Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akıcı okuma gelişiminin değerlendirilmesine yönelik boylamsal bir çalışma / A longitudinal study on the assessment of reading fluency development

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 14 - 25, 30.12.2016

Öz

Akıcı okuma birinci sınıfta okumayı öğrenmeyle beraber öğrencilerde geliştirilmesi gereken bir beceridir. Öğrencilerin her sınıf düzeyinde metinleri akıcı biçimde okumaları ve anlamaları beklenmektedir. Bu nedenle akıcı okumanın sınıf seviyelerine göre nasıl bir gelişim gösterdiğinin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma, ilkokul birinci ve ikinci sınıfta akıcı okuma gelişiminin boylamsal olarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Denizli merkez ilçelerinden biri olan Pamukkale ilçesinde bir devlet okulunda yapılmıştır. Akıcı okuma verileri birinci ve ikinci sınıfın sonunda elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında belirlenen ilkokuldan gönüllülük esasına dayalı olarak 27 öğrenci ile uygulamalar yapılmıştır. Uygulamalarda öğrencilerle bire bir çalışılmıştır. Her öğrenciye düzeylerine uygun hikâye edici bir metin sesli olarak okutularak sesli okumalar kaydedilmiştir. Sesli okuma kayıtları dinlenerek akıcı okumaya ilişkin puanlamalar yapılmıştır. Prozodi puanlarının değerlendirilmesinde “Okuma Prozodisi Rubriği” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta akıcı okumaları yeterli düzeyde bulunmuştur. Ayrıca cinsiyete göre öğrencilerin akıcı okuma becerileri farklılık taşımamaktadır. Yine öğrencilerin akıcı okumaları ikinci sınıfta birinci sınıfa göre anlamlı bir gelişim göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Akıcı okuma, prozodi, anlama. 

Kaynakça

 • Akyol, M. (2014). Yapılandırılmış Akıcı Okuma Yönteminin Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma İle Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 1-14.
 • Baştuğ, H.K., Keskin, M. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13(3), 227-244.
 • Baştuğ, H.K., Kaman, Ş. (2013). Nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerine etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 291 – 309.
 • Cartwright, K.B., Marshall, T.R., Wray, E. (2016). A longitudinal study of the role of reading motivation in primary students’ reading comprehension: Implications for a less simple view of reading, Reading Psychology, 37:1, 55-91, DOI: 10.1080/02702711.2014.991481
 • Çayır, A., Ulusoy, M. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi, Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 3 (2), 2014, 26 – 43
 • Duran E., Sezgin B. (2012). Yankılayıcı okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 145-164
 • Kaman, Ş., Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı 6 (11)
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Keskin, H. K., Baştuğ, M., ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 168-180
 • Kuhn, M., Stahl, A.S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, Vol. 95, No. 1, 3–21
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • McNamara, D.S., Floyd, R.G., Best, R., Louwerse, M. (2004). World knowledge driving young readers’ comprehension difficulties, ICLS’04 Proceedings of the 6th international conference on learning sciences p: 326-33 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1149165&dl=ACM&coll=DL&CFID=791846667&CFTOKEN=72316395 (Erişim Tarihi: 12.04.2016)
 • Morris, D., Gaffney, M. (2011). Building reading fluency in a learning-disabled middle school reader, Journal of Adolescent & Adult Literacy 54(5), 331–341. doi:10.1598/JAAL.54.5.3
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading ınstruction. National Reading Panel http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/documents/report.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2015)
 • Nichols, W. D., Rupley, W. H. ve Rasinski, T. (2009). Fluency in learning to read for meaning: Going beyond repeated readings. Literacy Research and Instruction, 48(1), 1 - 13.
 • Pinto, G., Bigozzi, L., Tarchi, C., Gamannossi, B. A.,Canneti, L. (2015). Cross-lag analysis of longitudinal associations between primary school students’ writing and reading skills, Read Writing, 28:1233–1255, DOI 10.1007/s11145-015-9569-9
 • Rasinski, T.V. (2004). Creating fluent reader, Educational Leadership, March
 • Rasinski, T. (2014). Fluency matters, International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 3-12.
 • Rasinski, T. V., Blachowicz, C. L. Z. & Lems, K. (2006). Reading fluency: Its past, present, and future, Fluency instruction : Research-based best practices (pp. 7-20). New York ; London: Guilford
 • Solari,E.J., Aceves, T.C., Higareda, I., Tutor, C., Filippini, A.L., Gerber, M.M., Leafstedt, J. (2014). Longitudinal prediction of 1st and 2nd grade english oral reading fluency in english language learners: Which early reading and language skills are better predictors?, Psychology in the Schools, 51(2), DOI: 10.1002/pits.21743
 • Soutwood, S. (2012). The joy of reading groups, Adults Learning, 23(3), 36-37
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Yıldırım, K. (2013). Fluency-based skills of reading and their relations with reading comprehension in turkish elementary school children. International Journal of Academic Research Part B; 5(2), 134-139.
 • Yıldırım, K., Turan, S., Bebek, N. (2012). Akıcı okumayı geliştirme dersi: Farklı bir dil ve sosyokültürel kontekstte etkililiği, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 3, 9.
 • Yıldırım, K., Çetinkaya, Ç., Ateş, S (2013.) Akıcı okumaya yönelik öğretmen bilgisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 263-281.

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 14 - 25, 30.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Akyol, M. (2014). Yapılandırılmış Akıcı Okuma Yönteminin Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma İle Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 1-14.
 • Baştuğ, H.K., Keskin, M. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13(3), 227-244.
 • Baştuğ, H.K., Kaman, Ş. (2013). Nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerine etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 291 – 309.
 • Cartwright, K.B., Marshall, T.R., Wray, E. (2016). A longitudinal study of the role of reading motivation in primary students’ reading comprehension: Implications for a less simple view of reading, Reading Psychology, 37:1, 55-91, DOI: 10.1080/02702711.2014.991481
 • Çayır, A., Ulusoy, M. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi, Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 3 (2), 2014, 26 – 43
 • Duran E., Sezgin B. (2012). Yankılayıcı okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 145-164
 • Kaman, Ş., Şahin, A. (2013). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akıcı okuma stratejilerini kullanmanın etkisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı 6 (11)
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Keskin, H. K., Baştuğ, M., ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 168-180
 • Kuhn, M., Stahl, A.S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, Vol. 95, No. 1, 3–21
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • McNamara, D.S., Floyd, R.G., Best, R., Louwerse, M. (2004). World knowledge driving young readers’ comprehension difficulties, ICLS’04 Proceedings of the 6th international conference on learning sciences p: 326-33 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1149165&dl=ACM&coll=DL&CFID=791846667&CFTOKEN=72316395 (Erişim Tarihi: 12.04.2016)
 • Morris, D., Gaffney, M. (2011). Building reading fluency in a learning-disabled middle school reader, Journal of Adolescent & Adult Literacy 54(5), 331–341. doi:10.1598/JAAL.54.5.3
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading ınstruction. National Reading Panel http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/documents/report.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2015)
 • Nichols, W. D., Rupley, W. H. ve Rasinski, T. (2009). Fluency in learning to read for meaning: Going beyond repeated readings. Literacy Research and Instruction, 48(1), 1 - 13.
 • Pinto, G., Bigozzi, L., Tarchi, C., Gamannossi, B. A.,Canneti, L. (2015). Cross-lag analysis of longitudinal associations between primary school students’ writing and reading skills, Read Writing, 28:1233–1255, DOI 10.1007/s11145-015-9569-9
 • Rasinski, T.V. (2004). Creating fluent reader, Educational Leadership, March
 • Rasinski, T. (2014). Fluency matters, International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 3-12.
 • Rasinski, T. V., Blachowicz, C. L. Z. & Lems, K. (2006). Reading fluency: Its past, present, and future, Fluency instruction : Research-based best practices (pp. 7-20). New York ; London: Guilford
 • Solari,E.J., Aceves, T.C., Higareda, I., Tutor, C., Filippini, A.L., Gerber, M.M., Leafstedt, J. (2014). Longitudinal prediction of 1st and 2nd grade english oral reading fluency in english language learners: Which early reading and language skills are better predictors?, Psychology in the Schools, 51(2), DOI: 10.1002/pits.21743
 • Soutwood, S. (2012). The joy of reading groups, Adults Learning, 23(3), 36-37
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
 • Yıldırım, K. (2013). Fluency-based skills of reading and their relations with reading comprehension in turkish elementary school children. International Journal of Academic Research Part B; 5(2), 134-139.
 • Yıldırım, K., Turan, S., Bebek, N. (2012). Akıcı okumayı geliştirme dersi: Farklı bir dil ve sosyokültürel kontekstte etkililiği, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 3, 9.
 • Yıldırım, K., Çetinkaya, Ç., Ateş, S (2013.) Akıcı okumaya yönelik öğretmen bilgisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 263-281.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dudu KAYA>

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 25 Kasım 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaya, D. (2016). Akıcı okuma gelişiminin değerlendirilmesine yönelik boylamsal bir çalışma / A longitudinal study on the assessment of reading fluency development . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 4 (2) , 14-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/27131/285433


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.