Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 3, 433 - 440, 01.07.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1013058

Öz

Amaç: Besin eksikliği sonucunda normal büyümenin duraklaması şeklinde bulgu veren malnütrisyon, en sık erken çocukluk döneminde görülür. Malnütrisyona komplikasyonların eşlik ettiği ağır olgular hastanede tedavi edilmelidir. Bu çalışmada, malnütrisyon tanısı ile hastanede yatırılarak izlenen beş yaş altındaki çocukların izlemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmada; düzeltilmiş yaşları 1-60 ay arasında değişen, üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde malnütrisyon tanısı ile Mayıs 2006-Mayıs 2011 tarihleri arasında yatırılarak takip ve tedavi edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların beslenme durumları 2006 Dünya Sağlık Örgütü büyüme standartlarına göre hesaplanan z skorları ile belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 97 hastanın tamamının yaşa göre ağırlık z skoru -3’ün altında olup çok düşük kilolulardı. Grupta, düşük doğum ağırlığı (grupta %23,7, toplumda %10-11) ve anne baba akrabalığı (grupta %48,7, toplumda %21-22) toplumdan daha yüksek orandaydı. Daha önce hastanede yatış (%54,6), prematürite (%15,5), kronik hastalık oranları (%18,5) da yüksekti ve hastaların önemli bir kısmı (%15,4) çalışma süresindeki yatışlarında ek hastalık tanısı almıştı. Mortalite oranı %5,1’di ve kronik malnütrisyonun daha ağır olduğu 6 ay altındaki çocuklarda gelişmişti.
Sonuç: Malnütrisyon sebebi ile hastanede yatırılarak izlenen beş yaş altındaki çocukların sıklıkla altta yatan tıbbi durumları bulunmaktadır. Hastaların sosyal ve ekonomik koşulları da malnütrisyonu ağırlaştırıyor olabilir.

Kaynakça

 • 1. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, Malone A, Goday PS, Carney L et al. Defining pediatric nalnutrition: A paradigm shift toward etiology-related definitions. J Parenter Enteral Nutr 2013;37(4):460-481. https://doi.org/10.1177/0148607113479972
 • 2. Nath CL, Goday P. Malnutrition in children with chronic disease. Nutr Clin Pract 2019;34(3):349–358. https://doi.org/10.1002/ncp.10274
 • 3. Vega MW, Beer S, Juarez M, Srivaths PR. Malnutrition risk in hospitalized children: A descriptive study of malnutrition-related characteristics and development of a pilot pediatric risk-assessment tool. Nutr Clin Pract 2019;34(3):406-413. https://doi.org/10.1002/ncp.10200
 • 4. Bouma S. Diagnosing pediatric malnutrition: Paradigm shifts of etiology-related definitions and appraisal of the indicators. Nutr Clin Pract 2016;32(1):52-67. https://doi.org/10.1177/0884533616671861
 • 5. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO child growth standards based on length/height, weight and age. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76-85. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2006.tb02378.x
 • 6. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 7. Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P ,Onis M et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 2013;382(9890):427-451. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X
 • 8. Bhutta ZA, Berkley JA, Bandsma RHJ, Kerac M, Trehan I, Briend A. Severe childhood malnutrition. Nat Rev Dis Primers 2017;3:17067. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.67
 • 9. World Health Organization. Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other senior health workers. Geneva: WHO,1999. https://apps.who.int/iris/handle/10665/41999
 • 10. Corkins MR. Why is diagnosing pediatric malnutrition important? Nutr Clin Pract 2017; 32(1):15-18. https://doi.org /10.1177/0884533616678767
 • 11. Tutar E, Boran P, Öktem S, Tokuç G, Çalışkan B. Malnutrition in hospitalized pediatric patients: A comparison of the national Turkish and World Health Organization (WHO) child growth standards. Marmara Medical Journal 2012;25:128-132.
 • 12. Isanaka S, Villamor E, Shepherd S, Grais RF. Assesing the impact of the introduction of the World Health Organization growth standards and weigth-for-height z-score criterion on the response to treatment of severe acute malnutrition in children: Secondary data analysis. Pediatrics 2009;123;e54. https://doi.org /10.1542/peds.2008-1375
 • 13. World Bank. Repositioning nutrition as central to development : A strategy for large scale action. 1st ed. Washington, DC. © World Bank, 2006.
 • 14. Ashwoth A. Nutrition, food Security, and health in: Kliegman RM, St Geme JW, Blum NJ et al. (eds). Nelson Textbook of Pediatrics E book. 21th ed, Philadelphia: Elsevier Inc, 2019: 1834-1865.
 • 15. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2006. 2. Baskı. Ankara.2014.
 • 16. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2011. 2. Baskı. Ankara.2014.
 • 17. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”.Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 18. Administrative Committee on Coordination and Sub Committee on Nutrition (ACC/SCN) and International Food Policy Research Institute (IFPRI) (2000). ‘Fourth Report on The World Nutrition Situation’, United Nations, Switzerland.
 • 19. Dhochak N, Jat KR, Sankar J, Lodha R, Kabra SK. Predictors of malnutrition in children with cystic fibrosis. Indian Pediatr 2019;56(10):825-830.
 • 20. Beniwal N, Ameta1 G, Chahar CK. Celiac disease in children with severe acute malnutrition (SAM): A hospital based study. Indian J Pediatr 2017; 84(5):339-343. https://doi.org /10.1007/s12098-017-2300-x
 • 21. World Health Organization: Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: World Health Organization; 2003.
 • 22. Rytter MJH , Kolte L, Briend A , Friis H, Christensen VB. The immune system in children with malnutrition--a systematic review. PLoS One 2014; 25;9(8):e105017. https://doi.org /10.1371/journal.pone.0105017
 • 23. Chisti MJ, Tebruegge M, Vincette SL, Graham SM. Pneumonia in severely malnourished children in developing countries- mortality risk, aetiology and validity of WHO clinical signs: a systematic review. Tropical Medicine and İnternational Health 2009;14: 1173-1189. https://doi.org /10.1111/j.1365-3156.2009.02364.x
 • 24. Uwaezuoke SN, Ndu IK, Eze IC. The prevalence and risk of urinary tract infection in malnourished children: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatr 2019: 27;19(1):261. https://doi.org /10.1186/s12887-019-1628-y

Evaluation of cases under five years old hospitalized with malnutrition in a tertiary care center

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 3, 433 - 440, 01.07.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1013058

Öz

Purpose: Malnutrition which is presented as a disruption of normal growth due to inadequate nutrient intake, is mostly seen in early childhood. Severe cases with complications should be treated at hospital. The aim of this study is to evaluate the follow-up of inpatient children with malnutrition diagnosis under five years old.
Materials and methods: Children with corrected ages 1 to 60 months and hospitalized at a tertiary care training and research hospital with malnutrition diagnosis between May 2006 and May 2011 were evaluated retrospectively. Nutrition status of the patients were determined by the z scores which were calculated according to 2006 World Health Organization growth standards.
Results: All of the included 97 patients’ weight for age z scores were below -3 and they were all severely underweight. Low birth weight (23.7% in the group, 10-11% in the community) and parental consanguinity (48.7% in the group, 21-22% in the community) ratios in the group were higher than the community. Prior hospital stay (54.9%), prematurity (15.5%), chronic diseases (18.5%) frequencies were also high and an important percentage of patients (15.4%) received additional diagnosis during study period. Mortality rate was 5.1% and occurred in patients under 6 months age who were more severe chronically malnourished.
Conclusion: Malnourished children under five years managed in hospital frequently have underlying medical complexities. Besides, their social and economic circumstances may aggravate malnutrition. 

Kaynakça

 • 1. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, Malone A, Goday PS, Carney L et al. Defining pediatric nalnutrition: A paradigm shift toward etiology-related definitions. J Parenter Enteral Nutr 2013;37(4):460-481. https://doi.org/10.1177/0148607113479972
 • 2. Nath CL, Goday P. Malnutrition in children with chronic disease. Nutr Clin Pract 2019;34(3):349–358. https://doi.org/10.1002/ncp.10274
 • 3. Vega MW, Beer S, Juarez M, Srivaths PR. Malnutrition risk in hospitalized children: A descriptive study of malnutrition-related characteristics and development of a pilot pediatric risk-assessment tool. Nutr Clin Pract 2019;34(3):406-413. https://doi.org/10.1002/ncp.10200
 • 4. Bouma S. Diagnosing pediatric malnutrition: Paradigm shifts of etiology-related definitions and appraisal of the indicators. Nutr Clin Pract 2016;32(1):52-67. https://doi.org/10.1177/0884533616671861
 • 5. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO child growth standards based on length/height, weight and age. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76-85. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2006.tb02378.x
 • 6. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 7. Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P ,Onis M et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 2013;382(9890):427-451. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X
 • 8. Bhutta ZA, Berkley JA, Bandsma RHJ, Kerac M, Trehan I, Briend A. Severe childhood malnutrition. Nat Rev Dis Primers 2017;3:17067. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.67
 • 9. World Health Organization. Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other senior health workers. Geneva: WHO,1999. https://apps.who.int/iris/handle/10665/41999
 • 10. Corkins MR. Why is diagnosing pediatric malnutrition important? Nutr Clin Pract 2017; 32(1):15-18. https://doi.org /10.1177/0884533616678767
 • 11. Tutar E, Boran P, Öktem S, Tokuç G, Çalışkan B. Malnutrition in hospitalized pediatric patients: A comparison of the national Turkish and World Health Organization (WHO) child growth standards. Marmara Medical Journal 2012;25:128-132.
 • 12. Isanaka S, Villamor E, Shepherd S, Grais RF. Assesing the impact of the introduction of the World Health Organization growth standards and weigth-for-height z-score criterion on the response to treatment of severe acute malnutrition in children: Secondary data analysis. Pediatrics 2009;123;e54. https://doi.org /10.1542/peds.2008-1375
 • 13. World Bank. Repositioning nutrition as central to development : A strategy for large scale action. 1st ed. Washington, DC. © World Bank, 2006.
 • 14. Ashwoth A. Nutrition, food Security, and health in: Kliegman RM, St Geme JW, Blum NJ et al. (eds). Nelson Textbook of Pediatrics E book. 21th ed, Philadelphia: Elsevier Inc, 2019: 1834-1865.
 • 15. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2006. 2. Baskı. Ankara.2014.
 • 16. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2011. 2. Baskı. Ankara.2014.
 • 17. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”.Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 18. Administrative Committee on Coordination and Sub Committee on Nutrition (ACC/SCN) and International Food Policy Research Institute (IFPRI) (2000). ‘Fourth Report on The World Nutrition Situation’, United Nations, Switzerland.
 • 19. Dhochak N, Jat KR, Sankar J, Lodha R, Kabra SK. Predictors of malnutrition in children with cystic fibrosis. Indian Pediatr 2019;56(10):825-830.
 • 20. Beniwal N, Ameta1 G, Chahar CK. Celiac disease in children with severe acute malnutrition (SAM): A hospital based study. Indian J Pediatr 2017; 84(5):339-343. https://doi.org /10.1007/s12098-017-2300-x
 • 21. World Health Organization: Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: World Health Organization; 2003.
 • 22. Rytter MJH , Kolte L, Briend A , Friis H, Christensen VB. The immune system in children with malnutrition--a systematic review. PLoS One 2014; 25;9(8):e105017. https://doi.org /10.1371/journal.pone.0105017
 • 23. Chisti MJ, Tebruegge M, Vincette SL, Graham SM. Pneumonia in severely malnourished children in developing countries- mortality risk, aetiology and validity of WHO clinical signs: a systematic review. Tropical Medicine and İnternational Health 2009;14: 1173-1189. https://doi.org /10.1111/j.1365-3156.2009.02364.x
 • 24. Uwaezuoke SN, Ndu IK, Eze IC. The prevalence and risk of urinary tract infection in malnourished children: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatr 2019: 27;19(1):261. https://doi.org /10.1186/s12887-019-1628-y

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dilek KAÇAR
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0003-0825-8316
Türkiye


Emine POLAT
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0003-3034-5037
Türkiye


Pelin ZORLU Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0003-1572-1823
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2021
Kabul Tarihi 19 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
KAÇAR, D., POLAT, E., & ZORLU, P. (2022). Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Pamukkale Medical Journal, 15(3), 433-440. https://doi.org/10.31362/patd.1013058
MLA
KAÇAR, Dilek vd. “Beş Yaş altında malnütrisyon tanısı Ile üçüncü Basamak Bir Merkezde yatırılarak Izlenen olguların değerlendirilmesi”. Pamukkale Medical Journal, c. 15, sy. 3, 2022, ss. 433-40, doi:10.31362/patd.1013058.
Chicago
KAÇAR, Dilek, Emine POLAT, ve Pelin ZORLU. “Beş Yaş altında malnütrisyon tanısı Ile üçüncü Basamak Bir Merkezde yatırılarak Izlenen olguların değerlendirilmesi”. Pamukkale Medical Journal 15, sy. 3 (Temmuz 2022): 433-40. https://doi.org/10.31362/patd.1013058.
EndNote
KAÇAR D, POLAT E, ZORLU P (01 Temmuz 2022) Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Pamukkale Medical Journal 15 3 433–440.
ISNAD
KAÇAR, Dilek vd. “Beş Yaş altında malnütrisyon tanısı Ile üçüncü Basamak Bir Merkezde yatırılarak Izlenen olguların değerlendirilmesi”. Pamukkale Medical Journal 15/3 (Temmuz 2022), 433-440. https://doi.org/10.31362/patd.1013058.
AMA
KAÇAR D, POLAT E, ZORLU P. Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. Temmuz 2022;15(3):433-440. doi:10.31362/patd.1013058
Vancouver
KAÇAR D, POLAT E, ZORLU P. Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2022;15(3):433-40.
IEEE
D. KAÇAR, E. POLAT, ve P. ZORLU, “Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi”, Pam Tıp Derg, c. 15, sy. 3, ss. 433–440, 2022, doi: 10.31362/patd.1013058.
JAMA
KAÇAR D, POLAT E, ZORLU P. Beş yaş altında malnütrisyon tanısı ile üçüncü basamak bir merkezde yatırılarak izlenen olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2022;15:433–440.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır