Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitici oyunların Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine etkisi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 168 - 177, 31.12.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.812342

Öz

Bu araştırmanın amacı eğitici oyunların, Türkiye’de ortaokul düzeyinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı bir ortaokulda 5. sınıfa devam eden Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Deney grubunda 22, kontrol grubunda 22 olmak üzere toplam 44 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Araştırmanın verileri için araştırmacılar tarafından geliştirilen Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitici oyunlarla Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma becerilerinin; deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bununla birlikte deney grubuna uygulanan eğitici oyunların, deney grubu öğrencilerinin lehine yazma beceri puanlarında artış sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ak, B. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Kalaycı, Ş. (Yayına Hazırlayan), Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. (ss. 3- 47). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Avrupa Konseyi (2001). European language portfolio: Proposals for development, Strasbourg: Council of Europe.
 • Bağcı, H. ve Başar, U. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Durmuş M. ve Okur A. (Ed.) içinde. Yazma eğitimi (ss. 309-331). Ankara: Grafik.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi, dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 179-182.
 • Gültutan S. (2019) Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma, Ankara Nobel Yay.
 • Güneş, F. (2015). Oyunla Öğrenme Yaklaşımı, Turkish Studies, 10/11, 773-786.
 • Gürsoy, A. ve Arslan, M. (2011). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretim yöntemi, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics.
 • Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi (Mısır Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye Göç Raporu. (2019). http://www.goc.gov.tr/ Erişim Tarihi: 28.07.2019
 • Kalaycı, Ş. (2006), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalfa, M. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin eğitsel oyunlarla yazma becerilerinin geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 20 (1), 85-102.
 • Kara, M. (2011). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılara A1-A2 seviyesinde Türkçe eğitim programı örneği, Zeitschrift Für die Welt der Türken, 3 (3), 188-193.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to desing and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye uygulaması, Milli Eğitim Dergisi, 33 (167).
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme - öğretme – değerlendirme, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Selvikavak, E. (2006). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma gelişim dosyası uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

The effect of educational games on the writing skills of Syrian students learning Turkish

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 168 - 177, 31.12.2020
https://doi.org/10.35233/oyea.812342

Öz

The aim of this research is to examine the effect of educational games on writing skills of 5th grade Syrian students who learn Turkish. In the study, random design with pre-test and post-test control group was used. The study group consists of 5th grade Syrian students studying in a secondary school in Antakya, Hatay. A total of 44 students, 22 in the experimental group and 22 in the control group, participated in the study. A “rubric” developed by the researcher was used for the collect of the study. The obtained data were analyzed by non-parametric statistical technique Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test. As a result of the study, it was determined that writing skills of 5th grade Syrian students who learn Turkish did not show a significant difference between experimental and control groups. It was seen that educational games applied to the experimental group had a positive effect on the writing skills of the Syrian students.

Kaynakça

 • Ak, B. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Kalaycı, Ş. (Yayına Hazırlayan), Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. (ss. 3- 47). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Avrupa Konseyi (2001). European language portfolio: Proposals for development, Strasbourg: Council of Europe.
 • Bağcı, H. ve Başar, U. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Durmuş M. ve Okur A. (Ed.) içinde. Yazma eğitimi (ss. 309-331). Ankara: Grafik.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi, dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 179-182.
 • Gültutan S. (2019) Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma, Ankara Nobel Yay.
 • Güneş, F. (2015). Oyunla Öğrenme Yaklaşımı, Turkish Studies, 10/11, 773-786.
 • Gürsoy, A. ve Arslan, M. (2011). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara Türkçe öğretim yöntemi, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics.
 • Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi (Mısır Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye Göç Raporu. (2019). http://www.goc.gov.tr/ Erişim Tarihi: 28.07.2019
 • Kalaycı, Ş. (2006), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalfa, M. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin eğitsel oyunlarla yazma becerilerinin geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 20 (1), 85-102.
 • Kara, M. (2011). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılara A1-A2 seviyesinde Türkçe eğitim programı örneği, Zeitschrift Für die Welt der Türken, 3 (3), 188-193.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to desing and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye uygulaması, Milli Eğitim Dergisi, 33 (167).
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme - öğretme – değerlendirme, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Selvikavak, E. (2006). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma gelişim dosyası uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2020 Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alev UÇAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3142-874X
Türkiye


M. Onur KAN (Sorumlu Yazar)
Mustafa Kemal University, TURKEY
0000-0001-8319-0791
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 19 Ekim 2020
Kabul Tarihi 4 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uçar, A. & Kan, M. O. (2020). Eğitici oyunların Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine etkisi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 8 (2) , 168-177 . DOI: 10.35233/oyea.812342


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.