Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 695 - 704 2020-09-18

Antibiotic resistance distributions of non-fermentative gram negative bacteria isolated from respiratory tract samples: six years analysis
Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz

Tuba MÜDERRİS [1] , Rahim ÖZDEMİR [2] , Selçuk KAYA [3] , Süreyya GÜL YURTSEVER [4] , Ayşegül AKSOY GÖKMEN [5] , Bilal Olcay PEKER [6]


Amaç: Kültür pozitif pnömonili yatan hastalarda, non-fermentatif gram negatif bakterilerin (NFB) dağılımı, antimikrobiyal direnç oranları ile bunların yıllar içerisinde ki değişimi analiz edilerek, ampirik tedavide kullanılabilecek antimikrobiyallerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2014–2019 tarihleri arasında çeşitli servislerde yatarak tedavi gören hastaların solunum yolu örneklerinden izole edilen NFB üremeleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bakterilerin identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılık testi otomatize sistem (Phoenix,BD,USA) kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 2865 örnek dahil edilmiştir. Örneklerin %72,3’ü yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalardan alınmıştır. Acinetobacter baumannii %56(n:1604), Pseudomonas aeruginosa %39,4(n:1128) ve Stenotrophomonas maltophilia %4,6(n:133) oranında izole edilmiştir. Pseudomonas aeruginosa izolatlarında amikasin (n(%5,5) vs. n(%11,2), p:0.001), aztreonam (n(%73,6) vs. n(%93,4), p:0.000) ve kolistin (n(%2) vs. n(%14,5), p:0.000) dirençlerinin, A. baumannii izolatlarında ise gentamisin (n(%63,9) vs. n(%89,1), p:0.000), amikasin (n(%73,7) vs. n(%83,4), p:0.000) ve kolistin (n(%1,2) vs. n(%11,2), p:0.000) dirençlerinin geç peryotta anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde ise P. aeruginosa izolatlarında amikasin (n(%7,2) vs. n(%12,5), p:0.024), aztreonam (n(%79,9) vs. n(%93,8), p:0.000) ve kolistin (n(%1,7) vs. n(%14,3), p:0.000) dirençlerinin, A. baumannii izolatlarında ise amikasin (n(%78,3) vs. n(%87,1), p:0.000) ve kolistin (n(%0,8) vs. n(%11,2), p:0.000) dirençlerinin geç peryotta anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. Stenotrophomonas maltophilia izolatlarında trimetoprim-sulfametaksazol direnci saptanmamıştır. Sonuç: Antibiyotiklerin yoğun ve kontrolsüz kullanımı dirençli suşların sayısını ve dağılımını arttırmaktadır. Bu nedenle YBÜ başta olmak üzere hastanelerde NFB’lerin dağılım özellikleri ve ilaç direnç oranları hakkındaki bilgileri kavramak, antibiyotiklerin doğru ve etkin kullanımının yanı sıra ilaç direnç oranlarının da azaltılabilmesi için oldukça önemlidir.
Non-fermantatif gram negatif bakteri, solunum yolu örnekleri, antimikrobiyal direnç dağılımı, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa
 • 1. Antunes LC, Visca P, Towner KJ. Acinetobacter baumannii: evolution of a global pathogen. Pathog Dis 2014; 71:292-301. https://doi.org/10.1111/2049-632X.12125
 • 2. Bassetti M, Vena A, Croxatto A, Righi E, Guery B. How to manage Pseudomonas aeruginosa infections. Drugs Context 2018; 7:212527. https://doi.org/10.7573/dic.212527
 • 3. Doi Y, Murray GL, Peleg AY. Acinetobacter baumannii: Evolution of antimicrobial resistance-treatment options. Semin Respir Crit Care Med 2015; 36:85-98. https://doi.org/10.1055/s-0034-1398388
 • 4. İnce N, Geyik MF, Özdemir D, Danış A. A comparison of the antibiotic susceptibility rates Pseudomonas aeruginosa strains causing hospital acquired infections according to years. ANKEM Derg 2014; 28:94-99.
 • 5. Agarwal S, Kakati B, Khanduri S, Gupta S. Emergence of carbapenem resistant non-fermenting gram-negative bacilli isolated in an ICU of a tertiary care hospital. J Clin Diagn Res 2017; 11:DC04-DC07. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/24023.9317
 • 6. Küme G, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermantatif gram-negatif bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları ve alt solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörleri. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 26:37-44.
 • 7. Özünel l, Boyacıoğlu Zİ, Güreser AS, Taylan Özkan HA. Çorum eğitim ve araştırma hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg 2014; 71:81-88. https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2014.76093
 • 8. Ozdemir M, Erayman I, Gundem NS, Baykan M, Baysal B. Hastane infeksiyonu etkeni Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Ankem Derg 2009; 23:127-132.
 • 9. Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi. Solunum sistemi örnekleri. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yayınları No:10. 2015;44-55.
 • 10. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, Twenty- third informational supplement, M100-S23, CLSI, Wayne, PA 2013.
 • 11. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Available at: http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/ Accesed: April 04, 2020.
 • 12. Tripathi PC, Gajbhiye SR, Agrawal GN. Clinical and antimicrobial profile of Acinetobacter spp: An emerging nosocomial superbug. Adv Biomed Res 2014; 9:13. https://doi.org/10.4103/2277-9175.124642
 • 13. Wendel AF, Brodner AH, Wydra S, et al. Genetic charecterization and the emergence of metallo -beta-lactamase GIM 1 in Pseudomonas species and Enterobacteriaceae during a long- term outbreak. Antimicrobial Agent Chemother 2013; 57:5162-5165.
 • 14. Malini A, Deepa EK, Gokul BN, Prasad SR. Nonfermenting gram-negative bacilli infections in a tertiary care hospital in Kolar, Karnataka. J Lab Physicians. 2009; 1:62-66. https://doi.org/10.4103/0974-2727.59701
 • 15. Hao D, Hu Z, Liu X, et al. Analysis of the distribution characteristics and drug resistance of non-fermenting bacterial infection in intensive care unit from 2009 to 2015. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2016; 28:439-444.
 • 16. Chawla K, Vishwanath S, Munim FC. Nonfermenting gram-negative bacilli other than Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Spp. causing respiratory tract infections in a tertiary care center. J Glob Infect Dis 2013; 5:144-148. https://doi.org/10.4103/0974-777X.121996
 • 17. Öncül A, Koçulu S, Elevli K. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012; 46:60-66.
 • 18. Gazi H, Ecemis T, Kurutepe S, Gürsev N, Sürücüoğlu S. Hastanede yatan hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen gram-negatif bakterilerde antimikrobiyal direnç. Klimik Dergisi 2011; 24:112-115. https://doi.org/1 0.5152/kd.2011.27
 • 19. Malekzadegan Y, Abdi A, Heidari H, Moradi M , Rastegar E , Saraie HSE. In vitro activities of colistin, imipenem and ceftazidime against drug‑resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii isolates in the south of Iran. BMC Res Notes 2019; 12:301. https://doi.org/10.1186/s13104-019-4344-7
 • 20. Baumgart AMK, Molinari MA, Silveira AC. Prevalence of carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in high complexity hospital. Braz J Infect Dis 2010; 14:433-436. https://doi.org/10.1590/s1413-86702010000500002
 • 21. Gladstone P, Rajendran P, Brahmadathan KN. Incidence of carbapenem resistant nonfermenting gram negative bacilli from patients with respiratory infections in the intensive care units. Indian J Med Microbiol 2005; 23:189-191. https://doi.org/10.4103/0255-0857.16593
 • 22. Memish ZA, Shibl AT, Kambal AM, Ohaly YA, Ishaq A, Livermore DM. Antimicrobial resistance among non-fermenting gram-negative bacteria in Saudi Arabia. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2012; 67:1701-1705. https://doi.org/10.1093/jac/dks091
 • 23. Shah AA, Jamil B, Naseem S, et al. Susceptibility pattern of tracheal tube isolates from intensive care unit of Fauji Foundation Hospital Rawalpindi. J Pak Med Assoc 2019; 69:981-984.
Birincil Dil tr
Konular Mikrobiyoloji
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8538-5864
Yazar: Tuba MÜDERRİS (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4506-4409
Yazar: Rahim ÖZDEMİR
Kurum: İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8637-6345
Yazar: Selçuk KAYA
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4421-230X
Yazar: Süreyya GÜL YURTSEVER
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6407-4592
Yazar: Ayşegül AKSOY GÖKMEN
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8735-2962
Yazar: Bilal Olcay PEKER
Kurum: İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum YOK
Proje Numarası YOK
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd714553, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {695 - 704}, doi = {10.31362/patd.714553}, title = {Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz}, key = {cite}, author = {Müderri̇s, Tuba and Özdemi̇r, Rahim and Kaya, Selçuk and Gül, Süreyya and Aksoy Gökmen, Ayşegül and Peker, Bilal} }
APA Müderri̇s, T , Özdemi̇r, R , Kaya, S , Gül, S , Aksoy Gökmen, A , Peker, B . (2020). Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 695-704 . DOI: 10.31362/patd.714553
MLA Müderri̇s, T , Özdemi̇r, R , Kaya, S , Gül, S , Aksoy Gökmen, A , Peker, B . "Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 695-704 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/714553>
Chicago Müderri̇s, T , Özdemi̇r, R , Kaya, S , Gül, S , Aksoy Gökmen, A , Peker, B . "Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 695-704
RIS TY - JOUR T1 - Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz AU - Tuba Müderri̇s , Rahim Özdemi̇r , Selçuk Kaya , Süreyya Gül , Ayşegül Aksoy Gökmen , Bilal Peker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.714553 DO - 10.31362/patd.714553 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 695 EP - 704 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.714553 UR - https://doi.org/10.31362/patd.714553 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz %A Tuba Müderri̇s , Rahim Özdemi̇r , Selçuk Kaya , Süreyya Gül , Ayşegül Aksoy Gökmen , Bilal Peker %T Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.714553 %U 10.31362/patd.714553
ISNAD Müderri̇s, Tuba , Özdemi̇r, Rahim , Kaya, Selçuk , Gül, Süreyya , Aksoy Gökmen, Ayşegül , Peker, Bilal . "Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 695-704 . https://doi.org/10.31362/patd.714553
AMA Müderri̇s T , Özdemi̇r R , Kaya S , Gül S , Aksoy Gökmen A , Peker B . Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 695-704.
Vancouver Müderri̇s T , Özdemi̇r R , Kaya S , Gül S , Aksoy Gökmen A , Peker B . Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 695-704.