Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 108 2018-09-01

TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONSUMERS' ATTITUDES TOWARD THE MOBILE ADVERTISING ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR

Selda Basaran Alagoz [1] , Esin Ceylan [2]


Amaç- Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak mobil telefon kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşması sonucu işletmeler ürün veya hizmet tanıtımlarını mobil reklam adı altında tüketicilerin cep telefonlarına gönderilen mesajlarla yapmaktadırlar. Mobil reklamların içerisinde genellikle SMS reklamları kullanılmaktadır. İşletmelerin mobil reklamı tercih etmesindeki en önemli avantajlardan biri daha kısa sürede daha çok tüketiciye doğrudan ulaşabilmektir. Mobil reklam mesajıyla tüketiciler ilgili ürün veya hizmet hakkında bilgilendirildikten sonra anlık olarak satın alma davranışı da gösterebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, mobil telefon kullanan tüketicilerin mobil reklamlara karşı tutumlarının anlık satın alma davranışı üzerine etkisini belirlemektir.

Yöntem- Çalışmaya yönelik olarak hazırlanan anket 395 kişiye uygulanmıştır. Mobil reklamlara yönelik tutum ve anlık satın alma davranışını ölçmek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Bulgular- Araştırma sonucunda katılımcıların mobil reklamlara karşı tutumlarının olumlu ve anlık satın almaya eğilimli oldukları tespit edilmiştir.

Sonuç- Ayrıca, tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumların anlık satın alma davranışı üzerine etkisi olduğu sonucuna da varılmıştır.

Purpose- As result of expansion of the using mobile phone depending on the development of technology, businesses make promotions of products or services under the name of mobile advertising by sending messages to consumers’ mobile phones. SMS advertising is often used in mobile ads. One of the most important advantages of the mobile ads that businesses prefer is to reach directly to more consumers in less time. After consumers informed about related products or services with the mobile advertising message, they may also show impulse buying behavior. The aim of this research is to determine the effect of consumers' attitudes, who are using mobile phone, toward the mobile advertising on impulse buying behavior.

Methodology- The questionnaire prepared for the research was applied to 395 people. Correlation and regression analysis were applied to analyze the attitudes towards mobile ads and impulse buying behavior.

Findings- As a result of research analysis, participants' attitudes towards mobile ads have been found as positive and they are tend to impulse buying.

Conclusion- Moreover, it concluded that there is an effect of consumers' attitudes toward the mobile advertising on impulse buying behavior.

 • Altug, N., Yuruk, P. (2013). 2000-2011 yılları arasında tüketicilerin mobil reklamlara olan tutumlarını incelemeye yönelik yapılan araştırmalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 11-28.
 • Altunisik, R., Coskun, R., Bayraktaroglu, S., Yildirim, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş 6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Altunisik, R., Ozdemir, S., Torlak, O. (2002). Modern pazarlama (Geliştirilmiş 2. Baskı). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Arslan, B., Dursun, T. (2015). Türk tüketicilerinin mobil reklamlara yönelik tutumları. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, 9-19.
 • Arslan, I. K., Arslan, P. (2012). Mobil Pazarlama-Solomo, (1 Baskı). İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Barwise, P., Strong, C. (2002). Permission- based mobile advertising. Journal of Interactive Marketing, 16 (1), 14-24.
 • Bayley, G., Nancarrow, C. (1998). Impulse purchasing: a qualitative exploration of the phenomenon. Qualitative Market Research: An International Journal, 1(2), 99-114.
 • Beatty, S. E., Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: modelling its precursors. Journal Of Retailing, 74 (2), 169-191.
 • Boz, M., Karakas, E. (2014). Türkiye’de tüketicilerin mobil reklama yönelik tutumları. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5 (10), 1-20.
 • Cakir, F., Cakir, M., Ciftci, T. E. (2010). Tüketicilerin sms reklam mesajlarına yönelik tutum ve davranışları. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-35.
 • Collu, E. F., Ozturk, Y. E. (2006). Örgütlerde inançlar-tutumlar tutumların ölçüm yöntemleri ve uygulama örnekleri bu yöntemlerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (1-2), 373-404.
 • Durucasu, R. R., Ersoy, F. (2016). SMS reklamları ve mobil bilgi servislerine yönelik tüketici tutumunu belirleyen bir araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (2), 1-13.
 • Erdem, S., Turkyilmaz, C. A., Kirgiz, A. C. (2015). Online anlık satın alma davranışlarının hazcı alışveriş motivasyonları ile açıklaması: hazır giyim ürünleri üzerine bir araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 3(2). 55-74.
 • Haghirian, P., Madlberger, M. (2006). A cross-cultural analysis of perceptions of mobile advertising- a survey among Austrian and Japanese students. Research Paper, 1(11), 1-12.
 • Islamoglu, A. H., Altunisik, R. (2010). Tüketici davranışları (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Islamoglu, A. H., Alniacik, U. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • Kalaycı, S. (Ed.). (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Michael, A., Salter, B. (2006). Mobile marketing (1st Edition). New York: Butterworth-Heinemann.
 • Peng, B. (2006). Mobile marketing - The Chinese perspective. International Journal of Mobile Marketing, 1 (2), 50-59.
 • Pride, W. M., Ferrell, O. C. (2000). Marketing concepts and strategies. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Piron, D. (1991). Defining impulse purchasing. Advances in Consumer Research, 18, 509-513.
 • Robbins, S. P., Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış (14. Basımdan Çeviri), (Çev. Ed. İnci Erdem). İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Rook, D. W., Hoch, S. J. (1985). Consuming impulses, Hirschman, E. C. ve Holbrook, M. B. (Eds.), Advances in Consumer Research, 12. Ann Arbor: Association for Consumer Research.
 • Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14, 189- 199.
 • Rook, D. W., R. J. Fisher (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22, 305-313.
 • Scharl, A., Dickinger, A. ve Murphy, J. (2005). Diffusion and success factors of mobile marketing. Electronic Commerce Research and Application, 4, 159-173.
 • Severin, W. J., Tankard, J. W.(2001). Communication theories origins: methods and uses in the mass media (5th Ed.). New York: Longman.
 • Suher, H. K., Ispir, N. B. (2009). Türkiye’de SMS reklamları: tüketici tutumlarını etkileyen faktörler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21,447-459.
 • Torlak, O., Tiltay, M. A. (2010). Anlık satınalma ölçeklerinin Türk tüketicisi için uyarlanmasına yönelik bir deneme. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 405-422.
 • Trappey, R. J., Woodside, A. G. (2005). Consumer responses to interactive advertising campaigns coupling short-message-service direct marketing and TV commercials. Journal of Advertising Research, 45 (4), 382-401.
 • Tsang, M. M., Ho, S. C., Liang, T. P. (2004). Consumer attitudes toward mobile advertising: an empirical study. International Journal of Electronic Commerce, 8 (3), 65-78.
 • Usta, R. (2009). Üniversite öğrencilerinin mobil reklamcılığa karşı tutumları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 294-309.
 • Virvilaite, R., Saladiene V., Zvinklyte, J. (2011). The impact of external and ınternal stimuli on impulsive purchasing, Economics and Management, 16, 1329-1336.
 • Yalman, S. (2014). Süpermarket ve hipermarketlerde gerçekleştirilen promosyon çalışmalarının tüketicilerin anlık satın alma davranışlarına etkisi: İzmir ilinde bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yuan, S. T., Cheng, C. (2004). Ontology-based personalized couple clustering for heterogeneous product recommendation in mobile marketing. Expert Systems with Applications, 26 (4), 461-476.
 • Yuce A., Deniz, A., Godekmerdan, L. (2012). Tüketicilerin mobil pazarlama faaliyetlerini benimemesi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 181-198.
 • Xu, D. J., Liao, S. S., Li, Q. (2008). Combining empirical experimentation and modeling techniques: a design research approach for personalized mobile advertising applications. Decision Support Systems, 44 (3), 710-724.
 • https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2017-Q3.pdf (Erişim tarihi 27/12/2017).
 • https://www.mmaturkey.org/single-post/2017/05/04/2016-Mobil-Reklam-Harcama-Raporu (Erişim tarihi 02/12/2017).
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4615-5337
Yazar: Selda Basaran Alagoz (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-4566-0542
Yazar: Esin Ceylan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap458474, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {101 - 108}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.863}, title = {TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Alagoz, Selda Basaran and Ceylan, Esin} }
APA Alagoz, S , Ceylan, E . (2018). TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 101-108 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.863
MLA Alagoz, S , Ceylan, E . "TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 101-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/458474>
Chicago Alagoz, S , Ceylan, E . "TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 101-108
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ AU - Selda Basaran Alagoz , Esin Ceylan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.863 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.863 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 108 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.863 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.863 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ %A Selda Basaran Alagoz , Esin Ceylan %T TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.863 %U 10.17261/Pressacademia.2018.863
ISNAD Alagoz, Selda Basaran , Ceylan, Esin . "TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 101-108 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.863
AMA Alagoz S , Ceylan E . TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ. PAP. 2018; 7(1): 101-108.
Vancouver Alagoz S , Ceylan E . TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 108-101.