Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 363 - 367 2020-05-14

Özet Amaç: Kanser kemoterapisine yanıtta bireysel farklılıkların oluşmasında genetik polimorfizmlerin rolü büyüktür. Gen polimorfizmleri ve mutasyonlar, kombinasyon kemoterapi tedavilerinde, yaygın olarak kullanılan ilaçların metabolizmalarını etkileyebilmektedirler.Bu sebeple, bu polimorfizmlerin belirlenmesinin, birçok kanser türünde, kemoterapiye klinik yanıt ya da kemoterapi ilişkili toksisiteyi öngörmede etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Bizde çalışmamızda bu amaçla over kanseri hastalarında ERCC1 geni C8092A ve T19007C ile ABCB1 (MDR1) geni C3435T tek nükleotit değişiminin platin ve taksan tedavisine yanıtta bir etkisinin olup olmadığını araştırmayı planladık Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde takipli 20 over kanser tanılı hasta dahil edildi. Hastalardan 5ml tam kan alındı. Toplanan tam kanlardan DNA izolasyonu qiagen miniBlood kit kullanılarak elde edildi. Elde edilen DNA’lardan pyrosequencing sistem kullanılarak tek gen değişimi analiz edildi. İstatistik, Statistical Package for Social Sciences version17 ile hesaplandı. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi. p<0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastalarımızın ortanca yaş değeri 61 yıl idi. (sınırlar: 46-73 yıl). Hastalardan 8 i evre 3c ve 12’si evre 4’tü. Histopatolojik olarak, 18 i seröz papiller, 2’si berrak hücreli olarak tanımlanmıştı. ERCC1 geni C8092A değişimi; 14 hastada wild tip iken 6 hastada heterozigot veya mutant, ERCC1 geni T19007C değişimi; 5 hastada wild (yaban tip) iken 15 hastada heterozigot veya mutant olarak saptanmıştır. ABCB1 (MDR1) geni C3435T değişimi; 11 hastada wild iken 9 hastada heterozigot veya mutant olarak analiz edilmiştir. ERCC1 ve ABCB1 geni tek nükleotit değişimi araştırılan 20 hastanın progrese olma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak ERCC1 geni C8092A wild tip olan hastaların ortalama sağkalım süresi anlamlı olarak daha fazladır Sonuç: Gen polimorfizmleri tedaviye yanıtı ön görmede yol gösterici bir belirteç olarak kullanılabilir. Polimorfizmi taşıyan hastaların belirlenmesi klinisyenlerin kemoterapi tedavilerini bireyselleştirmelerine yardımcı olacaktır. Farmakogenetik yaklaşımlı daha fazla hastanın dahil edildiği geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Over kanseri,ERCC1,ABCB1,platin,taksan Abstract Purpose: Genetic polymorphisms play a major role in the individual differences in response to cancer chemotherapy. Gene polymorphisms and mutations can affect the metabolism of commonly used drugs in combination chemotherapy treatments. Therefore, it is thought that the detection of these polymorphisms may be effective in predicting clinical response to chemotherapy or chemotherapy-related toxicity in many types of cancer. In this study, we planned to investigate whether ERCC1 gene C8092A and T19007C and ABCB1 (MDR1) gene C3435T single nucleotide change have an effect on platinum and taxane treatment in ovarian cancer patients. Materials and Methods: Twenty patients diagnosed with ovarian cancer were included in our study at Pamukkale University Medical Faculty Medical Oncology Outpatient Clinic . Five ml serum blood was taken from the patients. DNA isolation from collected serum blood was obtained using the qiagen miniBlood kit.Single gene exchange was analyzed using the pyrosequencing system from the DNA obtained.The analyses were carried out using SPSS v17. The results were evaluated within the 95% confidence interval. p <0.05 was considered statistically significant. Results: The median age of our patients was 61 years. (limits: 46-73 years). Eight of the patients were stage 3c and 12 were stage 4. Histopathologically, 18 were defined as serous papillary and 2 were clear cell. ERCC1 gene C8092A replacement; While 14 patients were wild type, 6 patients had heterozygous or mutant, ERCC1 gene T19007C change; It was wild in 5 patients, and heterozygous or mutant in 15 patients. ABCB1 (MDR1) gene C3435T replacement; It was analyzed as heterozygous or mutant in 9 patients while wild in 11 patients. No statistically significant difference was found between the progression time of 20 patients whose ERCC1 and ABCB1 gene single nucleotide changes were investigated. However, the median survival time of patients with ERCC1 gene C8092A wild type is significantly higher. Conclusion: Gene polymorphisms can be a biomarker in predicting treatment response. Identifying patients with polymorphism will help clinicians individualize chemotherapy treatments. Large studies are needed, involving more patients with a pharmacogenetic approach Key Words: Ovarian cancer, ERCC1,ABCB1,platın,taxane
over kanseri, ERCC1, ABCB1, platin, taksan
 • Ning Tang, Dan Lyu , Yan Zhang and Haiping Liu. Association between the ERCC1 polymorphism and platinum-based chemotherapy effectiveness in ovarian cancer: a meta-analysis. BMC Women's Health 2017;17(43):1-8.https:// doi: 10.1186/s12905-017-0393-z.
 • Bogush TA, Popova AS, Dudko EA et al. ERCC1 as a Marker of Ovarian Cancer Resistance to Platinum Drugs. Antibiot Khimioter. 2015;60(3-4):42-50.
 • Peethambaram P, Fridley BL, Vierkant RA et al. Polymorphisms in ABCB1 and ERCC2 associated with ovarian cancer outcome. Int J Mol Epidemiol Genet. 2011;2(2):185-95.
 • Reed E, Larkins TL, Chau CH, Figg WD. DNA repair: ERCC1 nucleotide excision repair platinum resistance. Second edission New York: Springer, 2014;333–49.
 • Deloia JA, Bhagwat NR, Darcy KM, Strange M, Tian C, Nuttall K, et al. Comparison of ERCC1/XPF genetic variation, mRNA and protein levels in women with advanced stage ovarian cancer treated with intraperitoneal platinum. Gynecol Oncol. 2012;126(3):448–54. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2012.05.006
 • Rubatt JM, Darcy KM, Tian C, Muggia F, Dhir R, Armstrong DK, et al. Pretreatment tumor expression of ERCC1 in women with advanced stage epithelial ovarian cancer is not predictive of clinical outcomes: a Gynecologic oncology group study. Gynecol Oncol. 2012;125(2):421–6. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2012.01.008
 • De Castro G Jr, Pasini FS, Siqueira SA et al. ERCC1 protein, mRNA expression and T19007C polymorphism as prognostic markers in head and neck squamous cell carcinoma patients treated with surgery and adjuvant cisplatin-based chemoradiation. Oncol Rep. 2011;25(3):693–9
 • Moxley KM, Benbrook DM, Queimado L et al. The role of single nucleotide polymorphisms of the ERCC1 and MMS19 genes in predicting platinum-sensitivity, progression-free and overall survival in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2013;130(2):377 82. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2013.04.054
 • Qi BL, Li Y, Wang N, Zhou RM, Hu P, Kang S. Polymorphisms of ERCC1 gene and outcomes in epithelial ovarian cancer patients with platinum-based chemotherapy. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2013;48(11):847–52
 • Li Y, Hu P, Cao Y, Wang GY, Wang N, Zhou RM. Predicting the outcome of platinum-based chemotherapies in epithelial ovarian cancer using the 8092C/A polymorphism of ERCC1: a meta-analysis Biomarkers. 2014;19(2):128-34. doi: 10.3109/1354750X.2014.882414
 • Kang S, Ju W, Kim JW et al. Association between excision repair cross-complementation group 1 polymorphism and clinical outcome of platinum-based chemotherapy in patients with epithelial ovarian cancer Exp Mol Med. 2006;38(3):320-24. https://doi.org/10.1038/emm.2006.38
 • Johnatty SE, Beesley J, Gao B et al. ABCB1 (MDR1) polymorphisms and ovarian cancer progression and survival: a comprehensive analysis from the Ovarian Cancer Association Consortium and The Cancer Genome Atlas. Gynecologiconcology. 2013;131(1):8–14. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2013.07.107
 • Yin B, Lu P, Liang J et al. The ABCB1 3435C > T polymorphism influences docetaxel transportation in ovarian cancer. J Int Med Res. 2019;47(10):5256-5269. doi: 10.1177/0300060519870354.
 • Grimm C, Polterauer S, Zeillinger R et al. Two multidrug-resistance (ABCB1) gene polymorphisms as prognostic parameters in women with ovarian cancer. Anticancer Res. 2010;30(9):3487-91.
 • Björn N, Jakobsen Falk I, Vergote I, Gréen H. ABCB1 Variation Affects Myelosuppression, Progression-free Survival and Overall Survival in Paclitaxel/Carboplatin-treated Ovarian Cancer Patients. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018;123(3):277-287. doi: 10.1111/bcpt.12997.
Birincil Dil tr
Konular Onkoloji
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4397-5468
Yazar: Atike Gökçen DEMİRAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1436-8650
Yazar: Arzu YAREN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3343-0184
Yazar: Aydın DEMİRAY
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4755-2753
Yazar: Burcu YAPAR
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1213-2778
Yazar: Serkan DEĞİRMENCİOĞLU
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8142-0362
Yazar: Gamze GÖKÖZ-DOĞU
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9477-8571
Yazar: Hakan AKÇA
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd696862, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {363 - 367}, doi = {10.31362/patd.696862}, title = {Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {DEMİRAY, Atike Gökçen and YAREN, Arzu and DEMİRAY, Aydın and YAPAR, Burcu and DEĞİRMENCİOĞLU, Serkan and GÖKÖZ-DOĞU, Gamze and AKÇA, Hakan} }
APA DEMİRAY, A , YAREN, A , DEMİRAY, A , YAPAR, B , DEĞİRMENCİOĞLU, S , GÖKÖZ-DOĞU, G , AKÇA, H . (2020). Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 363-367 . DOI: 10.31362/patd.696862
MLA DEMİRAY, A , YAREN, A , DEMİRAY, A , YAPAR, B , DEĞİRMENCİOĞLU, S , GÖKÖZ-DOĞU, G , AKÇA, H . "Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 363-367 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/696862>
Chicago DEMİRAY, A , YAREN, A , DEMİRAY, A , YAPAR, B , DEĞİRMENCİOĞLU, S , GÖKÖZ-DOĞU, G , AKÇA, H . "Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 363-367
RIS TY - JOUR T1 - Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi AU - Atike Gökçen DEMİRAY , Arzu YAREN , Aydın DEMİRAY , Burcu YAPAR , Serkan DEĞİRMENCİOĞLU , Gamze GÖKÖZ-DOĞU , Hakan AKÇA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.696862 DO - 10.31362/patd.696862 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 367 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.696862 UR - https://doi.org/10.31362/patd.696862 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi %A Atike Gökçen DEMİRAY , Arzu YAREN , Aydın DEMİRAY , Burcu YAPAR , Serkan DEĞİRMENCİOĞLU , Gamze GÖKÖZ-DOĞU , Hakan AKÇA %T Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.696862 %U 10.31362/patd.696862
ISNAD DEMİRAY, Atike Gökçen , YAREN, Arzu , DEMİRAY, Aydın , YAPAR, Burcu , DEĞİRMENCİOĞLU, Serkan , GÖKÖZ-DOĞU, Gamze , AKÇA, Hakan . "Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 363-367 . https://doi.org/10.31362/patd.696862
AMA DEMİRAY A , YAREN A , DEMİRAY A , YAPAR B , DEĞİRMENCİOĞLU S , GÖKÖZ-DOĞU G , AKÇA H . Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 363-367.
Vancouver DEMİRAY A , YAREN A , DEMİRAY A , YAPAR B , DEĞİRMENCİOĞLU S , GÖKÖZ-DOĞU G , AKÇA H . Over kanserli hastalardaki ERCC1 ve ABCB1 gen polimorfizminin platin ve taksan tedavisine yanıt ile ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 367-363.