Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 276 - 283 2020-05-14

Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.
Retrospective evaluation of the febril patients hospitalized in the ınfectious diseases and clinical microbiology department.

İşıl Deniz ALIRAVCI [1] , Esragül AKINCI [2] , Sevil ALKAN ÇEVİKER [3]


Amaç: Bu çalışmada ateş nedeniyle servisimize yatırılan hastalara ait verilerin değerlendirilmesi, ateş nedenlerinin irdelenmesi ve güncel durumun tekrar gözden geçirilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasında ateş şikayetiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’mize yatırılarak izlenmiş olan 230 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 226 hastanın 208’inde ateş enfeksiyon kaynaklı, 18’inde ise enfeksiyon dışı nedenlere bağlı idi. Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, selülit ve solunum yolu viral enfeksiyonları sırasıyla en sık saptanan enfeksiyonlardı. Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) kriterlerine uyan 19 hasta mevcuttu. NBA olgularının %53’ü enfeksiyon, %21’i inflamatuvar hastalık, %10,5’i malignite, %10,5’i etiyolojisi saptanamayan hastalık, %5,3’ü diğer hastalıklar olarak gruplandırıldı. Başvuru öncesi hastaların %65’i diğer sağlık kuruluşlarına başvurmuş, %43’ü
öncesinde antibiyotik kullanmıştı.
Sonuç: Bu çalışmada, hastaların büyük bir kısmında ateşin enfeksiyon kaynaklı olduğu, NBA grubunun ise küçük bir oranı oluşturduğu görülmektedir. Ateşe neden olan enfeksiyonlar arasında pnömoni ve üriner enfeksiyonların halen önemini koruduğu ve ateşli hasta grubunda etiyoloji belli olmadan antibiyotik kullanımının çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır.

Objective: The aim of this study was to evaluate the data of patients hospitalized for fever, to investigate the causes of fever and to review the current situation.

Material and Methods:  Between January 2011 and May 2013, 230 patients who were admitted to our Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department with fever were retrospectively evaluated.

Results: Of the 226 patients included in the study, fever was due to infection origin in 208 patients and non-infectious causes in 18 patients. Pneumonia, urinary tract infection, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, cellulitis and respiratory viral infections were the most common infections respectively. There were 19 patients with unknown fever (FUO) criteria. 53% of NBA cases were classified as infection, 21% inflammatory disease, 10.5% malignancy, 10.5% undetectable disease, 5.3% other diseases. 65% of the patients had applied to other health institutions before the admission and 43% had used various antibiotics.

Conclusion: In this study, it was seen that fever was the origin of infection in the majority of the patients and the FUO group constituted a small proportion. It is understood that pneumonia and urinary infections are still important among the infections causing fever and antibiotic use is very common in the febrile patients without specific etiology.

  • 1. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, ve çalışmasındaAteş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması. Klimik Derg 2010; 23(1): 18-21.2. Rayhan HH, Roberts NJ. Fever and Fever of Unknown Etiology. In: Betts RF, Penn RL, Stanley W, eds. Reese and Betts' a Practical Approach to Infectious Diseases. 5th ed. ‎Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002;1-19.3. Tabak F. Ateş Patogenezi, Ateş Tipleri, Erişkinde Ateş Yönetimi. In: Öztürk R, Mert A,ed. Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu.İstanbul: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Dizisi No: 53, 2006; 27-36.4. Öncü S, Ertuğrul MB, Çağatay AA, ve çalışmasındaNedeni Bilinmeyen Ateş: 66 Olgunun Analizi. Klimik Derg 2003;16(3):108-112.5. Mert A, Tabak F, Dumankar A, ve çalışmasındaNedeni Bilinmeyen Ateş: 50 Olgu Bildirisi, Klimik Derg 1996; 9:18-21.6. Zorlu S, Akalın H, Yılmaz E, ve çalışmasındaNedeni Bilinmeyen Ateş: 2007-2008 yıllarında Kliniğimizde İzlediğimiz 38 Olgunun Retrospektif Analizi. Flora 2009;14(4):159-164.7. Karan MA, Erten N, Araz M, ve çalışmasındaNedeni Bilinmeyen Ateş: 26 Vaka Bildirisi. Klimik Derg 1995; 8(3): 124-126.8. Demir N. Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üretimine Katkıda Bulunan Çeşitli Risk Faktörlerinin Araştırılması. Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, 2006.9. Çağatay AA, Karadeniz A, Özsüt H, Eraksoy H, Çalangu S. Nedeni Bilinmeyen Ateş: 150 Olgu. Poster Bildiri. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; 2005 Antalya; Türkiye.10. Alpat SN, Ünlü F, Erben N, ve çalışmasındaEtiology of Fever Of Unknown Origin In Eskisehir. Flora 2009;14(2):67-71.11. Mert A. Nedeni Bilinmeyen Ateşli Hastaya Klinik Yaklaşım. In: Öztürk R, Mert A,ed. Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu.İstanbul: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Dizisi No: 53, 2006; 95-106.12. Saçar S, Cenger DH, Asan A, ve çalışmasındaEvaluation Of Gerıatrıc Infectıons In 50 Cases. Pamukkale Tıp Derg 2008;1(2):84-86.13. Goto M, Koyama H, Takahashi O, Fukui T. A Retrospective Review Of 226 Hospitalized Patients With Fever. Intern Med 2007;46(1):17-22.14. Erten N, Saka B, Ozturk G, et al. Fever Of Unknown Origin: A Report Of 57 Cases. Int J Clin Pract 2005;59(8):958-960.15. Küçükardalı Y, Koçak N, Yazıcı H, ve çalışmasında Nedeni Bilinmeyen Ateş: 82 Olgu Bildirisi. Flora 2001;6(3):171-177.16. Hu Y, Lu H, Zhang Y, et al. Fever Of Unknown Origin: Revisit Of 142 Cases İn A Tertiary Chinese Hospital. Biosci Trends 2008:2(1):44-46.17. Willke A, Ergönül Ö. Nedeni Bilinmeyen Ateş: 25 Olgunun İncelenmesi. VII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; 11/15 Eylül 1994, Ürgüp; Türkiye. 18. Likuni Y, Okada J, Kondo H, et al. Current fever of unknown origin 1982-1992. Intern Med 1994;33:67-73.19. Kazanjian PH. Fever of unknown origin: Review of 86 patients tereated in community hospitals. Clin Infect Dis 1992; 15(1): 968-973.20. Tabak F. Nedeni bilinmeyen ateş: 17 yıllık deneyim. Flora Derg 2001;6:260-6.21. Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplanied origin: Report on 100 cases. Medicine 1961;40:1-30.22. Larson EB, Featherstone HJ, Petersdrof RG. Fever of undetermined origin: Diagnosis and follow-up of 105 causes, 1970-1980. Medicine 1982;61(1):269-292.23. Knockaert DC, Vanneste LJ, Vanneste SB, Bobbaers HJ. Fever of unknown origin in the 1980s. Arch Intern Med 1992; 152:51-55.24. Çalangu S, Kayısı A, Dilmener M, Oran M, Ergun S. Nedeni bilinmeyen ateş (70 vakanın değerlendirilmesi). Tıp Fak Mecm 1984;47:480-489.25. Çalangu S, Dilmener M, Eraksoy H, et al. Fever of unknown origin (Report of 40 cases)(abstrac). Paper presented at: 4 th European Congress of Clinical Microbiology; 17-20 April 1989 Nice; France.26. Aktaş F, Gürdoğan K, Şenol E, Hızel K, Ulutan F. Nedeni belli olmayan ateş: 34 olgunun değerlendirilmesi. Poster Bildiri. VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; 6-10 Ekim 1997 Antalya; Türkiye.27. Deal WB. Fever of unknown origin. Postgrad Med 1971;50:182.28. Howard P Jr, Hahn HH, Palmer PI, et al. Fever of unknown origin: A prospective study of 100 patients. Tex Med 1977;73:56.29. Eckmans L, Wouters R, Vandenbroucke J. Unexplained fever: seven year experience. Acta Clin Belg 1973;28:232-237.
Birincil Dil tr
Konular Enfeksiyon Hastalıkları
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4740-1579
Yazar: İşıl Deniz ALIRAVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manavgat Devlet Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3412-8929
Yazar: Esragül AKINCI
Kurum: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1944-2477
Yazar: Sevil ALKAN ÇEVİKER
Kurum: Kütahya S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd638882, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {276 - 283}, doi = {10.31362/patd.638882}, title = {Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.}, key = {cite}, author = {ALIRAVCI, İşıl Deniz and AKINCI, Esragül and ALKAN ÇEVİKER, Sevil} }
APA ALIRAVCI, İ , AKINCI, E , ALKAN ÇEVİKER, S . (2020). Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 276-283 . DOI: 10.31362/patd.638882
MLA ALIRAVCI, İ , AKINCI, E , ALKAN ÇEVİKER, S . "Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 276-283 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/638882>
Chicago ALIRAVCI, İ , AKINCI, E , ALKAN ÇEVİKER, S . "Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 276-283
RIS TY - JOUR T1 - Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. AU - İşıl Deniz ALIRAVCI , Esragül AKINCI , Sevil ALKAN ÇEVİKER Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.638882 DO - 10.31362/patd.638882 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 283 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.638882 UR - https://doi.org/10.31362/patd.638882 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. %A İşıl Deniz ALIRAVCI , Esragül AKINCI , Sevil ALKAN ÇEVİKER %T Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.638882 %U 10.31362/patd.638882
ISNAD ALIRAVCI, İşıl Deniz , AKINCI, Esragül , ALKAN ÇEVİKER, Sevil . "Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 276-283 . https://doi.org/10.31362/patd.638882
AMA ALIRAVCI İ , AKINCI E , ALKAN ÇEVİKER S . Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 276-283.
Vancouver ALIRAVCI İ , AKINCI E , ALKAN ÇEVİKER S . Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 283-276.