Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınların Menopoza Özgü Yaşam Kalitesine Menopoz Tutumunun Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 96 - 109, 30.09.2019

Öz

Amaç: Bu çalışma, 45
yaş ve üstü kadınların menopoza özgü yaşam kalitesine menopoz tutumunun
etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı
tipte olan bu çalışmanın örneklemine, Karadeniz Bölgesinde bir eğitim araştırma
hastanesinin Jinekoloji polikliniklerine başvuran ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 197 kadın alındı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından
hazırlanan kişisel soru formu,
  Menopoza
Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) ve Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği kullanıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, t testi,
One way ANOVA testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı.

Bulgular: Kadınların yaş
ortalamasının 50.92 ±4.71 olduğu, %41.6’sının beden kitle indeksinin “kilolu”
olduğu, %63.5’inin menopoz döneminde olduğu, %16’sının cerrahi olarak menopoza
girdiği saptandı. Kadınların %54.8’inin menopoza yönelik bilgi aldığı,
%42.1’inin menopoza yönelik doktora gittiği, %31.5’inin sigara kullandığı
ve
  %35.5’inin egzersiz yaptığı bulundu.
Kadınlarda menopoza özgü yaşam kalitesini en fazla etkileyen sorunların
enerjide azalma hissi, fiziksel güçte azalma, uyuma güçlüğü, kas ve eklemlerde
ağrı, yorgun ve yıpranmış hissetme olduğu bulundu. Kadınların Menopoza İlişkin
Tutum Ölçeği puan ortalaması 36.06±7.34 (18-56) olduğu ve %72.1’inin menopoz
tutumunun olumsuz olduğu bulundu. Menopoz
tutumu olumsuz olan kadınlarda MÖYKÖ ve alt alan puanların daha yüksek
olduğu, psikososyal alan, fiziksel alan ve MÖYKÖ puanları farkının
istatistiksel olarak önemli olduğu (sırasıyla, p=0.003, p=0.004, p=0.003)
  vazomotor ve cinsel alanda farkların
istatistiksel olarak önemli olmadığı bulundu (p>0.05).Sonuç: Araştırmanın
sonucunda, 45 yaş üzeri kadınların çoğunluğunun menopoz tutumunun olumsuz
olduğu belirlendi. Menopoz tutumu olumsuz olan kadınların menopoza özgü yaşam
kalitesi fiziksel ve psikososyal alt alanları ve genel olarak menopoz yaşam
kalitesinin olumsuz etkilendiği belirlendi.

Kaynakça

 • Aksu, H., Sevinçok, L., Kücük, M., Sezer, S. D., Ogurlu, N. (2011). The attitudes of menopausal women and their spouses towards menopause. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynaecology, 38(3), 251.
 • Ayers B, Forshaw M, Hunter MS. (2010). The impact of attitudes towards the menopause on women’s symptom experience: a systematic review. Maturitas, 65, 28-36.
 • Barth Olofsson AS, Collins A. (2000). Psychosocial factors, attitude to menopause and symptoms in Swedish perimenopausal women. Climacteric, 3(1), 33-42. Bloch A. (2002). Self-awerenss during the menopause. Maturitas, 30, 61-68.
 • Ceylan B, Özerdoğan N. (2014). Menopausal symptoms and quality of life in Turkish women in the climacteric period. Climacteric, 17(6), 705-712.
 • Çelik AS, Pasinlioğlu T. (2014). Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(1), 16-29.
 • Erbaş N, Demirel G. (2017). Klimakterik dönemdeki kadınların menopoza ilişkin yakınmalarının ve menopozal tutumlarının cinsel yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 220- 225.
 • Erkin Ö, Ardahan M, Kert A. (2014). Menopoz döneminin kadınların yaşam kalitesine etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1095-1113.
 • Fallahzadeh H. (2010). Quality of life after the menopause in Iran: a population study. Quality of Life Research, 19(6), 813-819.
 • Ghazanfarpour M, Kaviani M, Abdolahian S, Bonakchi H, Najmabadi Khadijeh M, Naghavi M, Khadivzadeh T. (2015). The relationship between women’s attitude towards menopause and menopausal symptoms among postmenopausal women. Gynecological Endocrinology, 31(11), 860-865.
 • Ghorbani M, Azhari S, Esmaily HA, Ghanbari Hashemabadi BA. (2016). Investigation of the relationship between personality characteristics and vasomotor symptoms in menopausal women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(4), 441-447.
 • Hilditch JR, Lewis J, Peter A, Maris BV, Ross A, Franssen E, Guyatt GH, Norton PG, Dunn E. (1996). A menopause-specific quality of life questionnaire: development and psychometric properties. Maturitas, 24, 161-175.
 • Ho SC, Chan SG, Yip YB, Chan SY. (2003). Factors associated with menopausal symptom reporting in Chinese midlife women. Maturitas, 44,149-156.
 • Hunter MS, Gupta P, Papitsch-Clark A, Sturdee DW. (2009). Mid-Aged Health in Women from the Indian Subcontinent (MAHWIS): a further quantitative and qualitative investigation of experience of menopause in UK Asian women, compared to UK Caucasian women and women living in Delhi. Climacteric. 12(1), 26–37.
 • Jamali S, Javadpour S, Mosalanejad L, Parnian R. (2016). Attitudes about sexual activity among postmenopausal women in different ethnic groups: ACross-sectional Study in Jahrom, Iran. Journal of Reproduction and Infertility, 7, 47-55.
 • Jin F, Tao M, Teng Y, Shao H, Li C, Mills E. (2015). Knowledge and attitude towards menopause and hormone replacement therapy in Chinese women. Gynecologic and obstetric investigation, 79(1), 40-45.
 • Kharbouch SB, Şahin NH. (2007). Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15(59), 82-90.
 • Koyuncu T. (2015). Beylikova’da orta yaş kadınlarda menopoz semptomları sıklığı, menopoz bilgi düzeyi ve sağlık eğitiminin menopoz semptomları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kökkaya D, Demirci H. (2018). Klimakterik Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Desteğin Menopozal Tutum ve Yakınmalar Üzerine Etkisi. 3rd International Science Symposium, Proceeding Book, ISS2018, 1B16PB , 69-79.
 • Li S, Ho SC, Sham A. (2016). Relationship between menopause status, attitude toward menopause, and quality of life in Chinese midlife women in Hong Kong. Menopause, 23(1), 67-73.
 • Marvan, M. L., Espinosa-Hernández, G., Martínez-Garduño, M. D., & Jasso, K. (2018). Attitudes toward menopause, sexual function and depressive symptoms in Mexican women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 39(2), 121-127.
 • Mastrangelo AM, Conway D, Legendre D, Canelle C, House L, Kondos L ve ark. (2006). Quality of life issues during the menopause transition. Journal of Women’s Health Physical Therapy, 30(3), 6-12.
 • Moon Z, Hunter MS, Moss-Morris R, Hughes LD. (2017). Factors related to the experience of menopausal symptoms in women prescribed tamoxifen. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38(3), 226-235.
 • Nisar N, Sohoo NA. (2009). Frequency of menopausal symptoms and their impact on the quality of life of women: a hospital based survey. JPMA, 59(11), 752-56.
 • Noroozi E, Dolatabadi NK, Eslami AA, Hassanzadeh A, Davari S. (2013). Knowledge and attitude toward menopause phenomenon among women aged 40–45 years. Journal of Education and Health Promotion, 2(5), DOI: 10.4103/2277-9531.112701.
 • Özbey, S. (2012). Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 167-181. Özdemir ÖÇ, Uysal MF. (2019). Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 20-26.
 • Rahman SA, Zainudin SR, Mun VL. (2010). Assessment of menopausal symptoms using modified Menopause Rating Scale (MRS) among middle age women in Kuching, Sarawak, Malaysia. Asia Pacific Family Medicine, 9(5), 1-6.
 • Rees M, Stevenson J, Hope S, Rozenberg S, Palacios S. (2011). Management of the menopause. (5th ed.). London: Edward Arnold Ltd.
 • Shin H, Shin HS. (2012). Measurement of quality of life in menopausal women: a systematic review. West Journal of Nursing Research, 34, 475-503.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2016.
 • Tümer A, Kartal A. (2018). Kadınların Menopoza İlişkin Tutumları ile Menopozal Yakınmaları Arasındaki İlişki. Pamukkale Tıp Dergisi, 11(3), 337-346.
 • Uçanok Z, Bayraktar R. (1996). Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda menopoza ilişkin belirtilerin, tutumların ve yaşama bakış açısının incelenmesi. 3P Dergisi: Psikoloji, Psikiyatri, Psikofarmakoloji, 4, 11-20.
 • Uludağ A, Güngör ANÇ, Coşar E, Şahin EM, Gencer M. (2014). Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 18(1), 25-30.
 • Yanikkerem E, Oruç Koltan S, Goker Tamay A, Dikayak S. (2012). Relationship between women’s attitude towards menopause and quality of life. Climacteric, 15, 552-562.

The Effect of Attitudes towards Menopause on Menopause Specific Quality of Life of Women

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 96 - 109, 30.09.2019

Öz

Objective:
This study was conducted to investigate t
he effect of attitudes towards menopause
on menopause-specific quality of life among
45
years and older women.

Method:
This descriptive study included 197 women who applied to the gynecology
outpatient clinics of an educational research hospital in the Black Sea Region
and agreed to participate in the study. The personal questionnaire prepared by
researchers,
  Menopause Specific Quality
of Life Scale (MENQOL) and Attitudes Towards Menopause Scale
  were used to collect data.
Descriptive
statistical methods, t test, One way ANOVA test, Mann-Whitney U test and
Kruskal Wallis test were used in the evaluation of the data.

Results: It
is determined that average age of the women was
50.92 ±4.71, body mass index of 41.6% of women were
"overweight". 63.5% of the participants were menopausal and 16% of
them were surgically menopausal. It was determined that 54.8% of the women had
information about menopause, 42.1% went to the doctor for menopause, and 31.5%
smoked. The problems most affecting the menopause specific life quality of
women were feeling a lack of energy, decrease in physical strength, difficulty
sleeping, aching in muscles and joint, feeling tired and worn out. The mean
score of the women's attitude towards menopause was 36.06 ± 7.34
(range
18-56)
 and
72.1% of them had negative menopause attitude. Women with negative menopausal
attitudes had higher scores from MENQOL and sub-domains, and differences in
psychosocial and physical sub-domains scores and MENQOL scores were
statistically significant (p = 0.003, p = 0.004, p = 0.003, respectively), but
differences in vasomotor and sexual sub-domains scores were not statistically
significant (p> 0.05).Conclusion:
It was found that the majority of women over 45 years of age had
negative menopause attitude. Menopause specific quality of life of women with
negative menopause attitude were affected negatively.

Kaynakça

 • Aksu, H., Sevinçok, L., Kücük, M., Sezer, S. D., Ogurlu, N. (2011). The attitudes of menopausal women and their spouses towards menopause. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynaecology, 38(3), 251.
 • Ayers B, Forshaw M, Hunter MS. (2010). The impact of attitudes towards the menopause on women’s symptom experience: a systematic review. Maturitas, 65, 28-36.
 • Barth Olofsson AS, Collins A. (2000). Psychosocial factors, attitude to menopause and symptoms in Swedish perimenopausal women. Climacteric, 3(1), 33-42. Bloch A. (2002). Self-awerenss during the menopause. Maturitas, 30, 61-68.
 • Ceylan B, Özerdoğan N. (2014). Menopausal symptoms and quality of life in Turkish women in the climacteric period. Climacteric, 17(6), 705-712.
 • Çelik AS, Pasinlioğlu T. (2014). Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(1), 16-29.
 • Erbaş N, Demirel G. (2017). Klimakterik dönemdeki kadınların menopoza ilişkin yakınmalarının ve menopozal tutumlarının cinsel yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 220- 225.
 • Erkin Ö, Ardahan M, Kert A. (2014). Menopoz döneminin kadınların yaşam kalitesine etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1095-1113.
 • Fallahzadeh H. (2010). Quality of life after the menopause in Iran: a population study. Quality of Life Research, 19(6), 813-819.
 • Ghazanfarpour M, Kaviani M, Abdolahian S, Bonakchi H, Najmabadi Khadijeh M, Naghavi M, Khadivzadeh T. (2015). The relationship between women’s attitude towards menopause and menopausal symptoms among postmenopausal women. Gynecological Endocrinology, 31(11), 860-865.
 • Ghorbani M, Azhari S, Esmaily HA, Ghanbari Hashemabadi BA. (2016). Investigation of the relationship between personality characteristics and vasomotor symptoms in menopausal women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(4), 441-447.
 • Hilditch JR, Lewis J, Peter A, Maris BV, Ross A, Franssen E, Guyatt GH, Norton PG, Dunn E. (1996). A menopause-specific quality of life questionnaire: development and psychometric properties. Maturitas, 24, 161-175.
 • Ho SC, Chan SG, Yip YB, Chan SY. (2003). Factors associated with menopausal symptom reporting in Chinese midlife women. Maturitas, 44,149-156.
 • Hunter MS, Gupta P, Papitsch-Clark A, Sturdee DW. (2009). Mid-Aged Health in Women from the Indian Subcontinent (MAHWIS): a further quantitative and qualitative investigation of experience of menopause in UK Asian women, compared to UK Caucasian women and women living in Delhi. Climacteric. 12(1), 26–37.
 • Jamali S, Javadpour S, Mosalanejad L, Parnian R. (2016). Attitudes about sexual activity among postmenopausal women in different ethnic groups: ACross-sectional Study in Jahrom, Iran. Journal of Reproduction and Infertility, 7, 47-55.
 • Jin F, Tao M, Teng Y, Shao H, Li C, Mills E. (2015). Knowledge and attitude towards menopause and hormone replacement therapy in Chinese women. Gynecologic and obstetric investigation, 79(1), 40-45.
 • Kharbouch SB, Şahin NH. (2007). Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15(59), 82-90.
 • Koyuncu T. (2015). Beylikova’da orta yaş kadınlarda menopoz semptomları sıklığı, menopoz bilgi düzeyi ve sağlık eğitiminin menopoz semptomları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kökkaya D, Demirci H. (2018). Klimakterik Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Desteğin Menopozal Tutum ve Yakınmalar Üzerine Etkisi. 3rd International Science Symposium, Proceeding Book, ISS2018, 1B16PB , 69-79.
 • Li S, Ho SC, Sham A. (2016). Relationship between menopause status, attitude toward menopause, and quality of life in Chinese midlife women in Hong Kong. Menopause, 23(1), 67-73.
 • Marvan, M. L., Espinosa-Hernández, G., Martínez-Garduño, M. D., & Jasso, K. (2018). Attitudes toward menopause, sexual function and depressive symptoms in Mexican women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 39(2), 121-127.
 • Mastrangelo AM, Conway D, Legendre D, Canelle C, House L, Kondos L ve ark. (2006). Quality of life issues during the menopause transition. Journal of Women’s Health Physical Therapy, 30(3), 6-12.
 • Moon Z, Hunter MS, Moss-Morris R, Hughes LD. (2017). Factors related to the experience of menopausal symptoms in women prescribed tamoxifen. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38(3), 226-235.
 • Nisar N, Sohoo NA. (2009). Frequency of menopausal symptoms and their impact on the quality of life of women: a hospital based survey. JPMA, 59(11), 752-56.
 • Noroozi E, Dolatabadi NK, Eslami AA, Hassanzadeh A, Davari S. (2013). Knowledge and attitude toward menopause phenomenon among women aged 40–45 years. Journal of Education and Health Promotion, 2(5), DOI: 10.4103/2277-9531.112701.
 • Özbey, S. (2012). Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 167-181. Özdemir ÖÇ, Uysal MF. (2019). Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 20-26.
 • Rahman SA, Zainudin SR, Mun VL. (2010). Assessment of menopausal symptoms using modified Menopause Rating Scale (MRS) among middle age women in Kuching, Sarawak, Malaysia. Asia Pacific Family Medicine, 9(5), 1-6.
 • Rees M, Stevenson J, Hope S, Rozenberg S, Palacios S. (2011). Management of the menopause. (5th ed.). London: Edward Arnold Ltd.
 • Shin H, Shin HS. (2012). Measurement of quality of life in menopausal women: a systematic review. West Journal of Nursing Research, 34, 475-503.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık, 2016.
 • Tümer A, Kartal A. (2018). Kadınların Menopoza İlişkin Tutumları ile Menopozal Yakınmaları Arasındaki İlişki. Pamukkale Tıp Dergisi, 11(3), 337-346.
 • Uçanok Z, Bayraktar R. (1996). Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda menopoza ilişkin belirtilerin, tutumların ve yaşama bakış açısının incelenmesi. 3P Dergisi: Psikoloji, Psikiyatri, Psikofarmakoloji, 4, 11-20.
 • Uludağ A, Güngör ANÇ, Coşar E, Şahin EM, Gencer M. (2014). Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 18(1), 25-30.
 • Yanikkerem E, Oruç Koltan S, Goker Tamay A, Dikayak S. (2012). Relationship between women’s attitude towards menopause and quality of life. Climacteric, 15, 552-562.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Mehtap GÜMÜŞAY
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4497-1365
Türkiye


Nülüfer ERBİL Bu kişi benim
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3586-6237
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2019
Kabul Tarihi 28 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gümüşay, M. & Erbil, N. (2019). Kadınların Menopoza Özgü Yaşam Kalitesine Menopoz Tutumunun Etkisi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 96-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/623001