Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 17 - 29, 30.06.2021

Öz

Bireyin kariyer hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösteren kariyer tatmini, farklı disiplinler tarafından sıklıkla araştırmalara konu olmuştur. Kavramın öncülleri ve ardılları ile ilgili çok fazla çalışma yapılmasına rağmen kuşaklar bakımından yeterince incelenmediği görülmüştür. Günümüzde örgüt hayatın büyük bölümünü oluşturan X ve Y kuşağının bir arada çalıştığı düşünüldüğünde kuşaklara yönelik ayırt edici kariyer uygulamalarının geliştirilebilmesi için bu konu daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Buradan hareketle yapılan araştırmanın amacı, kariyer tatmininin X ve Y kuşaklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 320 beyaz yakalı çalışan oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında anket yöntemiyle toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, X ve Y kuşağı bireylerin kariyer tatmin düzeylerinin ortanın biraz üstünde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bireylerin kariyer tatminlerinin X ve Y kuşaklarına göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alwin, D. F. ve McCammon, R. J. (2007). Rethinking Generations. Research in Human Development, 4(3-4), 219-237.
 • Angeline, T. (2011). Managing generational diversity at the workplace: Expectations and perceptions of different generations of employees. African Journal of Business Management, 5(2), 249-255.
 • Arthur, M. B., Khapova, S. N. ve Wilderom, C. P. M. (2005). Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 177-202.
 • Avcı, U. ve Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü liderlik ve örgüte güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 45-55.
 • Aydın, K. A. (2015). İbn Haldun’un toplumsal ve iktisadi görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Cascio, W. F. (1995). Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits. (4th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Denizli A. A. ve Dündar, G. İ. (2020). Kariyer tatmininin mutluluk düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Behavior at Work, 5(1), 17-26.
 • Greenhaus, J. H., Parasuraman, S. ve Wormley, W. M. (1990). Effect of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64–86.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, W. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. (7th Edition). Harlow: Pearson.
 • Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 113-136.
 • Kanbur, E. ve Şen, S. (2017). X ve Y kuşağı çalışanlarının kariyer uyum yetenekleri ve kariyer tatmini açısından karşılaştırılması. Turkish Studies, 12(12), 115-134.
 • Karatepe, O. M. (2012). Perceived organizational support, career satisfaction, and performance outcomes: A study of hotel employees in Cameroon. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(5), 735-752.
 • Kuran, E. (2019). Telgraftan tablete: Türkiye’nin 5 kuşağına bakış. (11. Baskı). İstanbul: Destek Yayınları.
 • Laschinger, H. K. S. (2012), Job and career satisfaction and turnover intentions of newly graduated nurses. Journal of Nursing Management, 20(4), 472-484.
 • Lent, R. W. Brown, S. D. ve Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.
 • Lissitsa, S. ve Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y: A decade of online shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 304-312.
 • Lounsbury, J. W., Park, S. H., Sundstrom, E., Williamson, J. M. ve Pemberton, A. E. (2004). Personality, career satisfaction, and life satisfaction: Test of a directional model. Journal of Career Assessment, 12 (4), 395-406.
 • Lounsbury, J. W. (2006). Career satisfaction. In J. H. Greenhaus and G. A. Callanan (Eds.), Encyclopedia of Career Development (pp. 142-146). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Lounsbury, J. W., Steel, R. P., Gibson, L. W. ve Drost, A. W. (2008). Personality traits and career satisfaction of human resource professionals. Human Resource Development International, 11(4), 351-366.
 • Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the sociology of knowledge (pp. 276-320). London: Routledge and Kegan Paul.
 • Ng, E. S., Lyons S. T. ve Schweitzer, L. (2018). Generational career shifts: How matures, boomers, gen Xers, and millennials view work. UK: Emerald Publishing.
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L. ve Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: An undervalued legacy. The British Journal of Sociology, 45(3), 481-495.
 • Prawitasari, G. (2018). The influence of generations on career choice (social cognitive career theory). Konselor, 7(1), 15-20.
 • Rani, N. ve Samuel, A. (2016). A study on generational differences in work values and person-organization fit and its effect on turnover intention of Generation Y in India. Management Research Review, Emerald Group Publishing, 39(12), 1695-1719.
 • Rençber, İ. (2019). Kariyer tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel bağlılığın ve iş tatmininin aracılık rolü (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sharbaugh, S. M. (2009). Relationships among nurses' professional identity, career satisfaction, occupational commitment, and intent to stay (Doctoral Dissertation). Widener University, Chester, PA.
 • Shockley, K. M., Ureksoy, H., Rodopman, O. B., Poteat, L. F. ve Dullaghan, T. R. (2016) Development of a new scale to measure subjective career success: A mixed-methods study. Journal of Organizational Behavior, 37, 128-153.
 • Strauss, W. ve Howe, N. (1991). Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. New York, NY: William Morrow and Company.
 • Usmani, S., Asif, M. H., Mahmood, M. Z., Khan, M. Y. ve Burhan, M. (2019). Generation X and Y: impact of work attitudes and work values on employee performance. Journal of Management and Research, 6(2), 51-84.
 • Yazıcı, M. (2013). Toplumsal değişim ve sosyal değerler. Journal of Turkish Studies, 8(8), 1489-1501.

A COMPARISON BETWEEN CAREER SATISFACTIONS OF GENERATIONS X AND Y

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 17 - 29, 30.06.2021

Öz

Career satisfaction, which shows whether the individual has achieved his career goals, has frequently been the subject of research by different disciplines. Although a lot of studies have been done on the antecedents and consequences of the concept, it has been seen that it has not been adequately examined in terms of generations. Considering that generations X and Y work together, which constitute a large part of organizational life today, it is thought that more research should be done on this subject to develop distinctive career applications for generations. Based on this, the study aims to determine whether career satisfaction differs according to generations X and Y. 320 white-collar workers selected from private sector companies operating in İzmir by convenience sampling method constitute the research sample. The data was collected by the survey method and used the independent sample t-test to test the proposed hypothesis. The findings show that the career satisfaction levels of individuals in the X and Y generation are slightly above the mean. Also, it was found that the career satisfaction of individuals did not differ according to the X and Y generations.

Kaynakça

 • Alwin, D. F. ve McCammon, R. J. (2007). Rethinking Generations. Research in Human Development, 4(3-4), 219-237.
 • Angeline, T. (2011). Managing generational diversity at the workplace: Expectations and perceptions of different generations of employees. African Journal of Business Management, 5(2), 249-255.
 • Arthur, M. B., Khapova, S. N. ve Wilderom, C. P. M. (2005). Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 177-202.
 • Avcı, U. ve Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü liderlik ve örgüte güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 45-55.
 • Aydın, K. A. (2015). İbn Haldun’un toplumsal ve iktisadi görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Cascio, W. F. (1995). Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits. (4th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Denizli A. A. ve Dündar, G. İ. (2020). Kariyer tatmininin mutluluk düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Behavior at Work, 5(1), 17-26.
 • Greenhaus, J. H., Parasuraman, S. ve Wormley, W. M. (1990). Effect of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64–86.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, W. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. (7th Edition). Harlow: Pearson.
 • Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 113-136.
 • Kanbur, E. ve Şen, S. (2017). X ve Y kuşağı çalışanlarının kariyer uyum yetenekleri ve kariyer tatmini açısından karşılaştırılması. Turkish Studies, 12(12), 115-134.
 • Karatepe, O. M. (2012). Perceived organizational support, career satisfaction, and performance outcomes: A study of hotel employees in Cameroon. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(5), 735-752.
 • Kuran, E. (2019). Telgraftan tablete: Türkiye’nin 5 kuşağına bakış. (11. Baskı). İstanbul: Destek Yayınları.
 • Laschinger, H. K. S. (2012), Job and career satisfaction and turnover intentions of newly graduated nurses. Journal of Nursing Management, 20(4), 472-484.
 • Lent, R. W. Brown, S. D. ve Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.
 • Lissitsa, S. ve Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y: A decade of online shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 304-312.
 • Lounsbury, J. W., Park, S. H., Sundstrom, E., Williamson, J. M. ve Pemberton, A. E. (2004). Personality, career satisfaction, and life satisfaction: Test of a directional model. Journal of Career Assessment, 12 (4), 395-406.
 • Lounsbury, J. W. (2006). Career satisfaction. In J. H. Greenhaus and G. A. Callanan (Eds.), Encyclopedia of Career Development (pp. 142-146). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Lounsbury, J. W., Steel, R. P., Gibson, L. W. ve Drost, A. W. (2008). Personality traits and career satisfaction of human resource professionals. Human Resource Development International, 11(4), 351-366.
 • Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the sociology of knowledge (pp. 276-320). London: Routledge and Kegan Paul.
 • Ng, E. S., Lyons S. T. ve Schweitzer, L. (2018). Generational career shifts: How matures, boomers, gen Xers, and millennials view work. UK: Emerald Publishing.
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L. ve Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: An undervalued legacy. The British Journal of Sociology, 45(3), 481-495.
 • Prawitasari, G. (2018). The influence of generations on career choice (social cognitive career theory). Konselor, 7(1), 15-20.
 • Rani, N. ve Samuel, A. (2016). A study on generational differences in work values and person-organization fit and its effect on turnover intention of Generation Y in India. Management Research Review, Emerald Group Publishing, 39(12), 1695-1719.
 • Rençber, İ. (2019). Kariyer tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel bağlılığın ve iş tatmininin aracılık rolü (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Sharbaugh, S. M. (2009). Relationships among nurses' professional identity, career satisfaction, occupational commitment, and intent to stay (Doctoral Dissertation). Widener University, Chester, PA.
 • Shockley, K. M., Ureksoy, H., Rodopman, O. B., Poteat, L. F. ve Dullaghan, T. R. (2016) Development of a new scale to measure subjective career success: A mixed-methods study. Journal of Organizational Behavior, 37, 128-153.
 • Strauss, W. ve Howe, N. (1991). Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069. New York, NY: William Morrow and Company.
 • Usmani, S., Asif, M. H., Mahmood, M. Z., Khan, M. Y. ve Burhan, M. (2019). Generation X and Y: impact of work attitudes and work values on employee performance. Journal of Management and Research, 6(2), 51-84.
 • Yazıcı, M. (2013). Toplumsal değişim ve sosyal değerler. Journal of Turkish Studies, 8(8), 1489-1501.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim RENÇBER (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0415-9866
Türkiye


Didem PAŞAOĞLU BAŞ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4526-7852
Türkiye

Destekleyen Kurum Yoktur.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { oskauiibfd896681, journal = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-7733}, eissn = {2587-1625}, address = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. F Blok Osmaniye}, publisher = {Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {17 - 29}, doi = {}, title = {X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Rençber, İbrahim and Paşaoğlu Baş, Didem} }
APA Rençber, İ. & Paşaoğlu Baş, D. (2021). X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 17-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oskauiibfd/issue/63315/896681
MLA Rençber, İ. , Paşaoğlu Baş, D. "X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2021 ): 17-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/oskauiibfd/issue/63315/896681>
Chicago Rençber, İ. , Paşaoğlu Baş, D. "X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2021 ): 17-29
RIS TY - JOUR T1 - X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - İbrahim Rençber , Didem Paşaoğlu Baş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 29 VL - 5 IS - 1 SN - 2564-7733-2587-1625 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A İbrahim Rençber , Didem Paşaoğlu Baş %T X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2021 %J Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-7733-2587-1625 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Rençber, İbrahim , Paşaoğlu Baş, Didem . "X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Haziran 2021): 17-29 .
AMA Rençber İ. , Paşaoğlu Baş D. X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 5(1): 17-29.
Vancouver Rençber İ. , Paşaoğlu Baş D. X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 5(1): 17-29.
IEEE İ. Rençber ve D. Paşaoğlu Baş , "X VE Y KUŞAĞI BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER TATMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 17-29, Haz. 2021