Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Nursing Students' Intercultural Sensitivity and Perceptions of Characters and Values for World Citizenship

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 87 - 95, 30.09.2019

Öz

Objective:The study was a descriptive and
cross-sectional study.
The aim of this study was to determine the intercultural
sensitivities of nursing students and their perceptions of characters and
values for world citizenship.

Method: The population of the study consisted of 404 students
studying at the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences of a
public university
in the 2018-2019 academic year, and the sample consisted of
318 students who agreed to participate in the study.
A Personal Information Form, the Intercultural
Sensitivity Scale, and the Character and Values as Global Citizens Assessment
questionnaire were used in the study as the data collection tool.
The data
were analyzed through pearson correlation analysis, the  independent-sample t and the ANOVA tests at
the significance levels of less than 0.05.

Results: It was found that the mean age of the nursing students
was 20.17±1.61 years, 74.8% were female. The mean score of the students for the
Intercultural Sensitivity Scale was
87.57±9.48,  and their mean score of the Character and
Values as Global Citizens Assessment Questionnaire was 49.31 ± 6.78. There was
a positive correlation between scores of the Intercultural Sensitivity Scale
and the Character and Values as Global Citizens AssessmentQuestionnaire;
however, this correlation was weak (r: 0.139, p: 0.013; p <0.05).

Conclusion: In accordance with these results, it
can be seen that while students' intercultural sensitivity was at moderate
level, their perceptions on character and values for global citizenship was
high. There are factors that influence the intercultural sensitivity and the
perceptions on character and values for global citizenship in nursing students.
It is required to raise awareness in order to increase students’ intercultural
sensitivity and perceptions on character and values for global citizenship.

Kaynakça

 • Aktaş D, Ertuğ N, Öztürk E. (2015). Investigation into intercultural sensitivity among nursing students at a university in Turkey. The New Educational Review, 40(2), 48–57.
 • Aktaş YY, Uğur HG, Orak OS. (2016). Hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. UHD, 8, 120-133.
 • Allen J. (2010). Improving cross-cultural care and antiracism in nursing education: A literature review. Nurse Education Today, 30(4), 314–320.
 • Aslan S, Yılmaz D, Kartal M, Erdemir F, Güleç HY. (2016). Determination of intercultural sensitivity of nursing students in Turkey. Education, 3, 4.
 • Bayık Temel, A. (2008). Kültürlerarası (Çok kültürlü) Hemşirelik Eğitimi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(2), 92–101.
 • Bekiroğlu O, Balcı Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: “iletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(35), 429-459.
 • Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. (2011). Türkçe kültürler arası duyarlılık ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 19(1), 25-31.
 • Ceylantekin Y, & Öcalan D. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı ve Kültürlerarası Hemşirelik Dersine Yönelik Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 45–53.
 • Chen GM, Starosta W. (2000) The development and validation of the Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication, 3(1), 2-14.
 • Choi JS, Kim JS. (2018). Effects of cultural education and cultural experiences on the cultural competence among undergraduate nursing students. Nurse Educ Pract, 29, 159–162.
 • Çetişli NE, Işıl G, Öztornacı BÖ, Ardahan E, Uran BNÖ, Top ED, Avdal EÜ (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-33.
 • Davies L, Pike G. (2008). Global citizenship education. Handbook of practice and research in study abroad: Higher education and the quest for global citizenship, 61-78.
 • Jahoda G. (2012). Critical Reflections on the Some Recent Definitions of “Culture” . Culture& Psychology, 18(3), 289-303.
 • Karatay H. (2011). Transfer of values in the Turkish and Western children's literary works: Character education in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(6), 472. Karisan D, Tuzun, OY. (2017). Adaptation of Character and Values as Global Citizens Assesment Questionnaire Into Turkish: Validity and Reliability Study. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal of Education, (42), 74-85.
 • Kılıç SP, Sevinç S. (2017). The Relationship Between Cultural Sensitivity and Assertiveness in Nursing Students from Turkey. Journal of Transcultural Nursing, 29(4), 379-386.
 • Lee H, Yoo J, Choi K, Kim SW, Krajcik, J., Herman BC, Zeidler DL. (2013). Socioscientific issues as a vehicle for promoting character and values for global citizens. International Journal of Science Education, 35(12), 2079-2113.
 • Leinninger M. (2002). Culture care theory: a major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 189–192.
 • Liu W, Stone TE, McMaster R. (2018). Increasing undergraduate nursing students’ cultural competence: an evaluation study. Global Health Research and Policy, 3,7.
 • Peplau, H. E., (1952). Interpersonal relations in nursing. New York: G. P. Putnam’s Sons. Practice Guideline: Culturally Sensitive Care. College of Nurses of Ontorio, Pub. No.:41040, 2009: 3-12.
 • Roh, S-Z. A study on the factors affecting the intercultural sensitivity of middle and high school students in Korea. Advanced Science and Technology Letters, 47, 266-269.
 • Şahin NH, Bayram GO, Avcı D. (2009). Kültürlere duyarlı yaklaşım: Transkültürel hemşirelik. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 6(1), 2-7.
 • Ünver V, Uslu Y, Kocatepe V, Kuguoglu S. (2019). Evaluation of Cultural Sensitivity in Healthcare Service among Nursing Students. European Journal of Educational Research, 8, 1, 257 - 265.
 • Thornberg R, Oğuz E. (2016). Moral and citizenship educational goals in values education: A cross-cultural study of Swedish and Turkish student teachers' preferences. Teaching and Teacher Education, 55, 110-121.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2006). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0f9a696324c0.38836796 Erişim Tarihi: 11.12.2018
 • Turgut M, Kutlu G, Mut S. (2018). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 185-205.
 • Vural ZBA, Bat M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University 2010;20(5), 3348-3382.

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ile Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Algıları

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 87 - 95, 30.09.2019

Öz

Amaç: Bu çalışma,
hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılıkları ile dünya vatandaşlığı
için karakter ve değerler algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve
kesitsel türde yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın
evrenini, bir kamu üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde
2018-2019 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören toplam 404 öğrenci, örneklemini
ise çalışmaya katılmayı kabul eden 318 öğrenci oluşturdu. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve
Dünya Vatandaşlığı için Karakter ve Değerler Ölçeği kullanıldı. Çalışmada elde
edilen bulgular, pearson korelasyon analizi, bağımsız t testi ve Anova testleri
kullanılarak ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilerek analiz edildi.

Bulgular: Hemşirelik
öğrencilerinin yaş ortalamasının 20.17±1.61 ve % 74.8’nin kadın olduğu
saptandı. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan ortalamasının 87.57±9.48,
Dünya Vatandaşlığı için Karakter ve Değerler Ölçeği puan ortalamasının ise 49.31±6.78
olduğu belirlendi. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ile Dünya Vatandaşlığı için
Karakter ve Değerler Ölçeği puanları arasında pozitif yönde, istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu ancak bu ilişkinin zayıf düzeyde olduğu
saptandı (r:0.139, p:0.013; p<0.05).Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin kültürlerarası duyarlılıklarının
orta düzeyde olduğu, dünya vatandaşlığı için karakter ve değerler algılarının
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde kültürlerarası duyarlılık
ve dünya vatandaşlığı için karakter ve değerler algılarını etkileyen etmenler
söz konusudur. Öğrencilerin kültürlerarası duyarlıklarını ve dünya vatandaşlığı
için karakter ve değerler algılarını arttırmak için farkındalık
oluşturulmalıdır.

Kaynakça

 • Aktaş D, Ertuğ N, Öztürk E. (2015). Investigation into intercultural sensitivity among nursing students at a university in Turkey. The New Educational Review, 40(2), 48–57.
 • Aktaş YY, Uğur HG, Orak OS. (2016). Hemşirelerin kültürlerarası hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. UHD, 8, 120-133.
 • Allen J. (2010). Improving cross-cultural care and antiracism in nursing education: A literature review. Nurse Education Today, 30(4), 314–320.
 • Aslan S, Yılmaz D, Kartal M, Erdemir F, Güleç HY. (2016). Determination of intercultural sensitivity of nursing students in Turkey. Education, 3, 4.
 • Bayık Temel, A. (2008). Kültürlerarası (Çok kültürlü) Hemşirelik Eğitimi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(2), 92–101.
 • Bekiroğlu O, Balcı Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: “iletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(35), 429-459.
 • Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. (2011). Türkçe kültürler arası duyarlılık ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 19(1), 25-31.
 • Ceylantekin Y, & Öcalan D. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı ve Kültürlerarası Hemşirelik Dersine Yönelik Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 45–53.
 • Chen GM, Starosta W. (2000) The development and validation of the Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication, 3(1), 2-14.
 • Choi JS, Kim JS. (2018). Effects of cultural education and cultural experiences on the cultural competence among undergraduate nursing students. Nurse Educ Pract, 29, 159–162.
 • Çetişli NE, Işıl G, Öztornacı BÖ, Ardahan E, Uran BNÖ, Top ED, Avdal EÜ (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-33.
 • Davies L, Pike G. (2008). Global citizenship education. Handbook of practice and research in study abroad: Higher education and the quest for global citizenship, 61-78.
 • Jahoda G. (2012). Critical Reflections on the Some Recent Definitions of “Culture” . Culture& Psychology, 18(3), 289-303.
 • Karatay H. (2011). Transfer of values in the Turkish and Western children's literary works: Character education in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(6), 472. Karisan D, Tuzun, OY. (2017). Adaptation of Character and Values as Global Citizens Assesment Questionnaire Into Turkish: Validity and Reliability Study. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal of Education, (42), 74-85.
 • Kılıç SP, Sevinç S. (2017). The Relationship Between Cultural Sensitivity and Assertiveness in Nursing Students from Turkey. Journal of Transcultural Nursing, 29(4), 379-386.
 • Lee H, Yoo J, Choi K, Kim SW, Krajcik, J., Herman BC, Zeidler DL. (2013). Socioscientific issues as a vehicle for promoting character and values for global citizens. International Journal of Science Education, 35(12), 2079-2113.
 • Leinninger M. (2002). Culture care theory: a major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 189–192.
 • Liu W, Stone TE, McMaster R. (2018). Increasing undergraduate nursing students’ cultural competence: an evaluation study. Global Health Research and Policy, 3,7.
 • Peplau, H. E., (1952). Interpersonal relations in nursing. New York: G. P. Putnam’s Sons. Practice Guideline: Culturally Sensitive Care. College of Nurses of Ontorio, Pub. No.:41040, 2009: 3-12.
 • Roh, S-Z. A study on the factors affecting the intercultural sensitivity of middle and high school students in Korea. Advanced Science and Technology Letters, 47, 266-269.
 • Şahin NH, Bayram GO, Avcı D. (2009). Kültürlere duyarlı yaklaşım: Transkültürel hemşirelik. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 6(1), 2-7.
 • Ünver V, Uslu Y, Kocatepe V, Kuguoglu S. (2019). Evaluation of Cultural Sensitivity in Healthcare Service among Nursing Students. European Journal of Educational Research, 8, 1, 257 - 265.
 • Thornberg R, Oğuz E. (2016). Moral and citizenship educational goals in values education: A cross-cultural study of Swedish and Turkish student teachers' preferences. Teaching and Teacher Education, 55, 110-121.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2006). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c0f9a696324c0.38836796 Erişim Tarihi: 11.12.2018
 • Turgut M, Kutlu G, Mut S. (2018). Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 185-205.
 • Vural ZBA, Bat M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University 2010;20(5), 3348-3382.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Hanife DURGUN
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0003-1622-8184
Türkiye


Edanur UZUNSOY Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Aybüke TÜMER Bu kişi benim
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Türkiye


Kardelen HUYSUZ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 17 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 28 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Durgun, H. , Uzunsoy, E. , Tümer, A. & Huysuz, K. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ile Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Algıları . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 87-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/592926