Cilt: 10 - Sayı: 1

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

8. Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi

Olgu Sunumu

10. Refrakter trombositopeni ile seyreden Faktör V Leiden mutasyonu olan primer antifosfolipid sendromlu olguda eltrombopag deneyimi

13. Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış

14. Aorta tutulumu olan nörovasküler behçetli hastada acil torasik endovasküler anevrizma ameliyatı sırasında anestezi yönetimi

15. Gastrik ksantomatöz hiperplastik polip

16. Mediastende miksoid liposarkom

Derleme

18. Ryanodin reseptörlerinin santral sinir sistemi üzerindeki rolleri
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır