Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2020-04-30

Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yaz Stajı Dosyalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanıları ve Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yaz Stajı Dosyalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanıları ve Girişimlerinin Değerlendirilmesi

Nurgül BÖLÜKBAŞ [1] , Burçin IRMAK [2] , Gülay BULUT [3] , Dilek AYDIN ÖZDEMİR [4] , Hasret Yasemin BAYRAK [5]


Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin cerrahi hastalıkları hemşireliği yaz stajı uygulamalarındaki hemşirelik tanıları ve girişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Karadeniz bölgesinde bir devlet üniversitesinin Sağlık Yüksekokulu’nda Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği yaz stajını tamamlayan 108 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri Haziran-Eylül 2015 tarihleri arasında yaz stajı yapan öğrencilerin dosyalarından toplandı. Hemşirelik tanıları North American Nursing Diagnosis Association-I (NANDA-I) tanı listesine göre incelendi. Verilerin analizi bilgisayarda istatistik paket programı kullanılarak sıklık ve yüzdelik olarak yapıldı.
Bulgular: Araştırmada incelenen toplam 108 yaz staj dosyasında 216 hemşirelik tanısı incelenmiş ve 29 farklı hemşirelik tanısı belirlenmiştir. Tanılara yönelik 786 hemşirelik uygulaması ve 48 farklı hemşirelik girişimi saptanmıştır. Staj süresince öğrencilerin en fazla belirledikleri beş hemşirelik tanısı akut ağrı (%25.9), enfeksiyon riski (%18.5), anksiyete (%9.7), uyku düzeninde bozulma (%5.6) ve kanama riskidir (%5.1). Hemşirelik tanılarına yönelik en fazla yapılan hemşirelik uygulamaları ise sırasıyla; hekim istemindeki analjezik ilaçların uygulanması (%7.4), hastaya bilgi verilmesi (%6.2), hastanın yaşamsal bulgularının takibi (%5.7), hastaya pozisyon verilmesi (%5.0) ve hastaya egzersiz yaptırılmasıdır (%4.8).
Sonuç: Araştırma sonucunda öğrenciler tarafından konulan hemşirelik tanılarının ve yapılan girişimlerin sınırlı olduğu saptandı. Bu doğrultuda eğitim müfredatında ve klinik uygulamada hemşirelik sürecine ilişkin vaka tartışmalarının artırılması önerilebilir.

Objective: This study was carried out in order to determine the nursing diagnoses and implementations in surgical diseases nursing summer internship files of nursing students.
Methods: The population of the retrospective and descriptive study consisted of 108 students who completed the summer practice of Surgical Diseases Nursing at the School of Health of a public university in the Black Sea region. The data of the research were collected from the files of students who completed summer internship between June-September 2015. Nursing diagnoses were examined according to the North American Nursing Diagnosis Association-I (NANDA-I) diagnosis list. The data were evaluated in frequency and percentage using the descriptive statistics in the SPSS 18.0 package program on the computer.
Results: In the 108 summer internship files evaluated, 216 nursing diagnoses were examined and 29 different nursing diagnoses were determined. There were 786 nursing practices and 48 different nursing interventions for diagnoses. The most frequent five nursing diagnoses determined by the students during the internship are acute pain (25.9%), risk of infection (18.5%), anxiety (9.7%), sleep disorders (5.6%) and bleeding risk (5.1%). The most frequent nursing interventions for nursing diagnoses are; the application of analgesic drugs at the physician's request (7.4%), informing the patient (6.2%), monitoring the vital signs of the patient (5.7%), positioning the patient (5.0%) and exercising the patient (4.8%).
Conclusion: As a result of the research, it was determined that the nursing diagnoses and applications made by the students were limited. Accordingly, it can be suggested to increase the case discussions regarding the nursing process in the education curriculum and clinical practice.

 • Aksoy G. (2012). Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliği. Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N, Editörler. Cerrahi Hemşireliği I, Bölüm: 1, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi:27-36, ISBN: 978-975-420-886-3
 • Ay F. (2008). Uluslararası alanda kullanılan hemşirelik tanıları ve uygulamaları sınıflandırma sistemleri. Türkiye Klinikleri, 28(4), 555-561.
 • Ayan S. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin NANDA-I hemşirelik tanılarını belirleme yetkinliğinin saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Aydin N, Akansel N. (2013). Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences, 6(2), 252-257.
 • Çalışkan N, Gülnar E. (2019). Cerrahi Hastasının Bakım Süreci. Karadağ M., Bulut H., Editörler. Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı, 1. Cilt, Bölüm: 21, Ankara: Vize Yayıncılık: 1037-1084, ISBN: 978-605-9278-66-69.
 • Doğan M.D. (2017). Nursing diagnoses determined by second year students. Journal of Patient Care, 3(1), 1-3.
 • Erden S, Deniz S, Arslan S, Yurtseven Ş. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarında hemşirelik tanılarını belirleme düzeylerinin incelenmesi. Van Tıp Dergisi, 25(2), 108-112.
 • Erdemir F. (2012) Hemşirelik tanıları el kitabı. 13. Baskı, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, s.1-790.
 • Gençbaş D., Bebiş H. (2017). Uluslararası standart sistem ile oluşturulan hemşirelik bakım planı örneği. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 2(1) 79-96.
 • Gordon, M. (1982). Functional health patterns. Nursing Diagnosis rocess and application. New York: Mc. Graw Hill Book Comp, 685-702.
 • Keski Ç, Karadağ A. (2010). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik süreci hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 12(1),41-52.
 • Mankan T, Narci I, Kurtaran D. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin NANDA-I hemşirelik tanılarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bildiri Kitabı: s.118. 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Türkiye.
 • Noh HK, Lee E. (2015). Relationships among NANDA-I diagnoses, nursing outcomes classification, and nursing ınterventions classification by nursing students for patients in medical-surgical units in Korea. International Journal of Nursing Knowledge, 26 (1):43-51. https://doi.org/10.1111/2047-3095.12044
 • Ogunfowokan AA, Oluwatosin AO, Olajubu AO, Alao OA, Faremi AF. (2013). Student nurses' perceived use of NANDA‐I nursing diagnoses in the community setting. International journal of nursing knowledge, 24(1), 37-43.
 • Ozveren H, Ozden D, Gulnar E. (2019). Determination of nursing students’ perception states in nursing diagnosis. International Journal of Caring Sciences, 12(2), 1049-1055.
 • Özer FG, Kuzu N. (2006). Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanılarını kullanma durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 22(1), 69-80.
 • Palese A, Silvestre DD, Valoppi G, Tomietto M. (2009). A 10-year retrospective study of teaching nursing diagnosis to baccalaureate students in Italy. International Journal of Nursing Knowledge, 20(2), 64-75. doi: 10.1111/j.1744-618X.2009.01117.x
 • Türk G. (2017). Marjory Gordon: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli. Karadağ A., Çalışkan N., Baykara Z.G. Editörler. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Bölüm: 24, İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık: 604-619, ISBN: 978-605-83287-8-5
 • Uysal N, Arslan GG, Yılmaz İ, Alp FY. (2016). Hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarındaki hemşirelik tanıları ve verilerin analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 139-143.
 • Yılmaz AA, Gençer E, Seçkin Ç, Yılmaz H, Güven KT, Gözütok S. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecinin veri toplama aşamasına ilişkin görüşleri ve yaşadıkları güçlükler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4), 231-239.
 • Yılmaz FT, Sabanciogullari S, Aldemir K. (2015). The opinions of nursing students regarding the nursing process and their levels of proficiency in Turkey. Journal of caring sciences, 4(4), 265-275.
 • Zaybak A, Özdemir H, Erol A, Ismailoğlu EG. (2018). An exploration of nursing students' clinical decision-making process. International Journal of Nursing Knowledge, 29(4), 210-216. doi: 10.1111/2047-3095.12179.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5684-8359
Yazar: Nurgül BÖLÜKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2168-1872
Yazar: Burçin IRMAK
Kurum: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7016-8077
Yazar: Gülay BULUT
Kurum: ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2473-6675
Yazar: Dilek AYDIN ÖZDEMİR
Kurum: ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6218-5018
Yazar: Hasret Yasemin BAYRAK
Kurum: Samsun Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020

APA Bölükbaş, N , Irmak, B , Bulut, G , Aydın Özdemir, D , Bayrak, H . (2020). Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yaz Stajı Dosyalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanıları ve Girişimlerinin Değerlendirilmesi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 1-9 . DOI: 10.38108/ouhcd.715689