Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 133 - 140 2019-01-18

Comparison of types of microorganisms and antibiotic resistance in patients with neurogenic bladder treated with clean intermittent catheterization and children with normal bladder and recurrent urinary tract infection.
Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.

İlknur GİRİŞGEN [1] , Selçuk YÜKSEL [2] , Eftal Egemen AKBULUT [3] , Kadriye KARCILI YALÇIN [4] , Hande ŞENOL [5]


Purpose: In this study, it was aimed to compare the frequency of significant bacteriuria and antibiotic resistance characteristics in children with myelodysplasia-neurogenic bladder in whom clean intermittent catheterization (CIC) and children with normal bladder and recurrent urinary tract infection.

Material-Methods: Children with neurogenic bladder in whom CIC group were divided into two subgroups as taking antibiotic prophylaxis and not. Children with normal bladder and recurrent urinary tract infection group were divided in to two subgroups as with vesicoureteral reflux and without. Renal scar, vesicoureteral reflux, microorganism types, antibiotic resistance in urine culture antibiogram was compared in all groups.

Results: The neurogenic bladder group was composed 99 cultures of 26 patients (mean age:6.01±4.00 years 18 girls) who were found to have significant bacteriuria  and the normal bladder group was composed of 352 cultures of 75 children (mean age:7.2±4.34 years 56 girls). Growth of Escherichia coli was found with the highest rate in children with neurogenic bladder and children with normal bladder. However ESBL producing microorganisms were found highest rate in children with neurogenic bladder than children with normal bladder. A significant increase resistance to ampicillin and piperacillin tazobactam was found in children with neurogenic bladder than children with normal bladder. Non E. Coli microorganisms such as Klebsiella were found highest rate in children with neurogenic bladder who were using prophylactic antibiotic. A significant increase resistance to ampicillin, ceftriaxone and gentamicin resistance was also found in the patients who received prophylactic antibiotic compared to the patients who did not receive prophylactic antibiotic in children with neurogenic bladder. A significant increase resistance to ampicillin, gentamicin, trimethoprim-sulfamethoxazole, aztreonam, cefepime, ceftazidime, fosfomycin was also found in the patients with vesicoureteral reflux than without.

Conclusion: Early and correct treatment as CIC may easily prevent renal damage in children with myelodysplasia-neurogenic bladder. The use of prophylactic antibiotics may lead to the development of drug-resistance in patients with neurogenic bladder. Therefore use of prophylactic antibiotics this group may not be necessary. Highest antibiotic resistance was found in the patients with normal bladder and vesicoureteral reflux. Also a significant increase renal scar incidence in same group. Although, it was concluded that prophylactic antibiotic use should be continued as the scar ratio is high in patients with normal bladder and vesicoureteral reflux. 

Giriş: Bu çalışmada spinal disrafizme bağlı nörojen mesane nedeni ile temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulayan hastalar ile nörojen mesanesi olmayan ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastaların idrar kültürlerindeki mikroorganizmaların tipleri, sıklıkları, antibiyotik dirençleri ve direnç gelişimine etki eden faktörler ayrımlanmaya çalışıldı.

Gereç-Yöntem: Spinal disrafizm nedeni ile nörojen mesanesi olan ve TAK uygulamakta olan hastalar grup 1, nörojen mesanesi olmayıp tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile takip edilen hastalar grup 2 olarak adlandırıldı. Ayrıca grup 1 antibiyotik proflaksisi alan ve almayan olmak üzere, grup 2‘deki hastalar ise vezikoüreteral reflü olup olmamasına göre iki alt gruba ayrıldı ve mikroorganizma türleri ve antibiyotik dirençlerine göre karşılaştırıldı.

Bulgular:  Nörojen mesane nedeni ile temiz aralıklı kataterizasyon yapılan 26 (ortalama yaş 6,01±4 yıl, 18 kız) hastanın 1 yıl içinde alınan idrar kültürlerinin 99’unda, nörojen mesane olmayan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile izlenen 76 (ortalama yaş 7,2±4,34 yıl, 56 kız) hastanın 352 idrar kültüründe anlamlı üreme saptandı. Her iki hasta grubunda en sık görülen mikroorganizma türü E. Coli olup görülme sıklıkları açısından fark saptanmadı. Nörojen mesane grubunda genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz mikroorganizma (ESBL+) normal mesane grubuna göre daha yüksekti. İki grup arasında antibiyotik direnç oranları karşılaştırıldığında nörojen mesane grubunda piperasilin tazobaktam ve ampisilin dirençleri anlamlı yüksek saptandı. Nörojen mesanesi olup antibiyotik proflaksisi alan grupta (16 hasta, % 61) E. Coli dışı mikroorganizma ile Klebsiella üreme sıklığı ve ampisilin, seftriakson, gentamisin dirençleri anlamlı yüksek saptandı. Normal mesaneli grupta; VUR olan hastalarda üreyen mikroorganizmalar ve ESBL+ liği açısından anlamlı fark saptanmazken, ampisilin, trimetoprim/sulfametoksazol, aztreonam, sefepim, seftazidim, gentamisin, fosfomisin dirençleri anlamlı yüksek saptandı. Gruplar arasında en yüksek skar oranı normal mesaneli VUR+ hastalarda saptandı.

Sonuç:

TAK yapılan hastalarda ESBL+ dirençli mikroorganizmaların yüksek görülmesi TAK yapılmasının dirençte risk faktörü olduğunu göstermektedir. Çalışmada hem en yüksek antibiyotik direnci hem de en yüksek skar oranı normal mesaneli VUR+ hastalarda saptandı. TAK yapılan nörojen mesaneli hastalarda, mikroorganizmalarda antibiyotik direnci gelişmesi nedeni profilaksi kullanılmamalı iken normal mesaneli VUR+ hastalarda skar oranı yüksek olduğu için profilaktik antibiyotik kullanımına devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

  • 1. Cenk Murat Yazıcı, Selçuk Yücel. Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım. Turk J Urol 2010;36:160-166.2. Yıldız ZA, Candan C, Arga M, Turhan P, İşgüven P, Ergüven M. Urinary tract infections in children with myelodysplasia in whom clean intermittent catheterization was administered. Turk Pediatri Ars 2014;49:36-41.3. Zegers B, Uiterwaal C, Kimpen J et al. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infections in children with spina bifida on intermittent catheterization. J Urol 2011;186:2365-2370.4. Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, Smellie JM, Tamminen-Möbius TE. International system of radiographic grading of vesicoureteral reflux, International Reflux Study in Children. Pediatr Radiol 1985;15:105-109.5. Elif Tükenmez-Tigen, Lütfiye Mülazımoğlu. Toplum Kökenli İnfeksiyonlarda Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamazlar ve Klinik Önemi. Klımık Derg 2012; 25: 94-98.6. Kizilca O, Siraneci R, Yilmaz A, Hatipoglu N, Ozturk E, Kiyak A, Ozkok D. Riskfactors for community-acquired urinary tract infection caused by ESBL-producing bacteria in children. Pediatr Int 2012;54:858-862.7. Azap OK, Arslan H, Serefhanoğlu K et al. Risk factors for extended-spectrum beta-lactamase positivity in uropathogenic Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract infections. Clin Microbiol Infect 2010;16:147-151.8. Topaloglu R, Er I, Dogan BG et al. Risk factors in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing bacteria in children. Pediatr Nephrol 2010;25:919-925.9. Clarke SA, Samuel M, Boddy SA. Are prophylactic antibiotics necessary with clean intermittent catheterization? A randomized controlled trial. J Pediatr Surg 2005;40:568-571.10. García Leoni ME, Esclarín De Ruz A. Management of urinary tract infection in patients with spinal cord injuries. Clin Microbiol Infect 2003;9:780-785.11. Ottolini MC, Shaer CM, Rushton HG, Majd M, Gonzales EC, Patel KM. Relationship of asymptomatic bacteriuria and renal scarring in children with neuropathic bladders who are practicing clean intermittent catheterization. J Pediatr 1995;127:368-372.12. Yüksel S, Oztürk B, Kavaz A et al. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and evaluation of empirical treatment in Turkish children with urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2006;28:413-416.13. Cemal Üstün, Saadet Demirören, Sevim Demir. Pediatrik yaş grubu toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherıchıa colı ve Klebsıella spp. Suşlarının in-vitro antibiyotik direnci. ANKEM Derg 2009;23: 155-160.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İlknur GİRİŞGEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Selçuk YÜKSEL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Eftal Egemen AKBULUT
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Kadriye KARCILI YALÇIN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Hande ŞENOL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { patd472717, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {133 - 140}, doi = {10.31362/patd.472717}, title = {Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.}, key = {cite}, author = {Gi̇ri̇şgen, İlknur and Yüksel, Selçuk and Akbulut, Eftal Egemen and Karcılı Yalçın, Kadriye and Şenol, Hande} }
APA Gi̇ri̇şgen, İ , Yüksel, S , Akbulut, E , Karcılı Yalçın, K , Şenol, H . (2019). Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (1) , 133-140 . DOI: 10.31362/patd.472717
MLA Gi̇ri̇şgen, İ , Yüksel, S , Akbulut, E , Karcılı Yalçın, K , Şenol, H . "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları." . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 133-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/42641/472717>
Chicago Gi̇ri̇şgen, İ , Yüksel, S , Akbulut, E , Karcılı Yalçın, K , Şenol, H . "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 133-140
RIS TY - JOUR T1 - Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. AU - İlknur Gi̇ri̇şgen , Selçuk Yüksel , Eftal Egemen Akbulut , Kadriye Karcılı Yalçın , Hande Şenol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.472717 DO - 10.31362/patd.472717 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 140 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.472717 UR - https://doi.org/10.31362/patd.472717 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. %A İlknur Gi̇ri̇şgen , Selçuk Yüksel , Eftal Egemen Akbulut , Kadriye Karcılı Yalçın , Hande Şenol %T Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.472717 %U 10.31362/patd.472717
ISNAD Gi̇ri̇şgen, İlknur , Yüksel, Selçuk , Akbulut, Eftal Egemen , Karcılı Yalçın, Kadriye , Şenol, Hande . "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 1 (Ocak 2019): 133-140 . https://doi.org/10.31362/patd.472717
AMA Gi̇ri̇şgen İ , Yüksel S , Akbulut E , Karcılı Yalçın K , Şenol H . Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(1): 133-140.
Vancouver Gi̇ri̇şgen İ , Yüksel S , Akbulut E , Karcılı Yalçın K , Şenol H . Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(1): 133-140.
IEEE İ. Gi̇ri̇şgen , S. Yüksel , E. Akbulut , K. Karcılı Yalçın ve H. Şenol , "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları.", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 133-140, Oca. 2019, doi:10.31362/patd.472717