Sayı: 2

Yıl: 2011

Araştırma Makalesi

2. Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı

3. Ekstra-anatomik baypas cerrahisinde orta ve uzun dönem sonuçlarımız

4. Preeklamptik gebelerde trombosit parametreleri

6. *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

7. Ailesel Akdeniz Ateşi

11. Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı

Olgu Sunumu

8. Matür yağ doku içeren tiroid lezyonları: 7 olgu sunumu

9. Bilateral striopallidodentat kalsinozis: BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması

10. Redo koroner arter baypas cerrahisi sonrası gelişen anterior iskemik optik nöropati
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır