Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 739 - 747 2020-09-18

Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi
Retrospective evaluation of criminal behavior in individuals with alcohol and substance use disorders

Tuğçe TOKER UĞURLU [1] , Çiğdem TEKKANAT [2] , Hatice KOÇ [3] , F.figen ATEŞÇİ [4]


Amaç: Bu çalışmada, bir AMATEM kliniğinde yatarak tedavi gören ve sosyal inceleme yapılan tüm hastaların, sosyal inceleme raporlarının geriye dönük değerlendirilerek suç davranışı oranları ve etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri 2016-2018 yılları arasında yatarak izlenen, alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı, 18 yaş ve üzeri, 360 hastadan sosyal inceleme yapılan 106 hastanın 97’sinin formlarının geriye dönük incelenmesi ile toplandı. Dokuz hasta veri eksikliği nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Çalışma grubunun %96,9’u (n=94) erkek, %3,1’i (n=3) kadın olup; yaş ortalaması 28,8±10,5 (18-63) idi. Hastaların %18,6’sı (n=18) alkol kullanım bozukluğu tanısına sahipken, %81,4’ünün (n=79) madde kullanım bozukluğu tanısı vardı. Grubun suç oranlarına bakıldığında %84,5’inin (n=82) suç işlediği, %33,0’ının (n=32) bu suçlardan tutuklandığı saptandı. Suç davranışı öyküsü olanlarda %87,8 (n=72) madde kullanım bozukluğu, %12,2 (n=10) alkol kullanım bozukluğu tanısı mevcuttu (p=0.001). Ayrıca suç işleyenlerin %48,8’inde (n=40) kendine zarar verme davranışı saptandı (p=0.011). Erkek cinsiyetin suç davranışı riskini 14,6 kat artırırken (p=0.041), madde kullanım bozukluğu tanısının ise riski 5,3 kat artırdığı tespit edildi (p=0.012). Sonuç: Bir grup bağımlı hastada tespit edilen yüksek suç davranışı oranları, madde kullanım bozukluğu tanısı ve erkek cinsiyet ile ilişkili bulunmuş olup; aynı zamanda suç işlemiş olan bağımlı bireylerin kendine zarar verme davranışı oranları da anlamlı olarak daha yüksek saptandı.
Purpose: In this study, it was aimed to determine the crime behavior rates and the related factors by the examination of social inquiry reports of all patients who received inpatient treatment and underwent social inquiry in an AMATEM clinic. Materials and Methods: The data of the study were collected by retrospectively examining the forms of 97 of 106 patients who were hospitalized between 2016 and 2018, diagnosed with alcohol and substance use disorder, aged 18 and over, and socially examined from 360 patients. Nine patients were excluded due to lack of data. Results: 96.9% (n=94) of the study group is male and 3.1% (n=3) are women; average age was 28.8±10.5 (18-63). While 18.6% (n=18) of the patients were diagnosed with alcohol use disorder; 81.4% (n=79) had a diagnosis of substance use disorder. When the crime rates of the group were analyzed, it was found that 84.5% (n=82) committed crimes and 33.0% (n=32) were arrested for these crimes. In those with a history of criminal behavior, 87.8% (n=72) substance use disorder and 12.2% (n=10) alcohol use disorder were diagnosed (p=0.001). In addition, self-mutilation was detected in 48.8% (n=40) of the offenders (p=0.011). It was found that male gender increased the risk of crime behavior by 14.6 times (p=0.041), while the diagnosis of substance use disorder increased the risk by 5.3 times (p=0.012). Conclusion: The high crime behavior rates found in a group of dependent patients were found to be related to the diagnosis of substance use disorder and male gender; and self-mutilation rates of dependent individuals who committed a crime were also significantly higher.
 • Alpay N, Karamustafaoğlu N, Kükürt R. Madde bağımlılarında suç. Düşünen Adam 1995;8:16-17.
 • Altuner D, Engin N, Gürer C, Akyay İ, Akgül A. Madde kullanımı ve suç ilişkisi: kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Derg 2009;7:87-94.
 • Havaçeliği Atlam D, Şaşman Kaylı D. Bağımlılıkta riskli bir durum: suç davranışı. Yüncü Z (editör). Ergen Bağımlılığı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 2019:11-17.
 • Chalub M, Telles LEB. Alcohol, drugs, and crime. Rev Bras Psiquiatr 2006;28:69-73.
 • Bye EK. Alcohol and violence: use of possible confounders in a time-series analysis. Addiction 2007;102:369-376. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2006.01701.x
 • Maniglio R. Severe mental illness and criminal victimization: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2009;119:180-191. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2008.01300.x
 • Arabacı LB, Taş G, Dikeç G. Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı, suça yönelme, ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı. Bağımlılık Derg 2017;18:135-144.
 • Çöpür M, Eryılmaz A, Çakmak D. Alkol, madde kullanımı ve yasal sorunlar. Okmeydanı Tıp Derg 2014;30:84-88. https://doi.org/10.5222/otd.supp2.2014.084
 • Sayal A, Aydın A, Demirkan K, Işımer A. Alkol kullanımı ve suç oranı. Gülhane Tıp Derg 2005;47:14-17.
 • Walters GD. Does drug use ınhibit crime deceleration or does crime ınhibit drug use deceleration? A test of the reciprocal risk postulate of the worst of both worlds hypothesis. Subst Use Misuse 2018;53:1681-1687. https://doi.org/10.1080/10826084.2018.1424914
 • Şimşek Ü, Eraslan F. 2014-2018 yılları arasında Tokat’ta uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde bağlantılı suçlar. SBAD 2019;103-120.
 • Tosun M, Çetin A, Konuk N. Alkol ve madde bağımlılığının adli psikiyatrik yönleri. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2011;4:81-90.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-5), Köroğlu E (Çeviri editör). 5. Baskı, Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2013.
 • Polat G. Madde bağımlılığı tedavisinde sosyal hizmet mesleği. Okmeydanı Tıp Derg 2014;30:143-148. https://doi.org/10.5222/otd.supp2.2014.143
 • Bulut M, Savaş HA, Cansel N. ve ark. Gaziantep üniversitesi alkol ve madde kullanım bozuklukları birimine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri. Bağımlılık Derg 2006;7:65-70.
 • Haggard-Grann U, Hallqvist J, Langström N, Möller J. The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: A case-crossover study. Addiction 2006;101:100-108. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01293.x
 • Lundholm L, Haggard U, Möller J, Hallqvist J, Thiblin I. The triggering effect of alcohol and illicit drugs on violent crime in a remand prison population: A case crossover study. Drug Alcohol Depend 2013;129:110-115. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.09.019
 • Valdez A, Kaplan CD, Curtis RL. Aggressive crime, alcohol and drug use, and concentrated poverty in 24 U.S. urban areas. Am J Drug Alcohol Abuse 2007;33:595-603. https://doi.org/10.1080/00952990701407637
 • Gmel G, Rehm J. Harmful alcohol use. Alcohol Res Health 2003; 27:52-62.
 • Yang C, Ba H, Zhang W. et al. The association of 22 Y chromosome short tandem repeat loci with initiative–aggressive behavior. Gene 2018;654:10-13. https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.02.039
 • Erdem M, Özdemir B, Çelik C, Balıkçı A, Türker T, Özmenler KN. Antisosyal kişilik bozukluğu olgularının şiddet suçu niteliğine göre mizaç ve karakter özellikleri. Klinik Psikiyatri 2010;13:113-118.
 • Demirel ÖF, Balcıoğlu İ. Alkol ve madde bağımlılığında ceza sorumluluğu ve fiil ehliyeti. Yeni Symposium 2015;53:27-33. https://doi.org/10.5455/NYS.20150309011520
 • Evren EC. Alkol/madde kullanım bozukluğunda kişilik bozukluğu ek tanısı: bir gözden geçirme. Klinik Psikiyatri 2004;7:111-119.
 • Evren C, Evren B. Self-mutilation in substance-dependent patients and relationship with childhood abuse and neglect, alexithymia and temperament and character dimensions of personality. Drug Alcohol Depend 2005;80:15-22. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2005.03.017
 • Maloney E, Degenhardt L, Darke S, Nelson EC. Investigating the Co-Occurrence of Self-Mutilation and Suicide Attempts among Opioid-Dependent Individuals. Suicide Life Threat Behav 2010;40:50-62. https://doi.org/10.1521/suli.2010.40.1.50.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4458-088X
Yazar: Tuğçe TOKER UĞURLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAU Tıp Fakültesi Psikiyatri
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3388-9163
Yazar: Çiğdem TEKKANAT
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8118-7983
Yazar: Hatice KOÇ
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6681-6350
Yazar: F.figen ATEŞÇİ
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çalışmada herhangi bir finansal destek kullanılmamıştır.
Proje Numarası Yok
Teşekkür Veri toplama aşamasındaki değerli katkılarından dolayı Psikoloji bölümü öğrencisi Şafak KARATAŞ'a çok teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd745390, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {739 - 747}, doi = {10.31362/patd.745390}, title = {Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi}, key = {cite}, author = {Toker Uğurlu, Tuğçe and Tekkanat, Çiğdem and Koç, Hatice and Ateşçi̇, F.figen} }
APA Toker Uğurlu, T , Tekkanat, Ç , Koç, H , Ateşçi̇, F . (2020). Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 739-747 . DOI: 10.31362/patd.745390
MLA Toker Uğurlu, T , Tekkanat, Ç , Koç, H , Ateşçi̇, F . "Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 739-747 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/745390>
Chicago Toker Uğurlu, T , Tekkanat, Ç , Koç, H , Ateşçi̇, F . "Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 739-747
RIS TY - JOUR T1 - Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi AU - Tuğçe Toker Uğurlu , Çiğdem Tekkanat , Hatice Koç , F.figen Ateşçi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.745390 DO - 10.31362/patd.745390 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 739 EP - 747 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.745390 UR - https://doi.org/10.31362/patd.745390 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi %A Tuğçe Toker Uğurlu , Çiğdem Tekkanat , Hatice Koç , F.figen Ateşçi̇ %T Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.745390 %U 10.31362/patd.745390
ISNAD Toker Uğurlu, Tuğçe , Tekkanat, Çiğdem , Koç, Hatice , Ateşçi̇, F.figen . "Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 739-747 . https://doi.org/10.31362/patd.745390
AMA Toker Uğurlu T , Tekkanat Ç , Koç H , Ateşçi̇ F . Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 739-747.
Vancouver Toker Uğurlu T , Tekkanat Ç , Koç H , Ateşçi̇ F . Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bireylerde suç davranışının retrospektif incelemesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 739-747.