Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 321 - 329 2020-05-14

Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet
Perception of violence, being subjected to violence and affected by violence in health workers

Bengü YÜCENS [1] , Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU [2]


Amaç: Şiddet toplumun genelinde olduğu gibi sağlık çalışanları için de önemli bir sorundur. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete maruz kalma sıklıklarının ve şiddetten etkilenme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Denizli ili merkez sağlık kuruluşlarında görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 965 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar tarafından literatüre dayanarak oluşturulan anket ile şiddetin tanımı, şiddetin olası nedenleri, şiddetin haklı nedenleri, şiddeti önleyebilecek etkenler, şiddete maruz kalma ve şiddetten etkilenme durumları değerlendirilmiştir. Sonuçlar meslek ve cinsiyet dağılımlarına göre incelenmiştir. Bulgular: Şiddet tüm meslek gruplarında ve her iki cinsiyette en sık fiziksel ve cinsel olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarının %39,5’inin mesleki yaşantısında en az bir kez şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Şiddetin herhangi bir türüne maruz kalanlarla kalmayanlar arasında meslek dağılımları açısından anlamlı farklılık saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin fazlalığını, olumsuz etkilenme durumlarını ortaya koymuştur. Bunun yanında şiddeti tanıma ve önleyici tedbirlerle ilgili sağlık çalışanlarının farkındalıklarını da göstermiştir. Şiddeti önleyebilmek için şiddetin tanınması yanında risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici etmenlere ilişkin daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.
Purpose: Violence is an important problem for health workers as well as the community. In this study, it was aimed to evaluate the perception of violence by health workers, the prevalence of violence against health workers and how they are affected by violence. Materials and methods: The study included 965 health workers who serve in central health institutions of Denizli and accepted to participate in the study. The sociodemographic features and detailed assessments of health workers on the definition of violence, possible causes of violence, justified causes of violence, factors that can prevent violence, exposure to violence and how they are affected by violence were examined with the questionnaire prepared by reviewing the literature on violence. The results were evaluated according to occupational and gender distributions. Results: Violence was commonly defined as physical and sexual in all occupational groups and both genders. It was found that 39.5% of the health workers were subjected to violence at least once in their professional life. There was a significant difference in terms of occupational distribution between those who subjected to any type of violence and those who did not. Conclusion: This study revealed the excess violence against health workers and the negative effects of violence on health workers. It also demonstrated the awareness of health workers on the recognition of violence and preventive factors for violence. In order to prevent violence in health workers, further studies on recognition of violence, identification of risk factors and preventive factors for violence are needed.
 • 1. Saines JC. Violence and aggression in A&E: Recommendations for action. Accid Emerg Nurs 1999;7:8-12. https://doi.org/10.1016/s0965-2302(99)80094-0
 • 2. Vartia-Vaananen M. Workplace bullying: A study on the work environment, well-being and health. People and Work Research Reports 56. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki. 2003:1-68.
 • 3. Chappell D, Di Martino V. Actions against workplace violence by international agencies, violence at work, 3th ed. Geneva:2006.
 • 4. Lanctôt N, Guay S. The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences. Aggression and Violent Behavior 2014;19:492-501. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.010
 • 5. Elliott PP. Violence in health care: What nurse managers need to know? Nurs Manage 1997;28:38-41.
 • 6. Hostiuc S, Dermengiu D, Hostiuc M. Violence against physicians in training. A Romanian perspective. J Forensic Leg Med 2014;27:55-61. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2014.08.012
 • 7. Estryn-Behar M, van der Heijden B, Camerino D ve ark. NEXT Study Group. Violence risks in nursing--Results from the European “NEXT” Study. Occup Med 2008;58:107-114. https://doi.org/10.1093/occmed/kqm142
 • 8. Sun P, Zhang X, Sun Y ve ark. Workplace violence against health care workers in north chinese hospitals: A cross-sectional survey. Int J Environ Res Public Health 2017;14:E96. https://doi.org/10.3390/ijerph14010096
 • 9. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB. World report on violence and health. World Rep Violence Heal 2002;22:327-336.
 • 10. Pınar T, Açıkel C, Pınar G ve ark. Workplace violence in the health sector in Turkey: A national study. J Interpers Violence 2017;32:2345-2365. https://doi.org/10.1177/0886260515591976
 • 11. Devebakan N, Sağlık kurumlarında işyeri şiddeti ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyaz kod başvurularının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018;23:383-399. https://orcid.org/0000-0002-8444-7066
 • 12. Yaşar ZH, Durukan E, Halibeyoğlu B ve ark. Sağlık çalışanlarında şiddet: Nedenler, tutumlar, davranışlar. Adli Tıp Derg 2016;30:143-152. https://orcid.org/10.5505/adlitip.2016.85619
 • 13. Oğan H, Sercan M. Şiddetle başa çıkmak. Türk Tabipleri Birliği Yayınları 2019, İstanbul.
 • 14. Keser Özcan N, Bilgin H. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Sistematik derleme. Turkiye Klin J Med Sci 2011;31:1442-1456. https://orcid.org/10.5336/medsci.2010-20795
 • 15. Abdeallah RF, Salama KM. Prevalence and risk factors of workplace violence against health care workers in emergency department in Ismailia, Egypt. Pan Afr Med J 2017;26:21. https://orcid.org/10.11604/pamj.2017.26.21.10837
 • 16. Avcı N, Arslan MK, Timlioğlu Sİ ve ark. 2012-2015 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki beyaz kod bildirimleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2015;2:211-214. https://orcid.org/10.5455/sad.2015131451511779
 • 17. Kayhan Tetik B, Gözükara Bağ H, Gültekin A, Savaş Z, Sharifi Z, Sahil SA. Sağlık personeline yönelik şiddet nedenlerinin ve şiddet uygulamayı düşünen bireylerin sosyodemografik özelliklerinin değerlendirmesi. Jour Turk Fam Phy 2018;9:2-8. https://orcid.org/10.15511/tjtfp.18.00102
 • 18. Vezyridis P, Samoutis A, Mavrikiou PM. Workplace violence against clinicians in Cypriot emergency departments: A national questionnaire survey. J Clin Nurs 2015;24:1210-1222. https://orcid.org/10.1111/jocn.12660
 • 19. Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2019;23:52-63. https://orcid.org/10.15511/tahd.19.00252
 • 20. Copeland D, Henry M. Workplace violence and perceptions of safety among emergency department staff members: experiences, expectations, tolerance, reporting, and recommendations. J Trauma Nurs 2017;24:65-77. https://orcid.org/10.1097/JTN.0000000000000269
 • 21. Büken B, Günay Y, Birincioğlu I, Katkıcı U. Etkili eyleme taraf olan mağdur ve sanıklara yönelik sosyal değerlendirme. Adli Tıp Bülteni 1997;2:131-134.
 • 22. Schulte JM, Nolt BJ, Williams RL, Spinks CL, Hellsten JJ. Violence and threats of violence experienced by public health field-workers. JAMA 1998;280:439-442.
 • 23. Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Derg 2002;3:147-154.
 • 24. Whittington R, Shuttleworth S, Hill L. Violence to staff in a general hospital setting. J Adv. Nurs 1996;24:326-333. https://orcid.org/10.1046/j.1365-2648.1996.18114.x
 • 25. May DD, Grubbs LM. The extent, nature, and precipitating factors of nurse assault among three groups of registered nurses in a regional medical center. J Emerg Nurs 2002;28:11-17. https://orcid.org/10.1067/men.2002.121835
 • 26. Cenger CD, Börtlüoğlu A, Tüzün B, Göktepe MC, Sezgin AU, Fincancı SŞ. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Olgu serisi. Adli Tıp Bülteni 2018; 23:133-137. https://orcid.org/10.17986/blm.2018238628
 • 27. Hobbs FD, Keane UM. Aggression against doctors: A review. J R Soc Med 1996;89:69-72.
 • 28. Han CY, Lin CC, Barnard A, Hsiao YC, Goopy S, Chen LC. Workplace violence against emergency nurses in Taiwan: A phenomenographic study. Nurs Outlook 2017;65:428-435. https://orcid.org/10.1016/j.outlook.2017.04.003
 • 29. Khoshknab MF, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Ahmadvand H. Psychological violence in the health care settings in Iran: A cross-sectional study. Nurs Midwifery Stud 2015;4:e243202.
 • 30. Duncan SM, Hyndamn K, Estabrooks CA ve ark. Nurses' experience of violence in Alberta and British Columbia hospitals. Can J Nurs Res 2011;32:57-78.
 • 31. Arnetz JE, Arnetz BB. Implementation and evaluation of a practical intervention programme for dealing with violence towards health care workers. J Adv Nurs 2000 31:668-680. https://orcid.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01322.x
 • 32. Ölmezoğlu ZB, Vatansever K, Ergör A. İzmir metropol alanı 112 çalışanlarında şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Toplum ve Hekim 1999;14:420-425.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4721-7288
Yazar: Bengü YÜCENS
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3842-2711
Yazar: Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Denizli
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd669733, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {321 - 329}, doi = {10.31362/patd.669733}, title = {Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet}, key = {cite}, author = {YÜCENS, Bengü and KALKAN OĞUZHANOĞLU, Nalan} }
APA YÜCENS, B , KALKAN OĞUZHANOĞLU, N . (2020). Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 321-329 . DOI: 10.31362/patd.669733
MLA YÜCENS, B , KALKAN OĞUZHANOĞLU, N . "Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 321-329 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/669733>
Chicago YÜCENS, B , KALKAN OĞUZHANOĞLU, N . "Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 321-329
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet AU - Bengü YÜCENS , Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.669733 DO - 10.31362/patd.669733 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 329 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.669733 UR - https://doi.org/10.31362/patd.669733 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet %A Bengü YÜCENS , Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU %T Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.669733 %U 10.31362/patd.669733
ISNAD YÜCENS, Bengü , KALKAN OĞUZHANOĞLU, Nalan . "Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 321-329 . https://doi.org/10.31362/patd.669733
AMA YÜCENS B , KALKAN OĞUZHANOĞLU N . Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 321-329.
Vancouver YÜCENS B , KALKAN OĞUZHANOĞLU N . Sağlık çalışanlarının şiddet algısı, şiddete uğrama ve şiddetten etkilenme durumları Sağlık çalışanlarında şiddet. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 329-321.