Güncel Sayı

Cilt: 13 Sayı: 1, 7.11.2023

Yıl: 2023


Türkiye’nin son yıllarda özellikle göç başlığı altında bilimsel ve akademik çalışmaların arttığı bilinmekle birlikte aynı zamanda uzun yılların tecrübesinin getirdiği bir Ortadoğu araştırmaları birikimi ve ilgisi de artarak gelişimini sürdürmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak Ortadoğu ve göç alanında yapılan araştırmalara yeni bir akademik mecra açılmak istenmesi ve okuyucuların yapılmış çalışmalarla buluşturulması “Ortadoğu ve Göç” dergisi ile sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla Ortadoğu ve Göç dergisi, tüm semavi dinlerin ortaya çıktığı, insan uygarlığının kadim eserlerinin bulunduğu, enerji kaynaklarının merkezi ve dünya ticaret yollarının kesişme noktası olan Ortadoğu bölgesinde yaşanan gelişmelere ve aynı zamanda uluslararası göç konularında araştırmalara yer vererek araştırmacılar ile okuyucuları bir araya getirmektedir. ‘Ortadoğu ve Göç’ dergisi yılda iki sayı olarak Aralık ve Haziran aylarında çıkan uluslararası hakemli bir dergidir. Ortadoğu ve Göç dergisinde Ortadoğu ve Göç konularında yazılmış araştırma makaleleri, derleme makaleler, olgu/vaka sunumları, raporlar, inceleme yazıları ve kitap değerlendirmeleri yayınlanmaktadır. Ortadoğu ve Göç dergisine, Ortadoğu bölgesiyle ya da göç olgusuyla ilgili olmak koşuluyla; siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, sosyoloji, halk bilimi, strateji, güvenlik, savaş çalışmaları, çatışma çözümleri, demografi çalışmaları, kültürel çalışmalar ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin tüm dallarından makaleler kabul edilmektedir.
 Ayrıca, Ortadoğu ya da göç konulu güncel kitapların kitap değerlendirmeleri ile bölgede etkili aktörlerle yapılan mülakatlar ve gerekli değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde bölgeye yönelik inceleme yazıları ve raporlar da kabul edilmektedir.YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır. Dergimiz atıf ve kaynakça yazımında “APA 6” Edisyonu kullanılmaktadır. Bu sebeple atıfların metin içinde gösterilmesi, zorunlu olmadıkça dipnot kullanılmaması gerekmektedir.


1. Başlık: Makalenin içeriği ile uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle 14 Punto "
Candara"  BÜTÜN HARFLER BÜYÜK yazılmalıdır.


2. Yazar adı ve kurum bilgileri: Başlığın bulunduğu sayfada yazarların Ad-Soyad, Unvan, Kurum Bilgileri, email ve Orcid ID şablonda belirtildiği üzere yazılmalıdır.


3. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce özet bulunmalıdır. Öz içindeyararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.


4. Anahtar Kelimeler: Özün altında, en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.


5. Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 sayfayı (9,000 sözcük) aşmamalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar iki tarafa yaslanmış olarak 12 punto “Candara” yazı karakteri kullanılarak, 1,5 satır ve 12nk paragraf aralıklı olarak yazılmalıdır.  Bununla birliktegönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda 10 punto ve tek aralık kullanılmalıdır. Kaynakça ise 1 satır aralıklı ve 12nk paragraf aralıklı olarak yazılmalıdır.


6. Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklara numara verilmeden Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük Harfle yazılmalıdır.


7. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Dergiye gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda 10 ya da daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.


8. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.


Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.


9. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 10 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve (Office Word) otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.


10. Süreç: Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.


11. Kaynak Gösterme: Yukarıdaki bilgilerin şekilsel olarak sıralaması, başlıklandırma sistemi, büyük-küçük- bold gibi yazım şekilleri konusunda linkte yer alan şablon esas alınmalıdır.

Link:

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/21899


12. Referans Verme Formatı:


Metin içi:


(Cruz, 2016, s. 50)


(Berger ve Luckmann, 1966, s. 50)


(Ulker vd., 2020, s. 50)


Kaynakça


Tek yazarlı kitap:

Cruz, G. T. (2016). Toward a Theology of Migration: Social Justice and Religious Experience. New York: Palgrave Macmillan.


Çok yazarlı kitap:


Berger, P. L. ve Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. New York: Penguin Putnam.


Kitap bölümü:


Wyller, T. (2019). ‘Something More’: The Citizenship Performativity of Religiously Founded Refugee Projects. Refugee Protection and Civil Society in Europe içinde (ss. 269-290). Switzerland: Springer.

Makale:


Pandir, M., Efe, İ. ve Paksoy, A. F. (2016). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi. Marmara İletişim Dergisi, (24), 1-26.


İnternet Kaynağı:

Varsa Yazar Soyad, A.. Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. (makalenin yazıldığı tarih).Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler adresinden 16.11.2020 tarihinde erişildi.


 Telif Hakkı Formu: aaf6/2c80/502d/602f66e0e24f5.doc


“Ortadoğu ve Göç” dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. “Ortadoğu ve Göç” dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:


1. Yazarlık Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır. İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir. Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbür edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır. Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır. Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir. Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır. Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler. Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir. Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır. Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve “Ortadoğu ve Göç” dergisinin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. Okuyucu “Ortadoğu ve Göç” dergisinde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız. İntihali Ortaya Çıkarma “Ortadoğu ve Göç” dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.


Dergimiz, makale gönderim ve süreç işletim sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez, yazarlara da göndermiş oldukları yayınlar kapsamında herhangi bir ücret ödemez.