Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amaçları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 78 - 86, 30.09.2019

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik
öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amaçları ile iletişim becerileri
arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.

Yöntem: Çalışmanın evrenini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik bölümünde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 421
öğrenci, örneklemi ise evreni bilinen örneklem hesaplama formülü (%95 güven
aralığı, %5 hata payı) kullanılarak belirlenen 230 öğrenci oluşturdu. Çalışmada
İletişim Becerileri Ölçeği ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amacı Ölçeği
kullanıldı. Ölçeklerin sırasıyla Cronbach alfa geçerliliği .83 ve .92 olarak
belirtilmiştir.

Verilerin istatistiksel
değerlendirmesinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. İstatistiksel yöntem
olarak tanımlayıcı istatistikler, One-Way Anova ve Pearson Korelasyon testleri
yapıldı.

Bulgular: Öğrencilerin %47.8’i 20-22 yaş
grubunda, %77’si kız öğrenci, % 31.3’ü son sınıf ve % 26.1’i üçüncü sınıftadır.
Öğrencilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Ölçeği puan ortalamaları
44.26±10.40, İletişim Becerileri Ölçeği puan ortalamaları 117.31±17.77 olarak
belirlendi. Öğrencilerin iletişim becerileri ölçeği duygusal iletişim alt boyut
puanı ile sosyal ağ sitelerini kullanım ölçeği sosyal etkileşim-iletişim alt boyut
puanı arasında pozitif yönde çok zayıf ilişki olduğu saptandı (r =.146).

Sonuç:
Hemşirelik öğrencilerin iletişim becerileri orta düzeyde, sosyal ağ kullanım
durumları ise orta düzeyin üzerinde bulundu. Ancak İletişim Becerileri Ölçeği
ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Teşekkür

Yazarlar, çalışmaya katılan öğrencilere ve çalışmanın yapılması için izin veren kuruma teşekkür eder.

Kaynakça

 • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıkları (TUİK-2018), Erişim tarihi: 16.08.2018,https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018
 • Babadağlı B, Erim SE, Erdoğan S. (2006). Hekimlerin ve hemşirelerin hastayla iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,1, 52-69.
 • Baltacı, H.Ş., İşleyen, F. ve Özdemir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin romantik ilişki durumları ve sosyal ağ kullanımlarına göre etkileşim kaygısı ve sosyal destek algılarının incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 25-36.
 • Barış F, Tosun N. (2013). Sosyal ağ ve e-portfolyo entegrasyonu: Facebook örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 122-129.
 • Boyd DM, Ellison NB. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer Mediated Communication, 3(1), 210-230.
 • Bulduklu Y, Koçak A. (2010). Sağlık İletişimi, Akademi Basın ve Yayıncılık. İstanbul.
 • Dal NE, Dal V. (2014). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Diker Z, Uçar M. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarına yönelik bir araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 376-386.
 • Ellison NB, Steinfield C, Lampe C. (2007). The benefits of facebook friends: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communicatio, 2,1143-1168.
 • Ersanlı K, Balcı S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7-12.
 • Filiz O, Erol O, Dönmez Fİ, Kurt AA. (2014). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları İle İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • İşman A, Albayrak E. (2014). Sosyal ağlardan Facebook’un eğitime yönelik etkililiği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgbbon, K. ve Chew, E. (2010). “Get out of MySpace”. Computers Education, 54, 776-782.
 • Karal H ve Kokoç M. (2010). Üniversiteöğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(3), 251-263.
 • Kaya H, Turan N, Hasanoğlu Ö, Güre Ö, Arslanova E, Elmas G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40,16-31.
 • Kırağ N, Yıldız H, Hayar E, Güdü G, Kandemir E, Çınar H, Öztürk N. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 8, 15-36.
 • Kumcağız H, Yılmaz M, Çelik SH, Avcı İA. (2011). Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 49-56.
 • Mendi B, Oğuz G. (2018). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin sosyal medyayı kullanım özellikleri bağlamında incelenmesi: Bir vakıf üniversitesindeki sağlık bilimleri öğrencisi üzerinde değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 665-690.
 • Nelson R, Joos I and Wolf D. (2013). Social Media for Nurses. New York: Springer Publishing Company.
 • Oğuz B, Zayim N, Özel D, Saka O. (2008). Tıp öğrencilerinin internette bilişsel durumları. Akademik Bilişim, 30, 447-453.
 • Otrar, M. ve Argın, F.S. (2014). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının kullanım alışkanlıkları bağlamında incelenmesi. Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3, 1-13.
 • Özmen F, Aküzüm C, Sünkür M, ve Baysal N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. NWSA-Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk M, Akgün Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Özdemir GA, Kaya H. (2013). Midwifery and nursing students’communication skills and life orientation: correlation with stres coping approaches. Nursing and Midwifery Studies, 2(2), 198-205.
 • Sözen E. (2012). Sosyal medyanın arkeolojisi, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz Dutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye. İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Tektaş N. (2014). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanımlarına yönelik bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 851-870.
 • Toprak A, Yıldırım A, Aygül E, Binark M, Börekçi S, Çomu T. (2014). Toplumsal paylaşım ağı Facebook:’görülüyorum öyleyse varım’, 2. Baskı, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul. Turgut M, Kutlu G, Mut S. (2018). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 185-205.
 • Vural ZBA, Bat M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University 2010;20(5), 3348-3382.

RETRACTED ARTICLE: The Relationship Between The Purpose of Using Social Network Sites and Communication Skills of Nursing Students

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 78 - 86, 30.09.2019

Öz

Objective: The aim of this study was to determine relationship between
purpose using of social networking sites and communication skills of nursing
students.

Methods:
The population of the research was
consisted of 421 students studying in the Department of Nursing of the Faculty
of Health Sciences Faculty in 2016-2017 academic year.
The sample consisted of 230
students whose universe was determined by using the known sample calculation
formula (95% confidence interval, 5% error margin).
The research data was collected through the Communication
Skills Scale (CSS) and the Scale of Aims of Use of Social Network Site.
The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was .83. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was .92.

SPSS
23.0 package program was used for statistical evaluation of the data. One-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and
descriptive statistical methods were used in the evaluation of the data.

Results: 47.8% of the students were between the
ages of 20-22, 77% were women, 31.3% were in the 4th class and 26.1% were in
the 3rd class.
The
mean score of the Social Networking Site Usage Scale of the students was 44.26
± 10.40, The mean score of the Communication Skills Scale was 117.31 ± 17.77. It was found that there was a very weak correlation
emotional communication subscale score of Communication Skills Scale and social
interaction-communication score of
Scale of Aims of Use of Social
Network Sites subscale between students' (r =.
146).

Conclusion: The communication skills of nursing students were found to
be moderate and their social networking usage was above the intermediate level.
However, there was no significant relationship between Communication Skills and Scale of Aims of Use of Social Network Sites.

Kaynakça

 • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. Türkiye’nin internet kullanım alışkanlıkları (TUİK-2018), Erişim tarihi: 16.08.2018,https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018
 • Babadağlı B, Erim SE, Erdoğan S. (2006). Hekimlerin ve hemşirelerin hastayla iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,1, 52-69.
 • Baltacı, H.Ş., İşleyen, F. ve Özdemir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin romantik ilişki durumları ve sosyal ağ kullanımlarına göre etkileşim kaygısı ve sosyal destek algılarının incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 25-36.
 • Barış F, Tosun N. (2013). Sosyal ağ ve e-portfolyo entegrasyonu: Facebook örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 122-129.
 • Boyd DM, Ellison NB. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer Mediated Communication, 3(1), 210-230.
 • Bulduklu Y, Koçak A. (2010). Sağlık İletişimi, Akademi Basın ve Yayıncılık. İstanbul.
 • Dal NE, Dal V. (2014). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Diker Z, Uçar M. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarına yönelik bir araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 376-386.
 • Ellison NB, Steinfield C, Lampe C. (2007). The benefits of facebook friends: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communicatio, 2,1143-1168.
 • Ersanlı K, Balcı S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 7-12.
 • Filiz O, Erol O, Dönmez Fİ, Kurt AA. (2014). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları İle İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • İşman A, Albayrak E. (2014). Sosyal ağlardan Facebook’un eğitime yönelik etkililiği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgbbon, K. ve Chew, E. (2010). “Get out of MySpace”. Computers Education, 54, 776-782.
 • Karal H ve Kokoç M. (2010). Üniversiteöğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(3), 251-263.
 • Kaya H, Turan N, Hasanoğlu Ö, Güre Ö, Arslanova E, Elmas G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40,16-31.
 • Kırağ N, Yıldız H, Hayar E, Güdü G, Kandemir E, Çınar H, Öztürk N. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 8, 15-36.
 • Kumcağız H, Yılmaz M, Çelik SH, Avcı İA. (2011). Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 49-56.
 • Mendi B, Oğuz G. (2018). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin sosyal medyayı kullanım özellikleri bağlamında incelenmesi: Bir vakıf üniversitesindeki sağlık bilimleri öğrencisi üzerinde değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 665-690.
 • Nelson R, Joos I and Wolf D. (2013). Social Media for Nurses. New York: Springer Publishing Company.
 • Oğuz B, Zayim N, Özel D, Saka O. (2008). Tıp öğrencilerinin internette bilişsel durumları. Akademik Bilişim, 30, 447-453.
 • Otrar, M. ve Argın, F.S. (2014). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının kullanım alışkanlıkları bağlamında incelenmesi. Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3, 1-13.
 • Özmen F, Aküzüm C, Sünkür M, ve Baysal N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. NWSA-Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk M, Akgün Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Özdemir GA, Kaya H. (2013). Midwifery and nursing students’communication skills and life orientation: correlation with stres coping approaches. Nursing and Midwifery Studies, 2(2), 198-205.
 • Sözen E. (2012). Sosyal medyanın arkeolojisi, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz Dutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye. İstanbul, Alfa Yayınları.
 • Tektaş N. (2014). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanımlarına yönelik bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 851-870.
 • Toprak A, Yıldırım A, Aygül E, Binark M, Börekçi S, Çomu T. (2014). Toplumsal paylaşım ağı Facebook:’görülüyorum öyleyse varım’, 2. Baskı, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul. Turgut M, Kutlu G, Mut S. (2018). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 185-205.
 • Vural ZBA, Bat M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University 2010;20(5), 3348-3382.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Nurgül BÖLÜKBAŞ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5684-8359
Türkiye


Hatice Nur NEFES Bu kişi benim

0000-0002-5669-3745

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 28 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bölükbaş, N. & Nefes, H. N. (2019). GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amaçları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 78-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/584861