Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Doğum Şekli ve Emzirme: Sistematik Derleme

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 302 - 318, 31.12.2020
https://doi.org/10.38108/ouhcd.799949

Öz

Sistematik derleme niteliğinde olan çalışmanın amacı, doğum şekli ve emzirme durumuna ilişkin çalışmaların bulgularına göre doğum şekli ve emzirme durumu ilişkisinin belirlenmesidir. Çalışmada, Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında “Doğum şekli ve emzirme” “mode of birth and breastfeeding” anahtar kelimeleri kullanılarak, Google Akademik, PubMed, Scopus, ISI Web of Science, Medline Complete veri tabanları taranmış ve ulaşılan makaleler değerlendirilmiştir. Sistematik derlemeye 2007-2017 yıllarında yapılmış, 2017-2018 yıllarında yayımlanmış doğum şekli ve emzirme konulu toplam 16 çalışma alınmıştır. Bu sistematik derleme sonucunda, doğum şeklinin erken dönemde yenidoğan beslenmesi konusunda etkili olduğu, vajinal doğum yapan kadınların sezaryen doğum yapan kadınlara oranla daha erken ve etkin emzirmeye başladığı belirlenmiştir. Çalışmada sezaryen sonrası insizyon bölgesindeki ağrı nedeniyle annelerin kendini daha yorgun hissettiği ve emzirmeyi istemedikleri, vajinal doğumda ise yorgunluk ve epizyotomi kaynaklı ağrı nedeniyle emzirme sorunları yaşadıkları saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ahmed K, Page A, Arora A, Ogbo FA. (2019). Trends and determinants of early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding in Ethiopia from 2000 to 2016. International Breastfeeding Journal, 14(40), 2-14.
 • Aktaş S, Yılar Erkek Z. (2018). Annelerin vajinal doğumu tercih etme nedenlerinin incelenmesi: bir nitel araştırma örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 111-124.
 • Albokhary AA, James JP. (2014). Does cesarean section have an impact on the successful initiation of breastfeeding in Saudi Arabia?. Saudi Medical Journal, 35(11), 1400-1403.
 • Amorim Francisco A, Junqueira Vasconcellos de Oliveira SM, Barbosa da Silva FM, Bick D, Gonzalez Riesco ML. (2011). Women’s experiences of perineal pain during the immediate postnatal period: A cross-sectional study in Brazil. Midwifery, 27(6), 254–259.
 • Başar F, Yeşildere Sağlam H. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(1), 60-74.
 • Bilgin Şahin B, Cengiz Özyurt B. (2017). Manisa’da yarı-kentsel bir bölgede 0-24 ay çocuklarda anne sütü alma durumu ve beslenme alışkanlıkları. Turkish Journal Public Health, 15(3), 164-175.
 • Brubaker LH, Paul IM, Repke JT, Kjerulff KH. (2019). Early maternal-newborn contact and positive birth experience. Birth, 46(1), 42-50.
 • Ceylantekin Y. (2017). Afyon’da çalışan kadınlarda emzirme davranışını etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD), 4(11), 100-118.
 • Chaplin J, Kelly J, Kildea S. (2016). Maternal perceptions of breastfeeding difficulty after caesarean section with regional anaesthesia: a qualitative study. Women Birth, 29, 144–152.
 • Chen C, Yan Y, Gao X, Xiang S, He Q, Zeng G ve ark. (2018). Influences of cesarean delivery on breastfeeding practices and duration: a prospective cohort study. Journal of Human Lactation, 34(3), 526–534.
 • Cohen SS, Alexander DD, Krebs NF, Young BE, Cabana MD, Erdmann P ve ark. (2018). Factors associated with breastfeeding ınitiation and continuation: A meta-analysis. The Journal of Pediatrics, 203, 190-196.
 • Çakır D, Alparslan Ö. (2018). Doğum tipi değişkeninin anne-bebek etkileşimi ve annenin bebeğini algılaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 139-147.
 • Çitil Canbay F. (2018). Sezaryen ile doğan bebeklerin ilk altı ay beslenme şekillerinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-6.
 • Dennis CLE. (2006). Identifying predictors of breastfeeding self‐efficacy in the immediate postpartum period. Research in Nursing and Health, 29(4), 256-268.
 • Egelioğlu Çetisli N, Arkan G, Top ED. (2018). Maternal attachment and breastfeeding behaviors according to type of delivery in the immediate postpartum period. Revista da Associaco Medica Brasileira, 64(2), 164-169.
 • Erbaş N. (2017). Postpartum dönemde kadınların doğum şekline göre yaşadıkları sağlık sorunlarının belirlenmesi: Sivas’tan 2012 yılına ait bir örnek. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26(4), 133-138.
 • Esteves TM, Daumas RP, Oliveira MI, Andrade CA, Leite IC. (2014). Factors associated to breastfeeding in the first hour of life: systematic review. Revista da Saude Publica, 48(4), 697-708. DOI:10.1590/s0034-8910.2014048005278.
 • Exavery A, Kanté AM, Hingora A, Phillips JF. (2015). Determinants of early initiation of breastfeeding in rural Tanzania. International Breastfeeding Journal, 10(1), 27.
 • Güler ES, Yanıkkerem E. (2018). Kadınların doğum yöntemleri ve sezaryen sonrası vajinal doğum hakkında düşünceleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(1), 27-36.
 • Güleşen A, Yıldız D. (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12, 177–82.
 • Hobbs AJ, Mannion CA, McDonald SW, Brockway M, Tough SC. (2016). The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC Pregnancy Childbirth, 16, 90.
 • Işık G, Egelioğlu Cetişli N, Aycan Başkaya V. (2018). Doğum şekline göre annelerin postpartum ağrı, yorgunluk düzeyleri ve emzirme öz-yeterlilikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11 (3), 224- 232.
 • İnce T, Aktaş G, Aktepe N, Aydın A. (2017). Annelerin emzirme öz yeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7(3), 183-190.
 • Karaçam Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, 26-33.
 • Kılcı H, Çoban A. (2016). The correlation between breastfeeding success in the early postpartum period and the perception of self-efficacy in breastfeeding and breast problems in the late postpartum. Breastfeeding Medicine, 11(4), 188-195.
 • Kiani SN, Rich KM, Herkert D, Safon C. (2017). Delivery mode and breastfeeding outcomes among new mothers in Nicaragua Rafael Pérez‐Escamilla. Maternal & Child Nutrition, 14(1), 1-10.
 • Koçak DY, Büyükkayacı DN. (2016). Postpartum depresyon ve hemşirelik yaklaşımı. Psikiyatri/Noroloji/Davranış Bilimleri Dergisi Sempozyum, 9, 21-26.
 • Lai Y-L, Hung C-H, Stocker J, Chan T-F, Liu Y. (2015). Postpartum fatigue, baby-care activities, and maternal-infant attachment of vaginal and cesarean births following rooming-in. Applied Nursing Research, 28(2), 116-120.
 • Liben ML, Yesuf EM. (2016). Determinants of early initiation of breastfeeding in Amibara district, Northeastern Ethiopia: a community based cross-sectional study. International Breastfeeding Journal, 11(1), 2-7.
 • Mekonen L, Seifu W, Shiferaw Z. (2018). Timely initiation of breastfeeding and associated factors among mothers of infants under 12 months in South Gondar zone, Amhara regional state, Ethiopia; 2013. International Breastfeeding Journal, 13(17), 2-8.
 • Milani HS, Amiri P, Mohseny M, Abadi A, Vaziri SM, Vejdani M. (2017). Postpartum home care and its effects on mothers' health: A clinical trial. Journal of Research in Medical Sciences, 22, 96.
 • Moher D, Liberati A, Tetzlaff J. (2009). Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The prısma statement. Physical Therapy, 89, 873-80.
 • Montgomery A, Hale TW. (2012). Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #15: analgesia and anesthesia for the breastfeeding mother, revised 2012. Breastfeeding Medicine, 7(6), 547-553.
 • Paksoy N, Erbaydar T. (2020). Relationship between caesarean section and breastfeeding: evidence from the 2013 Turkey demographic and health survey. BMC Pregnancy and Childbirth, 20(55), 2-9.
 • Pierro J, Abulaimoun B, Roth P, Blau J. (2016). Factors associated with supplemental formula feeding of breastfeeding infants during postpartum hospital stay. Breastfeeding Medicine, 11, 196-202.
 • Prior E, Santhakumaran S, Gale C, Philipps LH, Modi N, Hyde MJ. (2012). Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. The American Journal of Clinical Nutrition, 95, 1113–1135.
 • Said-Mohamed, JM. Pettifor, SA. Norris (2018). Life history theory hypotheses on child growth: potential implications for short and long-term child growth, development and health, American Journal of Physical Anthropology, 165 (1), 4–19.
 • Tatarlar A, Tokat MA. (2016). Vajinal doğum sırasında yaşanan korkunun laktasyona, emme davranışlarına ve ilk emzirme sonuçlarına etkisi, TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(2), 83-91.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Raporu (TNSA) 2013 Ana Raporu. Erişim tarihi: 18.05.2020, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Raporu (TNSA) 2018 Ana Raporu. Erişim tarihi: 18.05.2020, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA_2018_anarapor.pdf.
 • Torvaldsen S, Roberts CL, Simpson JM, Thompson JF, Ellwood DA. (2006). International Breastfeeding Journal, 1(1), 24.
 • Tully KP, Ball H. (2014). Maternal accounts of their breast‐feeding intent and early challenges after caesarean childbirth. Midwifery, 30(6), 712– 719.
 • Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan S, Hassoy H.(2005). Toplumda anne sütü verme ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 226–233.
 • Watt S, Sword W, Sheehan D, Foster G, Thabane L, Krueger P ve ark. (2012). The effect of delivery method on breastfeeding initiation from the The Ontario Mother and Infant Study (TOMIS) III. Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal Nursing, 41(6), 728–37.
 • World Health Organization. (2014). Indicators for the global monitoring framework on maternal, infant and young child nutrition. Geneva: World Health Organization. ErişimTarihi: 20.05.2020, https://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_backgroundpaper_indicators.pdf?ua=1.
 • Yeşilçiçek Çalık K, Coşar Çetin F, Erkaya R. (2017). Annelerin emzirme konusunda uygulamaları ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 80-91.
 • Yılmaz Esencan T, Karabulut Ö, Demir Yıldırım A, Ertuğrul Abbasoğlu D, Külek H, Küreşir Ünal A ve ark. (2018). Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum şekli, ilk emzirme zamanı ve ten tene temas tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(1), 31-43.
 • Yılmaz E, Öcal FD, Vural Yılmaz Z, Ceyhan M, Kara OF, Küçüközkan T. (2017). Early initiation and exclusive breastfeeding: Factors influencing the attitudes of mothers who gave birth in a baby friendly hospital. Turkish of Journal of Obstetrics Gynecology, 14, 1-9-.
 • Zanardo V, Svegliado G, Cavallin F, Giustardi A, Cosmi E, Litta P, Trevisanuto D. (2010). Elective cesarean delivery: does it have a negative effect on breastfeeding?. Birth, 37(4), 275-279.
 • Zhang F, Cheng J, Yan S, Wu H, Bai T. (2019). Early feeding behaviors and breastfeeding outcomes after cesarean section. Breastfeeding Medicine, 14(5), 325-333.

Breastfeeding and Mode of Delivery: A Systematic Review

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 302 - 318, 31.12.2020
https://doi.org/10.38108/ouhcd.799949

Öz

ABSTRACT The aim of the study, which is a systematic review is to determine the relationship between delivery mode and breastfeeding status according to the findings of studies on delivery type and breastfeeding status. In the study, Google Scholar, PubMed, Scopus, ISI Web of Science, Medline Complete databases were searched and the articles accessed were evaluated using the keywords “mode of birth and breastfeeding” between November 2019 and March 2020. A total of 16 studies on delivery method and breastfeeding, which were conducted in 2007-2017 and published in 2017-2018, were included in this systematic review. As a result of this systematic review, it was determined that the mode of delivery was effective in feeding the newborn in the early period, and women who had vaginal delivery started breastfeeding earlier and more effectively than women who gave birth by cesarean section. In this study, it was found that mothers felt more tired and did not want to breastfeed due to pain in the incision area after cesarean section, and they experienced breastfeeding problems due to fatique and episiotomy induced pain during vaginal delivery.

Kaynakça

 • Ahmed K, Page A, Arora A, Ogbo FA. (2019). Trends and determinants of early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding in Ethiopia from 2000 to 2016. International Breastfeeding Journal, 14(40), 2-14.
 • Aktaş S, Yılar Erkek Z. (2018). Annelerin vajinal doğumu tercih etme nedenlerinin incelenmesi: bir nitel araştırma örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 111-124.
 • Albokhary AA, James JP. (2014). Does cesarean section have an impact on the successful initiation of breastfeeding in Saudi Arabia?. Saudi Medical Journal, 35(11), 1400-1403.
 • Amorim Francisco A, Junqueira Vasconcellos de Oliveira SM, Barbosa da Silva FM, Bick D, Gonzalez Riesco ML. (2011). Women’s experiences of perineal pain during the immediate postnatal period: A cross-sectional study in Brazil. Midwifery, 27(6), 254–259.
 • Başar F, Yeşildere Sağlam H. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(1), 60-74.
 • Bilgin Şahin B, Cengiz Özyurt B. (2017). Manisa’da yarı-kentsel bir bölgede 0-24 ay çocuklarda anne sütü alma durumu ve beslenme alışkanlıkları. Turkish Journal Public Health, 15(3), 164-175.
 • Brubaker LH, Paul IM, Repke JT, Kjerulff KH. (2019). Early maternal-newborn contact and positive birth experience. Birth, 46(1), 42-50.
 • Ceylantekin Y. (2017). Afyon’da çalışan kadınlarda emzirme davranışını etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD), 4(11), 100-118.
 • Chaplin J, Kelly J, Kildea S. (2016). Maternal perceptions of breastfeeding difficulty after caesarean section with regional anaesthesia: a qualitative study. Women Birth, 29, 144–152.
 • Chen C, Yan Y, Gao X, Xiang S, He Q, Zeng G ve ark. (2018). Influences of cesarean delivery on breastfeeding practices and duration: a prospective cohort study. Journal of Human Lactation, 34(3), 526–534.
 • Cohen SS, Alexander DD, Krebs NF, Young BE, Cabana MD, Erdmann P ve ark. (2018). Factors associated with breastfeeding ınitiation and continuation: A meta-analysis. The Journal of Pediatrics, 203, 190-196.
 • Çakır D, Alparslan Ö. (2018). Doğum tipi değişkeninin anne-bebek etkileşimi ve annenin bebeğini algılaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 139-147.
 • Çitil Canbay F. (2018). Sezaryen ile doğan bebeklerin ilk altı ay beslenme şekillerinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-6.
 • Dennis CLE. (2006). Identifying predictors of breastfeeding self‐efficacy in the immediate postpartum period. Research in Nursing and Health, 29(4), 256-268.
 • Egelioğlu Çetisli N, Arkan G, Top ED. (2018). Maternal attachment and breastfeeding behaviors according to type of delivery in the immediate postpartum period. Revista da Associaco Medica Brasileira, 64(2), 164-169.
 • Erbaş N. (2017). Postpartum dönemde kadınların doğum şekline göre yaşadıkları sağlık sorunlarının belirlenmesi: Sivas’tan 2012 yılına ait bir örnek. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26(4), 133-138.
 • Esteves TM, Daumas RP, Oliveira MI, Andrade CA, Leite IC. (2014). Factors associated to breastfeeding in the first hour of life: systematic review. Revista da Saude Publica, 48(4), 697-708. DOI:10.1590/s0034-8910.2014048005278.
 • Exavery A, Kanté AM, Hingora A, Phillips JF. (2015). Determinants of early initiation of breastfeeding in rural Tanzania. International Breastfeeding Journal, 10(1), 27.
 • Güler ES, Yanıkkerem E. (2018). Kadınların doğum yöntemleri ve sezaryen sonrası vajinal doğum hakkında düşünceleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27(1), 27-36.
 • Güleşen A, Yıldız D. (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12, 177–82.
 • Hobbs AJ, Mannion CA, McDonald SW, Brockway M, Tough SC. (2016). The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC Pregnancy Childbirth, 16, 90.
 • Işık G, Egelioğlu Cetişli N, Aycan Başkaya V. (2018). Doğum şekline göre annelerin postpartum ağrı, yorgunluk düzeyleri ve emzirme öz-yeterlilikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11 (3), 224- 232.
 • İnce T, Aktaş G, Aktepe N, Aydın A. (2017). Annelerin emzirme öz yeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7(3), 183-190.
 • Karaçam Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, 26-33.
 • Kılcı H, Çoban A. (2016). The correlation between breastfeeding success in the early postpartum period and the perception of self-efficacy in breastfeeding and breast problems in the late postpartum. Breastfeeding Medicine, 11(4), 188-195.
 • Kiani SN, Rich KM, Herkert D, Safon C. (2017). Delivery mode and breastfeeding outcomes among new mothers in Nicaragua Rafael Pérez‐Escamilla. Maternal & Child Nutrition, 14(1), 1-10.
 • Koçak DY, Büyükkayacı DN. (2016). Postpartum depresyon ve hemşirelik yaklaşımı. Psikiyatri/Noroloji/Davranış Bilimleri Dergisi Sempozyum, 9, 21-26.
 • Lai Y-L, Hung C-H, Stocker J, Chan T-F, Liu Y. (2015). Postpartum fatigue, baby-care activities, and maternal-infant attachment of vaginal and cesarean births following rooming-in. Applied Nursing Research, 28(2), 116-120.
 • Liben ML, Yesuf EM. (2016). Determinants of early initiation of breastfeeding in Amibara district, Northeastern Ethiopia: a community based cross-sectional study. International Breastfeeding Journal, 11(1), 2-7.
 • Mekonen L, Seifu W, Shiferaw Z. (2018). Timely initiation of breastfeeding and associated factors among mothers of infants under 12 months in South Gondar zone, Amhara regional state, Ethiopia; 2013. International Breastfeeding Journal, 13(17), 2-8.
 • Milani HS, Amiri P, Mohseny M, Abadi A, Vaziri SM, Vejdani M. (2017). Postpartum home care and its effects on mothers' health: A clinical trial. Journal of Research in Medical Sciences, 22, 96.
 • Moher D, Liberati A, Tetzlaff J. (2009). Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The prısma statement. Physical Therapy, 89, 873-80.
 • Montgomery A, Hale TW. (2012). Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #15: analgesia and anesthesia for the breastfeeding mother, revised 2012. Breastfeeding Medicine, 7(6), 547-553.
 • Paksoy N, Erbaydar T. (2020). Relationship between caesarean section and breastfeeding: evidence from the 2013 Turkey demographic and health survey. BMC Pregnancy and Childbirth, 20(55), 2-9.
 • Pierro J, Abulaimoun B, Roth P, Blau J. (2016). Factors associated with supplemental formula feeding of breastfeeding infants during postpartum hospital stay. Breastfeeding Medicine, 11, 196-202.
 • Prior E, Santhakumaran S, Gale C, Philipps LH, Modi N, Hyde MJ. (2012). Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. The American Journal of Clinical Nutrition, 95, 1113–1135.
 • Said-Mohamed, JM. Pettifor, SA. Norris (2018). Life history theory hypotheses on child growth: potential implications for short and long-term child growth, development and health, American Journal of Physical Anthropology, 165 (1), 4–19.
 • Tatarlar A, Tokat MA. (2016). Vajinal doğum sırasında yaşanan korkunun laktasyona, emme davranışlarına ve ilk emzirme sonuçlarına etkisi, TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(2), 83-91.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Raporu (TNSA) 2013 Ana Raporu. Erişim tarihi: 18.05.2020, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Raporu (TNSA) 2018 Ana Raporu. Erişim tarihi: 18.05.2020, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA_2018_anarapor.pdf.
 • Torvaldsen S, Roberts CL, Simpson JM, Thompson JF, Ellwood DA. (2006). International Breastfeeding Journal, 1(1), 24.
 • Tully KP, Ball H. (2014). Maternal accounts of their breast‐feeding intent and early challenges after caesarean childbirth. Midwifery, 30(6), 712– 719.
 • Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan S, Hassoy H.(2005). Toplumda anne sütü verme ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 226–233.
 • Watt S, Sword W, Sheehan D, Foster G, Thabane L, Krueger P ve ark. (2012). The effect of delivery method on breastfeeding initiation from the The Ontario Mother and Infant Study (TOMIS) III. Journal of Obstetric Gynecologic & Neonatal Nursing, 41(6), 728–37.
 • World Health Organization. (2014). Indicators for the global monitoring framework on maternal, infant and young child nutrition. Geneva: World Health Organization. ErişimTarihi: 20.05.2020, https://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_backgroundpaper_indicators.pdf?ua=1.
 • Yeşilçiçek Çalık K, Coşar Çetin F, Erkaya R. (2017). Annelerin emzirme konusunda uygulamaları ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 80-91.
 • Yılmaz Esencan T, Karabulut Ö, Demir Yıldırım A, Ertuğrul Abbasoğlu D, Külek H, Küreşir Ünal A ve ark. (2018). Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum şekli, ilk emzirme zamanı ve ten tene temas tercihleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(1), 31-43.
 • Yılmaz E, Öcal FD, Vural Yılmaz Z, Ceyhan M, Kara OF, Küçüközkan T. (2017). Early initiation and exclusive breastfeeding: Factors influencing the attitudes of mothers who gave birth in a baby friendly hospital. Turkish of Journal of Obstetrics Gynecology, 14, 1-9-.
 • Zanardo V, Svegliado G, Cavallin F, Giustardi A, Cosmi E, Litta P, Trevisanuto D. (2010). Elective cesarean delivery: does it have a negative effect on breastfeeding?. Birth, 37(4), 275-279.
 • Zhang F, Cheng J, Yan S, Wu H, Bai T. (2019). Early feeding behaviors and breastfeeding outcomes after cesarean section. Breastfeeding Medicine, 14(5), 325-333.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Özlem AKIN (Sorumlu Yazar)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
0000-0001-7210-8756
Türkiye


Nülüfer ERBİL
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0003-3586-6237
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Akın, Ö. & Erbil, N. (2020). Doğum Şekli ve Emzirme: Sistematik Derleme . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 3 (3) , 302-318 . DOI: 10.38108/ouhcd.799949