhood (2. Baskı). San Francisco: Ignatius Press.
 • Üçal, Rev. T., & Malcolm, D. (2003). Ahlak-Kutsal Kitap’a Göre Etik (Genişletilmiş İkinci Basım). İstanbul: Babylon Kitaplığı.
 • Yargıcı, A. (2005). Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ın Sevgi Anlayışı. Dinî Araştırmalar, 7(21), 207-222.
 • Yeşilyurt, M. (2022). Tanah’ta Kardeşlik. İçinde Abdullah Altuncu (Ed.), Tarihten Günümüze Yahudilik (1. Baskı, ss. 371-397). Ankara: İlâhiyat Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Muhammet YEŞİLYURT 0000-0003-0770-6850

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA YEŞİLYURT, M. (2023). Kardeşlik Olgusunun Yeni Ahit’teki İzdüşümü. Ortadoğu Ve Göç, 13(1), 40-74. https://doi.org/10.31834/ortadoguvegoc.1328928