Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Alexithymia and Depression Levels of Nurses Working in the Emergency Department: A Cross-sectional Study

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 202 - 208, 01.06.2022
https://doi.org/10.26453/otjhs.1025961

Öz

Objective: This study was conducted to examine the alexithymia and depression levels of nurses working in the emergency department and the factors affecting them.
Materials and Methods: Data from the study, which is of cross-sectional, descriptive and relationship-seeking type, was collectedusing the “personal data form”, the “Toronto alexithymia scale” andthe “Beck Depression Scale”. Descriptive statistics and t test, one way analysis of variance, Scheffe and Tukey tests, Pearson tests were used to evaluate the data.
Results: The TAS-20 total score of the nurses participating in the study was 51.89±10.01 and the Beck Depression Scale total score was 10.84±8.33. Nurses' marital status, education level, income status, satisfaction with working in the emergency department, ability to express their feelings, presence of chronic disease and continuous drug use were found to be statistically significant (respectively P= 0.041, p=0.014, p=0.013, p=0.013, p=0.028, p=0.017, p=0.022).
Conclusion: It is observed that nurses participating in the study have light level alexithymia and depression. Alexithymia scale total scores of those who are not satisfied with working in the emergency who cannot express their feelings, and who don’t have a chronic disease in themselves or in their family are higher (p<0.05). Positive and significant relation ship was found between alexithymia and depression scores.  

Kaynakça

 • Çam O, Engin E. Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. Birinci Baskı. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık; 2014.
 • Aaron RV, Benson TL, Park S. Investigating the Role of alexithymia on the empathic deficits found in schizotypyandautism spectrumtraits. Personality and Individual Differences. 2015;77(2):15-20.
 • Konal Korkmaz E, Telli S, Kadioglu H, Karaca S. Hemşirelerde aleksitimi ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2020;11(4):284-291.
 • Batıgün A, Büyükşahin A. Aleksitimi: Psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri. J ClinPsy. 2008;11(3):105-114.
 • Laloyaux J, Fantini C, Lemaire M, Luminet O,  Larøi F. Evidence of contrasting patterns for suppression and reappraisal emotion regulation strategies in alexithymia. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2015;203(9):709-717.
 • Ertekin Pınar Ş. ve Tel H. Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2012;3(2):86-91.
 • Muşlu C, Baltacı D, Kutanis R, Kara İH. Birinci basamak ve hastanede çalışan hemşirelerde anksiyete, depresyon ve hayat kalitesi. Konuralp Tıp Dergisi. 2012;4(1):17-23.
 • Zengin L, Gümüş F. Hemşirelerde anksiyete, depresif belirti ve ilişkili faktörler. JAREN. 2019;5(2):116-122.
 • Torrado M, Silva H, Eusébio S, Fred A, Ouakinin S. Alexithymia, physiological reactivity and cognitive appraisals of emotional stimuli in opiatedependents: A pilot study. J Neurol Neurophysiol. 2015;6(1):1-8.
 • Kumcağız H, Yılmaz M, Çelik SB, Aydın Avcı İ. Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi. 2011;38 (1): 49-56.
 • Söyük S, Aslan Kurtuluş S. Acil servislerde yaşanan sorunların çalışanlar gözünden değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):44-56.
 • Aksoy M, Çoban Gİ. Hemşirelik öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(1):45-51.
 • Kose S, Sayar K, Gulec H. ve ark. The Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (tas-20): reliability, validity, andfactorialstructure. Society Of Biological Psychiatry Symposium. 2015;19(3):214-220.
 • Savaşır I, Şahin NH. Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Birinci Baskı. Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları;1997.
 • Karaismailoğlu D, Kulakaç N, Çilingir D. Ameliyathane hemşirelerinde aleksitimi düzeyi ve iletişim becerilerine etkisi: Doğu Karadeniz örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;10:81-87.
 • Mersin S, İbrahimoğlu Ö, Saray Kılıç H, Bayrak Kahraman B. Social mediausage and alexithymia in nursing students. Perspectives İn Psychiatric Care. 2020;56(2):401-408.
 • Çaka SY, Topal S, Nemut T, Çınar N. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde aleksitimi ile empati arasındaki ilişki. Journal of Human Sciences. 2018;15(2):996-1005.
 • Temiz ZT. Bir sınıflandırma çalışması: aleksitimik belirtiler ve bağlanma örüntüleri. Medeniyet Araştırmaları Dergisi. 2018;3(5): 21-42.
 • Fynn DM, Gignac GE, Becerra R., Pestell CF, Weinborn M. The prevalence and characteristics of alexithymia in adults following brain ınjury: a meta-analysis. Neuropsychol Rev. 2021;31(1):722-738.
 • Lala A, Bobîrnac G, Tipa R. Stresslevels, alexithymia, type a andtype c personality patterns in undergraduate students. Journal Of MedicineAnd Life. 2010;3(2):200–205.
 • Bratis D, Tselebis A, Sikaras C, ve ark. Alexithymia and itsassociation with burn out, depression and family support among greek nursing staff. Hum Resour Health.2009;7,72. doi.org/10.1186/1478-4491-7-72
 • Saeidi Z, Ebrahimi H, Areshtanab HN, Tabrizi FJ, Mostafazadeh A. Alexithymia and itsrelationships with job burn out, personalitytraits, and shift work among hospital nurses: A cross-sectionalstudy. Nursing and Midwifery Studies. 2020;9(2):83-89.
 • Güler HK. Yetişkin bireylerde bağlanma biçimleri ile psikososyodemografik değişkenlerin aleksitimi düzeyi üzerindeki etkileri. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye. 2014.
 • Kalaman S, Orhan H, Kocabay İ. Sosyal medya kullanımı ve aleksitimi: acil serviste çalışan hemşireler üzerine bir araştırma. Online AcademicJournal of Information Technology. 2019;10(37):45-56.
 • Oktay B, Durak Batıgün A. Aleksitimi: bağlanma, benlik algısı, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke. Türk Psikoloji Yazıları. 2014;17(33):31-40.
 • Bingölballı E. Evli çiftlerde aleksitimik özelliklerin evlilik doyumuyla ilişkisinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye. 2020.
 • Karagöl A. Ankara'daki bir doktor popülasyonunda aleksitimi düzeyleri, yaygınlığı ve bunun sosyodemografik bileşenleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(3):217-223.
 • De Vente W, Kamphuis JH, Emmelkamp PMG. “alexithymia, risk factor or consequence of work related stress?”. Psychother Psychosom. 2006;75:304-311.

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Aleksitimi ve Depresyon Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 202 - 208, 01.06.2022
https://doi.org/10.26453/otjhs.1025961

Öz

Amaç: Bu çalışma acil serviste çalışan hemşirelerin aleksitimi ve depresyon düzeyleri ile bunları etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte yapılan araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20)” ve “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, ortalama, yüzde dağılımları) t testi, tek yönlü varyans analizi, Scheffe ve Tukey testleri ile Pearson testleri kullanılmıştır. Aleksitiminin depresyon üzerindeki etkisini belirlemek için simple linear regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin TAÖ-20 toplam puanı 51,89±10,01 ve Beck Depresyon ölçeği toplam puanı 10,84±8,33 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin medeni durumu, eğitim durumu, gelir durumu, acil serviste çalışma memnuniyeti, duygularını ifade edebilme, kronik hastalığın varlığı ve sürekli ilaç kullanma durumları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Sırasıyla; p= 0,041, p=0,014, p=0,013, p=0,013, p=0,028, p=0,017, p=0,022).
Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerde hafif düzeyde aleksitimi ve depresyon olduğu görülmektedir. Acil serviste çalışmaktan memnun olmayanların, duygularını ifade edemeyenlerin, kendisinde ve ailesinde kronik hastalığı olmayanların TAÖ-20 toplam puanları daha yüksektir (p<0,05). Aleksitimi ile depresyon puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Çam O, Engin E. Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. Birinci Baskı. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık; 2014.
 • Aaron RV, Benson TL, Park S. Investigating the Role of alexithymia on the empathic deficits found in schizotypyandautism spectrumtraits. Personality and Individual Differences. 2015;77(2):15-20.
 • Konal Korkmaz E, Telli S, Kadioglu H, Karaca S. Hemşirelerde aleksitimi ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2020;11(4):284-291.
 • Batıgün A, Büyükşahin A. Aleksitimi: Psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri. J ClinPsy. 2008;11(3):105-114.
 • Laloyaux J, Fantini C, Lemaire M, Luminet O,  Larøi F. Evidence of contrasting patterns for suppression and reappraisal emotion regulation strategies in alexithymia. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2015;203(9):709-717.
 • Ertekin Pınar Ş. ve Tel H. Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2012;3(2):86-91.
 • Muşlu C, Baltacı D, Kutanis R, Kara İH. Birinci basamak ve hastanede çalışan hemşirelerde anksiyete, depresyon ve hayat kalitesi. Konuralp Tıp Dergisi. 2012;4(1):17-23.
 • Zengin L, Gümüş F. Hemşirelerde anksiyete, depresif belirti ve ilişkili faktörler. JAREN. 2019;5(2):116-122.
 • Torrado M, Silva H, Eusébio S, Fred A, Ouakinin S. Alexithymia, physiological reactivity and cognitive appraisals of emotional stimuli in opiatedependents: A pilot study. J Neurol Neurophysiol. 2015;6(1):1-8.
 • Kumcağız H, Yılmaz M, Çelik SB, Aydın Avcı İ. Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi. 2011;38 (1): 49-56.
 • Söyük S, Aslan Kurtuluş S. Acil servislerde yaşanan sorunların çalışanlar gözünden değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):44-56.
 • Aksoy M, Çoban Gİ. Hemşirelik öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(1):45-51.
 • Kose S, Sayar K, Gulec H. ve ark. The Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (tas-20): reliability, validity, andfactorialstructure. Society Of Biological Psychiatry Symposium. 2015;19(3):214-220.
 • Savaşır I, Şahin NH. Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Birinci Baskı. Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları;1997.
 • Karaismailoğlu D, Kulakaç N, Çilingir D. Ameliyathane hemşirelerinde aleksitimi düzeyi ve iletişim becerilerine etkisi: Doğu Karadeniz örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;10:81-87.
 • Mersin S, İbrahimoğlu Ö, Saray Kılıç H, Bayrak Kahraman B. Social mediausage and alexithymia in nursing students. Perspectives İn Psychiatric Care. 2020;56(2):401-408.
 • Çaka SY, Topal S, Nemut T, Çınar N. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde aleksitimi ile empati arasındaki ilişki. Journal of Human Sciences. 2018;15(2):996-1005.
 • Temiz ZT. Bir sınıflandırma çalışması: aleksitimik belirtiler ve bağlanma örüntüleri. Medeniyet Araştırmaları Dergisi. 2018;3(5): 21-42.
 • Fynn DM, Gignac GE, Becerra R., Pestell CF, Weinborn M. The prevalence and characteristics of alexithymia in adults following brain ınjury: a meta-analysis. Neuropsychol Rev. 2021;31(1):722-738.
 • Lala A, Bobîrnac G, Tipa R. Stresslevels, alexithymia, type a andtype c personality patterns in undergraduate students. Journal Of MedicineAnd Life. 2010;3(2):200–205.
 • Bratis D, Tselebis A, Sikaras C, ve ark. Alexithymia and itsassociation with burn out, depression and family support among greek nursing staff. Hum Resour Health.2009;7,72. doi.org/10.1186/1478-4491-7-72
 • Saeidi Z, Ebrahimi H, Areshtanab HN, Tabrizi FJ, Mostafazadeh A. Alexithymia and itsrelationships with job burn out, personalitytraits, and shift work among hospital nurses: A cross-sectionalstudy. Nursing and Midwifery Studies. 2020;9(2):83-89.
 • Güler HK. Yetişkin bireylerde bağlanma biçimleri ile psikososyodemografik değişkenlerin aleksitimi düzeyi üzerindeki etkileri. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye. 2014.
 • Kalaman S, Orhan H, Kocabay İ. Sosyal medya kullanımı ve aleksitimi: acil serviste çalışan hemşireler üzerine bir araştırma. Online AcademicJournal of Information Technology. 2019;10(37):45-56.
 • Oktay B, Durak Batıgün A. Aleksitimi: bağlanma, benlik algısı, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke. Türk Psikoloji Yazıları. 2014;17(33):31-40.
 • Bingölballı E. Evli çiftlerde aleksitimik özelliklerin evlilik doyumuyla ilişkisinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye. 2020.
 • Karagöl A. Ankara'daki bir doktor popülasyonunda aleksitimi düzeyleri, yaygınlığı ve bunun sosyodemografik bileşenleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(3):217-223.
 • De Vente W, Kamphuis JH, Emmelkamp PMG. “alexithymia, risk factor or consequence of work related stress?”. Psychother Psychosom. 2006;75:304-311.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Havva GEZGİN YAZICI
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-8422-9686
Türkiye


Fadime KAHRAMAN
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0002-0087-6200
Türkiye


Esra KARABULUT
Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi
0000-0002-3425-1129
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 19 Kasım 2021
Kabul Tarihi 17 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Gezgin Yazıcı H. , Kahraman F. , Karabulut E. Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Aleksitimi ve Depresyon Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma. OTSBD. 2022; 7(2): 202-208.

Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.