Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 32 - 50, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.703204

Öz

Bu araştırmanın amacı öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü türünde metin yazma becerileri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada deneme modellerinden “kontrol gruplu öntest-sontest yarı deneysel model” kullanılmıştır. Araştırma grubunu bir devlet üniversitesinin 2. sınıf düzeyinden 48 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 23’ü deney grubunda, 25’i ise kontrol grubundadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Öykü Yazma Becerisi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmış­tır. Çalışmanın deneysel süreci deney grubu ile öz düzenlemeye dayalı olarak 12 hafta süren yaratıcı yazma etkinliklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Verilerin analizi aşamasında öncelikle deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testte almış oldukları puanlar karşılaştırılmış ve böylece her grubun kendi içinde deney öncesinden deney sonrasına kadar nasıl bir değişim gösterdiği saptanmıştır. Bu amaçla bağımlı değişkenler t testi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise deney ve kontrol gruplarının son testte almış oldukları puanlar karşılaştırılmış ve böylece deney grubunda uygulanan öz düzenlemeye dayalı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisini nasıl etkilediği tespit edilmiştir. Bu amaçla bağımsız değişkenler t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre deney grubu ve kontrol grubu son test ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinlikleri öykü yazma becerisini geliştirmede etkilidir.

Kaynakça

  • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Balıkesir. Alıcı, B. ve Sertel, A. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve bilişüstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır? Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, S.33-44. Altun, S. (2005). Öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. Aslan, A. (2008). İşbirliğine dayalı öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, öz yeterlik inancına ve öz düzenleme becerisine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Atasoy, A. (2019). Metin değiştirimi bağlamında Türkçe öğretmeni adaylarının yeniden yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Hatay. Bereiter, C. ve Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. routledge: New York. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. Corno, L. ve Kanfer, R. (1993). The role of volition in learning and performance review of research in education. Vol. 19. Darling Hammond (Eds). American Educational Research Association. Cotterall, S. ve Cohen, R. (2003). Scaffolding for second language writers: producing an academic essay. Elt Journal. Vol. 57. No. 2. Çelik, N. (2012). Matematik öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin öz düzenleme becerilerinin ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. Dadlı, G. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik öz düzenleme becerileri ve öz yeterlikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kahramanmaraş. Flower, L. ve Hayes, J. R. (1981). A Cognitive Process Theory Of Writing. College Composition And Communication. S. 32/4. S. 365-387. Graham S. ve Harris, K. R. (2000) The role of self regulation and transciption skills in writing and writing development. Educational Psychologist. Vol. 35. No. 1. 3-12. Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal Of Education, 2/3, 34-48. İnan, B. ve Doğan Y. (2010). Self-regulated learning: how is it applied as a part of teacher training through diary studies? Procedia Social And Behavioral Sciences 3 (2010) 116–120. Karabacak, Ü. (2014). Özdüzenleme ve ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen başarısının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Balıkesir. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Köksal, N. (2007). Beyin temelli öğrenme. Ö. Demirel (Ed), Eğitimde Yeni Yönelimler İçinde (111-121). Ankara: Pegem Yayıncılık. Miltiadou, M. ve Savenye, C. (2003). Applying social cognitive constructs of motivation to enhance student success in online distance education. Educational Technology Review, 11, 1. Müldür, M. (2017). Öz düzenlemeye dayalı yazma eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine ve yazma öz yeterlik algısına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. Oruç, A. (2012). Öz düzenlemeli öğrenmenin okuduğunu anlamaya tutuma ve üst bilişsel düşünmeye etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Zonguldak. Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulated learning. In B. J. Zimmennan & D. H. Schunk (Eds.). Self-Regulated Learning And Academic Achievement: Theoretical Perspectives (125-151). Mahway, Nj: Lawrence Erlbaum Associates. Tonguç, D. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin matematik başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir. Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Üstün, A. (2012). Cinsiyete göre öğrencilerin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale. Vardar Kuyumcu, A. (2011). Öz düzenleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce başarılarına, öz düzenleme stratejileri kullanımına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bolu. Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33, 73-86. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining of self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Ed.). Handbook Of Self-Regulation (Pp. 13-39). San Diego, Ca: Academicpress Zimmerman, B. J. (2001). Theories Of Self-Regulated Learning And Academic Achievement: An Overview And Anaysis In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk, (Ed.), Self-Regulated Learning And Academic Achievement (2nd Ed.) (Pp. 1-39). New York: Lawrence Erlbaum Associates. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming A Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41 (2), 64-70.

The effect of creative writing activities based on self-regulation on story writing skill

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 32 - 50, 30.06.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.703204

Öz

The study aims to determine the effect of creative writing activities based on self-regulation on text writing skills in genre of story. In the study “pretest-posttest experimental model with control group” was used. The study universe consisted of 48 students studying in Turkish Language Teaching in Faculty of Education in Hatay Mustafa Kemal University. 23 of them were in experimental group while the 25 of the students were in control group. To collect data to the study, “Evaluation Scale of Story Writing Skills”  was used. Experimental process of the study was implementation of 12 weeks creative writing skill activities based on self regulation with experimental group. In the process of data analysis, the scores that experimental and control groups got in pretest and posttest were compared, thus how each group change from beginning to end was determined. For this purpose, dependent variable t-test was used. On the second phase, the scores that groups took in the posttest were compared and how writing activities based on self-regulation affect story writing skill applied an experimental group was determined. Independent variable t-test was used for this purpose. Averages of past tests applied on control and experimental groups showed statistically a significant difference in the results of study. Here under, creative writing activities based on self regulation is effective on improving story writing skill

Kaynakça

  • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Balıkesir. Alıcı, B. ve Sertel, A. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve bilişüstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır? Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, S.33-44. Altun, S. (2005). Öğrencilerin öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. Aslan, A. (2008). İşbirliğine dayalı öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, öz yeterlik inancına ve öz düzenleme becerisine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Atasoy, A. (2019). Metin değiştirimi bağlamında Türkçe öğretmeni adaylarının yeniden yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Hatay. Bereiter, C. ve Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. routledge: New York. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. Corno, L. ve Kanfer, R. (1993). The role of volition in learning and performance review of research in education. Vol. 19. Darling Hammond (Eds). American Educational Research Association. Cotterall, S. ve Cohen, R. (2003). Scaffolding for second language writers: producing an academic essay. Elt Journal. Vol. 57. No. 2. Çelik, N. (2012). Matematik öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin öz düzenleme becerilerinin ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. Dadlı, G. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik öz düzenleme becerileri ve öz yeterlikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kahramanmaraş. Flower, L. ve Hayes, J. R. (1981). A Cognitive Process Theory Of Writing. College Composition And Communication. S. 32/4. S. 365-387. Graham S. ve Harris, K. R. (2000) The role of self regulation and transciption skills in writing and writing development. Educational Psychologist. Vol. 35. No. 1. 3-12. Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal Of Education, 2/3, 34-48. İnan, B. ve Doğan Y. (2010). Self-regulated learning: how is it applied as a part of teacher training through diary studies? Procedia Social And Behavioral Sciences 3 (2010) 116–120. Karabacak, Ü. (2014). Özdüzenleme ve ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen başarısının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Balıkesir. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Köksal, N. (2007). Beyin temelli öğrenme. Ö. Demirel (Ed), Eğitimde Yeni Yönelimler İçinde (111-121). Ankara: Pegem Yayıncılık. Miltiadou, M. ve Savenye, C. (2003). Applying social cognitive constructs of motivation to enhance student success in online distance education. Educational Technology Review, 11, 1. Müldür, M. (2017). Öz düzenlemeye dayalı yazma eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine ve yazma öz yeterlik algısına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. Oruç, A. (2012). Öz düzenlemeli öğrenmenin okuduğunu anlamaya tutuma ve üst bilişsel düşünmeye etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Zonguldak. Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulated learning. In B. J. Zimmennan & D. H. Schunk (Eds.). Self-Regulated Learning And Academic Achievement: Theoretical Perspectives (125-151). Mahway, Nj: Lawrence Erlbaum Associates. Tonguç, D. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin matematik başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir. Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. Üstün, A. (2012). Cinsiyete göre öğrencilerin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale. Vardar Kuyumcu, A. (2011). Öz düzenleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce başarılarına, öz düzenleme stratejileri kullanımına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Bolu. Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33, 73-86. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining of self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Ed.). Handbook Of Self-Regulation (Pp. 13-39). San Diego, Ca: Academicpress Zimmerman, B. J. (2001). Theories Of Self-Regulated Learning And Academic Achievement: An Overview And Anaysis In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk, (Ed.), Self-Regulated Learning And Academic Achievement (2nd Ed.) (Pp. 1-39). New York: Lawrence Erlbaum Associates. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming A Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41 (2), 64-70.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2020 Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet TEMİZKAN> (Sorumlu Yazar)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Metin ERBİLEN>
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2627-9770
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 13 Mart 2020
Kabul Tarihi 4 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Temizkan, M. & Erbilen, M. (2020). Öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 8 (1) , 32-50 . DOI: 10.35233/oyea.703204


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.