Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Akıcı Okuma ile Akıcı Yazma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 79 - 94, 31.12.2023
https://doi.org/10.35233/oyea.1214640

Öz

Bu araştırmada akıcı okuma ile akıcı yazma arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden korelasyon araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 206 ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin seviyelerine uygun metinlerle akıcı okuma becerileri ölçülmüş; ardından aynı öğrencilerin belirli süreler verilip akıcı yazma ve kopyalama becerileri ölçülerek bu 3 beceri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin okuma hızları ile akıcı yazma ve kopyalama becerileri arasında her sınıf düzeyinde de pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 2. sınıf öğrencilerinin okuma hızı ile akıcı yazma ve kopyalama becerileri arasındaki ilişkinin düzeyi, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bu beceriler arasındaki ilişkinin düzeyine göre daha yüksek bulunmuştur. Buna göre alt sınıflarda yazmada kopyalama okuma hızıyla daha yakından ilişkili iken bu ilişki sınıf düzey arttıkça kısmi olarak düşmektedir. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça okuma hızları, akıcı yazma ve kopyalama becerileri de artmaktadır.

Etik Beyan

Bu araştırmanın yürütülmesinde bilim etiği açısından herhangi bir sakınca olmadığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2021/183 karar no karara bağlanmıştır.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. ve Taşkın, Y. (2019). Okuma becerilerinin diğer dil becerileri ile ilişkisi. International Journal of Field Education, 5(2), 185-194. https://doi.org/10.32570/ijofe.650240
 • Atasoy, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Bilge, H. (2019). Okuma, Yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi arasındaki ilişki [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (26.Baskı). Pegem Akademi.
 • Ellis, R. ve Yuan, F. (2004). The effects of planning on fluency, complexity and accuracy in second language narrative writing, Studies In Second Language Acquisition. 26(1), 59- 84.
 • Chenoweth, N. A. ve Hayes J. R. (2001). Fluency in writing: Generating text in L1 and L2, Written Communication, 18(1), 80-98. https://doi.org/10.1177/0741088301018001004
 • Ellis, R. ve Yuan, F. (2004). The effects of planning on fluency, complexity and accuracy in second language narrative writing, Studies In Second Language Acquisition. 26(1), 59- 84. https://doi.org/10.1017/S0272263104026130
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How To Design And Evaluate Research in Education (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition. Sciences, National Center for Education Statistics. Washington, DC: Government Printing Office. https://saochhengpheng.files.wordpress.com/2017/03/jack_fraenkel_norman_wallen_helen_hyun-how_to_design_and_evaluate_research_in_education_8th_edition_-mcgraw-hill_humanities_social_sciences_languages2011.pdf
 • Güneş, F. (2019). İlkokuma yazma ve öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Höbek, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Johnson, A.P. (2017). Teaching reading and writing. (A. Benzer, çev.). Pegem Akademi. (Orijinal metin basım tarihi 2008)
 • Keskin, H. K. ve Baştuğ, M. (2013). Okuma çalışmalarında tanılama ve yönlendirme: program-tabanlı ölçmenin uygulaması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 264-273
 • Koenig, E. A., Eckert, T. L. ve Hier, B. O. (2016) Using performance feedback and goal setting to improve elementary students' writing fluency: a randomized controlled trial, School Psychology Review, 45(3), 275-295 https://doi.org/10.17105/SPR45-3.275-295
 • Lannin, A. A. (2007). Freewriting for fluency and flow in eighth and ninth grade reading classes [Doktora tezi]. University Of Missouri.
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. Washington, DC: National Institute of Child Health and Human Development.
 • Palmer, M.L. (2010). The relationship between reading fluency, writing fluency, and reading comprehension in suburban third-grade students [Yayımlanmamış doktora tezi]. San Diego State University.
 • Rasinski, T. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership. 61(6), 46-51
 • Saydam, E. N. (2020). Birinci sınıfta okuma-yazma başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.
 • Shanahan, T. & Lomax, R. G. (1986). An analysis and comparison of theoretical models of the reading-writing relationship. Journal of Educational Psychology, 78(2), 116-123. https://doi.org/10.1037/0022-0663.78.2.116
 • Sönmez, E., Haznedar, B. ve Babür, N. (2017). Fonolojik farkındalık ve sözcük bilgisinin yazma becerisi üzerindeki etkisi. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. 85-91 https://www.researchgate.net/profile/Ecehan-Candan/publication/360385420_Fonolojik_Farkindalik_ve_Sozcuk_Bilgisinin_Yazma_Becerisi_Uzerindeki_Etkisi/links/627391d5b1ad9f66c8a34463/Fonolojik-Farkindalik-ve-Soezcuek-Bilgisinin-Yazma-Becerisi-Uezerindeki-Etkisi.pdf
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YY Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 1003-1024
 • Tutat, H. ve Erdem, A.T. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri ve SPSS uygulamaları, Seçkin.

Investigation of the Relationship Between Fluent Reading and Fluent Writing

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 79 - 94, 31.12.2023
https://doi.org/10.35233/oyea.1214640

Öz

This research aimed to examine the relationship between fluent reading and fluent writing. Correlation research model, one of the quantitative research methods, was used. 206 primary school 2nd, 3rd and 4th grade students participated in the research. Students’ fluency reading skills were measured with texts appropriate to their levels; Then, the same students were given certain periods of time and their fluent writing and copying skills were measured and the relationship between these 3 skills was examined. According to the results of the research, a positive and significant relationship was found between the reading speeds of 2nd, 3rd and 4th grade students and their fluent writing and copying skills at each grade level. The level of relationship between reading speed and fluent writing and copying skills of 2nd grade students was found to be higher than the level of relationship between these skills of 3rd and 4th grade students. Accordingly, while copying in writing is more closely related to reading speed in lower grades, this relationship partially decreases as the grade level increases. In addition, as students’ grade level increases, their reading speed, fluent writing and copying skills also increase.

Etik Beyan

While conducting this study, all the rules required by research ethics were taken into consideration. In all collected data and information, due importance has been given to reference. For the research, Ethics Committee Permission was obtained with the decision number of 2021/183 from the Social Sciences and Humanities Ethics Committee of İstanbul University-Cerrahpaşa on 01.06.2021.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. ve Taşkın, Y. (2019). Okuma becerilerinin diğer dil becerileri ile ilişkisi. International Journal of Field Education, 5(2), 185-194. https://doi.org/10.32570/ijofe.650240
 • Atasoy, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Bilge, H. (2019). Okuma, Yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi arasındaki ilişki [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (26.Baskı). Pegem Akademi.
 • Ellis, R. ve Yuan, F. (2004). The effects of planning on fluency, complexity and accuracy in second language narrative writing, Studies In Second Language Acquisition. 26(1), 59- 84.
 • Chenoweth, N. A. ve Hayes J. R. (2001). Fluency in writing: Generating text in L1 and L2, Written Communication, 18(1), 80-98. https://doi.org/10.1177/0741088301018001004
 • Ellis, R. ve Yuan, F. (2004). The effects of planning on fluency, complexity and accuracy in second language narrative writing, Studies In Second Language Acquisition. 26(1), 59- 84. https://doi.org/10.1017/S0272263104026130
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How To Design And Evaluate Research in Education (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition. Sciences, National Center for Education Statistics. Washington, DC: Government Printing Office. https://saochhengpheng.files.wordpress.com/2017/03/jack_fraenkel_norman_wallen_helen_hyun-how_to_design_and_evaluate_research_in_education_8th_edition_-mcgraw-hill_humanities_social_sciences_languages2011.pdf
 • Güneş, F. (2019). İlkokuma yazma ve öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Höbek, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Johnson, A.P. (2017). Teaching reading and writing. (A. Benzer, çev.). Pegem Akademi. (Orijinal metin basım tarihi 2008)
 • Keskin, H. K. ve Baştuğ, M. (2013). Okuma çalışmalarında tanılama ve yönlendirme: program-tabanlı ölçmenin uygulaması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 264-273
 • Koenig, E. A., Eckert, T. L. ve Hier, B. O. (2016) Using performance feedback and goal setting to improve elementary students' writing fluency: a randomized controlled trial, School Psychology Review, 45(3), 275-295 https://doi.org/10.17105/SPR45-3.275-295
 • Lannin, A. A. (2007). Freewriting for fluency and flow in eighth and ninth grade reading classes [Doktora tezi]. University Of Missouri.
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. Washington, DC: National Institute of Child Health and Human Development.
 • Palmer, M.L. (2010). The relationship between reading fluency, writing fluency, and reading comprehension in suburban third-grade students [Yayımlanmamış doktora tezi]. San Diego State University.
 • Rasinski, T. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership. 61(6), 46-51
 • Saydam, E. N. (2020). Birinci sınıfta okuma-yazma başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.
 • Shanahan, T. & Lomax, R. G. (1986). An analysis and comparison of theoretical models of the reading-writing relationship. Journal of Educational Psychology, 78(2), 116-123. https://doi.org/10.1037/0022-0663.78.2.116
 • Sönmez, E., Haznedar, B. ve Babür, N. (2017). Fonolojik farkındalık ve sözcük bilgisinin yazma becerisi üzerindeki etkisi. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. 85-91 https://www.researchgate.net/profile/Ecehan-Candan/publication/360385420_Fonolojik_Farkindalik_ve_Sozcuk_Bilgisinin_Yazma_Becerisi_Uzerindeki_Etkisi/links/627391d5b1ad9f66c8a34463/Fonolojik-Farkindalik-ve-Soezcuek-Bilgisinin-Yazma-Becerisi-Uezerindeki-Etkisi.pdf
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YY Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 1003-1024
 • Tutat, H. ve Erdem, A.T. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri ve SPSS uygulamaları, Seçkin.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkçe Eğitimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülizar Nacar 0000-0003-3101-3675

Muhammet Baştuğ 0000-0002-5949-6966

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 5 Aralık 2022
Kabul Tarihi 4 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Nacar, G., & Baştuğ, M. (2023). Akıcı Okuma ile Akıcı Yazma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 11(2), 79-94. https://doi.org/10.35233/oyea.1214640


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.