Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Normal öğretime geçişini tamamlayan okullardaki Türkçe eğitimi başarısı

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, 96 - 110, 31.12.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, ikili öğretimden normal öğretime geçişini tamamlayan okullardaki öğrenci ve Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersindeki verimlilik durumlarını incelemektir. Özellikle bu çalışma, Türkçe öğretmenlerinin ve öğrencilerin günlük planlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına odaklanmıştır. Araştırma verilerini elde etmek için Konya’nın Meram ilçesinde bulunan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda ikili öğretimden tekli öğretime geçişini tamamlayarak eğitime başlamış Meram Mehmet Katırcı İmam Hatip Ortaokulu seçilmiştir. Bu öğretim yılında Mehmet Katırcı İmam Hatip Ortaokulu ikiye ayrılmış ve öğrencilerinin yarısı başka bir binaya taşınarak Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Araştırmanın kapsamında 6.,7. ve 8. sınıftan 40 öğrenciyle ve 4 Türkçe öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler ses kayıt cihazıyla veya yazılarak kaydedilmiştir. Daha sonra içerik analizi tekniği ile kategorileştirilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenciler açısından normal öğretimin ikili öğretime göre zamanı verimli kullanma, sosyalleşme, Türkçe dersindeki akademik başarı, Türkçe dersindeki motivasyon ve okuduğu kitap sayısındaki artış açısından daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenleri açısından normal öğretimin iikili öğretime göre zamanı verimli kullanma, Türkçe öğretmenlerinin zümreleriyle olan iletişimi, öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarısı, öğrencilerin Türkçe dersindeki motivasyonları ve öğrencilerin okudukları kitap sayısının fazlalaşması açısından daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • AKYÜZ Y,(2012) Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK KILIÇ, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.CİHANGİR D. (2005). Türkiyede Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları ve Sorunları, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul Sayı:35
 • GEDİKOĞLU T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1
 • GÜRKAN, G., KOYUNCU, F., ŞAŞMAZ, A. ve DİNÇER, M. A. (2014). Temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi. İstanbul: ERG ve TEGV.
 • KARADÜZ A (2010), Yapılandırmacı Paradigma Bağlamında Türkçe dersinde Öğrenme Ortamları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14
 • KARTAL S. (2013), Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde Değiştirilmesi Gereken Noktalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı
 • MEB (2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Resmî Gazete, 25699, 13.01.2005.
 • SÖNMEZ V, ALACAPINAR, F.G, (2016), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı YayıncılıkMASLOW, A. 1943. A theory of human motivation. Psychology Review, 50.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI,(2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Resmî Gazete, 25699, 13.01.2005.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI(2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar, Ankara
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (2016). Millî Eğitim İstatistikleri ve Örgün Eğitim 2015-2016, Ankara
 • SARIIŞIK Y. ve DÜŞKÜN Y.(2016), Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu, Eğitim Gönüllüleri, İstanbul: ERG ve TEGV
 • YILDIRIM A, ŞİMŞEK H.(2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin YayıncılıkYILMAZ K., ALTINKURT Y. (2011), Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin görüşleri, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1

Success of Turkish Education Which Completed Its Transition to Full-Time Schooling Education

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, 96 - 110, 31.12.2018

Öz

This research was carried out to investigate the situation of the students and Turkish teachers who have completed the normal teaching transition from the double shift schooling teaching. Especially, this research focuses on the daily plans of Turkish teachers and students and the successes of the Turkish lessons. Meram Mehmet Katırcı İmam Hatip Secondary School was selected to complete the single teaching transition from dual teaching in the 2016-2017 Education Year in the Meram district of Konya in order to obtain the research data. In this school year, Mehmet Katırcı İmam Hatip Secondary School was divided into two and half of the students were moved to another building. These students started education-teaching at Şehit Ömer Halisdemir Imam Hatip Secondary School. In this research, semi-structured interviews were made with 6th, 7th, and 8th grade 40 students and 4 Turkish teachers, and these interviews were recorded by voice recorder or by writing. Then it is categorized by content analysis technique and interpreted. As a result of the research, it was concluded that normal education is more advantageous than dual education in terms of students use the time well, socialization, Turkish academic achievement, motivation in Turkish lesson and increase in the number of books read. In terms of Turkish teachers, it was concluded that the normal education is more advantageous than the dual education in terms of teachers use the time well, communication of Turkish teachers with other Turkish teachers, academic success of the students in Turkish lessons, motivations of students in Turkish lessons and increase in the number of books read by students.

Kaynakça

 • AKYÜZ Y,(2012) Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK KILIÇ, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.CİHANGİR D. (2005). Türkiyede Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları ve Sorunları, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul Sayı:35
 • GEDİKOĞLU T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1
 • GÜRKAN, G., KOYUNCU, F., ŞAŞMAZ, A. ve DİNÇER, M. A. (2014). Temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi. İstanbul: ERG ve TEGV.
 • KARADÜZ A (2010), Yapılandırmacı Paradigma Bağlamında Türkçe dersinde Öğrenme Ortamları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14
 • KARTAL S. (2013), Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde Değiştirilmesi Gereken Noktalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı
 • MEB (2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Resmî Gazete, 25699, 13.01.2005.
 • SÖNMEZ V, ALACAPINAR, F.G, (2016), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı YayıncılıkMASLOW, A. 1943. A theory of human motivation. Psychology Review, 50.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI,(2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Resmî Gazete, 25699, 13.01.2005.
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI(2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar, Ankara
 • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (2016). Millî Eğitim İstatistikleri ve Örgün Eğitim 2015-2016, Ankara
 • SARIIŞIK Y. ve DÜŞKÜN Y.(2016), Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Araştırma Raporu, Eğitim Gönüllüleri, İstanbul: ERG ve TEGV
 • YILDIRIM A, ŞİMŞEK H.(2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin YayıncılıkYILMAZ K., ALTINKURT Y. (2011), Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin görüşleri, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Selçuk ONARICIOĞLU>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6835-2510
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 3 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Normal öğretime geçişini tamamlayan okullardaki Türkçe eğitimi başarısı . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 6 (2) , 96-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/42065/420892


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.