Sayı: 3

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

1. Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

2. Denizli il merkezinde epilepsi prevalansı

6. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

7. Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

8. Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

9. Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

Olgu Sunumu

10. Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır