Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Reading and Writing Dergisindeki Konu Başlıklarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 34 - 44, 30.06.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.903471

Öz

Bu çalışmanın amacı okuma yazma alanında tanınmış olan “Reading and Writing” dergisinde yayımlanmış olan makale başlıklarında hangi kavramlara odaklanıldığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda “Reading and Writing dergisinde son 5 yıl içerisinde yayımlanan makale başlıklarında en sık geçen sözcük grupları, sözcükler nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Çalışmada derginin son 5 yılına ait ciltleri incelenmiştir. Veri toplama tekniği olarak belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. İnternet veri tabanından derginin belirtilen cilt ve sayılarına ulaşılmıştır. Tespit edilen makale başlıkları sözcük tarama programı (Wordcounter) yardımıyla taranarak en sık kullanılan sözcük, sözcük grupları belirlenmiş ve frekansları belirtilmiştir. Veri analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda taranan 483 makale başlığında en sık yer alan kavramların sözcük grubu biçiminde sırasıyla okuduğunu anlama, morfolojik farkındalık, sözcük okuma, akıcı okuma, ikinci dil olduğu görülmüştür. Sözcük biçiminde ise en sık kullanılan kavramların sırasıyla okuma, yazma, çocuk, anlama ve dil sözcükleri olduğu görülmüştür. Ayrıca yıllara göre değişimler olduğu, belirli kavramlara yönelik çalışmaların bazı yıllarda daha çok öne çıktığı görülmüştür. Dikkati çeken bazı sözcük grupları hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Bu sonuçlar ışığında elde edilen verilerin, dünyada okuma ve yazma alanında son yıllarda hangi kavramlara odaklanıldığı göstermesi bakımından önemli olduğu ve bu yönüyle araştırmacılara yapabilecekleri çalışma konuları hakkında fikir vereceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akyürek, G., Bumin, G. (2018). Disleksili Çocuklarda Ev Okuryazarlık Ortamı ve Aktivite Rutinleri. Bozok Tıp Dergisi 8(3), 16-23.
 • Arıcı, A.F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü, Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 155-160.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Baddeley, A.D., Thomson, N., Buchanan, M. (1975). Word Length and the Structure of Short-Term Memory. Journal Of Verbal Learnıng And Verbal Behavıor (14), 575-589.
 • Baştuğ, M., Hiğde, A., Çam, E., Örs, E., Efe, P. (2019). Okuduğunu Anlama Becerileri Geliştirme Stratejiler, Teknikler, Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cansoy, R., Türkoğlu, M.E. (2019). Verilerden Anlam İnşa Etme Süreci. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Chomsky, N. (2016). Doğa ve Dil Üzerine. (Çev. A.B. Karadağ). İstanbul: Sözcükler.
 • Corestandarts (2021). About The Standarts. http://www.corestandards.org/ adresinden alındı.
 • Coşkun, E. (2002). Okumanın Hayatımızdaki Yeri ve Okuma Sürecinin Oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları (11), 231-244.
 • Coşkun, E. (2013). Yazma Eğitiminde Aşamalı Gelişim. Özbay, M. (Ed.), Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(17), 233-258.
 • Ergin, M. (2011). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak.
 • Fischer, S.R. (2020). Dilin Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gilbert, S.J., Burgess, P.W. (2007). Executive Functions. Current Biology 18(3), 110-114.
 • Henniger, M.L. (2005). Teaching Young Children (3.baskı). New Jersey: Pearson Education.
 • Karadüz, A. (2009). Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine. Turkish Studies 4(4), 636-649.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kurudayıoğlu, M., Yılmaz, E. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Oluşturdukları İkna Edici Metinlerin Yapı Açısından İncelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 2(1), 20-29.
 • Memiş, M.R. (2019). Morfolojik Farkındalık ve Morfolojik Farkındalık Eğitimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 8(3), 1355-1368.
 • Morton, J. (1969). Interection of Information in Word Recognation.Psychological Review 76(2). 165-178.
 • Özbay, M. ve Memiş, M. R. (2015). Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme ve Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-34.
 • Özge, D. (2016). Çocuklarda Dil Anlama Süreçleri. Alpöz, R. (Ed.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Özmantar, Z.K. (2019). Eğitim Çalışmalarında Sık Kullanılan Araştırma Türleri. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Razı, S. (2008). Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirilmesi. İstanbul: Kriter.
 • Sav, B. (2003). Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(1), 147-166.
 • Savaş, B. (2006). Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. İstanbul: Alfa.
 • Springer (2021). Reading and Writing Aims and Scope. https://www.springer.com/journal/11145/aims-and-scope adresinden alındı.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları (27), 621-643.
 • Thornbury, S. (2013). How to Teach Vocabulary (13. baskı). Harlow: Pearson Education Limited.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • ULAKBİM (2021). https://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-2020-ubyt-programi-ve-dergi-listesi-ilan-edildi adresinden alındı.
 • Uslu Üstten, A. (2019). Okuma Eğitiminin Temel Kavramları. Şen, Ü. (Ed.), Dil Eğitiminin Temel Kavramları (s.61-87). Ankara: Pegem Akademi.
 • Whitehurst, G.J., Lonigan, C.J. (2003). Emergent Literacy: Development from Prereaders to Readers. Neuman, S.B. & Dickinson D.K. (Ed.), Handbook of Early Literacy Research. New York: The Guilford Press.
 • Yıldız, C. (2003). Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı.

Review of the Topics in the Reading and Writing Journal

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 34 - 44, 30.06.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.903471

Öz

The aim of this study is to determine which concepts are focused on in article titles published in the well-known literacy journal "Reading and Writing". For this purpose, "What are the most common phrases and words in the article titles published in Reading and Writing magazine in the last 5 years?" The answer to the question was sought. The research is a descriptive research. In the study, the volumes of the journal belonging to the last 5 years were examined. Documentary scanning technique was used as data collection technique. The specified volumes and issues of the journal were accessed from the internet database. The most frequently used words and word groups were determined by scanning the identified article titles with the help of a word search program (Wordcounter) and their frequencies were specified. Descriptive statistics were used in data analysis. As a result of the research, it was seen that the most common concepts in the scanned 483 article titles were reading comprehension, morphological awareness, word reading, fluent reading, and second language, respectively. In word form, the most frequently used concepts were found to be reading, writing, child, comprehension and language, respectively. In addition, it has been observed that there are changes over the years, and studies on certain concepts have become more prominent in some years. Information was given on some of the word groups that attracted attention. In the light of these results, it is thought that the data obtained are important in terms of showing which concepts have been focused on in the field of reading and writing in the world in recent years, and in this respect, it will give researchers an idea about the topics of study they can do.

Kaynakça

 • Akyürek, G., Bumin, G. (2018). Disleksili Çocuklarda Ev Okuryazarlık Ortamı ve Aktivite Rutinleri. Bozok Tıp Dergisi 8(3), 16-23.
 • Arıcı, A.F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem.
 • Aytaş, G. (2003). Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü, Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 155-160.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Baddeley, A.D., Thomson, N., Buchanan, M. (1975). Word Length and the Structure of Short-Term Memory. Journal Of Verbal Learnıng And Verbal Behavıor (14), 575-589.
 • Baştuğ, M., Hiğde, A., Çam, E., Örs, E., Efe, P. (2019). Okuduğunu Anlama Becerileri Geliştirme Stratejiler, Teknikler, Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cansoy, R., Türkoğlu, M.E. (2019). Verilerden Anlam İnşa Etme Süreci. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Chomsky, N. (2016). Doğa ve Dil Üzerine. (Çev. A.B. Karadağ). İstanbul: Sözcükler.
 • Corestandarts (2021). About The Standarts. http://www.corestandards.org/ adresinden alındı.
 • Coşkun, E. (2002). Okumanın Hayatımızdaki Yeri ve Okuma Sürecinin Oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları (11), 231-244.
 • Coşkun, E. (2013). Yazma Eğitiminde Aşamalı Gelişim. Özbay, M. (Ed.), Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilidüzgün, Ş. (2014). Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(17), 233-258.
 • Ergin, M. (2011). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak.
 • Fischer, S.R. (2020). Dilin Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gilbert, S.J., Burgess, P.W. (2007). Executive Functions. Current Biology 18(3), 110-114.
 • Henniger, M.L. (2005). Teaching Young Children (3.baskı). New Jersey: Pearson Education.
 • Karadüz, A. (2009). Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine. Turkish Studies 4(4), 636-649.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kurudayıoğlu, M., Yılmaz, E. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Oluşturdukları İkna Edici Metinlerin Yapı Açısından İncelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 2(1), 20-29.
 • Memiş, M.R. (2019). Morfolojik Farkındalık ve Morfolojik Farkındalık Eğitimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 8(3), 1355-1368.
 • Morton, J. (1969). Interection of Information in Word Recognation.Psychological Review 76(2). 165-178.
 • Özbay, M. ve Memiş, M. R. (2015). Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme ve Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-34.
 • Özge, D. (2016). Çocuklarda Dil Anlama Süreçleri. Alpöz, R. (Ed.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Özmantar, Z.K. (2019). Eğitim Çalışmalarında Sık Kullanılan Araştırma Türleri. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Razı, S. (2008). Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirilmesi. İstanbul: Kriter.
 • Sav, B. (2003). Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(1), 147-166.
 • Savaş, B. (2006). Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. İstanbul: Alfa.
 • Springer (2021). Reading and Writing Aims and Scope. https://www.springer.com/journal/11145/aims-and-scope adresinden alındı.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları (27), 621-643.
 • Thornbury, S. (2013). How to Teach Vocabulary (13. baskı). Harlow: Pearson Education Limited.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • ULAKBİM (2021). https://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-2020-ubyt-programi-ve-dergi-listesi-ilan-edildi adresinden alındı.
 • Uslu Üstten, A. (2019). Okuma Eğitiminin Temel Kavramları. Şen, Ü. (Ed.), Dil Eğitiminin Temel Kavramları (s.61-87). Ankara: Pegem Akademi.
 • Whitehurst, G.J., Lonigan, C.J. (2003). Emergent Literacy: Development from Prereaders to Readers. Neuman, S.B. & Dickinson D.K. (Ed.), Handbook of Early Literacy Research. New York: The Guilford Press.
 • Yıldız, C. (2003). Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2021 Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semih TOPAL
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5954-6006
Türkiye


Erol DURAN (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7581-3821
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 25 Mart 2021
Kabul Tarihi 1 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Topal, S. & Duran, E. (2021). Reading and Writing Dergisindeki Konu Başlıklarının İncelenmesi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 9 (1) , 34-44 . DOI: 10.35233/oyea.903471


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.