Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'nin doğu illerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 37 - 50, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.467017

Öz

ÖzetBu
araştırmanın amacı, Türkiye’nin doğu illerinde görev yapan aday sınıf
öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların neler olduğunu belirlemektir. Nicel
araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada veriler Van,
Şanlıurfa ve Ağrı’da görev yapan 100 aday sınıf öğretmenine uygulanan beşli
likert tipinde hazırlanmış bir anket aracılığıyla elde edilmiştir.
 Araştırma anketinin birinci bölümünde kişisel
bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümü,
  “Okul Yöneticileri ile İlgili Sorunlar”,
“İl-İlçe Yöneticileri ile İlgili Sorunlar”, “Öğretmenler ile İlgili Sorunlar”, “Eğitim-Öğretim
Ortamına İlişkin Sorunlar”, “Öğrenciler ile İlgili Sorunlar”, “Görev Yapılan
Yere İlişkin Sorunlar”, “Lisansta (hizmet öncesinde) Alınan Eğitimin Uygulanmasına
İlişkin Sorunlar olmak üzere 7 boyut ve toplam 73 maddeden oluşmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde ve
aritmetik ortalama teknikleri kullanılmıştır. Her bir madde 1 ile 5 arasında
puanlanmıştır. Araştırmanın sonucunda;
 Türkiye’nin doğu illerinde görev yapan aday
sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların; okul yöneticileri arasında
işbirliğinin olmaması, eğitim müfettişleri tarafından teftiş edilme korkusu,
yapılan işlerin eğitim müfettişleri tarafından beğenilmeme kaygısı, öğretmenler
arası işbirliği olmaması, öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmakta zorlanılması
ve lisansta (hizmet öncesinde) alınan eğitimin özlük hakları konusunda yetersiz
olduğu konularında yoğunlaştığı belirlenmiştir. 

Kaynakça

  • KaynakçaBaşar, M. ve Doğan, Z. G. (2015). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadığı sosyal, kültürel ve mesleki sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, Volume 2(4),375-398.Bilir, A. (2008). Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen ve öğretim gerçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 1-22.Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. , Akgün, Ö. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem AkademiCan, E. ve Gündüz, Y.(2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.Çapuk, S. ve Ünsal, M.(2017). Köy okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini etkileyen faktörler. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(25), 193-212.Çermik, A. (2003). Sınıf öğretmenlerinin insan ilişkileri sorunları ve bu sorunların performans üzerindeki etkileri (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.Donuk, R. Ve Palavan, Ö. (2016). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin sorunları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 109-128.Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.Gökçe, A. T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 137-156.İlyas, İ. E. , Coşkun, İ. ve Toklucu, D. (2017). Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme modeli izleme ve değerlendirme. İstanbul: Seta Yayınları.Küçükbayram, C. (2015). Sınıf öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme süreçleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Millî Eğitim Temel Kanunu. (1973). Resmî Gazete, 1739.MEB (1995). Millî Eğitim Bakanlığı aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik. Tebliğler Dergisi. 58 (2423).MEB (2010). Hoş geldin öğretmenim kitapçığı. 1 Aralık 2017’de http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/hosgeldin_ogretmenim_2010.pdf adresinden alındı.MEB (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 6 Nisan 2017’de http://www.kamudanhaber.net/images/upload/OYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYLYKLERY.pdf adresinden alındı.Özgan, H. (2013). Stajyer öğretmenlerin sosyalleşme sürecinde okul yöneticilerinden beklentileri. Eğitim ve Bilim, 38(168).Özpınar, M. (2008). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.Sarı, M. H. (2011). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Sarı, M. H. ve Altun Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1), 213-226.Şahin, A. (2010). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1738-1750.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayfer Şahin 0000-0001-9903-1445

Kübra Ceren Analı 0000-0001-8845-9286

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 3 Ekim 2018
Kabul Tarihi 8 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin, A., & Analı, K. C. (2019). Türkiye’nin doğu illerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(1), 37-50. https://doi.org/10.35233/oyea.467017


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.