Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlilikleri

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, 32 - 43, 30.06.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlilikleri ortaya koymaktır. Bu bağlamda; öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, kendilerini akademik olarak yeterli görme düzeylerine göre öz yeterliklerinin anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırma kapsamında ayrıca Türkçe öğretmen adaylarının genel akademik not ortalaması ile ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliği eğitimine devam eden dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenme sürecinde, öğretmen adaylarının cevapları SPSS 23.0 programına aktarılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgi, beceri ve genel olarak öz yeterliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet bazında, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmede bilgi ve beceriye yönelik öz yeterliklerinin benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Akademik yeterlik algısı yüksek olan öğretmen adaylarının, düşük-orta düzeyde olanlardan ölçme ve değerlendirme bilgisine yönelik öz yeterliklerinin daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde akademik yeterlik algısı yüksek öğretmen adaylarının beceriye yönelik öz yeterliklerinin de, akademik algısı düşük olanlardan anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme öz yeterlikleri ile akademik başarı not ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilgileri ve becerilerine yönelik öz yeterlikleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
 • Büyüköztürk Ş, Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E.,Karadeniz, Ş VE Demirel, F. (2014). Bilimsel araştıma yöntemleri, PegemA Akademi, Ankara
 • Fraenkel JR, Wallen N.E (1990). How to design and evaluater research in education.New York: Mcgraw- Hill International Edition
 • K., N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler . 18. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılınç, M. (2011). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, 81-93.
 • MEB (2002). Öğretmen yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: MEB Yayınları.
 • Takıl, N.B. (2015). Çağrışım ve Türkçe eğitimi. Türkiye Alim Kitapları. Almanya.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı yayınevi. Ankara: 17. Baskı.

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, 32 - 43, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
 • Büyüköztürk Ş, Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E.,Karadeniz, Ş VE Demirel, F. (2014). Bilimsel araştıma yöntemleri, PegemA Akademi, Ankara
 • Fraenkel JR, Wallen N.E (1990). How to design and evaluater research in education.New York: Mcgraw- Hill International Edition
 • K., N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler . 18. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılınç, M. (2011). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, 81-93.
 • MEB (2002). Öğretmen yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: MEB Yayınları.
 • Takıl, N.B. (2015). Çağrışım ve Türkçe eğitimi. Türkiye Alim Kitapları. Almanya.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı yayınevi. Ankara: 17. Baskı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazife Burcu TAKIL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 3 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 29 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Takıl, N. B. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlilikleri . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 6 (1) , 32-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/38104/430165


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.